Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 19. jun 2018.

Politika

PLAV/PODGORICA

Ako je

suditi po rezultatimamaj-

skih lokalnih izbora, ruko-

vodstvoplavskeorganizacije

Demokratskepartije socija-

lista tokomčetvorogodiš-

njegopozicionog stažiranja,

nijenaučilo–gotovoništa.

Moglobi se, čak, osnovano

posumnjati da suuvećini fa-

zaparlamentarnog „tihova-

nja“naneke elementarne

lekcijepolitičkog aktivizma

potpunozaboravili.

Posljedice su logične: DPS je

doživjela jedan od najtežih iz-

bornihporazauposljednjih27

godina. Dobila je svega šest

odborničkihmandata ubudu-

ćemsazivuSkupštine, petma-

njenošto je imalaposlije izbo-

raodržanihpriječetiri godine.

LJUTE TRAVE

Još gori od matematičkog bi-

lansa, svakako je politički sal-

do. Kao produktminulog rada

svojevremeno „osvježenog“

partijskog vođstva, organiza-

cijaseočiglednopodijelila i po

dubini i po širini. Još, među-

tim, nema valjane niti, barem,

bilo kakve analize uzroka ap-

solutnonespornogdebakla,pa

je cijela priča svedena na,

uglavnom neozbiljna, među-

sobna prepucavanja između

pojedinaca, ali i grupa, vazda

spremnih za berbu „ljutih tra-

va za ljute rane“.

A, sve se moglo naslutiti još

prije tri godine. Počev odanti-

državnih podgoričkih prote-

staDemokratskogfronta2015.

pa do zastava sa bošnjačkim

znamenjima, gotovo uveza-

nimsabarjacima i provokativ-

nimdetaljima četničke ikono-

grafije, natopljenim masnim

miomirisima pečene praseti-

ne Barske srbadije, nijesu za-

smetali plavskoj koalicionoj

vlasti. Naprotiv: zdušno je po-

državala sve takve i slične sku-

pove protiv „Đukanovićevog

režima“.

ZBUNJENI KURSISTI

S druge strane, reakcije vo-

đstva i znatne većine opozici-

onih odbornika DPS, tim po-

vodima, bile su neosmišljene,

traljave i nemušte. Jedva da se

razaznavalasuština javnihpo-

ruka upućivanih ne samo vla-

dajućoj većini, nego i sopstve-

nomčlanstvu i simpatizerima,

koji su, kako će se ispostaviti

27. maja ove godine, lagano ali

sigurno, okretali leđa lokalnoj

partijskoj organizaciji, a pr-

venstveno njenim funkcione-

rima.

Znatno bezličnije reagovali su

i na spektakularno najavljiva-

ne pokušaje „implementacije

čečenskihinvesticionihproje-

kata“okojimaje,nakonrazgo-

vora sa predsjednikom ruske

Republike Čečenije Kadiro-

vom, ushićeno govorio dosko-

rašnji predsjednikplavske op-

štine, inače omiljeni Bošnjak

lideraDemokratskog fronta.

OPOZICIONANJEŽNOST

Lokalno DPS rukovodstvo

djelovalo je, naime, kao da su

zbunjeni polaznici specijali-

stičkih kurseva za nedovolj-

no talentovane trbuhozbor-

ce. Nekako ih čuješ, ali (ih)

ništa ne razumiješ?!

Jednako anemično odnosili

su se prema brojnim lokal-

nimproblemima vezanim za

komunalni nered, kako u sa-

momgradu,takoiunjegovim

rubnim djelovima; zatim na

administrativnu lijenost na

svim nivoima, nepravedni

stranački motivisan protek-

cionizamudomenusocijalne

politike i mnoge druge ne-

pravilnosti koje su kreirali li-

deri vladajuće koalicije na

čelu sa prvim čovjekom op-

štine Orhanom Šahmanovi-

ćem.

No, uprkos svemu pobroja-

nom, nagoviještena jekao sa-

svimrealnamogućnost dauz

dobruvolju izbornihpobjed-

nika, prvenstveno Socijalde-

mokrata IvanaBrajovića, ali i

Bošnjačkestranke iAlbanske

alternative, DPS bude došle-

pana do pozicija buduće lo-

kalne vlasti, mada im ni ma-

tematički ni politički uopšte

nije neophodna, s obzirom

na to da već sada imaju ko-

motnu većinu - 17 odukupno

31mandata.

Koliko bi takav šlep - inter-

vencionizammogao da bude

produktivan po samu lokal-

nu organizaciju, stvar je ana-

liza i oduka podgoričke cen-

traleDPS.

