Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 17. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

-Tokom

odrastanjaoblikujemo seu

ljude imnogo je faktorana

tomputuodkojihzavisi u

kakav ćemo ,,proizvod“da

sepretvorimo. Roditelji su

vjerovatnonajvažniji fak-

tor, odnjihdobijamoprve

impulse, lekcijekako treba,

ali i kakone treba, usvaja-

moobrasceponašanja…

-Gotovo svepsihološke škole

ipravcisaglasnisuuocjenida

se kao ličnosti unajvećemdi-

jelu formiramo do šeste/sed-

me godine. U tom periodu

smo u najvećem broju sluča-

jeva na izvoru informacija od

roditelja ili roditeljskih figu-

ra. Od njih saznajemo kakvo

jesvijetmjesto, kakvi suljudi,

kakvi smo mi sami – ističe u

razgovoru za Pobjedu psiho-

terapeut Žarko Ivanović koji

je vođa programa za roditelje

u okviru Okta centra za psi-

hološko savjetovanje.

PORUKE

Prema njegovim riječima,

imaju djeca u tom uzrastu i

svoje mehanizme kako

donose zaključke i odluke, ali

je uticaj roditeljskih poruka,

osjećanja i ponašanja od

izuzetnog uticaja.

- Neke poruke su dobre i

važne i podstiču rast i razvoj,

ali je i puno onih koje su pod

velom ,,dobrih namjera“ sas-

vim pogrešne. Principi i sti-

lovi roditeljstva se bitno raz-

likuju danas ili prije 30

godina i onošto jevažilotada,

sada vrlo vjerovatno ne važi,

iako neke vrijednosti jesu

univerzalne. Broj roditel-

jskih pitanja i dilema iz dana

udanrasteitakojenastaonaš

,,Prvi sprat“ program za

roditelje po principima tran-

sakcione analize, kao odgov-

or na ovu potrebu savre-

menog roditelja. Tamo

govorimo o zdravom i us-

pješnom rastu naše djece i

nas samih u psihološkom,

emocionalnom i socijalnom

smislu. Uloga roditelja u

ovim aspektima je gotovo pa

ključna – ističe Ivanović.

Unavedenomkontekstu,bitno

je da se roditelji snađu u svojoj

ulozi, da uče roditeljstvo,

odnosnodazauzmupravikurs.

-Puno jenačina i oni surazliči-

ti.Jedanodnajboljihjedadjeci

budemodobarprimjer, jerdje-

ca uče pomodelu. Utomsmis-

lu, naš prvi i najvažniji roditel-

jski zadatak je da budemo

odgovorni prema sebi, sopst-

venomživotu, zdravlju, uspje-

hu. Tako će i djeca kroz naš

primjer vidjeti i vrlo vjerovat-

noodlučiti da li je i kolikoživot

važan i kakoseophoditi prema

sebi. Osim toga, nevjerovatno

puno odgovora je u samom

kontaktu sa djetetom. Ali u

pravom, autentičnomkontak-

tu, punomzainteresovanosti. I

to je drugi najvažniji zadatak

roditelja, da ulažu u kontakt.

Jedino iz dobrog kontakta je

moguće praviti dobre dogovo-

re, jasne granice, pravu po-

dršku i sl. U tom smislu, po-

trebno je da znamo razvojne

potrebe naše djece i kako da

adekvatno odgovorimo. U

rješenju te ,,jednačine“ je

zapravo suština pravog kursa.

Znanje o tome je sada dostup-

no i odgovorno je i pametno

biti upućen – naglašava sagov-

ornik.

MOST

Ivanović isitiče da postoji i

način da se prevaziđe ono o

čemu se stalno govori ili što

se nerijetko poteže kao argu-

ment, a to je konflikt gener-

acija, taj ,,nepremostivi jaz“

koji se prihvata kao datost,

normalno stanje.

- Moguće je pokazati zaint-

eresovanost za potrebe, os-

jećanja i dileme naše djece.

Ali suštinsku zainteresova-

nostirazumijevanje.Djecato

nepogrešivo prepoznaju i

reaguju.Takođeprepoznajui

polovičnu ili odsustvo zaint-

eresovanosti i tada imaju ot-

por i bunt.Moramomalo up-

loviti u njihov svijet i ,,uvući

se u njihove cipele“, preispi-

tati naša uvjerenja i vaspitne

stilove. Moramo biti pošteni

prema njima i prema sebi –

kaže Ivanović.

Na pitanje koliko je bitno da i

sami roditelji uče i nauče ka-

ko biti mama i tata, odnosno

koliko je teško kroz tečejave

koje vodi prenijeti im to

iskustvo i znanje, Ivanović is-

tiče da su iskustva polaznika

programa za roditeljstvo i

više negopozitivna.

- I sami se iznenade koliko

imadasečujeinauči.Temaje

za naše prostore nova, a za

nove teme potrebno je vri-

jeme. Slični programi koje

moje kolege rade po Evropi

su postali neophodnost. Za

ulogu roditelja će svi reći da

je to jedna od najodgovorni-

jih životnih uloga. Međutim,

znanja i vještine za tako

važnu ulogu se nekako po-

drazumijevaju. Na sreću, st-

vari se po ovompitanju i kod

nas polako mijenjaju i sve

višeroditeljaželidaučioovoj

važnoj ulozi. Bez obzira na

samopouzdanje ili okolnosti

imamnogo toga da se nauči o

roditeljstvu–navodi on.

