Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 17. jun 2018.

Politika

BEOGRAD

-NATOsaveznici

CrneGorenajsnažnijasupo-

drškanastojanjimanaše

državedapostanečlanicaEv-

ropskeunije, zajednička jeoc-

jenasaodvojenihsastanaka

predsjednikaOdboraza

međunarodneodnose i iselje-

nikeAndrijeNikolića, saam-

basadorimaHolandije,

Španije,Portugala iKanadeu

Beogradu.

Nikolić je tokom sastanaka sa

nerezidentnim ambasadorima,

od kojih su tri predstavnika ze-

malja članica EU, ponovio ned-

vosmisleno opredjeljenje Crne

Gore da usvaja nova znanja, vri-

jednosti i iskustva, kako bi se i

formalnonašlaudruštvunajraz-

vijenijihzemaljaEvrope.

Napominjući da naša država

predvodiprocespristupanjaEU,

Nikolić je saopštio daCrnaGora

prepoznaje da je zatvaranje po-

glavljanajzahtjevnijidiopregov-

ara, uz uvjeravanje da će

crnogorske institucije uspješno

savladati i taj izazov.

AmbasadorKraljevineHolandi-

je, Hank Van den Dol, istakao je

da je u interesu njegove države i

same Evropske unije, da se pro-

ces proširenja na Zapadni Bal-

kan nastavi, napominjući da je

Crna Gora na jasnom putu ka

članstvuuUniji.

-Utomsmislu,Nikolićjepodsje-

tio da su nedavno premijeri

Holandije i Crne Gore u Sofiji

održalisastanak,kojijebiomno-

govišeod susretanamarginama

inakojemjedogovorenointenz-

viranjemeđudržavnih kontaka-

ta na svimnivoima. Ambasador

KraljevineŠpanijeMigelFuertes

Suarez, potencirao je važnost

političke stabilnosti, koja je bila

ključni faktor svih unutrašnjih i

međunarodnih uspjeha Crne

Gore,uzocjenudavećinadržava

Evropemoženatomedapozavi-

di, navodi seusaopštenju.

Ambasador Portugala August

Peiksoto, kazao jeda proces har-

monizacije crnogorskog za-

konodavstva sa evropskim teče

planiranom dinamikom, te da

građaniCrneGoremoguidanas,

da osjete standarde Unije u svo-

joj zemlji.

- Ambasadorka Kanade Ketlin

Čaba (Kathleen Csaba), između

ostalog istakla je da poseban

most saradnje dvije države čini i

oko4.000iseljenikaizCrneGore

koji žive i rade u Kanadi, koji

predstavljaju značajan dio sveu-

kupnogmultikultularnog i mul-

tietničkogmozaika koji je jedan

od glavnih vrijednosti ove

države. Predsjednik Odbora Ni-

kolić i nerezidentni ambasadori

razgovarali su i oborbi protivor-

ganizovanog kriminala i korup-

cije, vladavini prava, stanju na

medijskoj sceni, kao i o aktuel-

nim investicionim projektima.

Takođe, naglašena je potreba za

intenziviranjemdijaloga na par-

lamentarnomnivou, te su u tom

smislu dogovoreni konkretni

koraci koji imaju za cilj una-

pređenje međuparlamentarne

saradnje, posebno u dijelu ek-

spertske podrške kojamože biti

od velikog značaja za Skupštinu

Crne Gore u daljim fazama

državnograzvoja,navodiseusa-

opštenju.

R.P.

BEČ

- Evropskapolitika

proširenjanajbolja je garan-

cija sigurnosti našeg regio-

na, ali i Evropeucjelini - oci-

jenio jepredsjednikVlade

CrneGore, DuškoMarko-

vić.

On je, na konferenciji ,,Euro-

paForumWachau“ uAustriji,

saopštio da je Balkan danas u

boljoj situaciji nego prije 20

godina, ,,ali da izazovi još po-

stoje, kako konvencionalni

tako i novi“.

Marković vjerujeda evropska

politika proširenja predstav-

lja najbolju garanciju još veće

sigurnosti našeg regiona ali i

Evrope u cjelini.

- Zbog toga što nemamo ste-

pen sigurnosti i bezbjednosti

svi zajednopatimo i kaodrža-

ve i kao pojedinci. To što je

Balkan bio u permanentnoj

nesigurnosti i nestabilnosti

vodilo nas je uništavnju sop-

stvenih resursa. Zato je danas

Zapadni Balkan tako daleko

iza razvijene Evrope - saop-

štio je premijerMarković, go-

voreći na temu ,,Bezbjedno-

sni izazovi i borba protiv

nelegalne migracije, sa foku-

som na Zapadni Balkan“, na

kojoj učestvuje zajedno sa

predsjednicima vlada Hrvat-

ske i Srbije, Andrejom Plen-

kovićemi AnomBrnabić.

Austrijski savezni kancelar

Sebastijan Kurc, na čiji poziv

jeMarković doputovao u Au-

striju, ponovio je, između

ostalog, da je njegova zemlja

odlučna da ostane fokusirana

na naš region.

