Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Svijet

Nedjelja, 17. jun 2018.

SANDIJEGO

Skoro2.000

djece je razdvojenood svo-

jihporodicana granici

SADuperioduod šest ne-

djelja, podaci suameričkog

Ministarstvaunutrašnje

bezbjednosti ukoje je

agencijaAP imalauvid.

Od19. aprilado31.maja1.995

maljoletnika odvojeno je od

1.940odraslih.

Razdvojeni maloljetnici su

razvrstani po starosnoj dobi.

Ovi podaci se odnose na ma-

loljetnike koji su odporodica

razdvojeni zbog ilegalnog

ulaskauSAD, kršenja imigra-

cionih zakona ili eventualno

počinjenihkrivičnihdjela od

strane odrasle osobe.

Ujedinjene nacije apelovale

su prošle nedjelje na SAD da

odmah prestanu da razdva-

jaju djecu od roditelja uhap-

šenih zbog ilegalnog prela-

ska američko-meksičke

granice.

Skoro2.000djece razdvojenoodporodica

Avganistan:

20

žrtavaunapadu

KABUL

Najmanje 20 osoba

stradalo je juče u napadu bom-

baša samoubice koji se digao

u vazduh usred talibana i pri-

padnika avganistanskih snaga

bezbjednosti koji su zajedno

obilježavali primirje, saopštili

su izvori bliski vlastima.

Najmanje 16 osoba je ranjeno

u napadu koji se dogodio u

Rodatu, u istočnoj provinciji

Nangarhar, rekli su lokalni zva-

ničnici.

Za sada niko nije preuzeo

odgovornost za napad, ali vla-

sti pretpostavljaju da je napad

sprovela Islamska država.

To je prvi napad od početka

prekida vatre koji je juče stu-

pio na snagu povodom kraja

Ramazanskog posta. Napad

se dogodio nekoliko sati

pošto je avganistanski pred-

sjednik Ašraf Gani saopštio

da se trodnevni prekid vatre

produžava i pozvao talibane

da i oni proglase nastavak

primirja.

Prema prvim izvještaju, veći-

na žrtava su talibani, mada

ima i civila.

Venecuela:

17mrtvih

unoćnomklubu

KARAKAS

Najmanje 17 osoba stradalo je juče u jednom

noćnom klubu u Karakasu gdje je izbila tuča, a zatim je jedna

osoba bacila suzavac u gužvu, izjavio je ministar unutrašnjih

poslova Venecuele Nestor Reverol.

- Tuča je izbila rano ujutro. Jedna osoba je tokom tuče bacila

suzavac i u nastaloj gužvi na ulazu, od oko 500 ljudi prisutnih

u klubu, stradalo je njih 17 - rekao je Reverol i dodao da je

sedamosoba uhapšeno.

Žrtve su stradale od gušenja i višestrukih preloma, navele su

vlasti. Nesreća se dogodila za vrijeme slavlja organizovanog

u klubu povodompoložene mature u srednjim školama

Venecuele.

Među uhapšenima je i vlasnik kluba zbog nepoštovanja

bezbjednosnih propisa.

Francuskaodlučila

daprihvatimigrante

sa ,,Akvarijusa“

PARIZ

Španskevlasti saop-

štile su jučeda suprihvatile

ponuduFrancuskedapre-

uzmenekeod stotinemigra-

nata sabroda ,,Akvarijus“

koji jenaputukaŠpaniji.

Iz Madrida je saopšteno da je

Vlada Francuske ponudila da

preuzme neke od migranata

koji suizrazili željudaoduutu

zemlju, prenijela je agencija

AP.

-VladaFrancuskesarađivaćes

Vladom Španije u rukovođe-

nju dolaskommigranata - koji

seočekujeunedjelju, navela je

španska vicepremijerka Kar-

menKalvoupisanoj izjavi, na-

vodi agencijaFrans pres.

Španski premijer Pedro San-

čes izrazio je zadovoljstvo

zbog saradnje s francuskim

predsjednikom Emanuelom

Makronom.

- Uvjeren sam da je ovo okvir

saradnje koju Evropa treba da

ima kao odgovor na pitanje

imigracije - rekao je Sančes.

,,Akvarijus“, spasilački brod

nevladine organizacije SOS

Mediterane (Mediterranee),

bio je danima zaglavljen u bli-

zini obale Sicilije, pošto Italija

nije dozvolila brodu da prista-

ne u neku italijansku luku.

Malta je takođeodbiladaprimi

brod francuske nevladine or-

ganizacije samigrantima.

