Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Nedjelja, 17. jun 2018.

Demokrate i Ura dostavile Plan izbornih reformi opoziciji i NVO sektoru

Započeti radnastvaranju

uslovaza fer izbore

PODGORICA

Demokrat-

skaCrnaGora i Građanski

pokretURAuputile suPlan

izbornihreformi, svimpo-

slanicimaopozicije, kao i ne-

vladinimorganizacijama.

Cilj je, kakoporučuju, da svi

zajednopočnuradna stva-

ranjuokolnosti zamoguć-

nost održavanjaprvih slo-

bodnih i fer izborauCrnoj

Gori.

- UPlanu su sadržani zahtjevi

za nalaženjemodrživih rješe-

nja u vezi sa izborom članova

Sudskog savjeta, novihzakon-

skih rješenja u vezi sa nači-

nom izbora i izboromčlanova

Savjeta RTCG, kao i za sveo-

buhvatnom izbornom refor-

mom, kojapodrazumijeva im-

plementaciju svih preporuka

OEBS-a/ODIHR-a u cilju

profesionalizacije institucija

uključenih u izborni proces

(DIK-a i ASK-a) kako bi se

vratilo povjerenje javnosti u

njih, što postulira izmjene

svih izbornih zakona, navodi

se u saopštenju Demokrata i

Poslanik UCGGoran Radonjić optužio lidere opozicije

Bečić i Abazovićbestidnim

klevetamapokušavajuda

sakrijusaradnjusaDPS-om

PODGORICA

Poslanik

Ujedinjene Crne Gore Goran

Radonjić smatra da su lideri

Demokrata i GP URA Aleksa

Bečić i Dritan Abazović, iskazali

bestidnu laž da je Ujedinjena

Crna Gora ulazak u Skupštinu

„dogovorila i usaglasila sa

MilomĐukanovićem“.

- Samo ta jedna bestidna laž,

kleveta, bila bi u iole normal-

nomdruštvu dovoljna da se

jednom zauvijek izgubi kredi-

bilitet. I nije Bečiću i Abazoviću

prvi put da se tako ponašaju.

I još se usuđuju,

oni, da nekog

prozivaju za

„dogovor i

usaglašava-

nje sa Đuka-

novićem“!

Jedan dio te

koali-

cije čine nekadašnji članovi

DPS-a koji se sa Đukanovićem

tada nisu dogovarali nego su

mu vjerno služili. O nepodop-

štinama drugog dijela, bivših

članova Pozitivne, jedva

da treba govoriti - rekao je

Radonjić. Smatra i da su Bečić

i Abazović direktno odgo-

vorni za to što je Đukanović

pobijedio na predsjedničkim

i lokalnim izborima. Zajedno

sa pomagačima predložili su

i nametnuli opozicionog kan-

didata za koga su znali da ne

može da pobijedi.

- Neminovna posljedica pora-

za na predsjedničkim izbori-

ma bila je apstinencija brojnih

opoziciono orijentisanih bira-

ča na lokalnim izborima. To je,

potpuno predvidljivo, dovelo

do trijumfa DPS-a i saveznika.

I sad Bečić i Abazović ne da ne

žele da snose odgovornost što

su omogućili Đukanoviću da

učvrsti vlast na svimnivoima,

nego se obavezuju na osniva-

nje parlamentarnog odbora

sa DPS-om! - zaključio je Rado-

njić.

R.P.

Ure. Plan, kako navode, zahti-

jeva i definisanje zakonskog

rješenjakojimće se svi lokalni

izbori održati u jednomdanu,

donošenje Kodeksa etičkog

ponašanjauizbornimkampa-

njama i podzakonskih akata

DIK-akojimse regulišunjena

struktura i način rada.

- Dodatan kvalitet Planu čiju

suvrijednostprepoznalerele-

vantne međunarodne institu-

cije u Crnoj Gori (EEAS,

OEBS, SD, Ambasada SAD)

daje i prepoznavanje potrebe

za osnivanjem nezavisnog ti-

jelazanadzornaddosljednom

primjenomusvojenihzakonai

podzakonskih akata i nad

ostvarivanjem sloboda i prava

učesnika na izborima - poru-

čujuDemokrate i Ura.

