Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 19. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Prošle sed-

miceodukupnozakazanih

8.838pregledauKliničkom

centruCrneGoreobavljeno

je6.286pregleda, štoznači da

28,88odstopacijenatanije

došlo, niti jeotkazalopregled.

Kako je saopšteno iz najveće

zdravstvene ustanove u našoj

zemlji, u Institutu za bolesti

djece, od ukupno zakazanih

1.419 pregleda, odazvalo se

1.124pacijenta.

- U Internoj klinici, od ukupno

zakazanih 1.077, obavljeno je

845 pregleda. UHirurškoj kli-

nici,odzakazanih468,obavlje-

noje327pregleda,auKliniciza

ortopediju i traumatologiju od

422 obavljeno je 168 pregleda.

U Klinici za neurologiju, od

ukupno zakazanih 394 pregle-

da obavljeno je njih 224, u Kli-

nici za ORL i MFH od 380

obavljeno je 263 pregleda, dok

je kod oftalmologa od zakaza-

nih430obavljeno295pregleda

- precizirali suu saopštenju.

Naveli su i da je od 799 zakaza-

nihpregledauCentruzaradio-

lošku dijagnostiku obavljeno

506.

- Kod kardiohirurga, od zaka-

zana 43, pregledano je 23 paci-

jenta, dok je kod kardiologa, od

zakazanih 985 pregledano 718

pacijenata - navedeno je u sa-

opštenjuKCCG.

Upravo iz tog razloga crnogor-

ski građani ubuduće će potvr-

đivati ili otkazivati specijali-

stičke preglede u Kliničkom

centru Crne Gore putem kol

centra, koji će omogućiti auto-

matsko ažuriranje baze poda-

taka kako bi se brže oslobađali

slobodni termini.

GeneralnadirektoricaDirekto-

rata za kontrolu i unapređenje

kvaliteta u tom resoru Vesna

Miranović,predstavljajućinovi

projekat prošle sedmice, obja-

snila je da će pacijent šestog,

petog i četvrtog dana pred za-

kazani pregled dva puta dnev-

no dobijati poziv kojim će biti

obaviještendaodređenogdana

i u određenoj ambulanti ima

zakazanpregled.

Kako je pojasnila, pritiskomna

nulu pacijent potvrđuje dola-

zaknapregled, ana jedanotka-

zuje.

-Ukoliko sepacijent prvogdana

odazove,višenećedobijatipozi-

ve, a ako se poslije tri dana i šest

poslatih poruka na odazove, si-

stem će ga automatski elimini-

sati sa liste zakazanih pregleda i

osloboditi termin drugompaci-

jentu - rekla je ona na konferen-

ciji za novinare.

K. J.

PODGORICA

–Direktoru

TelevizijeCrneGoreVlada-

nuMićunovićuponuđeno je

mjesto savjetnika general-

nogdirektoraJavnog servi-

sa, ada li ćeonprihvatiti tu

funkcijubićepoznatodo

petka, kada ističe rokda se

izjasni na inicijativuza razr-

ješenjekoju jeprocesuirao

vršilacdužnosti generalnog

direktoraRTCGBožidar

Šundić.

- Proceduru za razrješenje

Vladana Mićunovića sa pozi-

cije direktora Televizije Crne

Gore pokrenuo sam u petak i

za to samnaveo tri jaka razlo-

ga. Razgovarali smo i stekao

sam utisak da će prihvatiti tu

inicijativu i da će početi da ra-

di kao savjetnik generalnog

direktoraRTCG,atojefunkci-

ja koju sam ja obavljao - kazao

je Šundić juče zaPobjedu.

RAZRJEŠENJA

Podsjetio je da je proceduru

za razrješenje pokrenuo zbog

skandaloznog ugovora o po-

slovnoj saradnji Javnog servi-

sa sa NVO Centar za građan-

sko obrazovanje, zatim

neusvajanja Programsko-

produkcionog plana Televizi-

je Crne Gore za 2018. godinu,

ali i zbog propusta menad-

žmenta prilikom iznošenja

podataka o gledanosti elek-

tronskihmedija uCrnoj Gori.

