Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 17. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Kompaniji

,,Plantaže“ zaberbuvin-

skoggrožđanaĆemov-

skompoljubićeodavgusta

dokraja septembrapo-

trebnood800do900 se-

zonskihradnika–kazao je

zaPobjedudirektor vino-

gradarsko-voćarskeproi-

zvodnjeDušanKankaraš.

RADNICI

On kaže da će berba krenuti

ranije zbog povoljnih kli-

matskihuslova.

- Dio vinograda od oko 700

hektarabraćemomašinama.

Imamosamohodni kombajn

kojimijenja150radnikaidva

vučena koja mijenjaju 100

radnika, alinasbrineštopre-

ostalih 900 ne možemo naći

uCrnoj Gori. Već smopočeli

da zovemo iz Makedonije,

Srbije, BiH i sa Kosova - isti-

če Kankaraš i dodaje da su

uslovi za sezonce dobri.

- Prosječna zarada se kreće

od 15 do 20 eura dnevno,

imaju obezbijeđena dva

obroka, a ljudima koji sa

strane dolaze plaćamo auto-

busku kartu. Ljudi koji žele

daradeovajposaonemoraju

da imajupredznanje, biće im

obezbijeđena trodnevna

obuka –kaže sagovornikPo-

bjede.

ZASADI

Površina vinograda na Će-

movskom polju od 2.310

hektara i devet miliona čo-

kota čine ga najvećim vino-

gradom u Evropi u jednom

kompleksu. Kankaraš tvrdi

da je vinogradudobromsta-

nju i da nema bolesti i šteto-

čina.

-Uspjelismodazavršimosve

agrotehničke radnje. Ovo bi

trebalodabudeodličnagodi-

na i poprinosu i po kvalitetu,

Fali 900

radnika

zaberbu

grožđa

Vinogradi Plantaža dobro rodili, uprava strahuje da neće imati dovoljno berača

Mašine će zamijeniti 250 radnika,

a preostale pokušavamo da

nađemo uMakedoniji, Srbiji,

Bosni i na Kosovu. Berači

mogu da zarade 20

eura dnevno, a imaju

obezbijeđena dva

obroka i smještaj, kaže

Dušan Kankaraš

Kankaraš je podsjetio da je prošlogodišnja berba jedna od

najboljih u istoriji kompanije.

- Poredi se sa nezaboravnomberbom iz 2011. godine za

koju smomislili da se neće ponoviti. Prinos vinskog grož-

đa bio je manji za 20 odsto, ali to je nadomjestio kvalitet.

To dvoje kada je u pitanju vinsko grožđe ne idu uvijek

zajedno. Ako imate vrhunski prinos, kvalitet je malo niži,

i obratno. Posao agronoma i nas stručnjaka je da uskladi-

mo to dvoje – objašnjava Kankaraš.

Kvalitet ikvantitet

Sada su u vinogradima aktuelne ,,zelene

operacije“ - lačenje, prekraćivanje, uklanjanje

grozda, odnosno svi poslovi koji se rade na

jednom čokotu, a radi povećanja prinosa

i što kvalitetnijeg roda. Na timposlovima

angažovano je 250 radnika, a trebalo nam je

400, međutim i tu je bio slab odziv. Poteško-

će smo nekako prevazišli akcijomu kojoj su

ljudi iz administrativnih službi Plantaža i naše

režije iz vinograda orezali 260 hektara vino-

grada – ističe Dušan Kankaraš.

On objašnjava da su za rezidbu vinograda

koja traje od novembra domarta potrebni

stručniji ljudi nego za branje, ali u Plantažama

su raspoloženi da obučavaju sve one koji bi

htjeli da se prihvate tog posla.

Činovniciorezali260hektaravinograda

ali ima još dosta prepreka do

berbe. Prije svega izuzetno

toplo i sparno vrijeme koje

može da donese i grad. Dru-

ga prepreka je kiša u toku

berbe – upozorava sagovor-

nik Pobjede i dodaje da se

očekuje 20 miliona kilogra-

ma grožđa, od čega 18milio-

na kilograma vinskih sorti i

dva miliona kilograma sto-

noggrožđa.Odtogabi treba-

lo da dobiju 14miliona litara

vrhunskog vina.

Ove godine su zasadili 40

hektara novih loza, a na-

redne će još 50hektara.

- Za desetak godina plani-

ramo da kompletan vino-

grad na Ćemovskog polja

formiran 70-ih godina za-

mijenimo, jer je on svoj ži-

votni vijek skoro završio –

kažeKankaraš.

Vijek vinskih sorti je do 33

godine, a stonih do 31. Tu

odstupaju, kako kaže, uod-

nosu na evropske vinogra-

dekoji znatnodužežive, ali

zbog kamenitog terena ne

mogu da pojedinačno ob-

navljajuuginule čokote.

I.TERZIĆ

DušanKankaraš

PODGORICA

Evropska

banka zaobnovu i razvoj

(EBRD)možeCrnoj Gori

pružiti podrškuurazvoju

javno-privatnihpartnerstava

- kazao jepotpredsjednik

bankeAlanPiloks, tokomsa-

stanka saministromfinansija

DarkomRadunovićem.

Kako je saopšteno izMinistar-

stva finansija, Piloks je izrazio

spremnost zapodrškubankeu

jačanju administrativnih ka-

pacitetaMinistarstva finansija

uprocjeni fiskalnih rizikapro-

jekatajavnoprivatnihpartner-

stava.

- IzEBRDsu istakli spremnost

daljeg finansiranja projekata u

oblastisaobraćajneinfrastruk-

ture, energetike, vodovodne

infrastrukture itd. Sagovornici

su zaključili da suovakvi vido-

vi saradnje, kao i saradnja u

realizaciji procesa privatizaci-

je, važni za dalji razvoj Crne

Gore, navodi se u saopštenju.

PODGORICA

Vrijednost

realizovanogplatnogpro-

meta za 19 radnihdanau

maju iznosila je 1,38mili-

jardi eura, 20odstovišeu

odnosuna april, pokazuju

podaci Centralnebanke

(CBCG).

Od toga je 95,16 odsto reali-

zovano u Real Time Gross

Settlement (RTGS) sistemu,

a ostatak u Deferred Net

Settlement (DNS) sistemu.

U RTGS sistemu se obavljaju

pojedinačneplatne transakci-

je između učesnika po bruto

principu u realnom vremenu,

a u DNS sistemu međuban-

karske platne transakcije po

neto principu u odloženom

vremenu.

- Umaju je za 19 radnih dana

realizovano 942,39 hiljada

naloga u nacionalnom plat-

nomprometu, od čega 40,86

odsto u RTGS sistemu, a

ostatakuDNSsistemu,navo-

di se u izvještajuCBCG.

Prosječni dnevni obim reali-

zovanog platnog prometa u

RTGSsistemuiDNSsistemu,

izražen preko broja naloga,

iznosio je 49,6 hiljada naloga,

dok je prosječna dnevna vri-

jednost platnog prometa

iznosila 72,74miliona eura.

Umaju za 9,69 hiljadaminu-

ta produkcije nije bilo zasto-

jauradusistema, pa jenjego-

va raspoloživost bila 100

odsto.

Potpredsjednik EBRD banke Alan Piloks poručuje

Podržati razvoj javno-

privatnogpartnerstva

Podaci Centralne banke zamaj

Platni promet veći za20odsto

Sa sastanka