Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 17. jun 2018.

Hronika/Društvo

BEOGRAD/PODGORICA

-

Bježanjeododlaskauzatvor

onihkoji suosuđeni zakrađe i

velike finansijskemalverzaci-

jepostao jeregionalnipro-

blemjerzahvaljujući idvoj-

nomdržavljanstvutakve

osobemirnoživeususjednim

državama.Upravozbogtoga

Interpolovepotjernicečesto

gubesmisao, iako jesvakadr-

žavasaponosomisticalapri-

jemuovuorganizacijui oba-

vezalasedaćepostupatipo

njenimpravilima. Štaseza-

pravodešava?

ZAKASNJELI SPORAZUM

Najsvježiji primjer je Zdravko

Mamić, nekadašnji savjetnik

fudbalskogklubaDinamokojije

osuđen uHrvatskoj na šest i po

godina zatvora jer je sa još troji-

com saradnika oštetio Dinamo

za 15,5 miliona eura, a budžet

Hrvatskeza 1,6milionaeura.

Međutim, nakon što je uhapšen

u BiHMamić je sjutradan pu-

šten na slobodu uz pojašnjenje

da se proces izručenja obustav-

lja jer je bivši čelnikDinama dr-

žavljaninBiH,

kaoidanjenidržavljaninemogu

bitiizručenizapočinjenakrivič-

na djela ukoliko između dvije

državenepostojibilateralnispo-

razumkoji kažedrugačije.

BiH i Hrvatska su potpisale taj

sporazum2012.godinenounje-

mu stoji da je on važeći samo za

djelakojasupočinjenanakonšto

je ovaj sporazum stupio na sna-

gu.

Kakodjelakoja seMamiću stav-

ljaju na teret datiraju iz perioda

prije toga, njegovo izručenje je

odbijeno. Hrvatska je za njim

raspisalameđunarodnu i nacio-

nalnu potjernicu nakon što je

županijski sud u Osjeku prošle

nedjelje odlučio da je Mamić

kriv.

Danprije izricanjepresudeMa-

mić se skloniouBiH.

Sa druge strane, Crna Gora i Sr-

bija,,mukumuče“saizručenjem

SvetozaraiMilošaMarovićako-

ji su pravosnažno osuđeni u Cr-

noj Gori ali mirno žive u Srbiji.

Mlađi Marović je nakon pravo-

snažne presude stekao držav-

ljanstvo Srbije. Na koji način i

zašto je dobio srpsko državljan-

stvo tozvanično jošnikoniježe-

liodaobjasni.

ZAMAJAVANJEPRAVDE

Napominjući da dobro treba

proučiti Sporazumouzajmnom

izručenju između Crne Gore i

Srbije i da onda ne bi trebalo da

bude pravnih dilemma, krimi-

nolog Zlatko Nikolić za ,,Pobje-

du“kažeda jeuslučajuMarović

svemogloda seuradi.

- Zašto nije urađeno, ne znam.

Nekome je izgleda odgovaralo

da to bude ovako. To se srpski

zovezamajavanjepravde,aliako

se nađe dovoljno političke volje

možesvedasepopraviidaseovi

izruče. Marovići žive u Beogra-

du.

Dalijepotraživanjenjihzapravo

samo fingiranje zbog domaće

javnosti nema podataka, ali tu je

svepolitika - smatraNikolić.

Pošto jeSrbijanedavnozabrani-

la ulazak nekolicini kriminalaca

izCrneGore,alijezasadasagra-

nicevraćenasamonekaseksual-

na radnica pa je sve to ispalo ko-

mično, Nikolić kaže damisli ,,da

kriminaci neće kušati svoju sre-

ću“, ali i da, ,,Crnogorci treba da

naprave spisak naših baraba ko-

jenebitrebalodapuštajuuCrnu

Goru“.

Onzaključujedaudržavnimod-

nosima uvek postoji reciproci-

tet, međutim, ,,ako nekimstruk-

turama ne odgovara pravljenje

togspiskaondaganećebiti“.