Moždabi joj u tomposlumo-

gla koristiti kolašinska isku-

stva Krivokapićeve SDP koja

je prije četiri godine, uz po-

dršku ondašnjih koalicionih

partnera, na najgrublji mo-

gući način, izigrala autentič-

nu voljubirača.

R.TOMIĆ

PODGORICA

PoslanikDe-

mokratskog fronta i predsjed-

nikDNPMilanKnežević juče

jena skupštinskomzasijeda-

nju, obraćajući seprvi put na-

kon izlaska iz spuškog zatvo-

ra, optužioDemokrate iUru

da suglavni razbijači opozici-

je i jedini krivci zbogporaza

napredsjedničkimi lokalnim

izborima, teda imje cilj uni-

štenjeDF-a i jačanjeDPS-a.

Knežević jeporučioda jenepri-

hvatljiva njihova platforma za

prevazilaženje političke krize i

najavio da DF kreće u kontrao-

fanzivuprotivsvihkojisupoku-

šali da ga unište.

PREGOVORI

-Onisuuoktobru2016.isključi-

li DF iz pregovora o prelaznoj

vladi. Nakon toga su „otkačili“

SNP, zatimDemos i SDP. Ostali

su samo oni koji su podobni

američkoj ambasadi. Uputili su

nam nekakvu platformu o pre-

vazilaženju političke krize, koja

je napisana u američkoj amba-

sadi. Duško Marković jedini je

prihvatioplatformuDemokrata

i Ure, a DF neće biti dio radne

grupe američke ambasadorke i

Markovića – poručio je Kneže-

vić.

On je istakao da će DF ostati do

kraja dosljedan svomcilju.

-Nijesmoni za jotuodstupili od

naših nacionalnih programskih

opredjeljenja. I Hitler je došao

predMoskvu i svi sumislili da je

Rusija gotova, pa je uslijedila

kontraofanziva. I ja vas uvjera-

vam da DF kreće u kontraofan-

zivu protiv svih koji su pokušali

dagaunište–rekaojeKnežević.

On je rekao da je DF bio spre-

man da se zabarikadira u parla-

mentu i da svimmogućimsred-

s t v ima b l o k i r a n j e g ovo

hapšenje, ali, kako je kazao, to

nijesu uradili zbog zajedničkog

predsjedničkog kandidata opo-

zicijeMladenaBojanića.

- Dobro znate da smo mogli o

jadudazabavimoCrnuGoru,ali

to nam nije bio cilj. Međutim,

izgleda da je Bojanić bio jedino

kandidat DF-a i nikoga više od

opozicije, izuzev SNP-a, jer je u

jeku njegove kampanje, amba-

sadorska opozicija krenula u

pripremu izbora za 12 crnogor-

skih opština. Tako smo odjed-

nomdobili žirafe na Smokovcu,

nilske konje u Pivskom jezeru,

lavovekojinaplaćujuputarinuu

Sozini, a da je kampanja potra-

jala još koji dan vjerovatno bi

oni izašli i sa lijekom za rak i si-

du. Njihov sebičluk jedini je ra-

zlog zbog kojeg nijesmo pobije-

dilinapredsjedničkimizborima

–poručio jeKnežević.

AMBASADA

Ko se najviše veselio nakon lo-

kalnih izbora, rekao je on.

- Nijesu ni Milo, ni Duško, ni

Tarzan, nego „Boro i Ramiz“ iz

američke ambasade. Njima je

biocilj slabljenjeDF-a, a jačanje

DPS-a – rekao je Knežević. On

je rekao da je „valjda svakome

jasno nakon izbora da je jedini

cilj DPS i američke ambasade

čiji su opozicioni predstavnici u

Crnoj Gori „Boro i Ramiz“ bio -

uništiti DFpo svaku cijenu“.

Poslanici DF-a vratili su se u

parlament, kao što su i najavlji-

vali, nakon što je Knežević iza-

šao iz spuškog zatvora, gdje je

proveo tri mjeseca. Sjednici

Skupštine prisustvovali su i ne-

zavisni poslanici Aleksandar

Damjanović i Anka Vukićević,

kojojjejučebioprvidanuparla-

mentu jer je, dok jebila članDe-

mosa, bojkotovalaSkupštinuod

početka saziva. Prisutan je bio i

Goran Danilović iz Ujedinjene

CrneGore.

