Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Nedjelja, 17. jun 2018.

Australijanac, libanskog porijekla, Romi Havat u našu zemlju do sada investirao 22miliona eura

Uživanje je

poslovati u

Crnoj Gori

Živimuglavnomu Dubaiju, ali provodimznatan dio vremena putujući

zbog svojih biznisa širomsvijeta. Želio bih da provedemviše vremena

u Tivtu i malo usporim i uživam – kazao je Havat

ma, transformacijama start-

upova i preokretanju biznisa u

milionski vrijedne komercijal-

ne projekte. Aktivan kao filan-

trop, već godinama, Romi Ha-

vat pomaže brojne projekte u

Evropi, na Dalekom Istoku i

Africi.

Uvijek se vodi strašću da za-

počne jedinstvene biznis mo-

dele i da svojimglobalnimsku-

pom aktivnosti sa iskustvom

koje jestekaogodinamanapra-

vi smjele poteze. Član-osnivač

je i GSN Slobal Sustainability

Network(mrežeUN)zaostva-

rivanje globalnih ciljeva za

održivost sa fokusomna cilj 8.

Njegov najjači fokus je na edu-

kaciji i treningu, uz održivost

koja je i suštinski put za sma-

njenje siromaštva, i očuvanje

ljudskog dostojanstva.

PoslovnagrupaRomijaHavata

trenutno posjeduje brojne in-

vesticije u više zemalja,

- Takođe održavamo naše pro-

jekteuobrazovanju i obuci pu-

tem naših Airways Aviation

trening akademija, Scenic i

Chartera koji pruža helikop-

terskeiavionskeuslugeičarter

usluge putem Airways Scenic

& Charter u cijelom regionu,

promocija Crne Gore kao de-

stinacije i tretman za visoko

platežne klijente preko Disco-

ver Montenegro i ugostitelj-

stvoprekodvaBiblosrestorana

uPortoMontenegru i Podgori-

ci –kazao jeHavat.

Kako nam je rekao kriterijumi

koji su ga opredijelili za ulaga-

nje u Crnu Goru su prije svega

investiciono okruženje i zaštita

koja je pružena za podršku pri-

vlačenjuinvestitoraiinvesticija

pod vladavinom prava kao i či-

sto okruženje i brzo povećanje

kvaliteta života.

-Demografskoigeografskopo-

zicioniranjeCrneGoreuodno-

su na Bliski Istok, Afriku i

Evropu i pozitivan poslovni

potencijalkojiproističeiztoga,

relativno kratke vremenske

prilike pridruživanja Evrop-

skoj uniji, stabilnost Vlade i

progresivnost u razmišljanju,

vjerska raznolikost i toleranci-

ja sve su to kriterijumu koji su

me opredijelili da ulažemu va-

šu lijepu zemlju – kazao jeHa-

vat.

Što se tiče njegovih poslov-

nih uspjeha ističe da je pre-

duzetnik koji je investirao i

Havat je i vlasnik super jahte

Riana, koja svoj vez ima u luksu-

znoj marini Porto Montenegro,

i na kojoj se nedavno snimao

spot benda Miligram, a promo-

više destinaciju od Hvara do

Bara. Da Havat Crnu Goru voli,

dokaz je i njegova konstantna

energija da u posjetu poziva

svoje prijatelje, investitore i

poznate ličnosti iz cijelog svijeta

da otkriju Crnu Goru. Tako je

gost na jahti bio glumac Robert

de Niro, brat Majlka Džeksona

Rendi Džekson, pjevačica Sonik

iz Velike Britanije, bivši pred-

sjenik Mušaraf, Šukat Aziz bivši

premijer Pakistana, ali i brojna

visočanstva iz Ujedinjenih

Arapskih Emirata čija imena će

ostati u tajnosti. Nedavno je za

libansko tržište sniman jedno-

časovni intervju sa poznatim

RikadromKaremom, koji je sa

svojim timomdošao u Tivat

da priču Romija Havata ispriča

publici Srednjeg Istoka.

