Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Ponedjeljak, 18. jun 2018.

Kultura

BAR

-Trideset prvo izdanje

Barskog ljetopisa, uorgani-

zacijiKulturnog centraBar,

otvoreno jepreksinoć veli-

kimkoncertomCrnogorskog

simfonijskogorkestra, kome

jeovobioprvi nastupuBaru.

Orkestromjedirigovaomae-

stroGrigorijKrasko.

Posjetiocima, kojih je na

Šetalištu kralja Nikole pri

gradskoj marini bilo više stoti-

na, na početku su se obratili

ministar kulture Aleksandar

Bogdanović i potpredsjednik

barske opštineDušanRaičević.

Otvarajući festival, ministar

Bogdanović je istakao da je

Bardobiojednuodznačajnijih

ljetnjih scena na kulturnoj

mapi CrneGore.

ISTORIJSKAZADATOST

-Koncepcijomi trajanjemfes-

tival Barski ljetopis umno-

gome je odgovorio na istorij-

sku zadatost u kojoj su sažeti

kodovi kulture, duhovnosti i

običaja, slagani vjekovima na

ovompriobaljuinjegovomza-

leđu. Publici ovog festivala

ponuđen je atraktivan i din-

amičan koncept ljetnje kul-

turne scene – kazao je minis-

tar Bogdanović.

Kako je naglasio, ovogodišnji

programBarskog ljetopisapo-

kazujedajeprilikomnjegovog

koncipiranja težište stavljeno

na aktuelna kretanja u umjet-

ničkom stvaralaštvu regiona,

koja dubinski ispituju neural-

gije ovog prekretničkog vre-

mena, što je, kaže, najprisutni-

je u pozorišnom i književnom

segmentu festivala.

-Posebne pohvale zavređuje

segment pratećeg programa u

komjeplaniranonizakcijako-

je prezenterski koncept pom-

jerajukaonominteraktivnom,

čime se brišu granice između

umjetnika i publike, kreacije i

posmatranja - kazao je Bog-

danović čiji je resor i ove go-

dine pokrovitelj Ljetopisa.

OsimMinistarstvakulturepo-

dršku festivalu pružaju i loka-

lna Turistička organizacija i

opštinaBar.

ZAJEDNIČKI CILJ

Potpredsjednik opštine Bar

Dušan Raičević naglasio je

važnost kontinuiteta koji je

postignut u kulturno-umjet-

ničkomživotuovog grada.

- Po uzoru na programsku

šemu ustanovljenu na proš-

lomjubilarnomfestivalu, ovo-

godišnjih 75 programa, ga-

rancija su da će kultura i

umjetnosti blistati sa nama

narednih dvamjeseca – kazao

jeRaičević.

Premanjegovimriječima, kul-

tura i umjetnost će ove godine

biti locirani u kompleksu

Dvorca kraljaNikole i na Ljet-

njoj pozorniciDomakultureu

Baru i Galeriji, Ljetnjoj pozor-

nici u Starom Baru, Tvrđavi

Besac, ali i na barskom

šetalištu i plažama.

- Naš zajednički cilj je mod-

ernije, energičnije i adekvat-

nije prezentovanje kulture i

kulturnih sadržaja u gradu

pod Rumijom, koji je kroz is-

toriju znao da čuva i očuva

tradiciju, uvaži i prihvati ra-

zličitosti i promoviše suživot

različitih kultura – naglasio je

Raičević.

Sinoćnje otvaranje upriličeno

je uz podršku kompanije A.D.

Marina Bar i u saradnji sa

Muzičkim centromCrne Go-

re, čiji direktor ŽarkoMirkov-

ić vjerujeda jeovo samopoče-

tak jedne duge i uspješne

interakcije.

-Raduje nas što smo prvi put i

u Baru i na Ljetopisu. Iznad

svegaradujemoseštosmofes-

tival otvorili na način na koji

on to zaslužuje, na način koji

najavljuje dva zaista kul-

turnom bogata mjeseca - ka-

zao jeMirković.