Dioopozicijekojijenajaviopre-

kid bojkota nije juče došao u

Skupštinu. To su poslanici Ure i

Demokrata, koji sunedavnona-

javili povratak, ali uz ispunjava-

nje njihovih zahtjeva, te SDP

koji je nakon zasijedanja parla-

menta donio odluku o prekidu

bojkota. Nijesu došli ni poslani-

ci SNP-a SrđanMilić i Danijela

Pavićević.

Jednom od lidera DF-a Nebojši

Medojeviću oduzeta je riječ jer

je Crnu Goru nazvao „banana

državom“.

- Crna Gora je banana država -

kazao jeMedojević.

Potpredsjednik Skupštine Bra-

nimir Gvozdenović mu je odu-

zeo riječ zbog takvih kvalifika-

cija. Nakon što je Gvozdenović

odbio da Medojevića pusti da

govori proceduralno, Medoje-

vić je tražio pauzu i zasijedanje

kolegijuma.

- Sve je urađeno u skladu sa po-

slovnikom- rekao jenakonpau-

zeGvozdenović.

Pošto se nakon pauze u salu ni-

jesu vratili poslanici opozicije,

Gvozdenović je kazao da će

sjednicabitinastavljenadanasu

11 sati.

I.K.

PODGORICA

Predsjed-

ništvo Socijaldemokratske

partije Crne Gore je na juče-

rašnjoj sjednici jednoglas-

nomodlukompodržalo pri-

jedlog da se Klub poslanika

SDP vrati u Skupštinu Crne

Gore i u punom kapacitetu

učestvuje u radu Skupštine,

posebno u segmentu pos-

tizanja dogovora o izbor-

nimuslovima za parlamen-

tarne izbore, saopšteno je

iz te stranke.

- Klub poslanika će svojim

aktivnostima doprinijeti

rea irmaciji evropske, prog-

resivne i državotvorne poli-

tike partije i prevazilaženju

političke krize u kojoj se

Crna Gora nalazi - zaključu-

ju iz SDP-a.

Odluku o povratku ranije je

najavio predsjednik SDP-a

Ranko Krivokapić navodeći

da bojkot nije donio očeki-

vane rezultate.

R. P.

Nemušto su

reagovali i kada su

bile demonstracije

DF-a i kasnije, na

spektakularno

najavljivane pokušaje

„implementacije

čečenskih

investicionih

projekata“ nakon

razgovora sa

predsjednikom ruske

Republike Čečenije

Kadirovim. Lokalno

DPS rukovodstvo

djelovalo je,

naime, kao da su

zbunjeni polaznici

specijalističkih

kurseva za

nedovoljno

talentovane

trbuhozborce.

Nekako ih čuješ,

ali (ih) ništa ne

razumiješ?!

POVODI:

Zašto je DPS Plava doživjela jedan od najtežih političkih poraza u posljednjih 27 godina

Danakminulog (ne)rada

Demokratska par-

tija socijalista dobila je

svega šest odborničkih

mandata, odnosno pet

manje no što je dobila na

izborima prije četiri go-

dine, a odmatematičkog

bilansa, gori je još samo

politički saldo

Predsjednik DNP i jedan od lidera Demokratskog fronta juče u Skupštini „objavio rat“ Demokratama i Uri

Knežević:

Frontuneprihvatljivplan

Bečića i Abazovića, hoćedanasunište

Skupština ni ovoga puta

nije u dnevni red uvrstila

prijedlog izmjena i dopuna

Zakona o izboru odbornika

i poslanika, čiji je predlagač

Aleksandar Damjanović.

On je kazao da je jedan

od razloga za predlaganje

zakona ocjena OEBS-a da je

predsjednički kandidat vlasti

imao institucionalne predno-

sti u kampanji.

- Ovo je prilika da se razgo-

vara o pokušaju da se otvore

liste, omoguće individu-

alne kandidature, poveća

zastupljenost žena, ali i da

se otvore mnoga druga pita-

nja. Stalno ću upozoravati

da u ovakvom izbornom

sistemu, sa zarobljenim

institucijama kao što je ASK, i

nepostojećim kao što je DIK,

nema svrhe da se učestvuje

u izbornimutakmicama –

kazao je Damjanović.

Glasovima 34 poslanika

odbijen je prijedlog da se

raspravlja o predloženim

izmjenama, dok je bio 21 glas

za, a šest uzdržanih.

Bezraspraveo

Damjanovićevom

izbornomzakonu

Odluka Predsjedništva

SDP-a

Vraćajuse

uSkupštinu

MilanKneževićuSkupštini

Plav