Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 18. jun 2018.

Društvo

TJENTIŠTE

–NaTjentištuu

Bosni iHercegovini, juče je

nekolikohiljada ljudi, izsvih

republikanekadašnjeSFRJ,

odalopočastžrtvamabitkena

Sutjesci, koja jetrajalaod15.

majado15. juna1943. i bila

prekretnici zasudbinemno-

gihdržavanaBalkanu, ato-

komkoje jepoginulo7.544

borca.

Obilježavanje jubileja–75godi-

naoveslavnebitke,organizovao

je Savez antifašista i boraca na-

rodnooslobodilačkog rata Bo-

sne i Hercegovine u saradnji sa

našim Savezom udruženja bo-

raca narodnooslobodilačkog

rata i antifašista.

SaTjentišta je jučeupućenapo-

ruka da fašizamu savremenom

svijetumijenja oblik, ali i da ta-

kve idejenećeproći.

Crnogorska delegacija bila je

brojna.NaTjentištujebiloblizu

1.000antifašista svihuzrasta.

Ubici naSutjesci učestvovalo je

čak 2.890 žena, od kojih je 590

poginulo. Iz naše države borila

su se 2.383 borca, dok je njih

1.018platiloovuborbuživotom.

ŽRTVA

GeneralnisekretarSUBNOR-ai

antifašista Crne Gore Dragan

Mitov Đurović kazao je da su

borci čiji su se životi prije 75 go-

dinaugasilinaTjentištu,„gdjeje

višeod7.000ljudižrtvovalosvo-

ježivotezaslobodu,dabimida-

nas bili zajedno“, visoko digli

barjakčasti i slobode.

- Ovo je sjećanje na 43 narodna

heroja, kao i sjećanje na vrhov-

nog komandanta Josipa Broza

Tita, te na 13. jun kada je pogi-

nuoSavaKovačević, legendarni

heroj, na čelu svojih jedinica.

OvojesjećanjeinaLjubingrobi

legendarnu poruku: „Kada ne

budete čuli pucnje sa Ljubinog

groba, znajte da na njemu više

nemaživihproletera“–kazaoje

Đurović.

Poručio je da će proleteri sa

Tjentištaživjeti vječno.

- Ovo je način da odamo počast

svimpalimborcima sa svihrati-

štatokomčetiriratnegodine,ali

ivelikidanantifašizma.Ovdjeje

svaki kamen spomenik, a svaka

porukasveta–rekaojeĐurović.

UpravaNacionalnogparka „Su-

tjeska“,kakojeistakao,obnovila

je spomenik na Popovompolju,

gdje je formirana Četvrta crno-

gorska proleterska brigada. Na-

javio jeda ćebiti obnovljen spo-

menik na Tjentištu i sanirano

klizište do kraja godine, kao i da

ćeobnovitigrobnarodnoghero-

jaSaveKovačevića.

GLASPREŽIVJELIH

CrnogorskiučesnikubicinaSu-

tjesciZarijaVukašinovićimaoje

21.godinukadajeratovaoprotiv

fašista.

- Ponosan samkad vidimovoli-

konarodakojidođeizrepublika

bivše Jugoslavije. To znači da

nijesmo razbijeni. Zadovoljan

sam, ali sneke strane i tužan, jer

neću vidjeti mnogo drugova i

drugarica koji dadoše ovdje

mlade živote zanaš jugosloven-

ski narod–rekao jeon.

Učesnik u bici iz Druge udarne

dalmatinske brigade Hrvoje

Minica, danas devedesetopeto-

godišnjak, rekao je da je imao

samo 18 godina kada se borio za

vrijedosti antifašizma davne

1943.godine,dokjeIvoKarama-

tić imaosamo15godina.

-Teškomijegovoritikadačitam

ili čujem na televiziji da danas

oni protiv kojih smo semi borili

hoće da se zamijenimo. Da ono

što subili oni budemomi danas,

te da oni postanu domoljubi, a

mi krvnici i razbojnici, a borili

smo se za bratstvo i jedinstvo

svihnarodabivšeJugoslavije,ali

icijelogsvijeta–istakaojeKara-

matić.

Premanjegovimriječima, borili

susezapoštenje i pravdu.

- Ne za nepravdu, koja danas

vlada i hoće da nas totalno uni-

šti. Pretvorili sunas u siromahe,

dok smo pod Titovimrukovod-

stvombiligotovosvibogati,ma-

kar sa tijelomidušom, i tijelomi

radom. Sada imamo sve, a ne-

mamo ništa – kazao jeKarama-

tić.

Red je, prema njegovommišlje-

nju, na mlade da preuzmu bor-

buprotiv fašizma.

-Ustanite vimladi, mi smo stari

svoje odradili. Podržaćemo vas

u svemu što je napredno i kori-

sno za našu zajednicu, ali ne-

mojteodustati, jermi odlazimo,

avinasnasljeđujete–poručioje

Karamatić.

ZAJEDNIŠTVO

Predsjednik Saveza antifašista i

boracaNarodnooslobodilačkog

rata Bosne i Hercegovine Bakir

Nakaš kazao je da je obilježava-

nje75godinaodbitkenaSutjes-

ci „pokazalo da smo ponovo za-

jedno“.

-Uovimvelikimbitkamanijesu

živote gubili samo Bosanci i

Hercegovci,negosvinarodibiv-

še nam domovine Jugoslavije.

Zbog toga je ove godina Crna

Gora ponijela barjak zajedno sa

nama u zajedničkom obilježa-

vanju ovakve manifestacije –

istakao jeNakaš.

Sljedećegodine, kako jenajavio,

76. godišnjicu će oranizovati sa

SavezomantifašistaiboracaHr-

vatske iDalmatincima.