Program Ljetopisa, nakon

sinićnje književne večeri

DušanaVesića,bićenastavljen

Festivalom horova koji će

početi danas i trajati do 20. ju-

na.

V.K.V

PODGORICA

–Opstanak

festivala „Made inNew

YorkJazz,Montenegro“ za-

garantovan je i naredne tri

godine, jer sunovi ugovor

ovihdanapotpisali pred-

stavnici „Rabbit records“ iz

CrneGore, „Made inNew

YorkJazzCompetition In-

corporated“ izSAD-a i „Ka-

pital plaze“ takođe izCrne

Gore. To je saopšteno juče

nakonferenciji zanovinare

uHard rokkafeu, tokom

koje suorganizatori, par-

tneri i učesnici festivala su-

mirali utiske.

Direktor „Rabbit Records“

VladimirMaraš izrazio je za-

dovoljstvo zbog obnavljanja

ugovora sa „Kapital plazom“.

- Siguran sam da ćemo u na-

redne tri godine napraviti još

bolju i značajniju priču i za

„Kapital plazu“ i za crnogor-

skumuzičku scenu – kazao je

Maraš.

VELIKAPRIČA

U ime „Kapital plaze“, Milica

Mitić-Sekulović kazala je da

je kompanija od prvog mo-

menta svjesna činjenice koji

značaj donosi ovaj festival,

prvenstveno gradu, državi,

kao i saradnicima angažova-

nimna projektu.

- Stičemutisak da nas je džez

mnogočemuujediniouCrnoj

Gori, da smo postali svi dio

jednevelikedžezpričekoja je

počela prije stotinjak godina

u Americi i razvija se u Crnoj

Gori. Častmi je i zadovoljstvo

što će „Kapital plaza“ ostati i

naredne tri godine strateški

partner festivala – kazala je

ona.

Direktor „Made inNewYork

Jazz Competition Incorpo-

rated“Majkl Brovkin takođe

je bio zadovoljan zbog novog

trogodišnjegugovora.Treba-

lo je, kako je istakao, raditi

tokomčitave godine da bi fe-

stival trajao i bio dobro orga-

nizovan.

- Važno je da prelazimo na

sljedeći nivo saradnje. Nakon

ovoga, odmorićemo dva-tri

dana i krećemo u realizaciju

novog festivala. Ovone bi bilo

mogućedanijepartnerstvasa

„Kapitalplazom“,Hipotekar-

nom bankom i ostalim našim

partnerima. Važno je da ra-

stemo. Ovo je najbolje što do-

nosimo iz naših zemalja. Ovo

je muzika i ovo je džez, koji

čine ljude srećnim – kazao je

Brovkin.

Jedan od partnera festivala

je i Hipotekarna banka, a u

njeno ime Ana Ristić kazala

je kako je kompanija prepo-

znala značaj ovog festivala

ne samo za klijente, već za

promocijuCrneGore prema

inostranoj javnosti.

- Zaista mi je velika čast što

možemodapružimofinansij-

sku i nematerijalnu podršku

timu„RabbitRecordsa“, una-

stojanju da ovaj festival bude

što bolje promovisan i što

kvalitetnije organizovan. Na-

ša ideja je da podržavamo

upravo ovakve projekte koji

nijesumožda toliko komerci-

jalni, ali im je neopohodna

podrška svih privrednih su-

bjekata da bi uCrnuGorudo-

nijeli što kvalitetniji program

i što veća imena džez scene –

kazala jeRistić.

DRUGAČIJE ISKUSTVO

Glavna zvijezda festivala,

američki bubnjar Dejv Vekl,

ponovio jezahvalnostorgani-

zatorima koji su ga pozvali da

dođeuCrnuGoru i omogućili

mu nastup sa fenomenalnim

muzičarima.

