Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Ponedjeljak, 18. jun 2018.

Institut za preduzetništvo i ekonomski

razvoj pokrenuo pilot projekat Hani tag

Smanjićepojavu

falsifikovanogmeda

I podgoričkaGim

PODGORICA

Institut za

preduzetništvo i ekonomski

razvoj počeo jeda realizuje

pilot projekatHani tag čiji je

cilj zaštitabrenda i unapre-

đenjekvalitetamedauCrnoj

Gori, saopšteno je.

U okviru projektnih aktivno-

sti, održane su radionice 14. i

15. junauŠavniku, Plužinama i

na Žabljaku gdje su pčelarima

iz lokalnih udruženja pred-

stavljeni ciljevi projekta i na-

čin kako da zaštite svoj proi-

zvod uz upotrebu TagItSmart

(TIS) tehnologije koja se kori-

sti na ambalaži zamed.

- Proizvođačima je objašnjeno

da će svaka tegla meda biti

označena pametnim etiketa-

ma koje predstavljaju kombi-

naciju QR koda i funkcional-

nog mastila. Pored markera,

zajednosamobilnomaplikaci-

jom biće obezbijeđena jedin-

stvenaidentifikacijaipraćenje

svake teglemeda – saopštili su

oni.

UInstitutuzapreduzetništvoi

ekonomskirazvojistuču,tako-

đe, da ova tehnologija pred-

stavljadodatuvrijednostcrno-

gorskim proizvodima. Pored

zaštite proizvoda, pojašnjava-

ju oni, postojaće i direktna ve-

za između proizvođača i kraj-

njeg korisnika-kupca.

- Svaki kupac preko mobilne

aplikacije može dati ocjenu

kvaliteta proizvoda, može ku-

piti dodatne količine proizvo-

da ili se upoznati sa drugim

uslugama koje proizvođač nu-

di (restoranske usluge ili uslu-

ge smještaja) -istakli su.

Saopšteno je i da Vladimir Ra-

dulović, tehnički sekretar Sa-

veza pčelarskih organizacija

Crne Gore smatra da će se na

ovaj način crnogorskim proi-

zvođačima i potrošačima

obezbijeditimehanizamzaza-

štitu i testiranje autentičnosti

pčelinjih proizvoda. Rješenje

će biti testirano u saradnji sa

lokalnim pčelarskim organi-

zacijamaizopštinaŠavnik,Ža-

bljak i Plužine u okviruNacio-

nalnog parka ,,Durmitor“ i

šireg područja Durmitora koji

su u procesu zaštite geograf-

skog porijeklameda pod nazi-

vom„Durmitorskimed“.

Iz Instituta je saopšteno i da su

se pčelari durmitorskog kraja

žalili da je u velikoj mjeri pri-

sutna prodaja meda pored pu-

tevaiublizinivjerskihobjekata

koji je sumnjivog i neprovjere-

nogkvaliteta,akojijepredstav-

ljen kao domaći crnogorski

med. Prodaja je, kako sunaveli,

posebno izražena tokom ljet-

nje turističke sezone, gdje se

prihodujuogromna sredstva.

HaniTag se finansira iz ,,Hori-

zon 2020 - Okvirnog progra-

ma za istraživanje i inovacije

(2014-2020)“ Evropske komi-

sije.

R.P.

Projekat Ministarstva ekonomije

PODGORICA

Radovi na

primjenimjera energetske

efikasnosti uGimnaziji

„SlobodanŠkerović“ i Re-

sursnomcentruzadjecu i

mlade ,,Podgorica“, vrijed-

ni 1,7miliona eura, počeli su

krajemprošlogmjeseca i

trajaćedokraja septembra.

Ministarstvo ekonomije je,

kako je saopšteno, u aprilu

potpisalo ugovore o izvođe-

nju radova na primjeni mjera

energetske efikasnosti u tri

obrazovne ustanove ukupne

vrijednosti 2,8miliona eura.

POBJEDAPITA:

Gdje su državne rezerve u polugama i

Zlatosevr

PODGORICA

Crnogorske

rezerve zlataod38.477unci

ili 1.090kilograma, koje su

naslijeđeneodnekadašnje

SFRJ, nijesupovećaneni za

grami nenalaze seuzemlji.

Po treći put suprošle godine

založene zakredit kodCre-

dit Suissebanke. Tamoće

ostati do2027. dok se zajam

neotplati, jer jeuzet nade-

set godina, a tek jenedavno

istekla godina grejs perioda.

Iz Ministarstva finansija su

podsjetili da je zlato založeno

za kredit od 78miliona eura.

- Zlatne rezerve založene su

za kredit u iznosuod 78milio-

na eura, zaključen sa Credit

Suisse AG London u aprilu

2017. Kreditni aranžman je

podijeljen u dvije tranše - jed-

nau iznosuodoko48miliona,

a druga 30 miliona eura i kao

kolateral su založene ukupne

državne rezerve zlata - kazali

su Pobjedi kratko izMinistar-

stva odgovarajući na pitanje

gdje se nalaze crnogorske

zlatne poluge.

TRI PUTA

Ovo je treći put da se zlato za-

ložilo za zaduženje države.