Predsjednik SUBNOR-a i anti-

fašista CrneGore ZuvdijaHod-

žićkazao jeda „snagudobijamo

iz svetilišta kao što je Sutjeska i

Tjentište“.

- Dok Sutjeska dobija snagu od

hiljada boraca koji su poginuli

ovdje. Ovdje mrtve ne tražimo,

oni su istraženi kroz brojna dje-

la velikih pisaca i pjesnika – re-

kao jeon.

Predsjednik Saveza antifašista i

boracaRepublikeHrvatskeFra-

njoHabuljinnaglasiojedasuna

obilježavanje godišnjice došle

boračke organizacije iz Dalma-

cije, Istre i drugih djelova ove

države.

- Obilježavamo okretnicu naj-

slavnijebitkeuNarodnooslobo-

dilačkom ratu naroda Jugosla-

vije. Ishod te bitke bitno je

odredio i konačan tok i završe-

tak rata na Balkanu u Drugom

svjetskom ratu – istakao je Ha-

buljin.

Predstavnik slovenačke borač-

ke organizacije Milan Gorjanc

naglasiojedajerezultatbitkena

SutjescibiopreokretzaSloveni-

ju, kao što jebioza cijeli balkan-

ski ratni prostor.

-Mjesecpookončanjubitkefor-

mirane su dvije divizije, a dva

mjeseca nakon toga 14 novih

brigada,tridvizijeidvakorpusa.

Slovenački narod tek tada kre-

nuo jeupravi ustanak– rekao je

Gorjanc.

Prema njegovim riječima, na

Sutjesci je bilo dvadesetak Slo-

venaca, dok je jedan bio načel-

nik štaba Sedme krajiške briga-

de.

- Dijele nas. Podijelili su nas po

državama,popartijama,nasiro-

mašne i bogate. Nas siromašnih

jeviše,alismonekadabilisvibo-

gati–makaruduši.Uzelisunam

državu, ali namnijesuuzeli nje-

nu dušu – poručio je Gorjanc i

dodaoda sljedbenici partizana i

Narodnooslobodilačke borbe

treba jedinstveno i zajedno da

stupe u borbu protiv novog fa-

šizma.

Jasmina BEHAROVIĆ

Teškomi je govoriti kada čitam ili čujemna televiziji da danas oni protiv

kojih smo semi borili hoće da se zamijenimo. Da ono što su bili oni budemo

mi danas, te da oni postanu domoljubi, ami krvnici i razbojnici, a borili smo

se za bratstvo i jedinstvo svih naroda bivše Jugoslavije, ali i cijelog svijeta –

istakao je Ivo Karamatić, učesnik bitke, koji je tada imao samo 15 godina

Na Tjentištu, u Bosni i Hercegovini, obilježeno 75 godina od bitke na Sutjesci

Vrijednostiantifašizma

ne smijusezaboraviti

Na Tjentištu je juče bila i

predsjednica Vrhovnog

suda Crne Gore Vesna

Medenica koja je kazala za

Pobjedu da je baš ona iz

generacije 50 i neke koja

je odrasla na tradiciji, na

nasljeđu i vrijednostima

za koje su ginuli borci na

Sutjesci. Izgubili su život

za pobjedu partizana nad

fašističkim snagama.

- Ja samneko ko je Titu

predavao cvijeće 1969.

godine. Imamdosta godi-

na, znanja iz istorije, kao i

patriotizma, koje bih želje-

la da podijelim sa mlađom

generacijom – poručila je

Medenica.

Dodala je da je srećna što

je u nedjelju osjetila veliči-

nu slavne bitke na Sutjesci,

te ono što je patriotizam

nekada bio, kada je ujedi-

nio jugoslovenske narode.

Tradicija

i istorija

Emilija Ivošević iz Rijeke

članica je društva „Josip

Broz Tito“, a za Pobjedu

je rekla da svi zajedno

treba da se borimo proitv

fašizma, te da živimo za

antifašizam.

- Na jednom sastanku sam

upitana ko su to antifašisti.

Rekla samda su to dobri

ljudi. Mislimda je to najtač-

niji odgovor – rekla je ona.

Dobri ljudi

Predsjednik Skupštine Ivan

Brajović rekao je, odgovara-

jući na pitanja novinara, da

je antifašizamosnov savre-

mene Crne Gore, kao i osnov

opstajanja naše države.

- Zato se sa posebnimpije-

tetom sjećamo žrtava koje

su živote dali na Sutjesci,

svakog herojskog, požrtvo-

vanog i posvećenog čina.

Imamo se čime dičiti i koga

sjećati – naglasio je Brajović.

Da antifašizampredstavlja

nacionalnu građansku opre-

dijeljenost pokazuje i, kako

je naveo, dolazak delegacije

visokih zvaničnika na Tjenti-

šte iz naše države. Na Tjen-

tištu su juče bili specijalni

državni tužilac Milivoje Kat-

nić, ministar pravde Zoran

Pažin, predsjednica Vrhov-

nog suda Vesna Medenica,

ministar kulture Aleksandar

Bogdanović.

- Obilježava se 75 godina od

bitke na Sutjesci, najsjajnije

bitke Drugog svjetskog rata

na teritoriji bivše Jugoslavije.

Tu su brojne delegacije iz

svih bivših republika. Volio

bih da idu stopama Crne

Gore kada je u pitanje njego-

vanje antifašističkih vrijedno-

sti – poručio je Brajović.

Brajović: Imamosečimedičiti

Crnogorskadelegacijana svečanosti

ZastavaCrneGorezavijorila senaTjentištu