NajahtisnimanljetnjihitSeverineiMiligrama

Zaposleni u kompanijama

Romija Havata kažu da

je ovaj preduzetnik jako

pristupačan, podržava ih

u razvoju i na pravi način

slijedi svoju viziju.

- Kad god čujempriču

Romija Havata od njegovih

početaka i načina kako se

borio da stvori svoj biznis

i onoga šta je danas, uvi-

jek dobijem energiju da

se borim za svoje snove.

Uvijek nešto novo naučim

od njega, ima jako dobre

vještine pregovaranja, a

kada radite za investitora

i preduzetnika počinjete

i sami da razmišljate o

prilikama i svakodnevnom

ostvarivanju ciljeva - kazala

je njegova saradnica za

komunikacije za balkansko

tržište Sanja Milosavljević.

Vizionar

U intervjuu za njemačku televiziju

ARD i najpopularniji TV šou Panorama

Havat je istakao: ,,Mislimda je jako

važno da se Crna Gora adekvatno

predstavi, prije svega onima koji je

prvi put posjećuju te da kada se vrate

u svoje zemlje imaju pozitivnu prvu

impresiju. Vlada Crne Gore je jako

otvorena, napredna, vođena dobro od

strane lidera predsjednika i premijera i

mladih dinamičnih zaposlenih u njiho-

vim kabinetima.

Znate, oni vide svoju budućnost u

Evropi, oni su na putu ka njoj i primje-

njuju sve procese i sisteme da svoju

zajednicu učine dijelom veće evrop-

ske familije. Vidimbudućnost koja je

svijetla, veoma svijetla!“

VidimsvijetlubudućnostCrnojGori

Romi Havat

TIvat

Samit guvernera centralnih banaka završen u Budvi

Žugić:

Izazov jeusaglašavanje sadirektivamaEU

BUDVA

Jedan od ključnih izazova

za regulatore inansijskih tržišta u

cijelom regionu predstavlja izmjena

regulative, odnosno implementacija

Bazela III i usaglašavanje sa direktiva-

ma EU - kazao je na Samitu guvernera

prvi čovjek Centralne banke Crne Gore

Radoje Žugić.

Samit guvernera, ministara inansija i

direktora poreskih uprava regiona, koji

organizuje beogradski nedjeljnik NIN

počeo je prije dva dana u Budvi. Tema

ovogodišnjeg Samita je „Finansijska

i monetarna stabilnost regiona deset

godina od početka globalne inansijske

krize“. Na jučerašnjempanelu, guverne-

ri i drugi predstavnici centralnih banaka

regiona su, između ostalog, govorili

o uticajumonetarne politike FED-a i

ECB-a na zemlje regiona, rješavanju

pitanja nekvalitetnih kredita kao pret-

postavke za povećanje kreditne aktiv-

nosti banaka, stabilnosti bankarskog

sistema, izloženosti regiona mogućim

eksternim šokovima, kamatnim stopa-

ma, kao i o brojnimdrugim aktuelnim

monetarnimpitanjima.

U svom izlaganju, guverner Radoje

Žugić je istakao da se odgovornost

centralnih banaka prvenstveno odnosi

na očuvanje inansijske stabilnosti, ali

i na podsticanje kreditne aktivnosti i

snaženje regulatornog okvira. U tom

smislu, jedan od ključnih izazova za

regulatore inansijskih tržišta u cijelom

regionu predstavlja izmjena regula-

tive, odnosno implementacija Bazela

III i usaglašavanje sa direktivama EU.

Guverner Žugić je posebno istakao

da je u ovimprocesima važno imati

proaktivan pristup, na način da se anti-

cipirajumoguća dešavanja i, saglasno

tome, blagovremeno kreira sistem koji

će osigurati otpornost na potencijalne

šokove. Uz navedeno, dodao je Žugić,

neophodno je osigurati sadejstvo

monetarne i iskalne politike, kako bi

se ,,otključali“ potencijali rasta i ubrzala

konvergenciju sa EU.

