Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 17. jun 2018.

Hronika/Društvo

PODGORICA

-Napraguobi-

lježavanjašestdecenijaod

osnivanja,Ekonomski fakultet

semožepohvalitidasuznačaj-

nounaprijeđeni svi aspekti

njegovograda, ali onošto je

ostalokonstanta jekvalitetob-

razovanja idiplomakaonajbo-

ljapreporukastudentimau

poslovnomsvijetu-kazao je

dekanoveobrazovne institu-

cijeNikolaMilović.

TRADICIJA

- I ove godine indeks Ekonom-

skog fakulteta je rezervisan za

240 kandidata na akademskom

studijskomprogramuEkonomi-

ja, 100 kandidata na primijenje-

nom studijskomprogramuMe-

nadžmet u Podgorici i 50

kandidata na istomprogramu u

Bijelom Polju. Svi upisani stu-

denti imaće besplatno školova-

nje na ovoj prestižnoj instituciji.

Dugogodišnja tradicija u obra-

zovanju ekonomista i menadže-

ra, koju potvrđuju brojke - devet

hiljada diplomiranih ekonomi-

sta i dvije hiljade menadžera,

prepoznatljivost diplome na do-

maćemimeđunarodnomtržištu

rada,mogućnostnastavkaškolo-

vanja na brojnim partnertskim

visokoškolskim institucijama ši-

rom svijeta, naše studente svr-

stavajumeđu lidere uokruženju

- istakao jeMilović.

Ističe da zaposleni na Ekonom-

skomfakultetupoštujutradiciju.

-Istovremeno, zagledani smo u

budućnost i sa pažnjompratimo

trendove u obrazovanju, kako bi

zadržali lidersku poziciju u

obrazovanju ekonomista. Zbog

toga danas i svakog dana u pret-

hodnoj godini radili smo na po-

većanjumeđunarodne vidljivo-

stiFakultetakaoijačanjuvezasa

privredom i javnim sektorom -

naveo jeon.

Jedanodnosećihstubovarazvo-

ja Fakulteta u svimprethodnim

godinama jemeđunarodnamo-

bilnost profesora i studenata,

kao i angažovanje kvalitetnog

kadrasavodećihstranihfakulte-

ta. Sa indeksom Ekonomskog

fakulteta, studenti su dobili šan-

sudaprovedudionastavenane-

komodpreko50 fakulteta sako-

jima imamo sporazum o

saradnji,tenatajnačinupoznaju

kulturu drugih zemalja, unapri-

jede znanje stranog jezika, ste-

knunovaiskustvaipovećajusvo-

je šanse za zaposlenje kako u

zemlji, tako i u inostranstvu.

CILJEVI

Povećanje vidljivosti Ekonom-

skogfakultetanameđunarodnoj

mapiobrazovnihinstitucija,sva-

kako je jedan od strateških cilje-

va -napominjeMilović.

- Možemo sa ponosom istaći da

smopostaličlanjedneodnajpre-

stižnijih evropskoj akreditacij-

skih kuća EuropeanFoundation

for Management Development

(EFMD). Ovo udruženje broji

oko900institucionalnihčlanova

sa više od 25.000 stručnjaka iz

akademske zajednice, biznis

sektora,javnihslužbiikonsaltin-

ga u 86 zemalja svijeta. Navede-

nočlanstvoEkonomskomfakul-

tetu otvara vrata za dobijanje

prestižnemeđunarodne akredi-

tacije EPAS, namijenjene pro-

gramima iz oblasti ekonomije i

menadžmenta. Posjedovanje

ove akreditacije donijeće više-

struke koristi za naše studijske

programe,studenteinastavnike,

ali i ukupno visoko obrazovanje

CrneGore - zaključio jeon.

R.P.

PODGORICA

-Uokviruprograma„Podrška jednakostipredš-

kolskogvaspitanja i obrazovanja“15. i 16. junazavršenjepro-

gramobukekadrakoji radiunovouspostavljeniminteraktivnim

službamaujavnimpredškolskimustanovamauBaru,Ulcinju,

CetinjuiPodgorici, saopšteno je izMinistarstvaprosvjete.

Interaktivne službe uspostavljene su na punktovima: JU OŠ ,,29.

novembar“ –Dinoša (Tuzi) pri JPU ,,Đina Vrbica“, Gorani pri JPU

,,Vukosava Ivanović-Mašanović“, Bar, RijekaCrnojevića iTrešnjevo

pri JPU ,,Zagorka Ivaović“, Cetinje, Štoj pri JPU ,,Solidarnost“, Ul-

cinj zaoko80djece.