- Muzičari uglavnom sarađu-

jusa ljudimasakojimasezna-

ju, a ovo je drugačije iskustvo

jer se sa većinomprvi put sre-

tam. Veoma je zabavno upo-

znavati nove ljude, družiti se

sa njima i za vrlo kratko vrije-

me stvarati muziku, svirati

zajedno i nastupati pred pu-

blikom. Energija koju tako

dobijamomožda nije ista kao

kada to radimo na uobičajen

način. Za mene je čast da svi-

ramsasvimovimsjajnimmu-

zičarima i veomaseradujemo

završnomkoncertu–kazao je

Vekl.

Festival je sinoć zatvoren

koncertom u „Kapital plazi“,

na kojemsunastupili neka od

najvećih imena američke, re-

gionalne i crnogorske džez

scene.

J.N.

PODGORICA

-Knjiga „Stu-

dije iz filozofije jezika“prof.

drMilenkaA. Perovićabiće

predstavljenavečeras u21

sat naplatou ispredNarod-

nebiblioteke „RadosavLju-

mović“, uokvirumanifesta-

cije „Podgoričkokulturno

ljeto2018“.

Uz autora, o knjizi će govoriti

Pavle Goranović, Adnan Čir-

gić i Vanja Kovačević. Medija-

torka će biti SanjaOrlandić.

Izdavač Perovićevih „Studija

iz filozofije jezika“ je Fakultet

za crnogorski jezik i književ-

nost - Cetinje. Knjiga je objav-

ljena u biblioteci „Linguisti-

ca“.UredniciizdanjasuAdnan

Čirgić iNovicaVujović. Knjiga

je objavljena 2018. godine.

-Usedamstudijakoječineovu

knjigu tematski misaoni inte-

res usmjerili smo na filozofe

koje je pitanje o biti jezika vo-

dilo prema dokučivanju ima-

nentnog dijalekticiteta i spe-

kulativiteta jezika – zapisao je

autor uPredgovoru.

R.K.

„Studije iz

lozo je

jezika“ na

platou ispred

Biblioteke

KoncertomCrnogorskog simfonijskog orkestra otvoreno 31. izdanje Barskog ljetopisa

Kodovi našekulture,

duhovnosti i običaja

PREMIJERNONALJETOPISU:

Crnogorski simfoničari naotvaranju festivala

Koncepcijom i trajanjem, festival Barski ljetopis umnogome

je odgovorio na istorijsku zadatost... Publici ovog festivala

ponuđen je atraktivan i dinamičan koncept ljetnje kulturne

scene – kazao jeministar Aleksandar Bogdanović

Muzika

u fokusu

Direktorka Barskog lje-

topisa Ksenija Popović

istakla je fokuse ovogo-

dišnjeg izdanja i iskazala

zadovoljstvo zbog reak-

cija publike na otvaranju.

-Prošle godine fokusi-

rali smo se na obnovu i

revitalizaciju dramskog

programa. Ove godine

na red je došaomuzički

segment. Tako ćemo

redom iz godine u godi-

nu nastojati da unapri-

jedimo jedan po jedan

segment i da ga inovi-

ramo. Nije toliko ni pro-

blemu kvalitetu koliko je

problemu stagnaciji koju

smo željeli da prevaziđe-

mo, a s obziromna to da

je ova godina evidentno

fokusirana na muzički

programbilo je prirodno

da upravo njime otvo-

rimo festival – kazala je

Popović.

Ona je istakla da Crno-

gorski simfonijski orke-

star premijerno nastupa

na Barskom ljetopisu, te

da je ovo prvi put da se

koncerti održavaju na

Šetalištu kralja Nikole.

-Srećni smo što je ovu

lokaciju publika prepo-

znala kao dobromjesto

i što je lijepo reagovala.

Vjerujemda će prepo-

znati i kvalitet ostalih

programa - dodala je

Popović.

Organizatori i partneri „Made in NewYork Jazz, Montenegro“ ponovo ozvaničili saradnju

Novi ugovor garant opstanka festivala

Siguran sam

da ćemo u

naredne tri

godine napraviti

još bolju i

značajniju

priču i za

„Kapital plazu“

i za crnogorsku

muzičku scenu

– kazao je

Vladimir Maraš

Sa jučerašnjekonferencijeza

novinareuHard rokkafeu

M.BABOVIĆ