Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 16. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

–Policija i

Tužilaštvopokušavajuda

utvrdeko stoji izapošiljke

38kilogramakokainakoji je

učetvrtakoko 18 sati stigao

uLukuBar.

Droga je bila u kontejneru

kamiona ,,mercedes“ sa pri-

ključnim vozilom podgoričkih

registarskih oznaka, kojim je

upravljao Željko Boljević iz

Podgorice, radnik špedicije.

On je salušan, nakon čega je

pušten.

Istražitelji za sada sa sigurno-

šću znaju da je kontejner sa

bananama i kokainom stigao

iz Ekvadora, preko Malte, ali

ne i da li je bio namijenjen za

naše tržište ili je trebalo da

isplovi iz crnogorskih voda i

pristigne u neku drugu zemlju.

Postoje indicije da je namije-

njen za Zapadnu Evropu, ali te

sumnje nijesu potvrđene.

Dobro obaviješteni izvori

navode da je napravljen pro-

pust tokom zapljene. Pojaš-

njavaju da je trebalo ispratiti

krajnu destinaciju tovara i

tako razotkriti mrežu švercera

droge.

- Ovako je lanac presiječen, ali

je put do švercera i svih uče-

snika u krijumčarenjumnogo

teži – kazao je Pobjedin sago-

vornik.

Činjenica je da je reakcijom

carinika otežana potraga za

švercerima kokaina, za koje se

ne može vjerovati da im je ovo

prva distribucija, kao ni znati

kuda sve velike količine narko-

tika prolaze i koje su im krajnje

destinacije.

Povodom zapljene čija vri-

jednost se procjenjuje na više

odmilion i po eura, juče su se

oglasili i Uprava policije i Upra-

va carina.

Zanimljivo, dvije institucije o

istomdogađaju javnost su

različito informisale.

Iz Uprave policije navode da

je zaplijenjeno 32 pakovanja

kokaina u kojima je 38.800

kilograma.

Ističu da su prvo pretpostavili

da je pakovano po kilogram

kokaina u jednompaketu,

ali da su kasnijom analizom i

mjerenjemutvrdili da se radi o

većoj gramaži i došli do konač-

ne težine od 38 kilograma i

800 grama.

- Ova pakovanja su iz Ekvado-

ra, preko Malte, u kontejneru

pristigla u Luku Bar - navodi

se u saopštenju policije.

Dodaju da su uzeli izjave od

više osoba i da su u toku poli-

Policija i Tužilaštvo ispituju ko je dopremio 38 kilograma droge iz Ekvadora u Luku Bar

Saslušanovišeosoba,

još bezosumnjičenog

cijsko–tužilačke aktivnosti i

kriminalistička obrada kako

bi identi ikovali osobe koje su

uputile pošiljku sa kokainom,

kao i onih koji su trebali da je

preuzmu.

- Službenici Uprave policije

će dalje aktivnosti, osim sa

drugimnadležnimorganima

na našoj teritoriji, preduzimati

i u saradnji sa bezbjednosnim

službama drugih država –

naveli su iz policije.

Iz Uprave carina su saopštili

da je skeneromu dijelu kon-

tejnera namijenjenom za hla-

đenje (frigo prostor), uočena

sjenka čija boja je ukazivala

na postojanje materije organ-

skog porijekla.

- Carinski službenici su,

potom, pristupili izičkoj kon-

troli i otkrili sumnjivumateriju

za koju se osnovano sumnja

da je opojna droga kokain u

količini 32 pakovanja od po 1

kg – saopštili su.

U Luku Bar je i prije tri i po

godine zaplijenjeno je 33 kilo-

grama kokaina.

A.G.

Zaplijenjeni kokain

Odbrana okrivila vještaka da izbjegava da daje konkretne odgovore na pitanja

Katnić tražioodsudada

zaustavi ataknaLakića

PODGORICA

–Odbranaop-

tuženihzapokušaj terori-

stičkognapadanadanparla-

mentarnih izbora 2016.

godine juče jeupodgorič-

komVišemsuduocjenilada

vještak informaciono tehnič-

ke strukeMarkoLakić izbje-

gavadadajekonkretneodgo-

vorenanjihovapitanja.

Advokati suprokomentari-

sali dabi svugdjeu svijetu

vještakbiootpušten sa suđe-

njaukolikobi njegovi odgo-

vori bili ,,moraobihdapo-

znajemradaplikacije ili

nijesamuspiodanađemšta

znače ti podaci“.

