Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 19. jun 2018.

CrnomGorom

KOTOR-

Jaka kiša i gmrljavina u poslijepodnevnim satima učinili

su da grad skoro sat bude bez napajanja električnom energijom.

Kako su nam saopštili iz kotorske elektrodistribucije, razlog

nestanka struje je ispad osigurača u tamošnjem trafou. To se,

kazao je dežurni dispečer, događa kada su jaka atmosferska pra-

žnjenja. Grmljavina nije dugo trajala, ali se čekao električar iz Tivta,

iz trafostanice u Gradiošnici da dođe i podigne osigurač.

C.G.

Kotor

Ispaoosigurač, grad

ostaobez struje

PODGORICA-

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

AnDRIjevICA:

od 9 do 14:30

sati Slatina; od 9 do 14:30 sati

dio Trepča.

BAR:

od 9:30 do 14 sati pod-

ručje od Ul. 116 do Ul. 124, od 9

do 11 sati Mandarići; Podsustaš,

Zupci, Tuđemili, manastir

Ribnjak, Boškovići i Sušara na

Sutormanu; od 12 do 14 sati dio

Ahmetovog Brijega, Ilino (pod-

ručje preko pruge) i Sustaš.

BeRAne:

od 8 do 14:30 sati

Hareme, Hotel „Berane“ i dio

Luga.

BIjelOPOlje:

od 9 do 15

sati Čokrlije, Grab, Pavino

Polje, Kovren, Gorice, Bliškovo,

Ponikvice i Stožer.

HeRCeGnOvI:

od 8 do 12 sati

Zelenika (područje u okolini

trafostanice Dano); od 9 do 10

sati Ubla.

KOlAšIn:

od 9 do 14:30 sati

Dulovine, Rečine, Skrbuša,

Mateševo, Jabuka, Vranešti-

ca, Bare Kraljske, Vukičevica

Lug i Cerovica; od 9 do 14 sati

Đuđevina, Raičevine, Petrova

Ravan, Sela, Ulica, Drijen i Sre-

teška Gora.

KOTOR:

od 9 do 13 sati Dobro-

ta, dio potrošača kod auto-

kampa na donjemputu prema

Kotoru.

MOjKOvAC:

od 10 do 13 sati

Gostilovina.

nIKšIć:

od 9 do 13 sati Gvoz-

denice, Kličevo, Šljunkara, Gra-

čanica, PP Progres, Prijespa;

od 9 do 14 sati Golija - Donje

Čarađe i povremeno Čarađe,

Krstac, Višnjića Do, Zaljutnica,

Javljen, Goslić, Jasikovica,

Golubni Do, Selina; od 9 do 14

sati Unač, Trsa, Podmilogora,

Nedajno, Lica, Pišče, Boričje,

Seljkovac, Borkovići, Dubljevi-

ći, Vrošnica, Bezuje; od 9 do 14

sati Vilusi, Čista Vlaka, Prijeka

Ljut, Dubočke, Cerovačka Gla-

vica, Krtine, Carevac, Crni Kuk,

Zanuglina i Somina.

PeTROvAC:

od 9 do 13 sati

naselje Petrovac centar.

PlAv:

od 8 do 14:30 sati Bre-

zojevica, Novšića, Pepića, Veli-

ke, Mašnice, Murne, G. Rženice.

PljevljA:

od 8 do 15 sati

Rasno, Dubočica,Lijeska, Bra-

tosavina, Jasen, Kordovina,

Korjen i Maoče.

ROžAje:

od 8 do 14:30 sati

Halilovići, Carine, Majdan,

Kozare, Bandžov, Betonjerka,

Daciće, Donji i Gornji Bukelj,

Kaluđerski Laz, Tofi Kameno-

lom, Punkt - Kula, Granični pre-

laz - Kula, Repetitor - Kula.

šAvnIK:

od 10 do 15 sati Kru-

ševice.

UlCInj:

od 8 do 12 sati Šas,

Selita, Sukobin, Đonze, Ambu-

la, Fraskanjel, Draginje, Štodra,

Lisna Bori, Donji Kravari, Gornji

Kravari.

M. N.

CEDIS:

Radovi u

15opština

CeTInje–

Sanacijakultivaci-

jadeponijeVrtijeljkauspješ-

na jepriča, jer jeprekinut vi-

šedecenijski nemaranodnos

premaprirodi i okruženju.

