Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 19. jun 2018.

Politika

PODGORICA

–Odbor za

antikorupcijupredložio je

jednoglasnoparlamentuda

razriješi VanjuĆalović-

Marković sa funkcije člana

SavjetaAgencije za spreča-

vanjekorupcije jer je, pood-

luci ASK-a, prekršilaZakon

o sprečavanjukorupcije ti-

me što jekaočlanicaSavjeta

Agencije, a istovremenokao

direktoricaMANS-a, za-

ključilaugovor ograntu sa

EU2015. godinepoosnovu

kojeg jenjenaNVOprihodo-

vala 149.000eura.

Ćalović-Marković poručila je

danema osnova zanjeno razr-

ješenje i demantovala navode

iz obrazloženja odluke da je

prihodovala 149.000 eura, po-

ručujući da je to bez razloga

impliciranooddirektoraASK.

BUDŽET

- Direktor Agencije mogao je

davidikolikojeiznosiobudžet

i

kolikosubilezaradesvih.Ra

-

dilo se o 190 eura, to je bio dio

moje zarade. To ni na jedan

način nije moglo da utiče na

oscilaciju moje zarade. Nije

bilopitanjemogličnogbiznisa

i profita, već je bilo u pitanju

sprovođenje projekta koji je u

skladu sa zakonom i koji po-

boljšava sprovođenje zakona,

za šta smo mi dobili manje

novca nego što je trebalo –po-

ručila jeĆalović-Marković.

Ona je kazala da su dostupni

podaci koliko je za 19 mjeseci

trajanja projekta svako dobio

honorar ili zaradu.

- Ne može se sve potrošiti na

zarade, nego je bila organizo-

vana i kampanja i druge aktiv-

nosti, a sve to košta – rekla je

Ćalović-Marković, odgovara-

jući napitanjeŽeljkaAprcovi-

ća (DPS) da objasni kakav je

ugovor zaključen sa EK i koja

je korist tog ugovora.

Ćalović-Marković je istaklada

je od togprojektanajviše kori-

sti imala upravo ASK jer, kako

je objasnila, većina institucija

je tokom izbornih procesa ko-

ristilaupravo tepodatke iASK

nije morala konstatno da pro-

vjerava i pokreće postupke.

- Iz ciljeva projekta se vidi da

su usmjereni na bolje sprovo-

đenjezakona i izgradnjuvećih

kapaciteta Agencije - rekla je

Ćalović-Marković.

Ona jeodbacila i navodeASK-

a da je kao članica Savjeta ak-

tivno učestvovala u radu i kod

odlučivanja tog organa po tač-

kama dnevnog reda koje su se

odnosilenaprijaveMANS-a, a

danijeprethodnodalaizjavuo

postojanjuprivatnog interesa.

-Zakonosprečavanjukorupcije

neomogućavačlanovimaSavje-

ta da odlučuje o bilo kojoj inici-

jativi, pa ni MANS-a. I da sam

htjela, nijesammogla da odlu-

čujem o tim postupcima. To je

isključivo nadležnost direktora

Agencije i protiv odluka direk-

tora se može samo žaliti sudu –

rekla jeĆalović-Marković.

Ona je istakla da je imenovana

u skladu sa zakonom i da je is-

punjavala uslove za postavlja-

nje na funkciju člana Savjeta

ASK-a.

- Ako nijesam ispunjavala

uslove, razriješiteme zbog to-

ga, anezbognetačne, podmet-

nute i nezakonite odluke - ka-

zala je ona.

GRANT

Ćalović-Marković se ugovo-

romo grantu sa EU obavezala

da će za sumu od 149.000 eura

podnijeti određeni broj prija-

va vezanih za izborne neregu-

larnosti 2016. godine. Ona je

nakon parlamentarnih izbora

podnijelaASK-u2.346 inicija-

tivazakršenjeZakonaofinan-

siranju političkih subjekata i

izbornih kampanja, a koje se

odnose na transparentnost

troškova. Sve inicijative suod-

bijene kaoneosnovane.