Ka ko i s t i č e , u č e n j em

dolazimo do boljeg kvaliteta.

Kvaliteta komunikacije,

relacije i kontakta.

- Iz takvog kvalitetnog kon-

takta i roditelji i djeca crpe

puno energije, ljubavi, po-

drške i mudrosti i svi su na

dobitku.Tadasemnogolakše

nosimo sa ,,pobrkanim“

vrednosnimsistemomimod-

ernim kontekstom – zakl-

jučuje Ivanović.

I.PERIĆ

PRIMJERI:

UOkta centru za psihološko savjetovanje kreiran programzamame i tate

I roditeljstvoseuči

- Zadatak roditelja je da osvi-

jeste poruke koje šalju djeci,

jer one postaju njihov unu-

trašnji glas. Koncepti tran-

sakcione analize odličan

su način za razumijevanje

sopstvenih potreba, osje-

ćanja i ponašanja, ali i razu-

mijevanja razvojnih faza

djeteta, te njihovih potreba.

U toj uzajamnosti kriju se

brojni odgovori kako da

u ulozi roditelja budemo

što uspješniji – ističe Žarko

Ivanović.

Prema njegovim riječima,

transakciona analiza je

praktična i primjenjiva, a

pruža jasan uvid gdje su

korijeni samostalnosti,

samopouzdanja, organizaci-

je vremena, interesovanja i

kon likta.

- U transakcionoj analizi

snažno promovišemo

brigu o sebi i razvoj, kao i

odgovornost za tri ljudske

moći: intimnost, svjesnost

i spontanost. Vjerujemo da

je naš lični primjer najbolji

model za našu djecu – navo-

di sagovornik.

Na pitanje da pojasni u

čemu se ogleda domet

ovog tipa psihoterapije, što

su njeni efekti i metode,

Ivanović pojašanjava da je

transakciona analiza jedan

od najznačajnijih psihotera-

pijskih pravaca današnjice,

ali i moćna teorija komuni-

kacije i teorija ličnosti.

- Uči nas kako da razumi-

jemo sebe, druge i svijet u

kojem živimo. Transakciona

analiza (ili skraćeno TA)

daje odgovore na pitanja

gdje je suštinski nastao

problem i koji su načini za

prevazilaženje. Dometi su

prilično duboki, a efekti

takvi da ljudi odlučuju

da se mijenjaju, postaju

srećni, zdravi, uspješni.

Ili ako su već to i bili uče

da im je život i kvalitet

života važan – kaže

Ivanović.

Transakcionaanaliza

i roditeljstvo

Ivanović pojašnjava da su

radionice koje vodi foku-

sirane na razumijevanje

roditeljske uloge, kao i na

tehnike i alate koji poma-

žu kako da u toj ulozi

budemo podrška i snaga

da djeca rastu u uspješne,

srećne i zdrave ljude.

- Roditelji stvaraju emo-

cionalnu klimu, koja je

kao atmosferska klima

– topla ili hladna, blaga

ili oštra, blagotvorna ili

destruktivna po razvoj.

Roditelji daju djeci čvrstu

ali nježnu, toplu brigu

kroz pozitivne potvrde

koje stimulišu izgradnju

konstruktivnih scenarija.

Ili ih otpisuju, što stimuliše

razvoj destruktivnih ili

neproduktivnih scenarija.

Na radionicama istražuje-

mo načine kako da rodi-

telji kreiraju najbolji ambi-

jent za djecu i za sebe.

Takođe, učimo kako

unaprijediti ili promije-

niti obrasce po kojima

komuniciramo sa djecom.

Dolazimo do jasnih uvida

zašto dolazi do kon likta i

kakve sumogućnosti da

se komunikacija pobolj-

ša. Kako da adekvatno

dajemo pohvale i kritike,

i učimo gdje su korijeni

samopouzdanja, odgo-

vornosti i autonomije.

Kakodo

najboljeg

scenarija

Žarko Ivanović ističe da kod roditelja koji se odluče da kroz

radionice prihvate konstruktivne savjete uviđa jakumoti-

vaciju, zainteresovanost i svjesnost da je roditeljstvo uloga

o kojoj ima da se uči beskrajno puno.

- Teme su brojne i različite, ali se najviše pitanja odnose na

komunikaciju i na stavove koji su najčešće zreli za rede-

inisanje. Kad kažemo komunikacija, misli se na različite

perspektive komunikacije, sa samim sobom, djetetom,

partnerom. Sve to ima snažan uticaj i opredjeljuje naša

osjećanja, misli i ponašanja - ističe Ivanović.

Značajkomunikacije

Djeca nepogrešivo pre-

poznaju suštinsku zain-

teresovanost i roditeljsko

razumijevanje za njihove

potrebe, osjećaje ili dileme.

Takođe prepoznajuodsus-

tvo zainteresovanosti i tada

imajuotpor i bunt. Moramo

malouploviti unjihov svijet

i ,,uvući se unjihove cipele“,

preispitati naša uvjerenja

i vaspitne stilove. Moramo

biti pošteni prema njima i

prema sebi – smatra Žarko

Ivanović

Žarko Ivanović