Glavni specijalni tužilac je na-

kon izrečenog stava odbrane

zatražio od suda da ne dozvoli

atak na vještaka Lakića koji je

ukazao da bi morao da se upo-

zna sa radom aplikacija koje

nijesu fabričke već ih je neko

drugi instalirao. Sudski proces

vodi sutkinja SuzanaMugoša.

- Ne dozvoljavajte ovakav atak

na vještaka. Vještak kaže ovo

nije fabrička aplikacija, ili si-

stemfabrički,ovojenekodrugi

promijenio. Ne možete vi da

utvrdite šta je neko drugi pro-

mijenio i to je čitava poenta

priče - reagovao jeKatnić.

Na jučerašnjem suđenju vje-

štak Lakić je odgovarao na pi-

tanja koja je odbrana postavila

na prethodnimročištima.

On je između ostalog kazao da

su kolege iz tehnike napravile

grešku prilikompregleda kon-

taktaSašeSinđelićanakomese

pominju riječi ,,Srpski vukovi“

i ,,komandant“.

-Nakon pregleda snimka vidio

Optužena Branka Milić juče je pojasnila da je odbila da primi

CD sa snimkom suđenja od prethodnog dana kako bi se solida-

risala sa optuženima BratislavomDikićem, MilanomDušićem,

DraganomMaksićem i SrboljubomĐorđevićem koji, kako

tvrdi, u pritvoru nemaju kompjutere preko kojih bi mogli da ih

pregledaju. Podsjećamo da se Milić brani sa slobode i da joj

je na prethodnom suđenju zabranjeno korišćenje kompjutera

jer za sve optužne važe isti uslovi, odnosno da ne mogu da u

sudnici koriste tehniku.

Milićsesolidarisalasa

optuženimaupritvoru

sam da se radi o grešci prili-

kom čitanja podataka – poja-

snio jeLakić.

Dodaojedakontaktkojijeuvi-

jek zaveden pod ruskim ime-

nom je posljedica greške an-

droida i da predmet njegovog

vještačenja nijesu bili listinzi

telefonskih kominikacija koje

je ostvarivao svjedok saradnik

Saša Siđelić tako da ne može

da se izjašnjava na pitanje od-

brane zašto nekih poziva koji

se nalaze u listinzima nema u

njegovom izvještaju o vješta-

čenju.

Naveo je i da u slučajevima ka-

da jedatumpredstavljendese-

tocifrenimbrojemne znači da

seradionepravilnostivećdaje

fajl potrebno otvoriti na odgo-

varajući način.

- Kada su podaci prikazani na

nerazumljiv način, potrebno

jeodprouzvođačapribavitiin-

formaciju o kakvom se fajlu

radi (slika, tekst). Takav poda-

takmože da se dobije korišće-

njemodgovarajućihprograma

–pojasnio jeLakić.

Advokat Dušan Radosavljević

je ocijenio da vještak nije od-

govorionapitanjaodbraneveć

da je iznosio izgovore.

Advokat Miroje Jovanović je

saopštio sudu da već više roko-

va vještakLakić nije odgovorio

na pitanje kome je Sinđelić po-

slao poruku, kome je ta poruka

poslata,gdjesenalazetipodaci.

-Imajednadrugastvar,vještak

je u svojim odgovorima kazao

- ,,od kreatora bih morao da

dobijempodatke, nisamuspio

da nađem šta znače ti podaci,

morao bih da poznajem rad

aplikacije“, a za ovakve odgo-

vore u svakom pravosudnom

sistemu, vještak biva otpušten

i sud angažuje drugog vješta-

ka. Ako su vama ovo odgovori

napitanja,meninisu–kazaoje

advokat Jovanović. On je

predložio da vještak Lakić od-

govore na pitanja odbrani do-

staviuelektronskojformikako

bi se uštedjelona vremenu.

Sutkinja Mugoša prekinula je

suđenje i sljedeće zakazala za

26.jundokadćevijećeodlučiti

da li ćevještakLakićodgovori-

ti na sva postavljena pitanja

odbrane.

B.R.

Specijalni tužilac Saša Čađe-

nović juče je saopštio da se

protivi prijedlozima odbra-

ne o pribavljanju podataka

za telefon ,,lenovo“ sa kojeg

je pozivan telefon optuže-

nog Bratislava Dikića ozna-

čenim sa brojem 10.