-Uspostavljanjeinteraktivnihslužbinamijenjenihdjeciuudaljenim

iseoskimsredinamasujedanodnačinanakojiMinistarstvoprosvje-

te, usaradnji sakancelarijomUNICEF-auCrnojGori, radi napove-

ćanju obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

Službe su organizovane tako da obučeni vaspitači dva puta sedmič-

no, u trajanju od dva do tri sata, sistematski i organizovano rade sa

djecomiporodicamanastimulisanjuzdravograzvojadjeteta,navodi

seusaopštenju.

Obuke suodržaneutrimodula, aposljednja i nizuobukausmjerena

nausvajanjepojmasupervizije,razumijevanjeciljevasupervizijskog

rada, odnosno razvoj vještina sprovođenja, praćenja, vrednovanja

postignućadjetetausvakodnevnomradu.

R.P.

TomprilikomPažin jepodsjetio

daCrnaGoraniposlegodinuni-

je dobila nikakvu informaciju o

postupanju nadležnih organa

SrbijepoInterpolovimpotjerni-

camauslučajuSvetozaraiMilo-

šaMarovića.

Trinaest dana kasnije, 18. aprila

premijerka Srbije Ana Brnabić

jerekladaćeodlukuo izručenju

Marovića donijeti pravosudni

organi i da je ona van dometa

VladeSrbije.

Već sjutradan, 19. aprila sastali

su seministri pravde Srbije i Cr-

ne Gore i u saopštenju koje je

proslijeđeno iz kabineta mini-

starke Kuburović se navodi da

između dvije države ne postoje

otvorena pitanja ali i da ,,slučaj

Marović nije u nadležnosti ova

dva ministarstva sve dok se ne

ispune uslovi za iniciranje za-

htjevaza izručenje“.

FARSA

Advokat Borivoje Borović ko-

mentarišućislučajMarovićaka-

že za ,,Pobjedu“ da ih Srbija ni-

kadanećeposlatinaizdržavanje

kazne u Spuž, niti će Crnogorci

nekepustitidaizdržavajukaznu

uSrbiji.

- To je, dakle, dogovor na najvi-

šemmogućem nivou i radi se o

sprezi kriminala i politike. To je

samo igra za javnost, odnosno

zamajavanje javnosti. Te dvije

političke vlasti i ne stoje dobro

kao što se predstavljaju u javno-

sti, ali ih ipak veže kapital koji

treba da sačuvaju na taj način –

pojašnjavaBorović.

O tome šta se zapravo dešava u

međusobnim odnosima i sud-

skoj praksi kao i da li je dvojno

državljanstvo zaista spas od

pravde, Borovićodgovara:

- Potjernice se objavljuju iz for-

malnih razloga, jer je politička

vlast, odnosno izvršna direktno

pod kontrolom, drže pravosuđe

iondajebesmislenoočekivatida

će se tu dešavati stvari po zako-

nu. Ljudi iz svijetapodzemlja su

u direktnoj sprezi sa ljudima iz

politike kakouSrbiji tako i uCr-

noj Gori. Sa njima prave dilove,

oni ih upućuju u drugu zemlju

gde se bez pritvora održavaju

suđenja iako je bila potjernica.

Na kraju rezultat toga je osloba-

đajuća presuda – kaže advokat

Borović.

Bez obzira na to što sumeđudr-

žavama regiona potpisani razni

sporazumi o unapređenju sa-

radnje u borbi protiv kriminala

oni nisu donijeli očekivani uči-

nak. Naprotiv, od njihovog pot-

pisivanja na ulicama je sve više

kriminala i brutalnih obračuna.

Rješenja kao da nema ili nema

kompetentnih?

-Prostorečeno,sutuacijajegora

nego90-ihgodinakadasambra-

nio ogroman broj ubistava - pri-

ča Borović i primjećuje da uCr-

nojGoriiSrbijiimavišeubistava

negobilokada ranije.

-Ne vidimoda su sepolicije imi-

nistarstva Srbije i Crne Gore

udružili da spriječe ubistva. Ras-

pisivatipostfestumpotjerniceza

ljudimakojepuste izzatvorapri-

je izdržavanja krivične sankcije

je stvarno jedna obična farsa –

naveo jeBorović.

VioletaCVEJIĆ

tjernice gube smisao

nstvo

ora

Bivši visoki funkcioner DPS-a

Svetozar Marović i njegov

sin Miloš, sve su prilike da na

robiji neće provesti ni dana

iako su pravosnažno osuđe-

ni na zatvorske kazne. Oni se

trenutno nalaze u Srbiji koja

ignoriše zahtjev crnogorskih

vlasti za njihovo izručenje.