U g o v o r o m N E A R - T S

2015/370-248 od 4. decembra

2015. godine, „Fer izbori bez

korupcije“ („Fair elections free

ofcorruption“),kojisupotpisa-

li Ćalović i Mitja Drobnič, ta-

dašnji šefDelegacijeEUuPod-

gorici, direktorica MANS-a

obavezala se da će ASK podni-

jeti najmanje 50 inicijativa za

kršenje Zakona o finansiranju

političkih subjekata i izbornih

kampanja, zatim najmanje hi-

ljadu i po zahtjeva za dobijanje

podataka o predizbornim troš-

kovimakojinijesuobjavljenina

internet stranicama institucija.

Ćalović-Marković preuzela je

obavezudapodnese i najmanje

tri inicijative Parlamentarnom

odboru za nadzor nad sprovo-

đenjem izbornih zakona. Dio

obavezaodnosisenasačinjava-

nje i podnošenje najmanje 20

krivičnih prijava za političku

korupciju i kršenje Zakona o

finansiranju političkih partija,

kao i sačinjavanje najmanje 30

studija slučaja u kojima su opi-

sana najteža kršenja zakona.

Prema ugovoru, bilo je po-

trebno objaviti i najmanje 30

istraživačkihpričaoprimjeri-

ma političke korupcije i krše-

njima Zakona o finansiranju

političkihpartijadokrajapro-

jekta.

I.K.

PODGORICA

-RezultatDe-

mokratskepartije socijalista

(DPS) na lokalnimizborima

27.maja jedan jeodnaju-

bjedljivijih trijumfa te stran-

ke i njenepolitikeuCrnoj

Gori, ocijenio je zamjenik

predsjednika strankeDuško

Marković.

Markovićje,kakojesaopšteno

izDPS-a, prisustvovao sjedni-

ci Opštinskog odbora te stran-

ke u BijelomPolju, na kojoj su

analizirani rezultati lokalnih

izbora 27.maja.

- Marković je rezultat koji je

ostvaren i izbornu pobjedu

ocijenio kao jedan od naju-

bjedljivijih trijumfaDPS i nje-

ne politike uCrnoj Gori - kaže

se u saopštenju.

Navodi se da se Marković za-

hvalio građanima koji su pre-

poznali viziju razvoja Bijelog

Polja, koju im garantuje DPS,

ukazavši da politika te stranke

snažnoafirmišerazvojsjevera.

On je, kako su kazali, u tom

smislunajavionoveinvesticije

i nova radna mjesta u Bijelom

Polju, već naredne godine.

- Ovakva pobjeda koalicije ko-

ju smo predvodili, sa osvoje-

nih 25 mandata, predstavlja i

novi podsticaj, ali i odgovor-

nost da se do kraja ostvaruju

programski ciljevi i realizuju

projekti koji će dovesti do no-

vihradnihmjestaiboljegživo-

ta svakog građanina i svake

porodice - poručio je Marko-

vić.

R. P.

CETINJE

–Nakonvišemje-

sečnogbojkota radaSkup-

štineprijestonicedioopozi-

cijeučestvovaćeuradu

lokalnogparlamenta 28. ju-

na–potvrđeno je jučePo-

bjedi iz redovapojedinih

opozicionihpartija.

- Prisustvovaćemo zasijeda-

njuSkupštineprijestonice, za-

kazanom za 28. jun, jer oči-

gledno da ćemo na odluku

Upravnog suda čekati najma-

nje godinu. Očigledno da po-

stoji opstrukcija u Upravnom

sudu i uporno se odlaže dono-

šenje te odluke. Ipak, čekamo

tu odluku, a do tada nećemo

dozvoliti vladajućoj većini da

donosi odluke koje bi eventu-

alno bile na štetu građana Ce-

tinja. Takođe, razlog za prekid

bojkota je i izvještaj o reviziji,

o kojem će se raspravljati na

sjednici, a koji pokazuje ogro-

mnu zaduženost prijestonice

– saopštenonamje iz SDP-a.

Kada je riječ o Demokratama,

oni, kako namje rečeno, nikad

nijesu „zvanično započeli boj-

kotSkupštineprijestonice,već

samo nijesu prisustvovali

sjednicama“. Da li će prisu-

stvovati zasijedanju zakaza-

nom za 28. jun odlučiće

narednihdana.

