Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 18. jun 2018.

Nadnevnom

reduzakono

predsjedniku

PODGORICA

Crnogorski

parlament danas će početi

redovnu sjednicu, na kojoj

će se raspravljati o 35 tačaka

dnevnog reda.

Poslije Demokratskog fronta,

Ujedinjene Crne Gore, Demo-

sa i nezavisnog poslanika

Aleksandra Damjanovića

u parlament se vraćaju i

poslanici Socijaldemokratske

partije.

Van parlamenta biće pred-

stavnici Demokrata, Ure,

Socijalističke narodne par-

tije i, kako su objavili mediji,

nezavisna poslanica Anka

Vukićević.

Poslanici će se izjasniti o

predloženim zakonima o

predsjedniku Crne Gore,

planiranju prostora i izgrad-

nji objekata, zaštiti lica i

imovine, sprečavanju pranja

novca i inansiranju teroriz-

ma, saradnji sa dijasporom,

zdravstvenoj zaštiti, sportu.

Na dnevnom redu su odluke

o upućivanju pripadnika

Vojske Crne Gore umeđu-

narodnimmisijama u Avga-

nistanu i na Kosovu, kao i

potvrđivanje više međuna-

rodnih konvencija i sporazu-

ma. Poslanici će razmatrati

godišnje izvještaje Sudskog i

Tužilačkog savjeta, Državnog

tužilaštva, Zaštitnika ljudskih

prava i sloboda, kao i više

agencija.

Parlament će dati mišljenje

Ustavnom sudu povodom

inicijativa za ocjenu ustav-

nosti zakona o energetici i

izvršenju i obezbjeđenju.

Crnogorska Vlada je pred-

ložila da se po skraćenom

postupku razmatra Prijedlog

o izmjenama Zakona o Sud-

skom savjetu i sudijama.

Na dnevnom redu su izbori i

imenovanja.

R. P.

Vlada prihvatila predložene odluke Savjeta za odbranu

PODGORICA

Prvi čovjek

državeMiloĐukanović vla-

snik je stanaod 187kvadrata

koji je, kako senavodi unje-

govomimovinskomkarto-

nu, otkupio. On jekupopro-

dajnimugovoromstekao

vlasništvonaddvapašnjaka

od805 i 440, kao i livadom

od243kvadrata. Nanjegovo

imevode se i dva ruinirana

objektaveličine40 i 30kva-

dratakoje je, takođe, kupio.

Đukanović je, kako proizilazi

iznjegovogimovinskogkarto-

na, apsolutni vlasnik kompa-

nije ,,Kapital invest“.Posjedu-

je, takođe, 50 odsto vlasništva

nad kompanijom „Global

Montenegro“ i 25nadkompa-

nijom„Univerzitats“.

Đukanović je u ,,Kapital inve-

stu“ angažovan kao savjetnik

za ekonomsko finansijske

projekte na osnovu čega mje-

sečno prihoduje 1.500 eura.

Angažovan je i kao predsjed-

nik Košarkaškog saveza Crne

Umeđunarodnim

misijamado40vojnika

PODGORICA

VladaCrne

Goreprihvatila jeprijedloge

odlukaoupućivanjudo40

pripadnikaVojskeCrneGore

umeđunarodnimmisijamau

Avganistanu i dva štabnaofi-

cirauKFORnaKosovu.

Navodi sedasupredloženeod-

luke usaglašene sa Ustavom

Crne Gore i Zakonom o upo-

trebi jedinica Vojske u među-

narodnim snagama i učešću

pripadnikacivilnezaštite,poli-

cije i zaposlenih u organima

državne uprave u mirovnim

misijama i drugim aktivnosti-

ma u inostranstvu.

- Vlada prihvata prijedloge od-

luka o upućivanju pripadnika

Vojske Crne Gore u međuna-

rodnima misijama ,,Resolute

Support uAvganistanu iKFOR

naKosovu“ -navodi se imišlje-

nju, koje je Vlada usvojila na

posljednjoj sjednici.

Prijedloge ovih odluka, navodi

agencijaMina, utvrdio je Savjet

za odbranu i bezbjednost po-

četkom februara, a skupštinski

Odbor za bezbjednost i odbra-

nu ih je podržao 13.marta.

Savjet je tadakonstatovaodase

na međunarodnim vojnim

vježbama unapređuje sposob-

nost i razvija povjerenje među

članicama NATO-a, partner-

skim državama i državama re-

giona.

Navodi se da za VCG učešće u

misijama znači razvoj intero-

perabilnosti i sposobnosti, sti-

canje novih znanja i naučenih

lekcija, koji se kasnije primje-

njujuuobuci jedinica.

- UVCGveć imamo oko 24 od-

stopripadnikakojisubilianga-

žovani u nekoj odmisija, što je

doprinijelo da proces dostiza-

nja interperabilnosti i razvoja

sposobnosti bude brži i efika-

sniji – navedeno je u obrazlo-

ženjuodluka.

Sjednici Odbora za bezbjed-

nost i odbranu, umartu, prisu-

stvovali su ministar odbrane

PredragBošković i vršilacduž-

nosti načelnika Generalštaba

IlijaDaković.

ČlanoviOdbora su informisani

o planiranim aktivnostima u

domenu angažovanja pripad-

nika VCG i saradnje sa partne-

rima u međunarodnoj misiji

„Resolute Support (RS)“ u Av-

ganistanu.