Planomje predviđena i izmje-

na seta medijskih zakona sa

ciljem usaglašavanja pravnog

okvira saEU imeđunarodnim

standardima.

- Donošenje ovog plana moti-

visano je uviđanjemda izbor-

ne utakmice u dosadašnjim

uslovima nemogu odgovarati

ni jednompolitičkom subjek-

tu i dasemoraučiniti svedase

nedemokratski ambijent što

prijepromijeni.OdDemokra-

ta i Ure kao subjekata sa naj-

većom podrškom građana

javnost je očekivala preduzi-

manje inicijalnog koraka u

tomsmjeru i ova dva subjekta

smatraju da su ovim planom

odgovorila na očekivanja cje-

lokupnejavnostiuCrnojGori,

stoju u saopštenju partija

Alekse Bečića i Dritana Aba-

zovića.

Navode da, kao odgovorni po-

litički subjekti i nosioci jedne,

nadaju se, bolje epohe u poli-

tičkimprocesima u Crnoj Go-

ri, Demokrate i Ura ne žele

monopolnad,,procesomupri-

stojenja aktuelne političke

zbilje uCrnoj Gori“.

Navode i da plan izborne re-

forme, nijebiločiji lični

plan, već se slobodno

može smatrati pla-

nom svih dobromi-

slećih političkih

aktera u Crnoj Go-

ri.

J.Đ.

Partije pozitivno ocjenjuju prijedlog CDT-a da sematični zamijeni identi kacionimbrojem

PODGORICA

Sve zainte-

resovane strane ćeuDPS-u

naći partneraunamjeri da

zaštitimo ličnepodatke cr-

nogorskihgrađanaodzlou-

potrebabilokojevrste–ka-

zao je zaPobjeduNikola

Rakočević, poslanikDPS-a,

komentarišući prijedlog

Centra zademokratsku

tranzicijuda sematični za-

mijeni ličnimidentifikacio-

nimbrojem.

CDT pozvao je prošle sedmi-

ceVladuda formirameđusek-

torski tim koji bi pripremio

analizu stanja uoblasti zaštite

ličnih podataka građana i raz-

motrio mogućnost uvođenja

njihovog ličnog identifikacio-

nog broja (LIB), umjesto je-

dinstvenogmatičnog (JMB).

Rakočević je istakao da su sve

inicijativecivilnogsektorave-

oma dobrodošle.

- Kolege iz CDT-a ovim pri-

jedlogomdale su doprinos di-

jeluposla koji je parlamentar-

n a v e ć i n a v e ć p o č e l a

izmjenama Zakona o birač-

komspisku.Našanamjerabila

je da izborni proces učinimo

još transparentnijim, a isto-

vremeno da dodatno ojačamo

zaštituličnihpodatakasvakog

građanina – kazao je Rakoče-

vić.

On je poručio da je „potrebna

detaljna analiza kako bi se sa-

gledali svi tehnički i finansij-

ski aspekti predloženogrješe-

nja“.Rakočevićjeistakaodaje

DPS prethodnih godina veo-

ma predano radio na usklađi-

vanju izbornog zakonodav-

stva.

- Nakon svakog izbornog pro-

cesa, kao i svaka zemlja člani-

caOEBS-a, dobijamo određe-

ne preporuke i možemo sa

ponosom istaći da Crna Gora

usvaja i implementira sve su-

gestije sa relevantnih adresa,

ukontinuitetu–kazao je on.

Šef poslaničkog kluba DF-a

Milutin Đukanović kaže za

Pobjedu da treba mijenjati iz-

borno zakonodavstvo i u dije-

lu koji predlaže CDT, ali i u

mnogimdrugim.