Konkretno u slučaju Miloša

Marovića, pitanje je da li

crnogorsko Ministarstvo

pravde ima osnova da ga

potražuje od pravosudnih

organa Srbije jer na rukumu

ide upravo Ugovor između

Crne Gore i Srbije o izruče-

njima.

Članom 7a ovog ugovora

predviđeno je da države

potpisnice neće izručiti sop-

stvene državljane ukoliko

im je izrečena kazna zatvora

koja iznosi najmanje dvije

godine.

Miloš Marović je nekoliko

mjeseci nakon osude dobio

srpsko državljanstvo i od

tada on slobodno živi u Beo-

gradu.

Podsjećamo, Miloš Marović

je osuđen na jednogodišnju

zatvorsku kaznu koja mu je

izrečena krajem jula 2016.

godine, nakon što je Viši sud

prihvatio sporazumo prizna-

nju krivice.

Kada je u pitanju Svetozar

Marović, služba za odnose

sa javnošću MUP-a Srbije

uprkos jednomjesečnom

insistiranju Pobjede još nije

dala odgovor da li je ovaj

bivši visoki funkcioner DPS-a

dobio srpsko državljanstvo.

I u slučaju da nema srspko

državljanstvo, ponaša-

nje tamošnjih vlasti

ukazuje da on neće

biti izručen Crnoj

Gori a umeđuvre-

menumože nastu-

piti zastarjelost

izvršenja kazne.

Svetozar Maro-

vić je osuđen

na tri godine i

devet mjeseci zatvora zbog

malverzacija u nekoliko

korupcionaških afera kojim

je oštećena budvanska kasa.

Prema Krivičnom zakonu

Crne Gore u slučaju Sveto-

zara Marovića zastarjelost

izvršenja kazne nastupila bi

u septembru 2021. godine,

odnosno pet godina od dana

kada je osuđen na skoro

četvorogodišnju robiju.

- Izrečena kazna ne može

se izvršiti kad protekne pet

godina od osude na kaznu

zatvora preko tri godine –

navodi se u Krivičnom zako-

niku Crne Gore.

Zakonska rješenja koja

omogućavaju izbjegavanje

odlaska na zatvorsku kaznu,

za Pobjedu je komentarisao

podgorički advokat Lazar

Aković.

- Opravdanost ovakvog

zakonskog rješenja može se

dovesti u sumnju sa aspekta

kriminalne politike jer zako-

nodavac amnestira izvršioce

krivičnih djela. Ove privilegije

imaju samo određeni moćni-

ci ali ne i obični građani koji

su dali povjerenje Skupštini

koja donosi ove zakone –

kazao je Aković.

B.R.

ZakonpomjeriMarovića?

Statistika Osnovnog suda u Podgorici pokazuje da je do sada

odlazak na robiju izbjeglo 79 pravosnažno osuđenih lica.

Iz suda pojašnjavaju da su u konkretnim slučajevima predu-

zeli sve zakonompropisane mjere i radnje kao što su poziva-

nje osuđenog, izdavanje naredbi i potjernica.

Ističu da su za posljednje tri godine radi izvršenja bezuslov-

nih kazni zatvora po pravosnažnim i izvršnimpresudama

raspisali ukupno 171 potjernicu.

Navode i da je u periodu od početka 2015. do kraja 2017. godi-

ne ovaj sud formirao ukupno 1.423 predmeta radi izvršenja

krivičnih sankcija od čega je završeno 1.344 predmeta.

B.R.

Podgoričkisudizdao

potjerniceza79osuđenika

Advokat Borivoje Borović

tvdi da dominacija moć-

nika iz podzemlja nad lju-

dima iz političkih vrhova

Crne Gore i Srbije nikada

nije bila u tolikoj mjeri izra-

žena kao danas.

- Očigledno se radi o

novcu. Čak, i ova situacija

kada se koristi diskreciono

pravo policije da nekim

ljudima zabrani ulazak

u Srbiju ili u Crnu Goru

iz nekih bezbjednosnih

razloga nije ideja policije

već određenih kriminalnih

grupa. Kriminalci su ti koji

ne žele da u Srbiju dođu

određeni ljudi iz Crne Gore

i obratno – pojašnjava

Borović.

Kokoga

kontroliše

Besplatnoćestudirati

390studenata

Dekan Ekonomskog fakulteta NikolaMilović

tvrdi su zadržali lidersku poziciju u obrazovanju

Završenaobukaza radu

predškolskomobrazovanju

SaradnjaMinistarstva odbrane i UNICEF-a u Crnoj Gori

ZdravkoMamić

LazarAković

NikolaMilović

ZgradaEkonomskogfakulteta

Borivoje

Borović

Beograd