Kako se pravda primjenjuje na

obične građane, činilo se da je

slučajMarović jasan, ali isposta-

vilo se da za ovaj slučaj u Srbiji

nikonijenadležan.

Ako policija postupa po nalozi-

maMinistarstvapravdenejasno

jezaštoMinistarstvonijepostu-

pilopoInterpolovoj poternici.

Da stvar bude zanimljivija, iz

MinistarstvapravdeSrbijetvrde

da nijesu nadležni, ako je vjero-

vatiministarkiNeliKuburović.

HRONOLOGIJA

Petogaprilacrnogorskiministar

pravdeZoranPažinjepozdravio

izjavu ministra pravde Srbije

Nebojše Stefanovića da Srbija

priprema snažne represivne

mjere protiv kriminalaca i po-

zvao Srbiju da izruči Svetozara

Marovića.

PODGORICA

-Ministarstvo

poljoprivrede i ruralnogra-

zvojaobjavilo je jučedva jav-

napozivazapodrškurazvoju

poljoprivrede i ruralnihpod-

ručja, krozProjekat razvoja

klastera i transformacijeru-

ralnihpodručja, koji realizuje

VladaCrneGoreusaradnji sa

Međunarodnimfondomza

razvojpoljoprivrede(IFAD).

Krozprojekatvrijedan13,6mili-

ona eura, predviđeno je da se

podrži izgradnja ruralne infra-

strukture i razvoj poljoprivred-

nihgazdinstavanapodručjuse-

dam opština – Nikšić, Šavnik,

Žabljak, Mojkovac, Bijelo Polje,

Berane i Petnjica.

Projekat je koncipiran tako da

doprinese unapređenju ruralne

infrastrukture, ekonomskog

ambijenta za razvoj poljopri-

vrednih gazdinstava, posebno

manjih, poboljšanje kvaliteta

života stanovnika na seoskom

području, što će značiti i novi

impulszarazvojcrnogorskepo-

ljoprivrede i ruralnihpodručja i

uravnoteženregionalni razvoj.

CILJEVI

Kako bi se postigli navedeni ci-

ljevi, projekat je koncipiran u

dvije komponente, za koje su

objavljena dva javna poziva. Pr-

vi se odnosi na podršku razvoju

klastera– javni pozivzadodjelu

podrškerazvojulancavrijedno-

sti, a drugi na ruralnu infra-

strukturu – javni poziv za nave-

denihsedamopštinadadostave

zahtjeve za podršku razvoju lo-

kalne putne i vodovodne infra-

strukture.

Javni poziv za podršku razvoju

lanca vrijednosti namijenjen je

manjim poljoprivrednim gaz-

dinstvima, onima koja ne ispu-

njavajuminimalne kriterijume

za ostvarivanje podrške kroz

Agrobudžet. Cilj je da se i ova

gazdinstva podrže kako bi oja-

čala, i kroz udruživanje kroz

klasterepostalakonkuretnija.

RADIONICE

-Objavljivanjupozivaprethodi-

lesuintenzivneterenskeiadmi-

nistrativneaktivnosti, usaglaše-

ne sa procedurama IFAD-a,

izmeđuostalogodržanesubroj-

ne radionice u sedam opština,

kao i značajnombrojumjesnih

zajednica-saopštenojeizMini-

starstva poljoprivrede i rural-

nograzvoja.

Kroz javni poziv podržavaće se

investicije koje su vezane za

proizvodnju maline i drugog

bobičastog voća, sjemenskog

krompira,mesa(tovovaca,koza

i goveda), kao i sira i drugihmli-

ječnihproizvoda.