-Potrebne su nam temeljne

promjene izbornog zakono-

davstva, i ove koje su predlo-

DritanAbazović i AleksaBečić

Goran

Radonjić

Rakočević:

DPS

partner svimakoji

želedazaštite lične

podatkegrađana

žene, ali i mnoge druge. Na-

ravno, treba izmijeniti diokoji

se odnosi na prikupljanje pot-

pisa, ami smouvijekukazivali

da ovaj način nije dobar. Ali,

ima mnogo važnijih pitanja u

kompletnom izbornom zako-

nodavstvu koje trebamijenja-

ti, od biračkih spiskova, do

zakonaodržavljanstvu,prebi-

valištu, izboruodbornika ipo-

slanika, finansiranju politič-

kih subjekata i izbornih

kampanja... Potrebna je gene-

ralna revizija ovih akata – ka-

zao jeĐukanović.

Predsjednica CDT-a Milica

Kovačević objasnila je ranije

da ta nevladina organizacija

pokreće inicijativu da se ma-

tični i broj lične karte zamije-

ne identifikacionim brojem,

motivisana potrebom bolje i

efikasnije zaštite ličnih poda-

taka građanaCrneGore.

Ona je rekla da je posljednji

slučaj masovne zloupotrebe

ličnih podataka građana, pri-

likom prikupljanja potpisa

podrške za predsjedničke iz-

bore, potvrdio da je matični

broj potpuno nezaštićen po-

datak koji je dostupan svima,

zbog čega postoje ogromne

mogućnosti za finansijske i

političke zloupotrebe. Ona je

upozorila da je matični broj

do prije nekoliko godina bio

dostupan svima u okviru jav-

nih elektronskih baza pri-

vrednih subjekata, u registru

nekretnina imanjimbazama i

dosjeima, ali i svimpolitičkim

partijama. Kovačević je ocije-

nila da jematični broj u Crnoj

Gori kompromitovan do te

mjeredapotpunoobesmišlja-

va Zakon o zaštiti podataka o

ličnosti, a kompromitacija

ovogpodatkaozbiljnonaruša-

va odnos povjerenja između

građana i država.

Prema njenim riječima, Crna

Gora bi lični identifikacioni

broj kao zamjenu za jedin-

stveni matični mogla da uve-

de po uzorunaHrvatsku koja

već devet godina primjenjuje

Zakon o osobnom identifika-

cionombroju.

Lični identifikacioni broj, ka-

ko je objašnjeno iz CDT-a, za

razliku odmatičnog broja, ne

bi sadržaoličnepodatke jerse

sastoji od deset nasumičnih

cifara i jednekoja jekontrolni

broj. LIB zadovoljava zahtje-

ve Evropske unije za potrebe

međunarodne razmjene po-

dataka jer imamanje od 12 ci-

fara, dok JMBG ima 13. Gra-

đani, prema prijedlogu

CDT-a, ne bi imali troš-

kazaizradunovihdo-

kumenata u kojima

bi matični bio zami-

jenjen identifikacio-

nim brojem. Sadaš-

nja dokumenta

(lična karta i

pasoš) sa-

mo bi bi-

lazami-

jenjena

no-

vim.

- Ideja CDT-a o uvođenju

identi ikacionog broja koji bi

zamijenio broj lične karte i

matični, dobra je, ali od ideje

do njene relizacije treba

mnogo vremena. Taj postu-

pak trajao bi veoma dugo

– kaže za Pobjedu Veljo

Čađenović, sekretar i član

Državne izborne komisije.

On je istakao da je dobro

svako rješenje koje elimini-

še zloupotrebe.

- Dobro je da se zna da je

identi ikacioni broj vezan

samo za jedno ime, jednog

birača. Svaka promjena je

dobra, ali neko treba da

uputi Vladi prijedlog, pa

Vlada Skupštini. Sve što

može popraviti izborni

proces i povećati povje-

renje, prihvatljivo je,

ali mislimda je dug put

dok takva promjena

zakona dođe na

dnevni red i

bude usvoje-

na – kazao je

Čađenović.

Čađenović:

Idejadobra,

alipostupak

dug

Potrebne su nam temeljne promjene izbornog

zakonodavstva, od biračkih spiskova do državljanstva i

nansiranja političkih subjekata – kažeMilutin Đukanović

I.KOPRIVICA

Nikola

Rakočević

MilicaKovačević

MilutinĐukanović

Veljo

Čađenović