Uvažavajući dosadašnje isku-

stvo u navedenoj misiji, koja

predstavlja formalni nastavak

misijeISAF,aukojojsupripad-

nici VCG učestvovali od 2009.

godine, članovi Odbora su oci-

jenili da su na najbolji način

valorizovana stečena znanja i

postignuti visoki rezultati rje-

šavanjem kompleksnih zada-

taka i uz potpunu primjenu

pravilaangažovanjainacional-

nihograničenja.

R. P.

PODGORICA

Demos

podržava sve aktivnosti na

prevazilaženju političko institu-

cionalne krize u državi, ali one

moraju biti jasne kako se ne bi

shvatile kao čin samopromo-

cije, poručio je lider stranke,

Miodrag Lekić.

Lekić je u intervjuu agenciji

MINA, komentarišući saradnju

u opoziciji, u vezi najnovije

inicijative ,,Koalicije za 21 vijek“,

kazao da u Demosu pozdrav-

ljaju svaku inicijativu koja osna-

žuje ukupnu opoziciju, njene

zajedničke akcije za dobro

građana Crne Gore.

On je ocijenio da je za uspjeh

opozicionih inicijativa neop-

hodna međusobana korek-

tnost i povjerenje među samim

subjektima opozicije.

- Ponekad je neozbiljno kada

neko predloži inicijativu u funk-

ciji medijske samopromocije sa

uglavnom tri momenta. Kada

inicijator najprije javno sebe

pohvali proglašavajući neku

svoju političkomoralnu superi-

ornost, zatimotvoreno ili polu-

otvoreno, u oblikumanje ili

veće podvale, kritikuje druge,

da bi zatim tim istima uputio

poziv za saradnju. I to putem

medija - rekao je Lekić.

Kako je naveo, on se nada da

će se taj ,,mučan i ponavljani

manir i neozbiljnost negdje

uskoro prevazići“.

- Jasno je da saradnja u opozi-

ciji u ovom ili onomobliku, u

jednoj ili dvije kolone, je poli-

tički racionalna aktivnost, jer

doprinosi kredibilitetu demo-

kratske alternative u državi

- kazao je Lekić ističući da će

u takvoj ozbiljnoj, osmišljenoj,

političko kulturnoj saradnji,

Demos bezrezervno učestvo-

vati.

Lekić je, komentarišući kon-

kretan plan Demokrata i Ure,

naglasio da u Demosu podr-

žavaju aktivnosti na prevazila-

ženju političko institucionalne

krize u zemlji, pa i konkretnu

inicijativu, ali da je neophodna

jasnoća plana, kako se ne bi

shvatio kao čin samopromocije.

On je rekao da očekuje da će

koraci koji slijede donijeti više

jasnoća u sadržaju i metodu te

inicijative koja je ,,potencijalno

značajna“.

R. P.

Lider Demosa o inicijativi Demokrata i Ure

Lekić:

Zauspjeh

neophodnopovjerenje

Danas zasijeda crnogorski parlament

Gore, ali taj posao obavlja bez

novčane naknade. Ovo su po-

daci iz imovinskog kartona

Đukanovića kao predsjednič-

kog kandidata. Još nije objav-

ljen njegov karton kao pred-

sjednika države budući da je

tu funkciju tekpočeoda obav-

lja.

Predsjednik Skupštine Ivan

Brajović kupio je dva stana od

95 i 32kvadrata, kao i šumuod

40 kvadrata. Po osnovu na-

sljedstva Brajović je stekao

apsolutno vlasništvo nad ku-

ćom od 130 kvadrata, kao i li-

vadom od 10.264 kvadrata na

kojoj senalazi još jednakućau

izgradnji površine od 63 me-

tra kvadratna.

Kao predsjednik nacionalnog

parlamenta Ivan Brajović je

dosadaprihodovao23.783eu-

ra. Na njegovo ime vodi se i

hipotekarni kredit od85hilja-

da eura, koje otplaćuje mje-

sečnimiznosima od 776 eura.

PremijerDuškoMarkovićpo-

sjeduje stan i garažu od 106 i

14 kvadrata koje je, kako proi-

zilazi iz njegovog imovinskog

kartona, stekao kupovinom.

Stanove

kupuju,

pašnjake

nasljeđuju

Podaci o imovini predsjednika države, Skupštine i Vlade

Miodrag

Lekić

ZgradaVlade

Osimte dvije nekretnine, pre-

mijer ima i 25 odsto udjela u

vlasništvu nad kućom od 72

kvadrata,kojuje,kakojenave-

deno, naslijedio. Marković je,

takođe, po osnovunasljedstva

stekao 25 i 12,5 odsto udjela u

vlasništvu nad dva pašnjaka

površine od 25.882 i 10.630

kvadrata. Na osnovu obavlja-

nja funkcije prvog čovjeka cr-

nogorske Vlade, Marković je

prihodovao 23.929 eura, a u

obavezi je i da, mjesečnim

iznosima od 380 eura, otpla-

ćuje kredit od20hiljada eura.

Premijer bez novčane naknade obavlja funkcije člana

Kolegijuma o pristupanju Crne Gore EU, rukovodioca

upravnog odbora Koordinacionog tima za zaštitu i

spašavanje, kao i predsjednika Savjeta za privatizaciju

i kapitalne projektre, Nacionalne investicione komisije,

Savjeta za turizam i Nacionalnog savjeta za koordinaciju

i prevenciju hroničnih i nezaraznih bolesti