Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 16. jun 2018.

Društvo

blizudrugapolovinagodine?!

Najveći udarac kredibilitetu

menadžmenta Javnog servisa

biojeugovorsaCGO,finansiran

odDelegacije Evropske unije u

Podgorici,kojijeuapriluobjelo-

danila Pobjeda, nakon što je na

sjednici SavjetaMilan Radović

iniciraopričuonjemu.

Pod pritiskom javnosti, urađen

jeaneks2kojimjeRTCG-uvra-

ćena uređivačka nezavisnost i

CGO-u onemogućeno ne samo

da uređuje emisije, već i da bira

goste, tedajeodobrenjeda li ne-

ki sadržaj u emisijama obuhva-

ćenim ugovorom, može biti

emitovan ili ne. I dalje je,među-

tim,ostalodaurednikeinovina-

replaćaovanevladinaorganiza-

cija, iako primaju platu u

Javnomservisu?!

K.JANKOVIĆ

PODGORICA

–Crnogorski

građani ćeodponedjeljkamo-

ćidapotvrđujuili otkazuju

specijalističkepregledeuKli-

ničkomcentruCrneGorepu-

temkol centra, koji ćeomogu-

ćiti automatskoažuriranje

bazepodatakakakobi sebrže

oslobađali slobodni termini.

Kako je na jučerašnjoj konfe-

renciji za novinare saopštila ge-

neralna direktoricaDirektorata

za kontrolukvaliteta zdravstve-

ne zaštite i unapređenje ljud-

skih resursa u Ministarstvu

zdravlja VesnaMiranović novi

servis „Kol centar za potvrdu i

otkazivanjespecijalističkihpre-

gleda u KCCG“, realizuju u

okviru projekta elektronskog

zakazivanja i njegovog unapre-

đivanja.

POZIV

- Pacijent će ubuduće, šestog,

petogičetvrtogdanapredzaka-

zani specijalistički pregled, dva

puta dnevno, dobijati poziv i bi-

ćemu saopšteno da određenog

datuma ima pregled u određe-

noj ambulanti. Pritiskomnanu-

lu, pacijentpotvrđujedolazak, a

pritiskomna jedinicu, otkazuje

pregled-pojasnilajeMiranović.

Ukoliko se, kako jedodala, paci-

jent prvog dana odazove, više

neće dobijati pozive, ali ako se

neodazoveninakontridanado-

bijanja poziva i šest poruka, si-

stem će ga automatski elimini-

sati sa liste.

- Pacijenti moraju da shvate da

je odnos između zdravstvenog

sistema i njih dvosmjeran, kao i

danijetačnodasamozdravstve-

ni sistem ima obavezu prema

pacijentu, već i da pacijent ima

određeneobavezepremazdrav-

stvenom sistemu - poručila je

Miranović.

Ocijenilajedajeelektronskoza-

kazivanje pokazalo dobre stra-

ne, ali i nekenegativne.

-Velikajestvarzapacijentadau

mjestuboravkadobijeservisza-

kazivanja pregleda, bez odlaska

u instituciju. Pokazalo se i da je

servis dobar alat u prepoznava-

nju kadrovskih nedostataka i

loše organizacije. Loše je to što

se veliki broj pacijanata ne oda-

ziva na zakazane specijalističke

preglede - ocijenila jeMirano-

vić.

Upravozbogneodazivanjapaci-

janatanapreglede,štopredstav-

ljavelikiproblemzaorganizaci-

ju rada Kliničkog centra i

dostupnost zdrastvene zaštite

kreiran je novi servis čija će pri-

mjenapočeti odponedjeljka.

Novi servis je, kako je pojasnila,

realizovan uz partnerstvo sa

kompanijama „MG Soft“ i „Lo-

gate“, uzpodršku sva tri provaj-

deramobilne telefonije uCrnoj

Gori.

RJEŠENJE

Direktorica KCCG Zorica Ko-

vačevićreklajedasuanalizepo-

kazale da između 25 i 38 odsto

pacijenata ne dođe na zakazani

pregled, na sedmičnomnivou.

-Menisulično,kadasamihzva-

la, pacijenti govorili da su zabo-

ravili da dođuna pregled, a neki

ni ne znaju gdje im je uput ili su

ih dobili nekoliko, pa ne mogu

dasesnađu.Neki sukazali dasu

imali obaveza i da zbog toga ni-

jesudošlinapregled.Kadpogle-

date koliko je pregleda propalo

za godinu i koliko je to finansij-

ski koštalo KCCG, jer se u do-

punskimambulantamaangažu-

ju ljekari, koji moraju određeni

broj sati čekati zadnjeg pacijen-

ta,moralismotražitinovarješe-

nja -navela jeKovačević.

Kazalajedasuotvorenedopun-

ske i vanredne ambulante i am-

bulante vikendom, kako bi se

stvorili uslovi da se najvećem

brojupacijenata izađeususret.

- Ukoliko zaživi ovaj projekat

otkazivanja pregleda, biće do-

voljan broj slobodnih termina,

kako bi izabrani doktori mogli

zakazati pregled svakom paci-

jentu kojem je potreban prvi

pregledurokuod30danaikon-

trolni pregledi, zavisno od za-

htjeva specijalista - pojasnila je

Kovačević.

Ona je naglasila da očekuje da

će, uz saradnju sa medijima,

svakigrađaninbitiobaviješteno

novinamausistemu,inadaseda

će sezamjesecvećvidjeti bene-

fiti.

