Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 17. jun 2018.

Kultura

INTERVJU:

Ksenija Popović,

direktorica Barskog ljetopisa

Konije

probao

- nijeni

uspio

BAR

KoncertomCrnogorskog sim-

fonijskog orkestra sinoć je otvoren 31.

Barski ljetopis. O konceptu i programi-

ma ovogodišnjeg izdanja razgovarali

smo sa direktoricomovog festivala

KsenijomPopović.

POBJEDA:

Koje odnovina vezanih

za ovogodišnje izdanjeBarskog

ljetopisa smatrate najznačajnijim?

Na čemu temeljite očekivanje da će

na nivoukvaliteta biti bolje odproš-

logodišnjegkojemu se, objektivno

sudeći, malo štomogloprigovoriti?

POPOVIĆ:

Prvo, hvala Vamna

opasci za prošlogodišnji program.

U projekat 30. festivala ušli smo

ambiciozno, jer su očekivanja

osnivača i publike bila ogro-

mna. Fokus smo stavili na tri

aspekta. Prvi je unaprjeđe-

nje pozorišnog programa,

koji je uvijek najskuplji i

najgledaniji segment. Drugi

je transformacija pratećeg

programa, gdje se obično

nalaze sadržaji niže katego-

rije, a koji je kod nas poprimio

sasvimdrugi oblik i djeluje pod

idejomda kvalitetna umjetnost traži

publiku, a ne obratno. Treći aspekat,

na koji smo posebno ponosni, je osni-

vanje Zimske scene. Na prošlogodišnji

festival se moramosvrnuti i zbog

činjenice da nas je zatekla zapuštena i

neadekvatna infrastruktura. Zato smo

se, na primjer, odrekli nekoliko pro-

grama da bismo kupili novu rasvjetu.

Ove godine su obezbijeđena odvojena

sredstva za renoviranje obje scene,

Ljetnje pozornice Doma kulture, čime

dobijamo veliku pozorišnu scenu, kao

i za izgradnjumontažnog poda na

sceni u StaromBaru. Nedavno smo

dobili lijepu vijest da nećemomorati

da izdvajamo programska sredstva za

kupovinu klavira, kako smo planirali,

već ćemo ga iduće kalendarske godi-

ne dobiti na poklon od jednog ugled-

nog barskog privrednika, a ovoga ljeta

ponovo iznajmiti. To nam je omogućilo

da, u saradnji sa Turističkomorganiza-

cijomBar, organizujemo crnogorsku

premijeru spektakularne Rok opere iz

Novog Sada, i da dovedemo gostova-

nja nekih većih predstava. Što se tiče

sadržaja 31. Ljetopisa, vodili smo se

estetskim i kvalitativnim standardima

koje nameće današnja struka, ali i isku-

stvima sa publikom koju smo pažljivo

osluškivali i prošlog ljeta i tokom zime.

Ogromna pažnja je posvećena svim

segmentima, čemu svjedoče pro ili i

radne biogra ije našeg selektorskog

tima, uz posebni osvrt na dodatno

unaprjeđenje pozorišnog programa i

revitalizacijumuzičkog.

POBJEDA:

Značajne promjene doži-

vio je timselektora. Neštonije štima-

lo s prošlimsastavom ili ste, što je

sasvim legitimno, potražili nove

ljude koji iskustvom, znanjem i zala-

ganjemmogudodatnodoprinijeti

jednomodnajznačajnijih festivala u

Crnoj Gori?

POPOVIĆ:

Bilo je i jednog i drugog.

Promjena selektora dramskog progra-

ma je bila koncepcijska odluka, a osta-

lih selektora pitanje različitih okolnosti.

Stalomi je da se osvrnemna smjenu

dramskog selektora, jer je rezultirala

plasiranjem zablude da je sada pro-

grambolji zahvaljujući većembudže-

tu, te da bi i dosadašnji bio bolji da se

raspolagalo sa više novca. Razumijem

potrebu da se pronađe opravdanje za

neke stvari, ali to prosto nije tačno, a

veoma je važno objasniti zašto, da bi

ljudi shvatili kakva je zapravo situacija

u kulturi na Balkanu.

