Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 19. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Ulcinjska

kompanijaPlavaHydro

Poweruputila jepočetkom

juna zahtjevMinistarstvu

održivog razvoja za izdava-

nje građevinskedozvole za

izgradnjumalehidroelek-

tranenavodotokuĐurička

sapritokamauopštini Plav.

Ministarstvo jeprošle sed-

mice tražiloda seotklone

nedostaci uzahtjevu. Usu-

protnom, zahtjev ćebiti od-

bijen.

Od investitora se traži da iz-

mijeni zahtjev za izdavanje

građevinske dozvole, u kojem

će se precizirati naziv objekta

i investitora na dijelu obrasca,

koji je za to predviđen. Treba

da dostavi polisu osiguranja

za revidenta, opis lokacije

objekta navođenjemkatastar-

skih parcela koje ulaze u sa-

stav urbanističkih parcela,

odnosno trase linijskih djelo-

vaobjektakoji jepredmetgra-

đevinske dozvole, te elaborat

parcelacije po planskom do-

kumentu, odnosnoprikaz tra-

se linijskih djelova objekta na

ažurnim katastarskim podlo-

gama.

Osnivači ulcinjske kompanije

sukosovskakompanijaTrian-

gle General Contractors, koja

je vlasnik 99 odsto kompanije

i bjelopoljska kompanija

Gradnja sa jedan odsto vla-

sničkog udjela. Izvršni direk-

tor ulcinjske firme je Zymer

Gjonbalaj. Prema navodima

medija, osnivač firme jebizni-

smenipolitičarsaKosovaFlo-

rin Krasnići, a bavi se izgrad-

njommalihhidroelektranana

Kosovu. Ta je firma sa jedan

odsto suvlasnik i podgoričke

kompanije Hydro Bistrica,

koja se takođe bavi izgrad-

njommalihhidroelektranana

sjeveru Crne Gore, a njen ve-

ćinski vlasnik je kompanija

Synergy, koju su osnovali KIA

Montenegro, Dragana Boško-

vić, Tomaš Hajek, Uroš Ka-

radžić i RadojeVujadinović.

UCrnoj Gori je od 2014. proi-

zvedeno 140 miliona kilovat-

sati (kWh)električneenergije

iz povlašćenih izvora, a samo

u četiri mjeseca ove godine

102,8 miliona kWh. U prvom

kvartaluove godine povlašće-

nim proizvođačima, odnosno

12malihHE i vjetroparkuKr-

novo isplaćeno je 7,5 miliona

eura.

S.P.

Kompanija Plava Hydro Power tražila odobrenje zamalu hidroelektranu

Akoneotklonenedostatke,

nećedobiti dozvoluzagradnju

Đurička rijeka

Zaštitnu oznaku geografskog porijekla imaju nje

Crnogorskag

pršuta, stelja

i durmitorski

skorupčekaju

PODGORICA

Njeguškapr-

šuta i pljevaljski sir imaju

oznakugeografskogporijekla,

auskorobi trebaloda imse

pridruže crnogorska goveđa

pršuta, crnogorska stelja i

durmitorski skorup.

- Njeguška pršuta je dobila geo-

grafsku oznaku na zahtjevNVO

„Udruženje proizvođača nje-

guških specijaliteta“ sa Cetinja.

Zahtjev za zaštitu oznake pori-

jekla „pljevaljski sir“ podnijelo

je istoimeno udruženje. U pro-

ceduri je dodjela geografske

oznake za crnogorsku goveđu

pršutu i crnogorsku stelju, čiju

registraciju je pokrenulo NVO

„Udruženjezakvalitetmesasje-

veraCrneGore“. Očekujemoda

će registracija oznake i za ova

dva proizvoda biti uspješna.

Procedura zaštite pokrenuta je i

za durmitorski skorup – kazali

suPobjediizMinistarstvapoljo-

privrede.

OZNAKE

Izovogresorapodsjećajudapo-

stoji više oznaka poljoprivred-

nih i prehrambenih proizvoda,

ali i na proceduru za njihovo

dobijanje.