Ali sanacijane znači da jepo-

saozavršen. Permanentna za-

štita i odgovornoupravljanje

obaveza jekojanijevremen-

ski ograničena–kazao je gra-

donačelnikCetinjaAleksan-

darKašćelan.

On je na svečanosti povodom

završetka projekta sanacije Vr-

tijeljke, vrijednog 1,8 miliona

eura, kazaoda je zaštita životne

sredine i očuvanje prirodnog

ambijenta jedan jeodprioriteta

uprave prijestonice.

- U okviru Državnog plana ot-

pada,uprijestonici,predviđena

je lokacija za transfer stanicu

otpada, reciklažno dvorište i

sortirnicu. Slijedi utvrđivanje

lokacijeiizradastudijeizvodlji-

vosti, kao i definisanje lokacije

kroz opštinski plan otpada. Re-

alizacijom projekta izgradnje

transfer stanice sa reciklažnim

dvorištem u potpunosti će se

riješiti problem upravljanja ot-

padomna teritoriji prijestonice

- kazao jeKašćelan.

Prema riječima šef sektora za

saradnju Delegacije Evropske

unije u Crnoj Gori Hermana

Špica završetak radova na Vrti-

jeljci je važan dan za građane

Cetinja, ali i za životnu okolinu

CrneGore.

- Ovo je prva sanacija nelegalne

deponije u Crnoj Gori. Ovdje

smo imali lokaciju na kojoj se

odlaže čvrsti otpad, onakokako

sene štiti životna sredina. Imali

smo smo gomile otpada iz do-

maćinstava, iz bašta, iskorište

gume, građevinski otpad - ka-

zao je Špic.

Neodgovorno ponašanje poje-

dinaca i privrednih subjekata,

kakojekazaodirektorDirekcije

javnih radova Almer Kalač, ne

smije da bude kočnica razvoja

CrneGore, niti kočnica na putu

za očuvanje životne sredine.

Državni sekretar Saša Radulo-

vić kazao je da je projekat sana-

cije Vrtijeljke na početku bio

suočensabrojnimproblemima,

te da je veliki uspjeh što se pri-

veo kraju.

- Ovaj značajan infrastrukturni

projekat ujedno je i prvi veći

projekat iz oblasti upravljanja

otpadom iz IPA sredstava. Nje-

govo rješavanje bitno će dopri-

nijeti uređenju ekološke situa-

cije u prijestonici - kazao je

Radulović.

Neodgovorno ponašanje poje-

dinaca i privrednih subjekata,

kako je kazao direktor Direkcije

javnih radova Almer Kalač, ne

smije da bude kočnica razvoja

Crne Gore, niti kočnica na putu

za očuvanje životne sredine.

Projekat sanacijeodlagalištaVr-

tijeljka je definisan u višegodiš-

njem Operativnom programu

„Regionalni razvoj“ 2012 - 2013,

izInstrumentazapretpristupnu

pomoć (IPA) u okviru kompo-

nente III „Regionalni razvoj“,

kao i u Sporazumu o finansira-

nju, koji jepotpisan izmeđuVla-

deCrneGoreiEvropskekomisi-

je u decembru 2014. godine. Svi

radovi na sanaciji odlagališta

Vrtijeljka, koji su otpočeli de-

cembra 2016. završeni su počet-

komjuna ove godine.

Ivana Vujović iz Ministarstva

održivog razvoja i turizma, na-

glašava da je uređenje odlagali-

šta Vrtijeljka jedan od brojnih

projekatauoblastizaštiteživot-

ne sredine koji je u program-

skom periodu 2007 - 2013

Evropska unija podržala sa više

od 35miliona eura.

J.ĐUKANOVIĆ

Cetinje:

Prijestonica očistila crnu ekološku tačku, uprava najavila nove projekte

UređenjeVrtijeljke

koštalo 1,8miliona

Prema riječima Hermana

Špica, Evropska unija ima

jasna pravila o upravljanju

otpadom. Cilj EU jeste da

se do 2030. godine recikli-

ra 75 procenata ukupnog

otpada i ograniči odlaganja

na deponije na 10 procena-

ta opštinskog otpada.

- Crna Gora je daleko od

tih ciljeva, stopa reciklaže

je izuzetno niska, a većina

otpada još završava na

deponijama, ima i divljih -

kazao je Špic.