K.J.

PODGORICA

–Ministarstvo

prosvjete jeupregovorima sa

Evropskominvesticionom

bankomzakredit kojimbi se,

ukoliko sepostignedogovor,

uvelikombroju školaupot-

punosti obnovila računarska

oprema–najavio jeministar

Damir Šehović.

On je juče na sjednici skupštin-

skogOdbora za prosvjetu, nau-

ku, kulturu i sport, kako je sa-

opšt eno i z Mini st ar stva

prosvjete, istakao puno opre-

djeljenje ovog resora da u digi-

talizaciju obrazovanja uđe po-

stupno, ali odlučno, te da je

našoj državi potreban održivi

model rasta zasnovan na obra-

zovanju i inovacijama.

- Često pogrešno razumijemo

svrhu digitalizacije u obrazo-

vanju. Ona nije tu da učini ono

na šta su današnje generacije

inače navikle: da skrati trud, a

time i parališe svaki novi, stva-

ralakči napor. Digitalizacija u

obrazovanju treba da izazove

kod djeteta stvaralački nagon,

radoznalostuvezisaprogrami-

ranjem i kreiranjem novih sa-

držaja ili na praktičnom pri-

mjeru približi neki teorijski

koncept – rekao je Šehović.

Podsjetiojedajenedavnododi-

jeljeno 300 mikrobit računara

za 10 osnovnih škola koje uče-

stvuju u projektu „Škole za 21.

vijek“,akojirealizujuBritanski

savjet iMinistarstvoprosvjete.

- Mikrobit je džepni računar

koji sadrži niz senzora koji se

mogu koristiti za kreiranje no-

vih uređaja i upravljanje dru-

gim uređajima, i samim tim je

kreativnoneiscrpan–napisano

je u saopštenju.

Nasjednicijebilogovoraio,ka-

ko je navedeno u saopštenju,

načinima zaštite djece od sadr-

žaja na internetu i pametnom

korišćenjuinterneta,tepremo-

šćavanju takozvanog digital-

nog jaza, odnosno neravnoteže

udigitalnoj pismenosti između

nastavnika i učenika.

- U tomkontekstu posebno va-

žan projekat za edukaciju na-

stavnika je ECDL za digitalnu

CrnuGoru, putemkoga je2.133

prosvjetnih radnika obučeno

zaradnaračunaru–istaklisuiz

Ministarstva prosvjete.

Potrebno je, kako je navedeno,

dalje poboljšati učenje kroz in-

ternet tehnologije u neinfor-

matičkim predmetima, s obzi-

rom na to da je dokazano da

korišćenje internettehnologija

doprinosi efikasnosti učenja.

- U 173 ustanove internet ko-

nekcija se ostvaruje putem

ADSL-a, dok se u 61. ustanovi

realizuje satelitskomvezom. U

osnovnim i srednjim školama

postoje školski ICT koordina-

tori –precizirali su izMinistar-

stva prosvjete.

J.B.

PODGORICA

- Povodom

islamskogpraznikaRama-

zanskogbajrama, svimvjer-

nicima islamskevjeroispovi-

jesti i reisuRifatuFejziću,

čestitku jeuputiopredsjed-

nikCrneGoreMiloĐukano-

vić.

- Sa željomda praznične dane

provedete u miru, ispunjeni

radošću zajedno sa svojimpo-

rodicama, okruženi prijatelji-

ma, komšijama i ljudima do-

brevolje. Posvojoj prirodi duh

Ramazana produbljuje svijest

o našoj zajedničkoj potrebi da

se suprotstavimo isključivo-

stima, slijedimo mir, čujemo

glas drugog, posebno glas usa-

mljenog, potištenog i potrebi-

tog, da se međusobno poma-

ž emo, g r ade ć i d r u š t vo

razumijevanja i zajedništva,

tolerancije imeđusobnoguva-

žavanja, građanske raznoliko-

sti, solidarnosti i socijalne

pravde –piše u čestitki.

Podsjetio jeda jeCrnaGora „u

zahtjevnim vremenima oču-

vala svoj građanski integritet i

identitet, duboko utkan u

evropsko i svjetsko civilizacij-

ko nasljeđe“, ističući da crno-

gorski građani, pripadnici

islamskevjeroispovijesti,ima-

ju za toposebne zasluge.

R.D.

Sakonferencijezanovinare

ZgradaRTCG

Pacijent će ubuduće, šestog, petog i četvrtog dana pred zakazani

specijalistički pregled, dva puta dnevno, dobijati poziv i biće

mu saopšteno da određenog datuma ima pregled u određenoj

ambulanti. Pritiskomna nulu, pacijent potvrđuje dolazak, a pritiskom

na jedinicu, otkazuje pregled – pojasnila je dr VesnaMiranović

Predstavljen novi servis koji će unaprijediti sistemelektronskog zakazivanja u KCCG

Pacijenti ćemoći da

otkazujupreglede

kodspecijalista

Mogućaobnova računarske

opremeuvelikombrojuškola

TREBAPREMOSTITIDIGITALNI JAZ:

Sasjednice

Skupštinski Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

MiloĐukanović

Predsjednik države čestitao Ramazanski bajram

Đukanović: Slijedimomir

cijomnajavljenih promjena

cedura

unovića

Božidar Šundić