- Prema Zakonu o šemama kva-

liteta, poljoprivredne i pre-

hrambene proizvodemoguće je

zaštititi oznakomporijekla, ge-

ografskom oznakom, oznakom

garantovano tradicionalnog

specijaliteta, aodprošlegodine i

oznakama „viši kvalitet“, „pla-

ninski proizvod“ i ,,sa moje far-

me“. Poseban sertifikat se daje

za organsku proizvodnju –,,or-

ganski proizvod Crne Gore“ -

pojašnjavajuoni.

Procedura zaštite proizvoda bi-

lo kojomod ovih oznaka pokre-

će se podnošenjem zahtjeva za

registracijuMinistarstvu poljo-

privrede koje potom obrazuje

komisiju za sprovođenje po-

stupka registracije oznake.

-Uslučajuoznake porijekla, ge-

ografske oznake i garantovano

tradicionalnog specijaliteta za-

štitumožepokrenuti grupapro-

izvođača ili prerađivača nekog

proizvoda, odnosno udruženje,

bez obzira na njegov pravni sta-

tusilisastav. Kodostaletriozna-

ke zahtjevmože podnijeti jedan

proizvođač ili privredni subjekt

- objašnjavaju izMinistarstva.

Uz zahtjev je potrebno priložiti

proizvođačkuspecifikacijuido-

staviti dokaze navoda koji se na-

laze u tomdokumentu.

- Najzahtjevniji dio je pisanje

specifikacijeukojojsedodetalja

opisuje proizvod i način proi-

zvodnje, čimesepotvrđujedasu

poštovani definisani uslovi za

registrovanje oznake. Komisija

Ministarstva ocjenjuje doku-

mentaciju i ukoliko su ispunjeni

svi uslovi odobrava registraciju

oznake.Kontroluproizvođačau

dijelu ispunjavanja definisanih

zahtjeva iz proizvođačke speci-

fikacije vrši kontrolno tijelo -

podsjećaju iz ovog Vladinog re-

sora.

Crna Gora je, kažu, prethodne

dvije godine napravila značajne

iskorake u sertifikovanju kvali-

teta kroz zaštitu naziva i uopšte

unapređenje kvaliteta domaćih

proizvoda.

-Očekujemoda ćenaši proizvo-

đači prepoznati benefite i mo-

gućnosti koje im nude i nove

oznake,,višikvalitet“,„planinski

proizvod“ i ,,samoje farme“, ko-

je mogu registrovati po jedno-

stavnijoj proceduri i kao indivi-

dualni proizvođači - navode iz

Ministarstva.

PROCEDURA

Procedurazaštiteproizvodane-

kom od oznaka definisanih na-

cionalnim zakonodavstvom, po

principima šema kvaliteta koje

važe u EU, je kompleksan pro-

ces.

- Stoga subili potrebni zajednič-

ki napori i posvećen rad Mini-

starstva, udruženja poljopri-

vrednih proizvođača i opština,

nesamoudijeluedukacijeijača-

nja duha zajedništva proizvođa-

ča koji su prepoznali interes da

PODGORICA

Na tender za

prodajudijela imovineJa-

dranskogbrodogradilišta

stigle sudvijeponude za ze-

mljišteuBijeloj. Stečajni

upravnikŽarkoOstojićka-

zao je jučeuPrivrednomsu-

duda suponudedostavili

NenadLazović izHerceg

Novog i firmaRoaming

Montenegro izNikšića.

Za tri katastarske parcele uBi-

jeloj površine 241 metar kva-

dratni, 2,35 hiljada kvadrata i

351kvadratLazovićjeponudio

380.000 eura. Nikšićka firma,

čiji je vlasnik Dalibor Milović,

za parcelu od 7,9 hiljadameta-

ra kvadratnih sa započetim

objektomu izgradnji ponudila

je 1,42miliona eura.

Ostojić je naveo da su oba po-

nuđača dostavila oglasom tra-

ženudokumentaciju, aodluku

ćedonijeti upropisanomroku.

Za preostali dio imovine, pro-

cijenjenna3,6milionaeura, ne

uključujućizalihealataimate-

rijala, nijebiloponuda. Radi se

o dva poslovna prostora povr-

šine 671 i 368 metara kvadrat-

nih, po početnim cijenama od

760 hiljada eura, odnosno 393

hiljade, portalnim dizalicama

popočetnojcijeniod52hiljada

i stanuuzgradi unaseljuTopla

za 51,3hiljade eura.