- Sa telefona pod brojem 10

istog dana je evidentiran

propušten poziv sa broja

koji je označen kao telefon

Sinđelić Saše. Odbrana se

poziva na drugi propu-

Tužilaštvooptužiloodbranu

daodugovlačipostupak

šten poziv u 8.29 časova

kojeg nema u podacima

sa oduzetog telefona

od Sinđelića. Jasno je da

odbrana želi da odugovlači

postupak jer se sa ovakvim

prijedlogomne bi utvrdila

niti jedna činjenica koja

bi pomogla razrješavanju

ove krivično prave stvari -

kazao je Čađenović.

PODGORICA

- ŽarkoLaše-

vić, otacoptuženogMarka

Laševića zaubistvoMomira

Zečevića juče jeupodgorič-

komVišemsudukazaoda je

pokojni prijatelj njegovog si-

nadošaonavratanjihove

porodičnekuće i započeo

svađukoja jekulminirala

potezanjempištolja.

Prema navodima optužnice,

Lašević je 27. oktobra prošle

godine oko 18 časova ispred

svojeporodičnekućenaZlati-

ci sa umišljajem ubio Zečevi-

ća.Nakonkraćeprepirke i sva-

đe, Lašević je izvadio pištolj

marke ,,radom VIS“ kalibra 9

milimetara i u glavu Zečevića

ispaliohitac.

Prema riječima oca optuže-

nog, pokojni Zečević jenaula-

zu u njegovu kuću počeo da

govori: ,,Đe je, je*em li mu

majku?“ i slično.

- Tu sampričao sa njimkoliko

sammogao. Marko se pojavio

iza mene, a Momir je preko

mene zamahnuo da ga udari.

Momir me je u jednom mo-

mentu uhvatio za prsluk, od-

gurnuo me i ja sam pao. Kada

samdošao sebi vidio samMo-

mira da leži i samo sam zaku-

kao. Kad smo ga ubacivali u

autodagapovezemoubolnicu

vidio sam krv na glavi – ispri-

čao jeŽarkoLašević.

Djevojka pokojnog Zečevića,

Milica Mijović navela je da se

unoći kada jeubijennjenmla-

dić sanjimčula telefonomkao

i saLaševićem.

Kako je ispričala, obojica su je

tog dana obavjestili da su se

,,pokačili“.Navodno joj jeMo-

mirkazaodamuMarkoprijeti

i da će poći kod njega kući da

vidi u čemu je problem.

Ona je ispričala i da je optuže-

ni Lašević konfliktna osoba i

da je iza sebe imao više tuča.

- Upoznala sam ga u trenutku

kada je stajao pored puta i dr-

žao bombu navodeći da se po-

svađao sa nekim u centru i da

,,će ih sve raznijeti“ – kazala je

svjedokinja.

Lašević je iznoseći odbranu

tvrdiodažali zbogsmrtidruga

iz djetinjstva ali da je bio pri-

nuđendausamoodbranipote-

gne pištolj.

Proces vodi sudija Vladimir

Novović.

B.R.

BAR

–Uvozilu ,,vento“, kojim

je upravljao Baranin B. V. (43),

postupajući na osnovu opera-

tivnihsaznanja,policijajepro-

našla800štekaraznihcigareta

bez akciznih markica i podni-

jela krivičnu prijavu protiv

njega zbog sumnje da je poči-

nio nedozvoljenu trgovinu.

Kako se navodi u saopštenju

policije, cigarete su otkrivene

14. juna na osnovu operativnih

informacija.

Baranin je predat policiji.

A.G.

Iskazima svjedoka nastavljeno suđenje

optuženomMarku Laševiću za ubistvo prijatelja

Otacoptuženog tvrdi

da jepokojni Zečević

nasrnuonanjega

Zaplijenjeno

800šteka

cigareta

Poginuo

radnik

gradilišta

PODGORICA

– Radnik na

gradilištu iza Kapital Plaze,

u Ulici Džordža Vašingtona

Ljubo Babić stradao je juče

kada je pao sa zgrade u

izgradnji.

Babić je stradao oko 15.30

sati.

Iz policije pretpostavljaju

da je Babiću pozlilo usljed

čega je pao sa zgrade.

C.H.

Sa jučerašnjeg ročišta