Šundić je rekao daMićunović

ima rok od osam dana da se

izjasnioinicijativi,anapitanje

ko će biti prvi čovjek Televizi-

je Crne Gore, rekao je da će

uskoro izabrati „jednu osobu“

za koju smatra da će odlično

obavljati tu funkciju. Ime, pak,

nije želioda otkrije.

- Još nijesam odlučio, ali ko

god da bude od ovih ljudi koji

su u opticaju sigurno će odlič-

no obavljati posao - kazao je

on.

Pojašnjavajući proceduru o

razrješenju direktora Televi-

zije, Šundić je kazao da mora

da čeka Mićunovićevo izjaš-

njenje da bi imenovao novog

direktora, a nakon toga će biti

još smjena.

- Novi direktor ima zakonsko

pravo da imenuje novog ured-

nika Prvog, Drugog i Satelit-

skog programa. To su svemje-

stazakojajepotrebankonkurs

na koji će se prijavljivati ljudi,

tako da će biti potrebno vrije-

me da se sve to završi, a proce-

dura se mora poštovati – ista-

kao je Šundić.

MićunovićjeupetakzaPobje-

du kazao da nije iznenađen

ovakvim Šundićevim pote-

zom. On je jučezanašenovine

rekao da će se o inicijativi za

razrješenje izjasniti „u nared-

nihnekolikodana“.

PLANOVI

A v. d. generalnog direktora

Javnog servisa najavio je u

izjavi za Pobjedu i planove za

naredni period, koje je pred-

stavio i predsjedniku Savjeta

Ivanu Jovetiću na sastanku

prošle sedmice.

- Razgovor sa Jovetićemje bio

korektan, tražio je da ga upo-

znam sa planovima. Kazao

sammudaćuseprvoposvetiti

Svjetskomprvenstvu u fudba-

lu, jer je to trenutno najgleda-

nije - kazao je on.

Ističe da je gledanost fudbal-

skogprvenstvaogromna, teda

je sa 17.000 gledalaca 14. juna

„skočila“ na čak 80.000.

Poslije fudbala, polovinom ju-

la „kreće“ emisija „Ljeto na

moru“, kojaće trajati do15. av-

gusta.

- Navjerovatnije ćemo izabrati

daizvještavamoizBudve,mada

je u opticaju i Tivat. Radićemo

60 minuta jutarnjeg atraktiv-

nog programa sa mora, naš

standardni jutarnji program i

poslije Dnevnika će ponovo ići

snimanje samora.Novina je i to

štoćemoistovremenoraditino-

vu scenografiju za informativ-

no-politički program, kao i za

PODGORICA

- Piletinakoja

seuCrnoj Gori proizvodi, ali

i uvozi unašuzemlju, be-

zbjedna je zaupotrebu, a to-

komove godine inspektori

nijesupronašli nikakvene-

pravilnosti prilikomprovje-

re živinskogmesa– rečeno

jePobjedi izUprave zabe-

zbjednost hrane, veterinu i

fotosanitarneposlove.

Namejlnašeredakcijestigloje

saopštenje kompanije „Mon-

teživ“ iz Nikšića, koja se bavi

proizvodnjomiobradomsvje-

žeg pilećeg mesa, a u kome

upozoravaju javnost da kupu-

je domaće proizvode, jer uvo-

zno pileće meso sadrži dva do

osamputa više vodeupoređe-

nju sa proizvodima koje oni

proizvode. Naveli su da se ta-

kva piletina, koja je uvezena u

našu državu, može kupiti u

maloprodajnimobjektima, ali

i jesti u velikombroju restora-

na i hotela.

BEZBJEDNOST

IzUprave za bezbjednost hra-

ne, međutim, odbacili su nji-

hovetvrdnjeiistaklida„pileće

meso, kao i sva hrana, koja se

stavlja na crnogorsko tržište,

biloda je izuvoza ili izdomaće

proizvodnje, bilo da je svježa

ili zamrznuta, kontroliše se u

svim fazama proizvodnje do

stavljanja na tržište, u skladu

sa propisima“.