On je naglasio da se u EU

proizvede oko 2,5 milijardi

tona otpada godišnje, a da

se reciklira svega 36 proce-

nata. Kada je riječ o otpadu

iz domaćinstva, svaki gra-

đanin proizvede pola tone

otpada, a od čega se svega

40 procenata ponovo isko-

risti ili reciklira.

Dalekood

evropskih

ciljeva

UlCInj -

Dom zdravlja od Pivare Trebjesa dobio je dva EKG

aparatapomoćukojihćebitiunaprijeđenadijagnostičkausluga.

Šef tehničeslužbeMarkoJunković, saopštenoje izDomazdrav-

lja, zahvalio jemedanadžerki korporativnihkomunacijauPiva-

ri TrebjesaNatalijiMilić na donaciji.

NatalijaMilić kazala je da su domovi zdravlja kao ustanove pri-

marne zdrastvene zaštite veoma važni.

- Zbog toga smo odlučili da doprinesemo pružanju kvalitetne

zdrastvene zaštite kroz donaciju opreme koja im je potrebna -

kazala jeMilić.

M.N.

ULCINJ:

Trebjesa Domu zdravlja poklonila dva EKG

Bržedodijagnoze

HeRCeGnOvI-

Premda je

bilonajavljenoda ćeodpone-

djeljkaponovobiti otvoren

Granični prelazKobila -Vita-

ljina izmeđuCrneGore iHr-

vatske, jučeujutro je sa crno-

gorske stranevraćenooko40

vozila jernahrvatskoj strani

nije svebilo spremnozapoče-

tak rada.

Pomoćnik načelnika za granič-

neprovjereuispostavigranične

policije Herceg Novi Petar Ra-

dović,kažedajeprelaznacrno-

gorskoj strani spreman za pri-

hvat putnika i vozila, ali da

problem imaju na hrvatskoj

strani sa računarimazakontro-

lu. Putnici koji su juče imali na-

mjeruda uHrvatskuuđupreko

Kobile upućeni su na Debeli

brijeg. Taj granični prelaz za-

tvoren je sredinom novembra

zbog rekonstrukcije objekata i

saobraćajnicenahrvatskojstra-

ni. Novi prelaz se gradi na oko

800metaraod staroguVitaljini

ubliziniraskrsnicezaPrevlaku,

a prema ranijim najavama iz

Hrvatske, u izgradnju i opremu

biće uloženo 3,3 miliona eura.

Prelaz će imati četiri saobra-

ćajne trake, dvije ulazne i dvije

izlazne, sa promjenljivom si-

gnalizacijom. To bi trebalo da

smanji gužve posebno izražene

ljetiitokompraznika.Prelazće,

kako je ranije rečeno, biti otvo-

ren privremeno, tokom ljeta, a

radovi će biti nastavljeni u sep-

tembru.

Lani je na Debelom brijegu re-

gistrovano 2.543. 790 putnika i

291.008 vozila. Na graničnom

prelazu Kobila do zatvaranja

bilo je 291.008 putnika i 91.837

vozila. Od 1. do 17. juna prošle

godinegranicunaKobiliprešao

je 18.861 putnik i 5. 445 vozila.

UistomperiodugranicunaDe-

belombrijegusu prešla 156.933

putnika i 39.804 vozila. Ove go-

dinenaDebelombrijegubilježe

povećanje broja putnika od

13,92 odsto i 37,52 odsto vozila.

Radi smanjenja gužvi i bržeg

prelaska granice u proteklom

periodupostavljeni sučitači re-

gistarskih tablica i video-nad-

zor, što će omogućiti brži prela-

zak, ali i kvalitetniju kontrolu i

bolji nadzor.

Ž.K.

BOLJAUSLUGA:

Sa

preuzimanjadonacije

U okviru državnog plana otpada u prijestonici je predviđena

lokacija za transfer stanicu otpada, reciklažno dvorište i

sortirnicu. Realizacijom tog projekta u potpunosti će se

riješiti problemupravljanja otpadomna Cetinju – kazao je

gradonačelnik Aleksandar Kašćelan

RADOVIZAVRŠENIZAOKOGODINUIPO:

Jučenanekadašnjemodlagalištu

HERCEGNOVI:

Prelaz Kobila - Vitaljina juče nije otvoren

Hrvatski graničari imali

problemsa računarima

Putnici koji su imali nam-

jeruda uHrvatskuuđu

prekoKobile upućeni su

naDebeli brijeg

ODGOĐENOOTVARANJE:

PrelazKobila

PetarRadović