-Mi nijesmo prisustvovali na

prvedvije sjednice, jer subilo

neregularno sazvane, nijesu

bile najavljene - kazao je Da-

nilo Mrvaljević iz Demokra-

ta.

SDP je juče ustvrdio da prije-

stonicaCetinjeduguje35mili-

ona eura. Kako se navodi na

njihovoj Fejsbuk stranici

,,SDP – da živi Cetinje“, prije-

stonica je dužna nešto manje

od 25 miliona eura, što je po-

tvrdio završni račun.

- Uz još najmanje 10 miliona

duga opštinskihpreduzeća, to

jeukupno35miliona eura, ko-

liko su zadužili Cetinje - tvrde

uSDP-u.

J.Đ.

PODGORICA

-CrnaGora je

značajnonapredovalana

evropskomputu, ocijenio je

šef delegacijeEvropskena-

rodnepartijePauloRange,

navodeći da fokus reform-

skihprocesa trebadaostane

navladavini prava.

Ministar vanjskih poslova Sr-

đanDarmanovićsastaosejuče

sa delegacijom EPP, koju je

predvodioRange.

Darmanović je, kako je saop-

šteno iz resornog ministar-

stva, predstavio aktuelnu situ-

aciju i dostignuća Crne Gore

na evropskom putu, uz napo-

menu da je veoma važno da

rezultatisvakeoddržavabudu

cijenjeni pojedinačno.

Range jekazaodapartijakoju

predstavlja snažno podržava

pridruživanje zemalja Za-

padnog Balkana EU i pohva-

lio posvećenost Crne Gore

evropskim i evroatlantskim

vrijednostima.

On je ocijenio da je Crna Gora

na evropskom putu značajno

napredovala i da može služiti

kaoprimjeruregionu,dodaju-

ći da fokus reformskih proce-

sa treba da ostane na oblasti

vladavine prava.

R. P.

Odbor za antikorupciju predložio Skupštini da direktoricuMANS-a

razriješi sa funkcije člana Savjeta ASK

Ćalović-Marković:

Projekat nijebio

moj lični biznis

Zamjenik predsjednika Demokratske partije

socijalista DuškoMarković u BijelomPolju

Najubjedljiviji

trijumf DPS-a

Ministar vanjskih poslova Darmanović sastao

se sa delegacijomEvropske narodne partije

Vladavinapravada

ostaneu fokusu reformi

Dio opozicije na Cetinju se vraća u Skupštinu prijestonice

Prekidajubojkot zbog izvještajao reviziji

DuškoMarković

Sa sjedniceOdbora

KOTOR

-Nemaništaod tre-

ćegnastavka 16. sjednice

SkupštineopštineKotor. Za-

kazana zadanas u9 sati, po-

novo jeodloženananeodre-

đenovrijeme.

-Upitanju suobjektivnirazlo-

zi jednog odborničkog kluba

zbog kojih nijesu u mogućno-

sti prisustvovati nastavku

sjednice. O novom terminu

održavanja nastavka sjednice

Skupštine javnost će biti bla-

govremeno obaviještena - na-

vodi se u saopštenju kojim su

stručneslužbeobavijestilejav-

nost.

Podsjećamo,nadnevnomredu

su, između ostalog, prijedlozi

odluka o otkupu zemljišta u

Dobroti i Lješevićima, o regu-

lisanjusaobraćajanapodručju

opštine Kotor, o izdavanju u

zakup poslovnih prostorija

NVO „Udruženje penzionera i

invalida“ Škaljari, prijedlog

odluke o kupovini nepokret-

nosti u vlasništvu Privrednog

društva „Jugopetrol“ AD Ko-

tor, kao i nacrt odluke o izmje-

ni odluke o visini, kriterijumi-

ma , na č i nu i po s t upku

raspodjele sredstava nevladi-

nim organizacijama. Pred od-

bornicima će biti i izvještaj o

podržanim projektima NVO,

iznos dodijeljenih sredstava,

realizovanimprojektima i nji-

hovim efektima. Na dnevnom

redusuiprogramiradaifinan-

sijskiplanovipreduzećaVodo-

vod i kanalizacija ...

S.M.

KOTOR:

Ponovo odgođena sjednica parlamenta

Vlast nema većinu

za nastavak

Parlament Cetinja