Tužna je istina da kod nas pozorišta

jedva preživljavaju, a to rezultira

činjenicomda imaju vrlomalo novca

da bilo koga ugoste, ili da bilo gdje

gostuju. Gostovanja u pozorišnim

kućama se najčešće realizuju po

principu razmjene predstava, a

festivali obično imaju novca da plate

predstavu, ali samo prevoz, smještaj

i dnevnice ekipe i honorare glumaca,

koji su ispod svakog nivoa. Zarada

producenta rijetko kad postoji, svaka-

ko je beznačajna, i jedini je cilj da se

predstava negdje odigra i da je vidi što

veći broj publike. Znači, cijena pred-

stave ne zavisi od toga iz koje kuće

dolazi i koje regionalne zvijezde u njoj

glume, već od njenih gabarita. Dakle,

ako imate mali budžet, možete da

smanjite broj predstava, ili da pozivate

male predstave, kako smomi činili na

Zimskoj sceni. Ako imate veći budžet,

možete da pravite obimniji program

i zovete veće produkcije. A koje ćete

produkcije zvati je stvar vašeg ličnog

a initeta. A to kakav je bio a initet Maje

Mrđenović pokazuje činjenica da smo

se za samo jedno izdanje festivala vra-

tili na pozorišnumapu Crne Gore, pa i

Balkana. Prošle godine smo se pomu-

čili da određena pozorišta iz regiona

ubijedimo da dođu, dok sada nemamo

problema te vrste, štoviše, imamo i

brojne ponude za saradnju.

Maja je festival napustila zbog ličnih

okolnosti, jer je upisala doktorske

studije u Beogradu, a na njenomjesto

je došao sjajni Boris Mišković, dugo-

godišnji selektor dramskog programa

Budva Grad teatra, čije smo bud-

vanske selekcije svi željno iščekivali

i pomno pratili iz godine u godinu.

Na mjesto gospođe Mile Čordašević

je došao Milun Lutovac, dotadašnji

selektor likovnog programa, a njega je

zamijenila uvažena istoričarka umjet-

nosti Anastazija Miranović. Na mjesto

Vladimira Domazetovića je došao

maestro Bojan Suđić i moramVam

priznati da sam, kad samga zvala, bila

sigurna da će me odbiti, ali sam se

povodila krilaticom koju stalno ponav-

ljam, da ko nije probao - nije ni uspio!

POBJEDA:

Ljetnji pozorišni pro-

gramBarskog ljetopisa i ove godine

uključuje velikuprodukciju inspi-

risanuklasičnimdjelomsvjetske

književnosti. Što je presudiloda to

bude komad „Omiševima i ljudima“,

pomotivima istoimenog romana

Džona Stajnbeka i da režijupovjerite

DinuMusta ića?

POPOVIĆ:

Kako produkciju ugova-

ram ja, a ne selektor, ima tu „krivice“ u

mojoj ogromnoj potrebi da se bavim

angažovanomumjetnošću koja tretira

socijalne, a ne političke teme. Proš-

logodišnji komad, „Orkanski visovi“,

bavio se temom koja mi je posebno

važna, a to je tema napuštenog djete-

ta. Vjerujemda će to razumjeti svako

ko je upoznat sa mojim književnim

radom. „Omiševima i ljudima“ govori

o tretmanu drugačijih, „beskorisnih“

u kapitalističkom sistemu, konkretno

o osobama sa smetnjama u razvoju,

ali i osobama sa invaliditetom. Ljepota

komada je što je tako teška tema prika-

zana onako kako najbolje umije ame-

rički realizam - jednostavno, koncizno,

hirurški precizno, ali kroz divnu, dirljivu

i često duhovitu priču o nepokoleblji-

vomprijateljstvu dva čovjeka.

Što se Dina Musta ića tiče, to je uvaže-

no rediteljsko ime koje iznimno cije-

nim. Posebnomi je drago što smo za

ovaj projekat ugovorili koprodukciju

sa Gradskimpozorištem iz Podgorice,

jer smatramda ta kuća daje neizmjerni

doprinos kulturnoj sceni Crne Gore.

POBJEDA:

Ekipa glumaca angažo-

vanih za tupredstavuu cjelosti je

crnogorska. Tako je bilo i sa proš-

logodišnjomprodukcijomBarskog

ljetopisa i tobitnopro iliše, kao

pozitivanprimjer, imidž Barskog

ljetopisa...

POPOVIĆ:

