Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 18. jun 2018.

Društvo

trijske Vlade da se protjerani tražioci azila iz EU smjeste u zemlje Zapadnog Balkana

ić: Centri za

suopasni,

okaodan

znamo ko su oni. Treba kroz

otiske prstiju, takođe, provje-

ravati njihov identitet... Ne

možemo da rizukujemo da

nam dođe stotine hiljada dži-

hadista - istakao je on.

Kako je dodao, pojedini ljudi

koji dolaze sa Bliskog istoka

imaju drugačiji pogled na ži-

vot, jer su ,,njihovi prethodni-

cipokazalidasukoristiliteko-

vine zapadne civilizacije i da

se to završavalo na najgorim

terostičkim napadima šitom

Evrope i svijeta“.

- Pa, mi nemamo luksuz da ri-

zikujemo to. Možda se neko

ne saglasi sa mnom, ali ovo je

mišljenje zasnovano namojoj

profesiji, a to je bezbjednost i

odbrana – istakao je Trifuno-

vić.

NOVI TALAS

Umedijima su se, takođe, po-

javili navodi da se oko 60.000

migranata nalazi na grčkim

ostrvima, te da će se uskoro

usmjeriti prema balkanskoj

ruti. Naš sagovornik je nego-

dovao i zbog toga, jer se pita

kako suoni došli doGrčke.

- Svakadržava trebada impo-

digne rampu za njihov prola-

zak. Imate, recimo, dvamilio-

na izbjeglicauTurskoj, i štoće

se desiti ako se i njima podi-

gne rampa. Treba li da živimo

u strahu–kazao je on.

Na Balkanu smo, podsjeća on,

imali jednu tranziciju gdje

smo platili ljudskimživotima,

te ,,svi znamokroz šta je svaka

država prošla da bi izgradila

vladavinuprava“.

-Zamislite, recimo,CrnaGora

ima 600.000 stanovnika i za-

mislite da dobije 50.000 mi-

granata. Pa kakav je samo tr-

novit put država prešla u

zadnjih 20-30 godina i borila

se da bi došla u situaciju u ko-

joj je danas. Crna Gora je

uspjelauzadnjih20godinada

izgradi odnose samanjinskim

grupama, jer susvi ingterisani

upolitički život i CrnaGora je

primjer u regionu kako to tre-

ba da izgleda. To je uspjeh cr-

nogorskeVlade i ,,tutrebaski-

nuti kapu“ – kazao je on,

ponavljajući da bi svaka dis-

harmonija u ovom trenutku

bila pretnja za sve.

Statistika Evrope pokazuje

da jenajvećiprilivmigranata

i izbjeglica od Drugog svjet-

skog rata zabilježen prije tri

godine, kada je došlo njih

1.321.560, aod tada se taj broj

povećava.Balkanimje, zasa-

da, bio isključivo tranzitna

zona, jer su mahom odlazili

na Zapad tražeći bolji život.

Austrijska idejabi,međutim,

mogla da izmijeni tu praksu,

anavodno imapodrškuDan-

ske, Holandije, kao i pojedi-

nih zvaničnika Njemačke.

Da je ovo pitanje podijelilo

zemlje članice EU nagovije-

stio je komesar za proširenje

ove međunarodne organiza-

cije JohanesHan, ocjenjuju-

ći plan austrijske Vlade ne-

prihvatljim. Kazao je da

zemlje u regionu koje nijesu

članice EUne smiju da budu

parkinzi za izbjeglice koliko

god ta ideja političarima bila

atraktivna, a da li će onda

preduzetineštoilićenjegova

reakcijaostati na retoričkom

nivou, biće zanimljivo da se

isprati.

N.ĐURĐEVAC

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marko-

vić rekao je u intervjuu austrijskoj nacional-

noj televiziji ORF da Crna Gora preduzima

brojne mjere kako bi smanjila priliv ilegalnih

migranata u Evropsku uniju. Naveo je da

imamo zabrinjavajuću situaciju, odnosno

povećanje trenda ilegalnihmigranata iz

Grčke preko Albanije u Crnu Goru.

- Mi smo u pet mjeseci ove godine registro-

vali oko 1.500 ilegalnih prelazaka, što je

značajno više nego u prethodnoj godini tako

da je očigledno da problempostoji i da trend

nije dobar. Ali vjerujemda ćemo zajednički,

radeći u regionu, uspjeti da odgovorimo

tom izazovu - istakao je on.

