Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 19. jun 2018.

Ekonomija

uška pršuta i pljevaljski sir

veđa

znak

zaštite svoje proizvode, već i u di-

jelu prikupljanja i sistematizova-

nja informacija koje čine sastavni

dioneophodnedokumentacijeza

sertifikaciju naziva - objasnili su

Pobjedi izMinistarstva.

Osnovni motiv za zaštitu naziva

jepostizanjedodatnevrijednosti

proizvoda koji ima dokazanu re-

putacijui specifičnostuslovljenu

geografskimokruženjem, vješti-

nama ili dokazanomtradicional-

nommetodomproizvodnje.

- Zaštitom se sprečava zloupo-

treba proizvoda na tržištu, posti-

že se bolja cijena, ali i šira prepo-

znatljivost proizvoda i regiona iz

kojeg potiče. Time se značajno

poboljšavamogućnostplasmana,

naročito kroz turizam, što je od

posebne važnosti za naše poljo-

privrednike - ocijenili su.

Crna Gora, kako kažu, ima niz

proizvoda koji imaju potencijal

da budu na evropskoj listi zašti-

ćenihproizvoda.

- Mnoga područja u Crnoj Gori

poznatasuponekomodproizvo-

da koji ima jedinstvenu receptu-

ru i svaki od njih je potvrda po-

stojanja tradicije, iskustva i

običaja. Sa uspostavljanjem si-

stema kvaliteta i zaštite, taj po-

tencijalmožesebolje iskoristitiu

svrhuobogaćivanjatržišne i turi-

stičke ponude i razvoja ruralnih

područja - smatraju u Ministar-

stvu.

M.P.M.

Organskomproizvodnjomu

Crnoj Gori bavi se 308 proi-

zvođača, od kojih 91 posjeduje

serti ikat.

- Najviše je serti ikata za voće i

žitarice. Bijelo Polje i Pljevlja su

opštine sa najviše serti ikovanih

proizvođača - navode iz Mini-

starstva poljoprivrede.

Sve organske proizvođače kon-

troliše Monteorganika.

- Proizvođači koji ispune sve

zahtjeve shodno Zakonu o

organskoj proizvodnji dobijaju

serti ikat. Do tada su u prela-

znomperiodu - objašnjavaju iz

Ministarstva i dodaju da ohra-

bruje kontinuirani rast broja

proizvođača i površina u organ-

skoj proizvodnji.

- Lani smo imali 27 odsto više

organskih proizvođača nego

2016, a ove godine je 60 novo-

prijavljenih. To pokazuje da sve

više proizvođača prepoznaje

biznis šansu u organskoj proi-

zvodnji i da je sve veća potražnja

za takvimproizvodima u svijetu

i kod nas – kažu iz Ministarstva i

ističu da je 90 odsto organskih

proizvođača sa sjevera.

Podsjetili su na mjere podrške

organskoj proizvodnji iz agro-

budžeta, ali i EU fondova.

Zaorganskuproizvodnju

91sertifikat

PODGORICA

Izmjenama

Krivičnog zakonika, okoji-

ma suposlanici juče završi-

li raspravu, predviđene su

kazne zanelegalnugradnju

domaksimalnoosamgodi-

na i toza složene inženjer-

skeobjekte.

Poslanici će se naknadno

izjasniti o ovom zakonu, a

potpredsjednikVlade i mini-

star pravde Zoran Pažin je

kazao da nijesu predviđene

kazne samo za one koji divlje

grade ili priključuju takve

objekte na infrastrukturu,

već i zaonekoji supružili po-

dršku takvoj gradnji.

- Za građenje bez prijave

gradnje predviđena je kazna

odšestmjesecidopetgodina,

a za nelegalno priključenje

na infrastrukturu od tri mje-

seca do tri godine. Pod udar

zakona ne treba da dođu sa-

mo oni koji nelegalno grade,

nego i oni koji projektuju su-

protno zakonu ili postupaju

suprotno glavnom revidova-

nomprojektu, ali i koji nepo-

štujućitehničkudokumenta-

ciju postupaju suprotno

odlukama o gradnji. Sva lica

koja supružilapodrškunele-

galnominvestitoru.Zanjihje

zaprijećenakaznazatvoraod

šest mjeseci do pet godina -

objasnio jePažin.

Ovaj zakon nam, dodao je,

pružamogućnostdareaguje-

mo na dosadašnju divlju

gradnju, te da preventivno

djelujemo.

Predsjednik Odbora za poli-

tički sistem Zeljko Aprcović

je kazao da su kazne dobro

odmjerene. Komentarišući

raniji predlog Inženjerske

komore da se u Krivičnom

zakonikupredvidi i odgovor-

nostglavnogdržavnogigrad-

skog arhitekte, Aprcović je

kazao da bi to bilo prenormi-

ranje i dodao da je njihova

odgovornost podvedena

kroz druge zakone, kao što je

zloupotreba službenog polo-

žaja…

Marta Šćepanović (DPS) je

podsjetila da je do sada bilo

slučajeva da samo neko iz

,,divljeg“ naselja odgovara,

jer je prijavljen, a ostali ne.

To, kako je ocijenila, nijepra-

vedno i treba ići ka tome da

svi budu jednaki pred zako-

nom i da uloga tužioca bude

proaktivnija.

Potpredsjednik parlamenta

Branimi r Gvozdenov i ć

(DPS) smatra da će Vlada re-

agovati i zaustaviti divlju

gradnju. Naveo je da je ona

2008. godine bila skoro zau-

stavljena.