VALORIZACIJARESURSA

Marković je obraćajući se

učesnicima konferencije re-

kao daZapadni Balkan želi da

bude dio Evrope i da dosegne

evropske vrijednosti koje

nam nedostaju kako bismo

naše nesporne resurse pre-

tvorili udobro za građane.

- Mi želimo da pripadamo

Evropi. To jeEvorpa kojanam

treba, to je Evropa vijednosti

koja će nam omogućiti da va-

lorizujemo resurse i naš život

učinimoboljim-rekaojeMar-

ković.Onjedodaodasustabil-

nost i sigurnost ,,ključne vri-

jednosti za države Zapadnog

Balkana, ali iEvropeucjelini“.

NEOPHODANNOVAC

-Za tonamjepotrebannovac.

Moramoosnažitinašepolicij-

ske snage.Moramo imati nov-

ca i za druge stvari. Zato po-

z d r av l j amo pov e ć a n j e

budžeta za migracije i be-

zbjednost kroz novu Strategi-

ju za Zapadni Balkan. Crna

Gora će uraditi sve da rješava

probleme i izazove sigurnosti

i bezbjednosti jer je to važno

za našu budućnost i za Evro-

pu kojoj želimo da pripada-

mo. Crna Gora će graditi par-

tnerstvo i unutar regiona sa

susjedima - kazao je Marko-

vić. On je, govoreći o talasu

migranata, rekao da CrnaGo-

ra dobro sarađuje sa Frontek-

som, da u skladu sa sporazu-

mima o readmisiji prima

natrag svemigratekoji iznaše

zemlje uđu u Bosnu i Herce-

govinu i Hrvatsku, i da takav

odnos želimo i saAlbanijom.

Podsjećajući da su juče mini-

stri unutrašnjih poslova Crne

Gore i Albanije dogovorili ja-

čuzajedničkukontrolugrani-

cepremijerMarkovićjerekao

da naša zemlja preduzuma

sve mjere kako bi se uspješno

suočila saproblemommasov-

nemigracije.Odgovarajući na

pitanje jednog od učesnika,

Marković je rekao da naša ze-

mlja za sada ne planira da po-

stavlja na granici ogradu od

bodljikave žice.

J.Đ.

Crnogorske institucije

ćeuspješnosavladati

zatvaranjepoglavlja

Predsjednik Odbora zameđunarodne odnose sa ambasadorima u Beogradu

Marković:

ProširenjeEU

jegarancija

sigurnosti

Predsjednik Vlade Crne Gore na konferenciji „Europa ForumWachau“ u Austriji

Podsjećajući da su jučeministri unutrašnjih

poslova Crne Gore i Albanije dogovorili jaču

zajedničku kontrolu granice, premijer je

rekao da Crna Gora preduzuma svemjere

kako bi se uspješno suočila sa problemom

masovnemigracije i da za sada ne planira da

postavlja na granici ogradu od bodljikave žice

Marković se tokom jučerašnje kon-

ferencije sastao i sa predsjednikom

Vlade Republike Hrvatske Andre-

jomPlenkovićem. Kako je saop-

šteno iz Vlade, na sastanku je bilo

riječi prvenstveno o crnogorskom

integracionomprocesu, odnosno o

dinamici naše evropske agende.

Marković je upoznao predsjednika

Vlade Hrvatske sa planomCrne

Gore da u vrijeme austrijskog

predsjedanja otvorimo dva prego-

varačka poglavlja i da privedemo

kraju pretpostavke za ispunjavanje

privremenihmjerila za poglavlja

23 i 24 kako bismo ušli u intenzivni

proces zatvaranja pregovaračkih

poglavlja. Plenković je rekao da

Hrvatska snažno podržava Crnu

Goru u procesu evropskih integra-

cija i da će Hrvatska unutar Evroske

unije podržati ove planove naše

zemlje.

Marković je na sastanku s kance-

laromAustrije SebastijanomKur-

com kazao da je Vlada Crne Gore

koncentrisana na jačanje institucija

i njihove održivosti, kao i slobode

medija, vladavine prava i suočava-

nje s organizovanim kriminalom.

Premijer je rekao da Crna Gora u

tom kontekstu očekuje podršku

Austrije koja 1. jula preuzima pred-

sjedavanje Evropskomunijom.

Kurc je najavio da će Austrija podr-

žati ovakve planove Crne Gore s

obziromna to da je Zapadni Balkan

među prioritetima austrijskog pred-

sjedavanja.

- Imate punu podršku za to što

najavljujete i za Vaše prioritete.

Mi podržavamo da u tomperiodu

otvorite dva poglavlja. Mislimda je

to zasluženo - rekao je on.

KurciPlenkovićčvrstouzCrnuGoru

DuškoMarkovićiSebastijanKurc

AndrijaNikolić i HankVandenDol

Andrej Plenković i DuškoMarković