Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 18. jun 2018.

Hronika

PODGORICA/TIRANA

ArsenijeStanović (22) izKo-

tora, osumnjičenda je 11.

majaubioUkrajinkuAnasta-

sijuLašmanovu (30), uhap-

šen je jučeujutrouTirani

nakonvišeodmjesecbjek-

stva i predat crnogorskim

istražiteljima.

On je sinoć oko 18 sati prive-

den tužiocu, gdje se zadržao

do 19 sati. Stanović je ćutao o

zločinu koji mu je stavljen na

teret, a za koji mu je zakonom

zaprijećeno do 40 godina za-

tvora.

Nakonsaslušanja,Stanovićuje

određeno zadržavanje do 72

sata, nakon čega će biti prive-

den sudiji za istragu Višeg su-

da uPodgorici.

HAPŠENJE

Prema nezvaničnim saznanji-

ma Pobjede, Stanović je od-

mah nakon ubistva Lašmano-

ve ilegalno napustio zemlju, a

provjerava se da li mu je otac

Zoran Stanović u tome pomo-

gao.

Stanovićev otac, Zoran, je ru-

kovodilac granične policije,

ispostave Aerodrom Tivat - i

smijenjen je četiri dana nakon

pronalaska tijela Lašmanove.

Tada je saslušan u svojstvu

svjedoka i tvrdio je da ne zna

gdjemu je sin i da s njimnije u

kontaktu.

Mlađeg Stanovića koji se tere-

ti za teško ubistvo, uhapsila je

albanska policija na osnovu

operativnih informacija crno-

gorskih kolega. Prema nezva-

ničnim saznanjima, Stanović

je umomentu hapšenja bio sa

ocemZoranom.

- Osumnjičenog A.S. su služ-

benicialbanskepolicijelišilisu

slobode u Tirani, nakon što su

službenici crnogorske policije

kolegama iz Albanije dali ope-

rativneinformacijeosaznanji-

ma vezanimza lokaciju na ko-

joj se A.S. skrivao u toj državi

- saopštili su iz policije.

Onisupodjestilidasuslužbe-

nici Centra bezbjednosti

Herceg Novi i Odjeljenja be-

zbjednostiKotor,ukoordina-

ciji sa Sektorom kriminali-

stičke policije i tužiocem u

Višemdržavnomtužilaštvuu

Podgorici, nakon intenzivnih

policijsko - tužilačkih aktiv-

nosti, ukratkomrokurasvije-

tlili teškoubistvo.

ZLOČIN

Kako je Pobjeda pisala, Alek-

sandar Stanović je u ranijem

periodu bio u dugogodišnjoj

emotivnoj vezi sa Lašmano-

vom. Kako se sumnja, on je 11.

maja došao u njen stan u nase-

ljuDobrota i ubio je.

Iz policije je navedeno da je

osumnjičeni žrtvuubiona svi-

rep način, zadajući joj oštrim

predmetomviše ubodnih rana

u glavu i tijelo i jak udaracme-

haničkimoruđemupotiljak.

- Nakon što je, kako se sumnja,

počinio krivično djelo, A. S. se

udaljio i od togadana jebione-

dostupan i zanjimse intenziv-

no tragalo–saopštili su izpoli-

cije.

Prema nezvaničnim saznanji-

ma, Stanović je nakon zločina

iz stana Lašmanove uzeo sku-

pocjeni sat.

Istražitelji su protiv Stanovića

prikupili mnoštvo dokaza.

Analiziran je telekomunikaci-

oni saobraćaj, izuzeti su snim-

ci sa video nadzora, saslušano

je više osoba, pretreseni su

objekti i vozila, a izuzeti su i

određeni tragovi za koje se

sumnjalo da imaju veze sa kri-

vičnimdjelom.

VIŠEUBODA

Tijelo Lašmanove pronađeno

je istog dana kad je ubijena,

gdje se, sudeći prema tragovi-

ma borila sa osumnjičenim.

Inspektori su za zločin saznali

kada su dobili poziv od njene

prijateljice, koja ih je obavije-

stila da sumnja da joj se nešto

dogodilo. Pokušala je da stupi

u kontakt s njom, ali joj se nije

javljala, pa je otišla do njenog

stana.

Vatrogasci su razbili blindira-

na vrata, gdje su istražitelji za-

tekli jeziv prizor – glava joj je

bila smrskana, a na tijelu je

imala više ubodnih rana. Po

stanu subili tragovi krvi.

Lašmanova je u Crnu Goru

došla prije nekoliko godina i

radila kao konobarica.