Nakon toga, premijer Španije

naložio je španskim vlastima

da dozvole brodu sa 629 mi-

granata da pristane u istočnoj

španskoj luci Valensiji.

Španske vlasti su saopštile da

će ispitati da li su migranti

kvalifikovani za dobijanje azi-

la prema propisima Španije.

Juče je saopšteno i da je špan-

ska spasilačka služba tokom

posljednja dva dana spasila

933 osobe i izvukla četiri tijela

iz Sredozemnog mora pošto

su migranti brodovima poku-

šali da pređu opasnu medite-

ransku rutu.

Španska spasilačka služba tokom

posljednja dva dana spasila je 933 osobe i

izvukla četiri tijela iz Sredozemnogmora

pošto sumigranti brodovima pokušali da

pređu opasnumediteransku rutu

U organizaciji Centra za transatlantske relacije i Univerziteta

DžonHopkins u Vašintonu održana konferencija o Balkanu

,,Putinizam“ nije

alternativaEU

VAŠINGTON

,,Putinizam“

nije alternativaUniji i EU

moradabude jedanmoćni

magnet koji ohrabruje re-

formeuzemljamaBalkana -

kazao jeTomasKantrimen

bivši pomoćnikdržavnog

SekretaraSADnakonferen-

ciji oBalkanu, koja jeprote-

klenedjeljeodržanauVašin-

gtonu.

TomasKantrimen jegovorioo

institucionalnim reformama

koje je neophodno sprovesti

od strane zemalja koje figuri-

raju kao buduće članice i na-

glasio da će ulazak u EUdoni-

jeti trajnu stabilnost ovom

regionu.

Predavači na konferenciji su,

pored Kantrimena bili i Ne-

bojša Todorović gostujući

istraživač na Džon Hopkins

Univerzitetu i Dr Majkl Hal-

cel, viši saradnik iz Centra za

transatlantske relacije, dok je

konferenciju moderirao pro-

fesorDanijel Server.

Nebojša Todorović se zahva-

lio Centru za transatlantske

relacije, posebno drHamilto-

nu, dr Toperiču, kao i i profe-

soru Serveru koji su svih ovih

godina Balkan činili vidljivim

u Vašintonu i uticali na obli-

kovanje mišljenja o važnosti

ovog regiona za stabilnost u

Evropi.

INVESTICIJE

Todorovićjegovoriooosnova-

ma i strategiji Ruske politike

na Zapadnom Balkanu, ali i o

benefitimaulaskaCrneGoreu

NATO. Za potpuno uspješnu

priču Crne Gore, neohodne su

investicijeodstraneNATOze-

maljakojećeotvoritiprozorza

druge investicije i promovisati

Crnu Goru kao sigurnu inve-

sticionu destinaciju, što može

biti odlučujući faktor imotiva-

cija za sve zemlje Zapadnog

Balkana da se ugledaju na Cr-

nu Goru i snažnije krenu nje-

nimputem. Navodeći ostvare-

nu multietničku hramoniju i

sačuvani mir kao dostignuća

Crne Gore u prehodnomperi-

odu previranja i ratova na pro-

storu bivše Jugoslavije, te pri-

hvat raseljenih lica iz svih

sukoba koji su se dešavali na

ovom prostoru, istakao je da

sada EUne treba to da zabora-

vi, već da podrži Vladu Crne

Gore na evropskomputu.

Ključno je po njegovom mi-

šljenju, snažnije prisustvo

SAD u regionu Balkana jer sa-

mo signergijskim pristupom

SADiEUregionsemoževodi-

ti doprogresa.

DrHalceljenajvišepažnjepo-

svetio odnosu sadašnje Ame-

ričke administracije prema

prostoruBalkana.

DOSTIGNUĆA

Konferencija je imala i cere-

monijalni dio u kome je Braja-

nu Hojt Jiu uručena nagrada

,,Mediterenien leadership“ za

izvanredna dostignuća za vri-

jeme mandata pomoćnika dr-

žavnog sekretara SAD. Ušalji-

vom tonuHojt Ji je istakao da

za ,,američkogdiplomatubav-

ljenje Balkanom počne kao

hobi, prerasta kao zavisnost a

završava kao bolest“.

Nakon konferencije Nebojša

Todorovićjeimaoprijemekod

kongresmena Lojia Gomerta

izTeksasa,DžonaMulenaraiz

Mičigena, senatoraRojaBlun-

ta, ali i kod Andija Branera sa-

radnika kongresmena Forte-

nberija.

Mr. J.

Loji Gomert i

NebojšaTodorović

Detalj sa

predavanja

Kabul

Sabroda ,,Akvarijus“

UNapelovaledaSAD

sačuvaporodice