Stečaj u Jadranskom brodo-

gradilištu otvoren je 2015. go-

dine na prijedlog Poreske

uprave zbog duga od šest mili-

ona eura. Do sada su prodati

veliki i mali dok za 13,1 milion

eura. Konzorcijum koji čine

holandski Damen i Adriatic

Marinas, koji upravlja Porto

Montenegrom, jedini je dosta-

vioponuduzakoncesijuzako-

rišćenje luke Bijela, vrijednu

2,6miliona eura.

S.P.

Stigle dvije ponude za kupovinu dijela imovine bivšeg brodogradilišta

Nude 1,8milionaeura

začetiri placauBijeloj

Bijela

PODGORICA

Ministarstvo saobraćajaupu-

tilo jeMinistarstvuodrživog razvoja zahtjev

za izdavanje građevinskedozvole za izgrad-

nju instalacija i opreme, pratećihgrađevin-

skihobjekata, uređenjeputnogpojasa–oze-

lenjavanje razdjelnogpojasa, izradukosina i

nasipauzoni prioritetnedionice autoputa

Bar –Boljare.

Ovi objekti treba da budu izgrađeni u okviru ka-

tastarskihopštinaRogami,Đurkovići,Mrke,Bli-

zni,Bioče,Trebješica, Jabuka iMateševo, uokvi-

ruopštinaPodgorica i Kolašin.

Za gradnju autoputa, najvećeg infrastrukturnog

projektauistorijiCrneGore,čijajegradnjapoče-

laprije tri godine, dokrajamarta jeutrošeno390

miliona eura. IzMinistarstva saobraćaja i kom-

panije CRBC, koja je glavni izvođač radova, po-

ručili suranijeda se radovi izvodedužčitave tra-

seprioritetnedioniceautoputa, odSmokovcado

Mateševa. Gradnja prioritetne dionice dugačke

41 kilometar počela je 11. maja 2015. godine, od

kada kreće rok od četiri godine za završetak ra-

dova. Ministar saobraćaja Osman Nurković je

prošle sedmice zatražio da centrala kineske

kompanijeCRBCpruživećupodrškupreduzeću

koje izvodi radove na autoputu uCrnoj Gori, ka-

konebi došlodopomjeranjaugovorenihrokova.

On je tomprilikom tražio više radnika, opreme i

logistike. Država je za izgradnju autoputa pozaj-

mila944milionadolaraodkineskeEksimbanke

na 20 godina, sa kamatomod dva odsto, uz grejs

periodod šest godina.

S.P.

ZahtjevMinistarstva saobraćaja

Tražeodobrenjezaprateće

objektena trasi autoputa

PODGORICA

Zemlje potpisnice

ugovora o osnivanju transportne

zajednice(TCT) su prošle sedmice

na sastanku regionalnog nadzor-

nog odbora u Budvi izrazile

zabrinutost zbog usporavanja

dinamike i ispunjenja konkretnih

koraka za uspostavljanje TCT

sekretarijata, te vremenskog

okvira u kojem se može očeki-

vati uspostavljanje sekretarijata,

budžeta i opisa poslova zaposlen-

ih koji će raditi u TCT sekretarijatu,

saopšteno je iz Ministarstva sao-

braćaja.

Prije sastanka TCT Regionalnog

nadzornog odbora u Budvi je

održan i 54. sastanak Transportne

observatorije za Jugoistočnu

Evropu (SEETO), kojem su pris-

ustvovali predstavnici resornih

ministarstava za oblast saobraćaja

iz regiona Zapadnog Balkana,

predstavnici SEETO sekretarijata,

kao i EK.

Na sastanku su kao predstavnici

Ministarstva saobraćaja učestvo-

vali državna sekretarka Angelina

Živković i sekretar Adis Pepić.

S. P.

U Budvi održani sastanci SEETO i TCT regionalnog nadzornog odbora

Kasne sa formiranjemsekretarijata

Učesnici sastanka