U kratkom roku ona je postala

direktorica kompanije ,,Si

trejd“, koja je prije tri godine

kupila tivatski hotel „Mimo-

za“ i na tommjestu je izgrađen

hotelski kompleks „Perla“.

Lašmanova je bila i vlasnica

salona ljepote„Femfatale“ko-

ji se nalazi u hotelu ,,Tre kane“

uBudvi.

M.L.

Arsenija Stanovića, koji se tereti za teško ubistvo, uhapsila

je albanska policija na osnovu operativnih informacija

crnogorskih kolega. Prema nezvaničnimsaznanjima,

kada je uhapšen Stanović je bio sa ocemZoranom

VIŠE ODMJESEC BJEKSTVA:

UAlbaniji

uhapšen osumnjičeni za ubistvo Ukrajinke

Stanovića

privodena

saslušanjeu

Tužilaštvo

Stanovićpred

tužiocem

ćutaoozločinu

Prema Krivičnom zakoniku

Crne Gore, bliži srodnik

odnosno roditelj, ne može

biti krivično odgovoran, ako

pomaže djetetu nakon izvr-

šenog krivičnog djela.

- Neće se kazniti lice kojem

je učinilac bračni drug, lice

sa kojimučinilac živi u taj-

noj vanbračnoj zajednici,

srodnik po krvi u pravoj

liniji (otac i sin), brat ili sestra,

usvojilac, kao i bračni drug

nekog od navedenih lica,

odnosno lice koje sa nekim

od njih živi u tajnoj vanbrač-

noj zajednici - piše u krivič-

nom zakoniku.

Bližisrodniknemakrivičneodgovornosti

PODGORICA

–Bivši načel-

nikberanskogkatastra

MomčiloSaičić zatražio je

izuzećepredsjednikaVišeg

sudaBorisaSavića izpostup-

kakontroleoptužniceprotiv

njega i bivšegpredsjednika

beranskeopštineVukeGolu-

bovića. Optužnicomsuobu-

hvaćeni i Saičićevkolega

DarkoMališić, zatimMilan

Golubović, VučetaMališić i

vlasnikpreduzeća ,,Tehno-

star“ŽarkoBarjaktarović.

O prijedlogu za izuzeće Savića

odlučivaće Apelacioni sud ko-

mećeprethodnobitiproslijeđe-

ni spisi predmeta.

Obrazlažući zahtjevzauzuzeće

Savića, Saičić je kazao da vijeće

kojim predsjedava nije smjelo

da započne postupak kontrole

optužnicedokseneodlučiokri-

vičnimprijavamakojejepodnio

protiv predsjednika beranske

opštine Dragoslava Šćekića

zbog lažnog prijavljivanja, Spe-

cijalnogtužilaštvazbogneosno-

vanog hapšenja, vještaka i ste-

čajnog upravnika zbog lažnog

svjedočenja.

- TražimVaše izuzeće kadmo-

žetedarazmatrateovakvuotuž-

nicu.Uhapšensami obrukanza

vijek vjekova. Ne mogu ovo da

prebolim–kazao jeSaičić.

Braća Golubović, Saičić i Darko

Mališić se terete da su zloupo-

trebom službenog položaja

gradsku kasu ,,olakšali“ za

532.590.00eura.

Optužnicom Specijalnog tuži-

laštva koju zastupa tužiteljka

Mira Samardžić obuhvaćeni su

vlasnik geodetske agencije Vu-

četaMališić, kompanija ,,Teh-

nostar“ kao injenvlasnikŽarko

Barjaktarovićzbogzloupotrebe

službenog položaja putem po-

maganja.

Prema navodima Naredbe za

istragu,VukaGolubovićsetereti

da jeopštinski budžet oštetioza

višehiljadaeura.

Provjerom finansijske doku-

mentacijeberanskeopštineTu-

žilaštvo je pronašlo da je Golu-

bović 2011. godine, bez pravnog

osnova investitora kompaniju

,,Tehnostar-izgradnja“ iz Bera-

na oslobodio plaćanja naknade

za uređivanje građevinskog ze-

mljišta.

Ova kompanija planirala je iz-

gradnju poslovno stambenog

objekta ukupne površine

2.560,27 metara kvadratnih na

parceli uvlasništvuopštine.

- Okrivljeni Vuka Golubović je

20. septembra 2011. godine u

Beranama,kaojavnifunkcioner,

prekoračenjem granica svog

službenog ovlašćenja, pribavio

imovinsku korist privrednom

društvu,,Tehnostar-Izgradnja“

na štetu opštine Berane. On je

kompaniju ,,Tehnostar – Iz-

gradnja“kaoinvestitoraoslobo-

dioplaćanjanaknadepozivajući

seneosnovanonaOdlukuSkup-

štine opštine Berane koja se od-

nosinaGP,,Izgradnja“Beranea

kojomse ona oslobađa plaćanja

ove naknade za izgradnju na

drugojkatastarskojparceli–na-

vodi seunaredbi za istragu.