Učesnici panela su se saglasili u ocjeni

da je ključna uloga centralnih banaka

očuvanje inansijske stabilnosti, kao

i pružanje adekvatne podrške eko-

nomskom rastu i dogovorili nastavak

saradnje i razmjenu iskustava u pravcu

postizanja ovih ciljeva.

R.P.

Radoje

Žugić

dalje investira u brojne bi-

znise tokom svoje cjeloku-

pne karijere.

- To je uključivalo konsul-

tantske aktivnosti, međuna-

rodnu trgovinu, posao sa in-

vestiranjem u nekretnine,

edukacijuitreningkojijepri-

sutan uz komercijalnu avija-

ciju koju razvijam. Neke od

ovih kategorija investiranja i

biznisa mi smo već započeli

da razvijamo i primjenjuje-

mouCrnojGori.Imambizni-

se i investicije u brojnim ze-

mljama uključujući SAD,

Veliku Britaniju, Holandiju,

Njemačku, Italiju, Španiju,

Crnu Goru, Indoneziju i Au-

straliju i jošuvijeksuaktivni i

pokazujem interesovanje za

nove investicione interese u

nekimodovihzemalja–kaže

Havat.

PROMOCIJA

Što se tiče očekivanja i po-

slovnih planova za Crnu Go-

ru kaže da su se u skorašnjoj

prošlosti fokusirali na po-

stavljanje avijacije, upravlja-

nje destinacijom i adekvatnu

promocijuCrneGoreu svije-

tu, ugostiteljstvo i investicije

unekretnine.

- U budućnosti ćemo se kon-

centrisatinarastonogačemu

smo posvećili, ali sa većim

fokusom na kupovinu ne-

kretnina, kao i na neke ra-

zvojne objekte - kazao jeHa-

vat ističući da se redovno

obraća i razgovara sa novimi

potencijalniminostranimin-

vestitorima u svim kategori-

jama investicija, uključujući

infrastrukturu, poljoprivre-

du, medicinske usluge, obra-

zovne institucije, odmarali-

šta, hotele, ugostiteljstvo,

turizam, kao i urbani razvoj.

- Njima je važno da čuju

moja iskustvauradu i saCr-

nom Gorom kao i koje su

mogućnosti u njihovim

oblastima investicionog in-

teresa – kazao je Havat čija

je omiljena izreka ,,Nikada

ne činite da vaši problemi

postanu problemi drugih

ljudi“.

N.KOVAČEVIĆ

PODGORICA

Nakon što

jenekolikogodinaputo-

vaopoBalkanu, Australi-

janacRomiHavat, liban-

skogporijekla, jeprije

četiri godineodlučioda in-

vestirauCrnuGoru. Do

sada jeunašudržavuulo-

žio22miliona eura i zbog

toga je i dobiocrnogorsko

državljanstvo. Kako je

izjaviozaPobjedubezob-

zirana izazovekoje imabi-

lokoja ekonomijaunasta-

janju, odlučio se zaCrnu

Gorunakonrazmatranja

određenogbrojakriteriju-

ma i sada sve što radeon i

njegovi zaposleni usmje-

reno jenapozicioniranje

CrneGorena svjetskoj

mapi kaopremijumdesti-

nacije.

- Živimuglavnomu Dubaiju,

ali provodimznatan dio svog

vremena putujući zbog svo-

jih biznisa širom svijeta. Že-

lio bih da provedemviše vre-

mena u Crnoj Gori, i malo

usporim i uživam. Želimo da

ovu destinaciju predstavimo

svjetski poznatim imenima –

kazao jeHavat koji je već do-

veo značajanbroj selebritija i

predstavioimnašudestinaci-

ju.

BIZNIS

On je vodeći međunarodni

preduzetnik, poznat po ino-

vativnim svjetskim biznisi-