Jakome ljuti kad vidimda

se za crnogorske produkcije dovode

zvijezde iz regiona, dok naši sjajni

glumci igraju sporedne uloge ili statira-

ju. U slučaju festivalskih produkcija je

to donekle i razumljivo. Festivali imaju

potrebu da se predstava u koju su ulo-

žili toliko novca igra i tokomgodine,

i zato sklapaju koprodukcije sa pozo-

rištima iz regiona. Timpozorištima je

inansijski neizvodljivo da za svako

igranje dovode kompletnu glumačku

ekipu iz Crne Gore, jer bi to igranje

koštalo kao gostovanje. Takođe, velika

regionalna glumačka imena donose

veću prodaju karata. Moja uređivačka

politika je drugačija. Smatramda festi-

val koji se inansira novcemporeskih

obveznika Crne Gore, i ne zavisi od

prodaje karata, nema moralno pravo

da koprodukcije sklapa nauštrb crno-

gorskih umjetnika. Ne pretendujem

da je moj stav ispravan, ali je moj i

ostajemmu dosljedna. Crna Gora ima

renomirane pozorišne subjekte sa koji-

ma se takođe mogu sklopiti koproduk-

cije, pa se repertoarski život predstave

može obezbijediti i na taj način. Dakle,

dokle god budemna čelu Barskog

ljetopisa i naših produkcija, one će

podsticati rad i napredak crnogorskih

glumaca i ostalih članova umjetničkog

tima, i obezbjeđivati im saradnju sa

velikim, iskusnimpozorišnim imenima

iz regiona. Tražićemo, u budućnosti, i

način da jednako valorizujemo crno-

gorske reditelje, baš kao što nastojimo

da valorizujemo crnogorske umjetnike

u ostalimoblastima. Za mene je to

patriotizam, a ne virenje u tuđa nacio-

nalna osjećanja, beskrajna obrađivanja

istih deset tema iz crnogorske istorije,

ili podjela na one koji jotuju i one,

poput mene, koji to nikad neće uraditi

u formalnomdiskursu.

POBJEDA:

Jeste li zadovoljni

podrškomkojuove godine imate od

Ministarstva kulture? Smatrate li da

je kvalitet presudan za inansijsku

podršku?

POPOVIĆ:

Mi smo festival koji je

dobio najveću podršku, na čemu smo

naravno veoma zahvalni, i što tuma-

čimo kao prepoznavanje ogromnog

truda koji smo uložili u unaprjeđenje

festivala, i rezultata koje smo postigli.

POBJEDA:

Imate li cilj da Barski

ljetopis kaoprepoznatljivamanife-

stacija pređe granice ove zemlje, da

Bar i Ljetopis buduhrabriji u smislu

programskih inovacija?

POPOVIĆ:

Čini mi se da smo granice

već prešli, i nemamo namjeru da se

vraćamo s tog puta.

Vlatko SIMUNOVIĆ

Premošćenjazizmeđuširokogauditorijumaikulture

POBJEDA:

Pode iniciji atributi

institucije koji utičuna reputaciju

su izgradnja publike, korporativ-

na kultura, programska politika,

odnos prema aktuelnomtrenut-

ku…Da li ste po timaspektima

zadovoljni onimštoBarski ljetopis

danas jeste?

POPOVIĆ:

Vizija koju sam ja, kao

direktorka, imala za ovaj festival je

bila ta da premosti jaz koji se stvorio

između širokog auditorijuma i kultu-

re. Selektorski tim je to veoma dobro

shvatio i to je vodilja koja je protkana

kroz odabir svakog programa - da

bude kvalitetan, uvažen od stručne

javnosti, ali i prijemčiv široj publici.

Na taj način postižemo da, kada

namu goste dođe program koji je

koncepcijski manje blizak laičkom

gledaocu, nevičnom takvim sadrža-

jima - kao što je, recimo, alternativni

teatar - ljudi se ipak odvaže da dođu

i rijetko ko napusti gledalište.

POBJEDA:

Pozorišni program31. Barskog ljetopisa će i ove godi-

ne biti takmičarskog tipa. Selekciju potpisuje BorisMišković, a ne

učestvuju dvije produkcije domaćina – prošlogodišnja „Orkanski

visovi“, u režiji Dore Ruždjak Podolski i ovogodišnja „Omiševima i

ljudima“, koju će režirati DinoMusta ić. Zašto su van konkurencije?

POPOVIĆ:

Zato što smatramneumjesnimnagraditi svoju predstavu,

baš kao što smatramneumjesnim režirati u pozorištu (ili na festivalu) u

kojem ste direktor, ili naložiti da postave vaš komad. Opet, ne pretendu-

jemda je moj stav ispravan, ali je moj. Ako naše predstave valjaju, neka

ih drugi nagrađuju, ali mi sigurno nećemo nagrađivati sami sebe, baš kao

što nećemo ni postavljati moje tekstove.

Akonašepredstavevaljaju,

nekaihdruginagrađuju

Jakome

ljuti kad vidimda

se za crnogorske

produkcije dovode zvijezde

iz regiona. Festival koji se

nansira novcemporeskih

obveznika Crne Gore, i ne

zavisi od prodaje karata,

nemamoralno pravo da

koprodukcije sklapa na-

uštrb crnogorskih

umjetnika