Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 18. jun 2018.

Balkanska

dijagnoza Evrope

Nepotrebno je, vjerovat-

no, ponavljati, ali da, eto,

počnemo tom podrazu-

mijevajućom i očevidnom

činjenicom, koju voljno ili po

inerciji počesto umijemo da

zaboravimo: izjave EU zva-

ničnika nam više govore o

poretku stvari i političkom i

ekonomskom zdravlju Evro-

pe, nego što pružaju jasni

recept za zemlje Zapadnog

Balkana koje se nadaju član-

stvu u evropskoj zajednici

naroda i država.

To zorno potvrđuje i

posljednja izjava Johanesa

Hana, evropskog komesara

za dobrosusjedske odnose

i proširenje. Da skratimo i

uprostimo, ne zbog kom-

pleksnosti te misli, već zbog

uštede prostora i vremena:

gospodin Han nam poruču-

je da nema proširenja EU.

Kao glavica luka, kada se

skinu svi slojevi značenja,

poruka, asocijacija i meta-

fora, kurtoaznih pohvala

i direktnih i posrednih

pokuda, kada se, dakle, stvar

oljušti do kraja - nema pro-

širenja.

Niti će ga skoro biti. Šansa

da se to Kopno pojavi na

horizontu balkanske puči-

ne potopljena je serijom

događaja, koje su najavili i

de inisali Bregzit i selidba

Donalda Trampa u Bijelu

kuću. Znate o čemu se radi,

da ne prebrojavamo izbje-

glice koje kidišu na Evropu,

podstičući, ni krivi ni dužni,

bujanje jeftinog populizma,

s obije strane Atlantika, koji

je ovdje bitan jer je jasno

da bez snažnog atlantskog

partnerstva ni evropska gra-

đevina ne može biti stabilna

i rezistentna na mnogobroj-

ne izazove - od ekonomskih

do bezbjednosnih.

Poruke koje Brisel i prije-

stonice zemalja članica

šalju istinskim i nominalnim

zagovornicima evropske

ideje na jugoistoku Konti-

nenta ogledalo su aktuelnih

evropskih muka i problema.

Evropsko članstvo podra-

zumijeva i kapacitet i spre-

mnost da se bude strpljiv,

uzdržan i kooperativan.

To, dakle, važi i za zemlje

-kandidate. Za njih čak i više

od samih članica EU. Za one

koji su najviše odmakli na

tom putu, kao što je slučaj

sa našommalom Crnom

Goru, možda i najviše od

svih. Strpljiva upornost

je potrebna, ma koliko to

teško bilo napisati i čitati,

poslije svih ovih godina i

muka i problema koje je

Balkan zapadnog imena

pretrpio i preživio. A naro-

čito kada postane jasno,

kao što je to doba u kojem

živimo - da je proširenje,

zvanično, na samom dnu

spiska evropskih projekcija

- da nezvanične i nejavne

projekcije i analize ne pomi-

njemo.

Zemlje EU su, logično i

neizbježno, okrenute sebi i

svojim problemima. Kriza i

nesigurnost izazivaju kon-

trakciju, a ne optimističku i

altruističku želju za prošire-

njem. Treba li napominjati

- nije pametno ljutiti se na

neizbježno. Klatno evrop-

skog entuzijazma i raspolo-

ženja za širenje je sada na

lošoj strani istorije. Toj činje-

nici se ne nazire kraj.

Summa summarum: refor-

ma EU je preduslov, tj. jedi-

na kredibilna platforma za

proširenje. Jednostavno je

ovo napisati, izvedba će biti

teška, duga i neizvjesna. Što

se u međuvremenu može

desiti na Balkanu, znamo

i iz stare i iz sasvim svježe

istorije. Da li je nama, ali i

našim prijateljima u Briselu,

potrebno jače ,,podsjeća-

nje“?

U najboljem interesu Evro-

pe je da njeni lideri shvate

da je balkanska situacija, sve

naše zemlje zajedno i svaka

od njih pojedinačno - u

ovom smislu, i ovoga puta

u istoriji - evropski front,

evropski izazov i evropska

agenda. Zato istinski balkan-

ski euro-entuzijasti treba da

nastave da pitaju, sumnjaju

i kritikuju evropsku politiku

i agendu, iako to ljuti neke

euro-birokrate u evropskoj

prijestonici. Prosta im bila ta

ljutnja - nije evropski ćutati,

zar ne?