Zainteresovani poljoprivredni

proizvođači mogu nabaviti grla

stoke, sjemenski i sadni materi-

jal, namjensku opremu i meha-

nizaciju.Udijeluprerade,mogu

se adaptirati ili izgraditi objekti,

nabaviti namjenska oprema za

preradu hrane, za pakovanje i

skladištenje gotovih proizvoda,

kaoiodržavanjeadekvatnehigi-

jene u objektu. Moguća je i na-

bavka specijalizovanih vozila i

transpornihsredstava.

Podrška se opredjeljuje u vidu

sufinansiranja troškova investi-

cije, sa maksimalnom podrš-

kom do 50 odsto prihvatljivog

iznosa investicije za primarnu

proizvodnju, i 33 odsto iznosa

prihvatljive investicijezaprera-

du.

Kada je riječ o drugoj kompo-

nenti projekta, javnimpozivom

opštinama za razvoj putne i vo-

dovodneinfrastruktureza2018.

godinu, predviđeno je da opšti-

ne kandiduju prijedloge za po-

boljšanje putne ili vodovodne

infrastrukture,anabazikonsul-

tacija sa lokalnimzajednicama.

U finansijskoj strukturi učešća,

krajnji korisnicimorajuobezbi-

jeditinajmanjepetodstoučešća

odukupneinvesticije.Toučešće

može biti obezbijeđeno kako u

novcu, tako i uradu.

INVESTICIJE

Podržavaju se investicije u vo-

dosnabdijevanju seoskog sta-

novništva, objekte za napajanje

stoke i navodnjavanje usjeva,

izradu rezervoara za tehničku

vodu, kao i izradu putne infra-

strukture.Maksimalni iznos in-

vesticijausnabdijevanjevodom

ruralnih područja iznosi

100.000 eura, dok maksimalni

iznos investicija u lokalne pute-

ve iznosi 200.000eura.

Investicije moraju biti realizo-

vaneupodručjimakojasupove-

zana sa prvom komponentom

projekta, odnosno oblastima

poljoprivredneproizvodnjeko-

jesepodržavajukrozjavnipoziv

za razvoj klastera.

Rok za dostavljanje zahtjeva za

odobravanjeprojekatapoosno-

vu objavljenih javnih poziva je

02. jul 2018. godine.

R.P.

REGIONALNI PROBLEM:

Zašto na Balkanu Interpolove p

Dvojnodržavlj

kaospasodzat

Crna Gora i Srbija

,,mukumuče“ sa

izručenjemSvetozara

i MilošaMarovića

koji su pravosnažno

osuđeni u Crnoj Gori

ali mirno žive u Srbiji.

Mlađi Marović je

nakon pravosnažne

presude stekao

državljanstvo Srbije.

Na koji način i zašto

je dobio srpsko

državljanstvo to

zvanično još niko nije

želio da objasni…

Ministarstvo objavilo javne pozive za razvoj poljoprivrede

Podrška jačanjumanjih

porodičnihgazdinstava

Saobraćajna

nezgoda kod

Mojkovca

Teretnjak

udariou

zaštitnu

bankinu

PODGORICA

- U sao-

braćajnoj nezgodi koja

se dogodila juče u 4.45

časova umjestu Pod-

bišće, u Mojkovcu nije

bilo povrijeđenih, ali je

na teretnjaku pričinjena

materijalna šteta, pre-

nosi portal Cdm.

Do nezgode je došlo

kada je vozač kamiona

sa prikolicom izgubio

kontrolu nad vozilom i

udario u zaštitnu ban-

kinu.

Saobaćaj je na ovom

dijelu puta bio u preki-

du.

C. H.

ZlatkoNikolić

SvetozariMilošMarović

Pošto je Srbija ne-

davno zabranila

ulazak nekolicini

kriminalaca iz Crne

Gore, ali je za sada

sa granice vraćena

samoneka seksu-

alna radnica pa je sve

to ispalo komično,

Nikolić kaže damisli

,,da kriminaci neće

kušati svoju sreću“, ali

i da, ,,Crnogorci treba

da naprave spisak

našihbaraba koje ne

bi trebaloda puštaju

uCrnuGoru“