Nijesu konkretno komentari-

sali tvrdnje kompanije „Mon-

teživ“, ali su rekli da tokom

ove godine „nije utvrđen nije-

dan slučaj neusaglašenosti ži-

vinskogmesa izuvozauodno-

suna propisane zahtjeve“.

Tvrde da nema nepravilnosti

ni kada je riječodomaćoj pile-

tini.

- Službenimkontrolama obje-

kata u kojima se proizvodi pi-

lećemesouCrnojGori, tokom

2018. godine, nijesu utvrđene

nepravilnosti koje se odnose

nanačinobradeživinskogme-

sa, postupak hlađenja, zamr-

zavanjaičuvanja-pišeuodgo-

vorimaUpravenanašapitanja.

UVOZ

Pojasnili su da na uvozu gra-

nični inspektori kontrolišu

pošiljkehraneuskladusapro-

pisima i planom kontrola, be-

ziranomna procjeni rizika.

- Svaki uvoznik je dužan da

prije realizacijeuvozaobezbi-

jedi rješenje koje izdaje Upra-

va za bezbjednost hrane i ko-

jim se utvrđuje da ne postoje

veterinarsko-sanitarne smet-

nje za uvoz. Osnovni uslov za

odobravanjeuvoza jedahrana

potiče iz odobrenog objekta

koji se nalazi na Listi odobre-

nih objekata Evropske unije i

dapotiče izdržave ili dijeladr-

žave u kojoj nije utvrđeno pri-

sustvo zaraznih bolesti životi-

nja koje se tom vrstom

proizvoda mogu prenijeti. Za

CEFTA zemlje (Centralnoe-

vropski ugovor o slobodnoj

trgovini), nadležni organ ze-

mljedajegarancijuzaobjekat,

odnosno potvrđuje da objekat

ispunjava sve zahtjeve za be-

zbjednost hrane - napisali suu

odgovorima.

Dodalisudasvakupošiljku,pa

i živinskogmesa,moradapra-

ti veterinarski sertifikat kojim

nadležni organ zemlje izvo-

znice, odnosnonadležni vetri-

narski inspektor, garantuje is-

punjenost svih propisanih

uslova koji se odnose na be-

zbjednost hrane - objekat, mi-

krobiološki zahtjevi, kontami-

nenti i drugo, kao i zdravlje

životinja od kojih potiču ti

proizvodi (transport).

Počela primjena novog servisa u KCCG

Od8.838zakazanih,

6.286pacijenata je

došlokodspecijaliste

Klinički centarCrneGore

Rok da se direktor Televizije Crne Gore izjasni o inicijativi za razrj

Šundićponu

Mićunoviću

mubude savj

Tokomove godine nije bilo nepravilnosti prilikomuvoza i proizvodnje živinskogmesa

I domaća i uvozna

piletina ispunjavaju

potrebne standarde

Pilećemeso, kao i sva hrana koja se iznosi na crnogorsko tržište, bilo da je iz

uvoza ili iz domaće proizvodnje, bilo da je svježa ili zamrznuta, kontroliše se

u svim fazama proizvodnje do stavljanja na tržište, u skladu sa propisima -

naveli su iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i tosanitarne poslove

Propisi pri

uvozu

Iz Uprave su Pobjedi

kazali da granični veteri-

narski inspektori prilikom

uvoza živinskogmesa

pregledaju dokumentaci-

ju, odnosno komercijalna

dokumenta, a rade i pro-

vjeru serti ikata ili druge

dokumentacije koja prati

pošiljku.

- Rade i izički pregled,

odnosno provjeru proi-

zvoda, uključujući provje-

ru prevoznog sredstva,

pakovanja, označavanja

i temperature, kao i

uzimanje i dostavljanje

uzoraka za laboratorijsko

ispitivanje kako bi se

potvrdila ispunjenost tih

zahtjeva sa propisima o

bezbjednosti i kvalitetu

hrane - naveli su oni.

Božidar Šundić