Dok je za predstavnike vlasti

ovim i zakonomo planiranju

i izgradnji uveden reformski

i inovativnikoncept, opozici-

ja ne očekuje ništa novo jer

se, kakosukazali, divljagrad-

njamogla i do sada spriječiti,

Parlament završio raspravu o izmjenama Krivičnog zakonika

Zanelegalnugradnju

osamgodinazatvora

Predstavnici

vlasti smatraju

da se izmjenama

Krivičnog zakonika

i Zakonomo

planiranju prostora

i izgradnji objekata

uvodi reformski i

inovativni koncept.

Poslanici opozicije

kažu da se i do sada

mogla spriječiti divlja

gradnja, da se htjelo

Branko Radulović (DF) je predsjednika opštine Budva Dra-

gana Krapovića nazvao bleferom i ocijenio da je on dodatno

uništio i devastirao Budvu.

- Tražimodgovor ko je sve i kako u posljednje dvije godine za

vrijeme Krapovića ovako uništio Budvu. Taj blefer kaže da je

reformator, a zapravo je najveće zlo Budve - kazao je Radu-

lović i istakao da se nikad više neće obraćati tužiocima Milo-

radu Katniću i Ivici Stankoviću, jer im je dostavio tri krivične

prijave na koje se, kako je kazao, ne okreću.

Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin je kazao da treba da odgo-

vara ko je uništio Budvu za ovoga saziva, kao i prije toga.

Radulović:

Krapovićje

bleferkojidodatno

devastiraBudvu

Goran Danilović je kazao da Vlada nema

moralno pravo da predlaže zakonske izmje-

ne zato što niko nije reagovao kada je njen

potpredsjednik Rafet Husović, u novembru

prošle godine, javno u TV emisiji, priznao da

je nelegalno sagradio hotel, ali da ga je ustu-

pio porodici da ga rentira.

- Očekujemda to pitanje postavite na Vladi -

kazao je Danilović, a

Zoran Pažin je odgovorio da nije do sada čuo

za taj stav Husovića.

- Neću zato komentarisati, a i Husović danas

nije tu. Ali sam to primio k znanju - kazao je

Pažin.

Danilović:

Husovićpriznaoda

jebespravnosagradiohotel

Poslanici DPS-a Petar Ivanović, Marta

Šćepanović, Jovanka Laličić, Nikola

Rakočević, Sanja Pavićević i Predrag Sekulić

podnijeli su četiri amandmana na predlog

izmjena Zakona o planiranju prostora i

izgradnji objekata, koji je u skupštinskoj pro-

ceduri i koji je juče dobio podršku Odbora

za turizam, prostorno planiranje…

Jednimod amandmana se predlaže da se

bespravni objekat za koji je podnijet zahtjev

za legalizacijumože priključiti na infrastruk-

turu.

Uzzahtjevzalegalizacijudozvoliti

priključenjenainfrastrukturu

Odbor za ekonomiju prihvatio je amandmane na izmjene

Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru poslanika

Bošnjačke stranke Ervina Ibrahimovića. Amandmanima, koji

su postali sastavni dio prijedloga zakona, se predlaže da koe-

icijent za nova zvanja - zamjenik vrhovnog državnog tužioca

bude 23,34, a glavnog pregovarača 22,48.

Predloženo je i da dodatak na zaradu zaposlenimu državnim

tužilaštvima i Sekretarijatu Tužilačkog savjeta utvrđuje Tuži-

lački savjet u skladu sa opredijeljenimbudžetom. Podsjetimo

da je zakonompredviđen dodatak do 30 odsto.

Koeficijentizamjeniku

VDT23,34, glavnom

pregovaraču22,48

da se htjelo. Branka Bošnjak

(DF) je ocijenila da se iz dis-

kusije predstavnika vlasti či-

ni da do sada nije bilo mogu-

će kazniti divlje graditelje,

štonije tačno.

- Niko nije smetao da se ka-

zne graditelji, ali je urađeno

suprotno - pušteno je da se

izgradi 100.000 divljih obje-

kata sve zarad glasa na izbo-

rima. Napravljen je pravi ha-

os –ocijenila je ona.

Nezavisni poslanik Aleksan-

dar Damjanović je saopštio

danemanaivnih i da je svima

jasno da je sve tolerisano

zbog izbora.

- Na sceni je uništavanje re-

sursa što nije radila nijedna

vlada, pa niMilaĐukanovića

- ocijenio je on i podsjetio da

niko od velikih divljih gradi-

telja nije odgovaraodo sada.

GoranDanilović (Ujedinjena

CG) je kazao da su iza kapija

bespravno podignutih kuća,

koje koštaju milione eura na

Kakarickoj Gori, u dijelu

park šume Zagorič i na Ma-

lom brdu po pravilu aktivisti

DPS.

- Ne boje se oni ovog zakona.

Meni je beskrajno žao onih

90 odsto koji su gubitnici

tranzicije, a koji su bili pri-

morani dazbogdepopulacije

na sjeverudođuuPodgoricu,

da žive u udžericama i da im

komšije budu oni koji proda-

ju državnu zemlju i garantu-

ju da im to niko neće uzeti i

imaju priključke i sva prava.

Zato nemate moralno pravo

da ovaj zakon predlažete, jer

sa vama u Vladi, u najvećim

institucijama sjede ljudi koji

su državu zakinulli za porez,

opštine za komunalije i nika-

da nijesu kažnjeni - kazao je

Danilović.

Parlament danas nastavlja

rad.

M.P.M.

USD

1.16130

JPY 128.27000

GBP 0.87655

CHF

1.15540

AUD

1.56100

CAD

1.53070

JučeuSkupštini