- Crnogorska Vlada i Credit

Suisse su tokom2009. zaklju-

čili dvakreditnaaranžmanau

iznosu od 91 milion eura, od

čega jeoko21milioneurabilo

obezbijeđeno zlatom, dok je

70miliona eura bilokroz kre-

ditni aranžman. Aranžman je

,,otplaćen“ u 2014, kroz novi

kredit od 150miliona eura ta-

kođe saCredit Suisse-omkoji

je zaključen 11. aprila te godi-

ne. Od 150miliona oko 52mi-

liona eura bilo je iskorišćeno

za refinansiranje postojećeg

aranžmana sa Credit Suisse

bankom, a ostatak za finansi-

ranje budžeta. Taj aranžman

je bio podijeljen na dva dijela

- dio obezbijeđen zlatom od

30milionaeura, i neobezbije-

đeni od 120miliona eura. Po-

sljednja rata za dio pokriven

zlatomdospjela je na naplatu

11. aprila 2017. Nakon čega su

zlatne rezerve bile oslobođe-

ne.Kamatnastopazatajaran-

žman je bila 12 mjesečni EU-

ROIBOR i margina 6,5 odsto,

dokjenaknadazaobradukre-

dita iznosila1,95odsto-poka-

zujudokumentaVlade.

No,uapriluprošlegodinenije

otplaćen kompletan aran-

žman. Uključujući kamate i

druge troškove, ostalo je tada

još 78milionaeura. Zbog toga

Vlada ponovo - treći put zala-

že zlato za novi aranžman od

78 miliona na deset godina

koji je praktično tek počeo da

teče. Prva tranša do 50milio-

naeuraotplaćivaćese,kakose

ističe u dokumentu, u četiri

rate, u narednih 5 godina, sa

godinomgrejs perioda, a dru-

ga tranša kredita, biće otpla-

ćena, u punom iznosu, 10. go-

dine.

Nakon pregovora sa predstav-

nicima Credit Suisse banke

dogovorena je prošle godine

kamatna stopa - tromjesečni

EUROIBOR i 3,9 odstomargi-

na, anaknadazaobradukredi-

ta 0,75 odsto.

VRIJEDNOST

Zbogpromjenljivecijenezlata

dogovoreno je da ukoliko vri-

jednost zlatne zaloge bilo ko-

Predsjednik skupštinskog

Odbora za ekonomiju dr Pre-

drag Sekulić odgovarajući

na pitanje da li obaveznu

rezervu države treba

ulagati u kupovinu

zlata i povećanje

rezervi ili držati u

eurima kod svjetskih

banaka sa navećim

rejtingom, kaže da

igranje na berzi

nosi preveliki rizik.

- Vrlo je teško, čak i odličnim

poznavaocima tržišta pleme-

nitihmetala, dati odgovor na

ovo pitanje. Činjenica je da

smo na početku ekonomske

krize prije desetak godina

imali značajan rast cijene

zlata ali nakon dostizanja

,,plafona“ uslijedio je pad i

stabilizacija. Vjerujemda u

Ministarstvu inansija ima

Sekulić:

Igranjenaberzi jeprev

Crna Gora po stanovniku,

u državnim rezervama,

ima 1,7 grama zlata. Toliko

po gruboj računici ispada

kada se 1.090 kilograma

podijeli na 625.266 sta-

novnika – po posljednjem

popisu.

U Evropi najviše zlata po

stanovniku, kako navode

strani mediji, ima Švajcar-

ska - 128,7 grama, Njemač-

ka 41,9, Italija 41, Francuska

36,9, Belgija 36,5, Portugal

36,4, Austrija 31,1 grama…

U regionu prednjači Make-

donija sa 3,3 grama, Srbija

sa 2,6, Slovenija 1,5, BiH 0,8

grama.

Nasvakog

stanovnika

po1,7grama

Porast broja turista u Budvi

Problemgužve

usaobraćaju

BUDVA

UBudvi trenutno

boravi 23,93hiljade registro-

vanihgostiju, što je sedam

odstovišeuodnosuna isti

prošlogodišnji period, saop-

šteno je izbudvanskeTuri-

stičkeogranizacije (TOB).

Menadžerka TOB-a Tijana

Kotarac, kazala jeda jenajveći

broj turista smješten u hoteli-

ma, njih oko 13 hiljada, što je

26odstovišenegoprošlegodi-

ne.

-Ove godine najbrojniji sugo-

sti iz Rusije, Srbije, Bosne i

Hercegovine(BiH),Ukrajine i

Turske-reklajeKotaracagen-

cijiMina-biznis.

Ona je, napitanje sa kojimpro-

blemimaseovesezonesusreću

turistički poslenici, odgovorila

da su to velike saobraćajne gu-

žve i dileri na ulicama.

- Ove godine obezbijedili smo

novih 350 parking mjesta u

Budvi, a trudimo se da redov-

nim radomparking službe re-

gulišemo parkiranje na nedo-

zvoljenim mjestima, gdje

dolazi do zakrčenja - saopštila

jeKotarac.

Ona je dodala da gosti kažu da

bi čistoća mogla biti na višem

nivou i da pokušavaju da kon-

trolišu cijene taksi usluga.

Kotarac je rekla da se svake

godine trude da turisti ne pri-

mijete da bilo šta ne funkcio-

niše na pravi način.

- Ponekad je teško da službe

koje tokom zimskog perioda

servisiraju20hiljadagrađana,

to isto rade u ljetnjemperiodu

za 100 hiljada ili više gostiju

dnevno - smatraKotarac.

Ona jekazalada jecilj lokalnoj

samoupravi, Turističkoj orga-

nizaciji, kompletnoj privredi i

građanima da produže turi-

stičku sezonu i na taj način ra-

sterete jul i avgust, što će si-

gurno rezultirati i većim

zadovoljstvomgostiju.

R.P.

PredragSekulić

Gimnazija „SlobodanŠkerović“

Teglemedaćebitioznačene

pametnimetiketama

Budva