Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 19. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

Dvadeset

dvogodišnjemArsenijuSta-

noviću izKotora juče je

određenpritvor od30dana

zbog sumnjeda je 11.majana

svirepnačinubioUkrajinku

AnastasijuLašmanovu (30).

Odlukuopritvorudonio je su-

dija za istrage Višeg suda u

PodgoriciMiroslavBašović.

Branilac Stanovića, advokat

ZoranPiperovićpotvrdio jeza

Pobjedu da je njegovom kli-

jentu određen pritvor i da je

Tužilaštvo donijelo naredbu o

sprovođenju istrage.

- Naredba za sprovođenje

istrage donijeta je zbog teškog

ubistva sa dva kvalifikativa,

prvi jeubistvo izvršenona svi-

rep način, a drugi da je poči-

njeno iz koristoljublja - kazao

je Piperović. On je dodao da

njegov klijent nije dao izjavu

povodomokolnosti za određi-

vanje pritvora.

Stanović je nakon više odmje-

sec bjekstva uhapšen u nedje-

lju ujutro u Tirani, a sa njim je

bio i njegov otac Zoran Stano-

vić, inače smijenjeni šef ispo-

stave granične policije na ti-

v a t s k o m a e r o d r o m u .

Hapšenje mlađeg Stanovića

uslijedilo je nakon što je crno-

gorska policija kolegama uAl-

baniji dostavila operativna sa-

znanja o lokaciji na kojoj se

krio osumnjičeni za teškoubi-

stvo.

Prema pouzdanim saznanji-

ma Pobjede, Stanović je od-

mah nakon zločina ilegalno

prešao u Albaniju i krio se u

Skadru i Tirani.

Istražitelji sumnjaju da mu je

u tome pomogao otac Zoran

Stanović, koji ječetiridanana-

kon zločina smijenjen sa duž-

nosti.

Osumnjičenomza ubistvo Ukrajinke određen pritvor od 30 dana

Stanović imao falsifikovani

pasoš, krioseuSkadru i Tirani

Iako se pretpostavlja da je pomagao sinu u pokušaju da

pobjegne, ukoliko sud utvrdi da je Arsenije Stanović izvršilac

ubistva, njegov otac Zoran prema Krivičnom zakoniku Crne

Gore neće odgovarati za „pomoć učiniocu poslije izvršenja

krivičnog djela“.

Advokat Lazar Aković kazao je za Pobjedu da član 387 pred-

viđa da za ovo krivično djelo ne može odgovarati najbliži

srodnik izvršioca, majka, brat, otac, đed ili bračni i vanbračni

drug. Inače, zaprijećena kazna za pomoć učiniocu posli-

je izvršenja krivičnog djela je od jedne do osamgodina.

Pružanje pomoći učiniocu poslije izvršenja krivičnog djela

poznato je kao krivično djelo jatakovanja i speci ično je jer

je usmjereno protiv pravosuđa kako bi učinilac izbjegao da

odgovara pred institucijama sistema.

Štokažezakon

KodArsenijaStanovića su, ka-

ko nam je potvrđeno iz više

izvora, pronađene falsifikova-

ne putne isprave koje je, kako

se pretpostavlja, trebalo da

iskoristi za bijeg u Sjedinjene

AmeričkeDržave.

Osumnjičenomje zaprijećena

kazna zatvora od40godina.

Stanović do sada nije želio da

iznese odbranu, koristeći za-

konskopravoda se brani ćuta-

njem.

Unekoliko navrata Zoran Sta-

nović je tvrdio da nije u kon-

taktu sa sinomi da ne zna gdje

se nalazi.

Arsenije Stanović je prije ne-

koliko godina bio u emotivnoj

vezi sa ukrajinskom držav-

ljankom. Pronađeni tragovi na

mjestu ubistva i način na koji

je izvršeno ukazivali su da je u

pitanju zločin iz koristolju-

blja. Na tijelu i glavi žrtve bilo

je više ubodnih rana.