Crna Gora, kako je dodao, ima poseban plan

za takvu situaciju, odnosno ima Operativni

tim koji je stavljen u funkciju, te se nada da

će naći odgovarajuća rješenja. Marković je,

takođe, naveo da su prije dva dana ministri

unutrašnjih poslova Crne Gore i Albanije

dogovorili intenzivniju zajedničku kontrolu

granice, te da naša zemlja intenzivno sara-

đuje sa Fronteksom i to u operativnim akci-

jama, ali i razmjenom informacija i analiza

rizika. Ako talas migranata, odnosno izbjegli-

ca zahvati našu zemlju, prema premijerovim

riječima, pripremljene su posebne lokacije

za njihov prihvat, a podsjetio je i da postoji i

Centar za migrante.

- Jačamo naše kapacitete, pokrenuli smo

prema Evropskoj komisiji projekat sanacije

jedne stare jugoslovenske karaule na granici

sa Albanijom koja bi mogla biti migracioni

prihvatni centar kako bismo stvari bolje

kontrolisali. Preduzećemo sve kako ne

bismo doživjeli onaj veliki rizični talas koji

se desio 2015, koji nije zahvatio Crnu Goru.

Ali sada se očigledno ruta mijenja, preko

Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i

dalje prema Evropi… Radimo na svimpolji-

ma kako bismo odgovorili ovom izazovu i

smanjili pritisak na granice Evropske unije

– rekao je on.

Premijer je kazao i da naša država dobro sara-

đuje sa Fronteksom, da u skladu sa sporazu-

mima o readmisiji prima natrag sve migrate

koji iz naše zemlje uđu u Bosnu i Hercegovinu

i Hrvatsku, i da takav odnos žele da uspostave

i sa Albanijom. Marković je, takođe, na kon-

ferenciji u Austriji ,,Europa ForumWachau“

rekao da Crna Gora za sada ne planira da

postavlja na granici ogradu od bodljikave žice

kako bi se zaštitila odmigranata. Umedijima

su se ranije pojavili navodi da će Mađarska

Vlada takvu živu donirati Crnoj Gori.

Starakaraulanagranici

saAlbanijommogla

bi biti prihvatni centar

Premijer DuškoMarković u intervjuu austrijskoj

televiziji ORF govorio omigrantskoj krizi

Italija i Grčkanijesuhtjeleda

primebrodsamigrantima

Svjetski mediji, takođe, prenose da Italija i Grčka trenutno ulažu

najveće napore umigrantskoj krizi zbog geografskog položaja i

činjenice da, prema pravilima EU, tražioci azila moraju da podne-

su zahtjev za azil u prvoj zemlji EU u koju uđu. Gardijan navodi da

su ,,svi saglasni“ da je Evropi potrebna hitna promjena imigracio-

nih pravila, kao i pravila za dobijanje azila, ali da se ,,niko ne slaže“

kako to treba da se učini.

Nakon nedavnog odbijanja Italije da prihvati brod sa 629migra-

nata i kritika Francuske na račun Rima zbog te odluke dodatno

su pojačane tenzije. Kako pojašnjavaju, brod ,,Akvarijus“ je bio

zarobljen umeđunarodnim vodama pošto su Italija i Malta odbile

da mu daju dozvolu da uđe u njihove vode, poslije čega je Španija

ponudila svoju luku. Šef italijanske diplomatije Enco Moavero

Milanezi pozvao je 13. juna francuskog ambasadora na konsulta-

cije zbog izjave francuskog predsjednika Emanuela Makrona da

se Italija ponijela cinično i neodgovorno, a ministar unutrašnjih

poslova Italije Mateo Salvini je u parlamentu zatražio izvinjenje

zbog Makronove izjave.

Svaka izgradnja centra znači

mogućnost damigranti trajno

ostanu na ZapadnomBalkanu.

Crna Gora i Srbija treba da

donesu set zakona kojima

će zaštititi teritoriju. Tim

propisima treba da se zabrani

ovim licima da se zadržavaju u

zemlji duže od 90 dana - rekao

je za Pobjedu stručnjak za

bezbjednost Darko Trifunović

NOVI TALASMIGRANATANAMEDITERANU:

Prebacivanjenevoljnika sabroda ,,Akvarijus”

DuškoMarković