Golubović je po istomscenariju

kompaniju ,,Tehnostar – Iz-

gradnja“ još u dva navrata oslo-

bodio plaćanja naknade za ure-

đivanje građevinskog zemljišta,

a svena štetuberanskeopštine.

UnaredbisenavodiidajeGolu-

bović 26. novembra 2012. godi-

ne priznao tužbeni zahtjev

kompanije,,Tehnostar“idozvo-

lio da ovo preduzeće upiše par-

vosvojinekatastarskimparcela-

ma koje su bile u vlasništvu

opštine i na taj način oštetio

gradskukasu.

Brat Vuke Golubovića, Milan

koji se nalazio na čelu Agencije

zarazvojBerana,premanavodi-

maNaredbezaistraguberansku

opštinuoštetio jeza5.000eura.

Bivši načelnici beranskog kata-

stra Darko Mališić i Momčilo

Sajičić se terete da su uz pomoć

geodete Vučete Mališića u tri

navrata opštinsko zemljište bez

pravnogosnovaupisali na kom-

paniju ,,Tehnostar“ vlasništvo

ŽarkaBarjaktarovića.

Većinu krivičnih prijava protiv

Golubovića podnijeli sunjegovi

nasljednici, odnosno aktuelna

vladajuća koalicija u tomgradu

,,ZdravoBerane“.

B.R.

ARHIVAPOBJEDE

PODGORICA

–SuđenjeUrošuJegdiću (55) izBara, koji

se tereti da jeumajuprošle godine izvatrenogoružja, u

porodičnoj kući unaseljuŠušanj, ubioDušanaKalezića

(64) i njegovu supruguBosiljku (52), nastavlja sedanas

predVišimsudom.

Jegdić je uhapšen umaju prošle godine sat i po nakon zločina

zbogsumnjeda jepočiniodvostrukoubistvo.

Kako su iz policije ranije saopštili, Jegdić je, sumnja se, razbio

staklo na vratima i tako ušao u kuću. Otišao je u spavaću sobu i

pucaouKalezićedoksuspavali.

Kako sunaveli, sumnja se da je Jegdić pucaona žrtve iz pištolja

„CZ“, koji jekasnijepronađen.

M.L.

PODGORICA

–Viši sudpo-

tvrdio jepresudukojomje

ĐokoMalesija (32) osuđen

na tri godineudvamjeseca

zbogdva razbojništva i teške

krađe.

Prvostepenu presudu donijela

je suktinjaOsnovnog sudaLari-

saMijušković-Stamatović.

Prema navodima prvostepene

odluke, Malesija je 24. avgusta

2016. godine na Željezničkoj

stanici u Podgorici prišao s leđa

M.Š. udario je i nakon toga joj

ukrao torbu u kojoj je bilo 200

eura, telefon, bankovnakartica i

lična dokumenta. Dva mjeseca

kasnije, uoktobru2016. počinio

je i razbojništvoupokušaju.

-UStudentskojuliciuPodgorici

prišaojesleđaY.Z,udariojeviše

putauglavuipokušaodaukrade

torbu,alijeY.Z.počeladadoziva

u pomoć pa je okrivljeni pobje-

gaosalicamjesta–obrazložilaje

ranijeMijušković-Stamatović.

Malesija se prvostepenompre-

sudom tereti i da je od 19. sep-

tembra do 20. novembra 2016.

godine u Podgorici počinio tri

krađe i pokušao da sebi pribavi

protivpravnu imovinsku korist

od150eura.

Malesija je i od ranije poznat na

stupcima crne hronike. On je u

septembru prošle godine osu-

đen na devet i po godina robije

zbog pokušaja silovanja dvade-

setpetogodišnje Podgoričan-

keM.Š.

M.L.

Presuda orkivljenomza razbojništvo i krađe

Suđenje optuženomza dvostruko ubistvo u Baru

Malesiji ovjerenakazna

od tri godine i dvamjeseca

Jegdićdanaspredsudom

Bivši načelnikberanskogkatastrazatražio izuzeće sudijeBorisaSavića izpostupka

kontroleoptužniceprotivnjega i bivšegpredsjednikaberanskeopštineVukeGolubovića

Saičić: Ne

moguda

prebolim

ovubruku

GolubovićiSaičićdolazenasaslušanje