Naredbom za sprovođenje

istrage Stanoviću se na teret

stavljaubistvoizkoristoljublja

zbog sumnje da jenakonpoči-

njenog zločina iz stana Laš-

manove uzeo skupocjeni sat.

Samo dan nakon što je prona-

đeno tijelo inspektori su imali

saznanja koja su ukazivala da

je Arsenije Stanović mogući

počinilac. U prilog tim tvrd-

njama prikupili su brojne do-

kaze–snimkesavideo-nadzo-

ra, DNK tragove...

Lašmanova je u Crnu Goru

došla prije nekoliko godina i

prvo je radila kao konobarica.

Ukratkomroku ona je postala

direktorica kompanije ,,Si-

trejd“, koja je prije tri godine

kupila tivatski hotel „Mimo-

za“ ina tommjestuje izgrađen

hotelski kompleks „Perla“.

Lašmanova je bila i vlasnica

salona ljepote „Feme fatale“

koji se nalazi uhotelu ,,Tre ka-

ne“ uBudvi.

M.Ž.

PODGORICA

Svjedokinja

VesnaPupovićkazala je juče

uVišemsududa jevidjela

dvijeosobenamotoru i čula

pucnje, ali nijebilaublizini

zločinakada suegzekutori

ispred lokala „Trofej“uBe-

čićimaubiliĐorđaBoretu i

slučajnužrtvuDraganaZe-

čevića.

Zločinsedogodioudecembru

2016. godine, a za ubistvo Bo-

rete i Zečevića pred specijal-

nim vijećem Biljane Uskoko-

vić sudi se braći Iliji i Bošku

Pavloviću,MiljanuBulatoviću

i Vladimiru Šmanji. Crnogor-

skim istražiteljima nedostu-

pni su Vasilije Rafailović, Rat-

ko Vušović i Ivan Cicmil i za

njima su raspisane crvene po-

tjernice.

Svjedokinja Pupović, koja je

zaposlena u ,,Mega marketu“

u Bečićima, saopštila je da op-

tuženenepoznaje i da ihnika-

da nije vidjela.

- Kada sam čula pucnje, okre-

nula samse i vidjela auto imo-

tor kako prolaze. Sjećamse da

sunamotorubile dvije osobe i

imale su kacige. Mislim da su

kacige bile bijele boje, a osobe

su na sebi imale tamnu odjeću

– ispričala je svjedokinja.

Nakon što je čula pucnje, nije

izlazila iz marketa jer je bila

uplašena i potrešena.

- Nijesamvidjela šta se dešava

na ulici kada sam čula pucnje.

Ja sam ostala u marketu dok

nije došla policija i obavijestili

sume da se dogodiloubistvo –

navela je svjedokinja.

Na jučerašnjem suđenju svje-

dočila je i radnica lokala ,,Tro-

fej“ Darinka Jovanović, kojoj

je pozlilo tokomdavanja iska-

za.Onajekazaladanijevidjela

kada se dogodilo ubistvo, ali je

čula pucnje.

-Sjedjelasamispredšankaka-

da se to dogodilo. Vidjela sam

dim i pucalo je na sve strane.

Koliko se razumijem, mislim

dajebilarafalnapaljba–doda-

la je Jovanović.

Ona je na pitanje specijalnog

tužioca Saše Čađenovića ka-

zala da je izašla iz šanka i da je

vidjela tijela Đorđa Borete i

DraganaZečevića.

Kako je ispričala, prijenego su

ubijeni Boreta je sjedio na te-

rasi okrenut leđima ka ulici, a

Zečević uz zid lokala.

Jovanović je kazala da je sa

vlasnikom ,,Trofeja“, mjesec

nakon zločina, došla da očisti

lokal, gdje je bilo mnogo sta-

kla. Na pitanje optuženog Ilije

Pavlovića, kazala jedaganika-

da prije nije vidjela.