Stvari su uvijek mijenjali

oni koji su smjeli i znali da

politika podrazumijeva

i pravo i obavezu da se

slobodno i javno iskaže

mišljenje, posebno ako vas

na to obavezuje povjerenje

birača i karakter funkcije

koju obavljate, a ne oni koji

poslušno klimaju glavama

i zvanično se (i sasvim

nekredibilno) oduševljava-

ju svakim papirom, izjavom

i porukom koji nam dolaze

iz Brisela.

Tako će biti i u ovom našem

neveselom slučaju, neizbjež-

no.

(Autor je bio crnogorski

ministar inostranih poslova

i ambasador u SAD, a sada je

ambasador pri Svetoj Stoli-

ci. Iznijeti stavovi i mišljenja

ne odražavaju nužno zva-

nične stavove Crne Gore)

KOMENTAR

Unajboljem interesu Evrope je da njeni

lideri shvate da je balkanska situacija,

sve naše zemlje zajedno i svaka od njih

pojedinačno - u ovomsmislu, i ovoga

puta u istoriji - evropski front, evropski

izazov i evropska agenda. Zato istinski

balkanski euro-entuzijasti treba da

nastave da pitaju, sumnjaju i kritikuju

evropsku politiku i agendu, iako to

ljuti neke euro-birokrate u evropskoj

prijestonici. Prosta imbila ta ljutnja -

nije evropski ćutati, zar ne?

Piše:MiodragVLAHOVIĆ

PODGORICA

Donošenjem

novog zakona o saradnji sa di-

jasporom– iseljenicima, Crna

Gora dodatno potvrđuje svoju

opredijeljenost u pravcu jača-

nja veza sa iseljeništvom i us-

postavljanja održivog sistema

saradnje, kazao jepredsjednik

Odbora za međunarodne od-

nose i iseljenikeAndrijaNiko-

lić na sastanku sa predstavni-

cima Nacionalnog savjeta

crnogorskenacionalnemanji-

ne u Republici Srbiji, održa-

nomuSremskimKarlovcima.

U razgovoru sa predstavnici-

ma Nacionalnog savjeta, Ni-

kolić je, kako je saopšteno,

istakao da je ovaj format

okupljanjaiseljeništva,najbo-

lja prilika da se Odbor direk-

tnoupoznasanačinomnakoji

djeluje naša iseljenička zajed-

nicauRepublici Srbiji i pažlji-

vo notiraju sve poteškoće u

funkcionisanju.

Razgovarajući o problemima

ufunkcionisanjuNacionalnog

savjeta u Srbiji, Nikolić je na-

glasiodatotijelotrebadabude

personifikacija jakog intelek-

tualnog i moralnog sastava,

izražavajući nadu da će izbori

za novi sastav savjeta biti prvi

korak u prevazilaženju poteš-

koća u radu.

-Nikolić jepotenciraovažnost

uključivanja mladih u rad or-

ganizacija iseljenika i naglasio

značaj njihovogkulturnoguz-

dizanja i jačanja pripadnosti

matici – saopšteno je.

Dogovorena je, kako dodaju,

kontinuirana saradnja i raz-

mjena informacija, koja će

imati za cilj efikasniji rad i bo-

lju koordinaciju aktivnosti iz-

među iseljeništva imatice.

R.P.

Nikolić:

CrnaGora jača

veze sa iseljenicima

Predsjednik Odbora zameđunarodne odnose i iseljenike sastao

se sa predstavnicima crnogorske nacionalnemanjine u Srbiji

Nikolić sadijasporom

Đukanović

je angažovan

i kao predsjednik

Košarkaškog saveza

CrneGore, ali taj posao

obavlja bez novčane

naknade

Duško

Marković

IvanBrajović

Milo

Đukanoviuć

ZgradaEvropskekomisije

Premijer, kako je navedeno u

njegovomimovinskomkarto-

nu, bez novčane naknade

obavlja funkcije članaKolegi-

jumaopristupanjuCrneGore

Evropskoj uniji, rukovodioca

upravnog odbora Koordina-

cionog tima za zaštitu i spaša-

vanje, kao i predsjednika Sa-

vjeta za privatizaciju i

kapitalne projektre, Nacio-

nalne investicione komisije,

Savjetaza turizamiNacional-

nog savjeta za koordinaciju i

prevenciju hroničnih i neza-

raznih bolesti. Marković je

Agenciji za sprečavanje ko-

rupcije prijavio vlasništvo

nad puškom i sedam pištolja,

ali u njegovom imovinskom

kartonunijepreciziranosnov

sticanja tog oružja.

Navedeno je samo da se na

njegovo ime vodi šest pištolja

čija se godina proizvodnje

kreće od 1990. do 2004, jedan

revolver iz 2000, kao i puška

iz 2005. godine.

ĐurđicaĆORIĆ