Na prošlompretresu Šmanja i

Bulatović ostali su pri navodi-

ma odbrane date na početku

suđenja i ponovili da ne pri-

znaju krivična djela za koja se

terete.

Optuženi Boško Pavlović ne-

girao jekrivičnadjela, dodaju-

ći da nije član ni jedne krimi-

nalne organizacije.

Braća Pavlović terete se da su

počinili krivična djela stvara-

nje kriminalne organizacije,

teško ubistvo i nedozvoljeno

držanje oružja.

Prema navodima iz istrage,

osnovano se sumnja da je ulo-

gabraćePavlovićbiladapruže

logističkupodrškuubicama.

Bulatović i Šmanja su, kako se

navodi u aktu Tužilaštva,

omogućili ubicama da počine

likvidaciju i pomogli imdapo-

bjegnu.

VasilijeRafailović iMiljanBu-

latović označeni su kao orga-

nizatori kriminalne grupe ko-

ja je likvidirala Boretu i

Zečevića. Suđenje se nastavlja

26. juna.

M.L.

Nastavljeno suđenje optuženima za ubistvo Đorđa Borete i slučajne žrtve Dragana Zečevića u Bečićima

Svjedoci čuli pucnje, ubice

bile s kacigamanamotoru

SaprivođenjabraćePavlović

BRANIOSEĆUTANJEM:

Stanovićaprivodena saslušanje

nog tužilaštva u Nikšiću

ne organizacije

sumnjiče

acije

cionera

Nikšićanin Nikola Mandić saslušavan je u istrazi ubistva bivšeg

fudbalera Gorana Lenca. Mandić je nakon saslušanja pušten na

slobodu. On se dovodio u vezu sa NikolomMršićem kojeg su

istražitelji označili da je direktni egzekutor.

Mršić je, prema evidenciji bezbjednosnih službi, član škaljarske

grupe.

Mandićsaslušavan

uistraziubistvaLenca

imena osoba koje su trebale

da budu ubijene, a izvršioci-

ma je za to ponuđena veća

svota novca.

Tokom istrage, inspektori su

u dokazni materijal uvrstili

i eksploziv koji je pronađen

kod osumnjičenih. Utvrdili

su da je napravljen u Srbiji, a

kasnije i da je trebalo da se

iskoristi za određene likvi-

dacije.

Vujović, Matanović i Perović

se terete i za planiranje likvi-

dacije jedne bezbjednosno

interesantne osobe, za čije

izvršenje su plaćeni 30.000

eura.

Kako se sumnja, to je bio

samo dio šire i mnogo sku-

plje operacije: ubistva policij-

skih funkcionera i službenika

dogovorena su za nekoliko

stotina hiljada eura.

Trojici uhapšenih se za sada

na teret stavljaju krivična

djela stvaranje kriminalne

organizacije, neovlašćena

proizvodnja i stavljanje u

promet opojnih droga, teško

ubistvo u pokušaju u vezi sa

djelomnedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmate-

rija.

Kako je našem listu potvr-

đeno iz izvora bliskih istrazi,

istražitelji su prikupili ope-

rativna saznanja da je jedan

od osumnjičenih bliski rođak

Aleksandra Brajovića, koji je

ubijen u sačekuši avgusta

2015. godine.

Brajović je ranije bio osuđi-

van za šverc narkotika. Nje-

govo ubistvo nije riješeno, ali

su određeni tragovi ukazali

da sumotivi neraščišćeni

odnosi Brajovića i jedne kri-

minalne grupe iz Albanije.

A. GAGOVIĆ –M. ŽIŽIĆ

Više izvora iz is-

trage kazalo je da

lišavanjemslobode

RankaRadulovića i

još sedambezbjed-

nosno interesantnih

osoba nije stavljena

tačka na slučaj

ARHIVAPOBJEDE

SaprivođenjaRadulovića