Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 16. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

-Ministri

unutrašnjihposlovaCrne

Gore i AlbanijeMevludin

Nuhodžić i FatmirDžafaj

(Xhafaj) dogovorili su jučeu

Skadrudadvijedržavepoja-

čajuzajedničkepatrolena

granici zauspješnijuborbu

protivorganizovanogkrimi-

nala i sprečavanjemasovnih

prelazakamigranata.

Kako je saopšteno izNuhodži-

ćevog kabineta, tokom zajed-

ničkogobilaskaGraničnogpri-

jelaza Božaj – Hani i Hotit

ministrisusesaglasiliiopotre-

bi modernizacije infrastruktu-

re na graničnim prijelazima,

posebno na prijelazu Sukobin

–Murićani i da za tu svrhu dr-

žave aplicirajuza fondove IPA.

Sastanku je prisustvovao i v.d.

direktora Uprave policije Ve-

skoDamjanović.

R.D.

PODGORICA

–RektorUniverzitetaCrneGoreprof. drDanilo

Nikolićotvorio jeučetvrtaksastanaknakojemsupredstavnici

Univerziteta i crnogorskihkompanijarazmatrali sanjemačkim

kompanijama iuniverzitetimamodeleorganizovanjastudent-

skeprakseuobjezemlje.

- Praksa je obavezni dio svakog studijskogprograma i premaZako-

nuovisokomobrazovanjuCrneGore,trebadačini20odstonastave.

Fakulteti UCG već imaju saradnju u ovompogledu sa njemačkim

kompanijamauCrnojGori iNjemačkoj –rekao jeNikolić.

On je dodao da sa njemačkim institucijama UCG ima tradiciju sa-

radnje kroz programe finansirane od Evropske unije, kao što su

Erasmus+, Erasmus Mundus i Erasmus Tempus program. Među

institucijama, pored univerziteta, rektor Nikolić je naveo saradnju

saNacionalnimistraživačkimcentromNjemačkeDASY i Njemač-

komslužbomzaakademskurazmjenuDAAD.

-Tokomprethodnedvijeakademskegodine46crnogorskihstude-

nata je boravilo u Njemačkoj i 36 predstavnika crnogorskog aka-

demskogosoblja,dokjeizNjemačkeboravilopetpredstavnikaaka-

demskogosoblja - saopštio jeon.

AmbasadorNjemačkeuCrnojGoriHansGinterMaternkazaojeda

je dobro što su na sastanku predstavnici njemačkih univerziteta i

kompanijakakobi sepodstaklamobilnost i njemačkihstudenata.

-Međunjemačkimstudentima ima tendencija da toliko ne idu van

zemlje jer se boje gubitka vremena za ispite. Zaista je šteta, jer je to

najbolje iskustvo koje studentmože da ima - poručio je ambasador

Matern.

K.J.

PODGORICA

–Vršilac

dužnosti generalnog

direktoraRadioTelevizije

CrneGoreBožidarŠundić

pokrenuo je jučeproceduru

zarazrješenjeVladana

Mićunovićaspozicije

direktoraTelevizijeCrne

Gore.

Mićunović je za Pobjedu rekao

dagaovaj poteznije iznenadio.

IZJAŠNJENJE

- Sve što imam, kazao samu pi-

smu koje je objavljeno nakon

posljednje sjednice Savjeta

RTCG. Nakon vikenda ću se

izjasniti oovoj inicijativi i tune-

manikavihproblema. Očekivao

sam ovo već devet mjeseci,

praktično od kako samna funk-

ciji, takoda zamenenema izne-

nađenja - rekao jeMićunović u

izjavi zanaš list.

Dužnost prvog čovjeka Televi-

zije Crne Gore Mićunović je

preuzeo u junu prošle godine, a

zadirektoraga je imenovalane-

davno razriješna generalna di-

rektorica RTCGAndrijana Ka-

dija.

Šundićjenadankadajepreuzeo

funkciju v.d. generalnog

direktora RTCG za Pobjedu

kazao da „novi trener bira

najboljeigrače“itimenajavioda

će izabrati novi tim.

- Smjena u Javnom servisu će

biti. Na odgovorna mjesta doći

će novinarski profesionalci či-

jim radom će biti unaprijeđeni

programski sadržaji ovemedij-

ske kuće - rekao je Šundić tada

zaPobjedu.

U takozvanoj namjeri o razrje-

šenjuMićunovića, koju je obja-

vio portal RTCG, Šundić je na-

veo tri razloga - ugovor o

poslovnojsaradnjiJavnogservi-

sa saNVOCentar za građansko

obrazovanje, neusvajanje Pro-

gramsko-produkcionog plana

Televizije Crne Gore za 2018.

godinu, te propusti prilikom

iznošenjapodatakaogledanosti

elektronskih medija u Crnoj

Gori.

U obrazloženju koje se odnosi

na sporni ugovor s CGO, navodi

sedajekoncipiransuprotnoZa-

konu o nacionalnom javnom

emiteruRadio i Televizija Crne

Gore i kao takav, kako se ističe,

„udijeluprava i obaveza dovodi

PODGORICA

-Osnovni ra-

zlogzadonošenjeNacrtaza-

konaodržavnojupravi ležiu

potrebidasesistemdržavne

upraveurediuskladusa

ustavnimnačelima i garanci-

jamazaostvarivanjevladavi-

neprava i savremenimten-

dencijamakojenaglašavaju

novuulogudržavneupraveu

razvojudruštva, kao idasedr-

žavnaupravaracionalizuje i

daseuspostave jasne linijeod-

govornosti - rečeno jena

okruglomstoluoNacrtuovog

zakona.

Okrugli sto organizovalo jeMi-

nistarstvo javneupraveu sarad-

nji saSIGMA-om.

Državni sekretar Ministarstva

javne uprave Goran Jovetić ka-

zao je da se nivo odgovornosti u

upravnom sistemu, kako se na-

vodiuStrategiji2016-2020,mo-

rapodićinaveći stepen, nasvim

nivoimasistema,kakobiseuna-

prijedila funkcionalnost admi-

nistrativnog aparata i smanjili

troškovi zanjegovrad.

- Racionalan pristup u korišće-

njukadrovskih i finansijskihre-

sursa treba da rezultira pozitiv-

nim budžetskim efektima. U

tomkontekstu, od krucijalne je

važnosti preispitivanje organi-

zacije i odgovornosti na svim

nivoima uprave - kazao je Jove-

tić.

On je istakao da je opšti cilj re-

formskih aktivnosti do 2020.

godine stvaranje efikasne i ser-

visno opredijeljene javne upra-

ve, koju karakteriše rast povje-

renjagrađanaunjenrad.

- Osnovni razlog za donošenje

ovog zakona leži u potrebi da se

sistem državne uprave uredi u

skladu sa ustavnim načelima i

garancijamazaostvarivanjevla-

davine prava i savremenim ten-

dencijama koje naglašavaju no-

vu ulogu državne uprave u

razvoju društva, kao i da se dr-

žavna uprava racionalizuje i da

se uspostave jasne linije odgo-

vornosti - kazao jeJovetić.

Neophodno je, kako je rekao, da

sekrozprocesprofesionalizaci-

je i modernizacije državne

uprave odgovori potrebama i

interesima građana uz smanje-

nje troškova za rad državne

uprave.

Generalna direktoricaDirekto-

ratazadržavnuupravuDanijela

Nedeljković-Vukčević istakla je

da koncept zakona o državnoj

upravimorabiti promijenjen.

-Poređenjempodatakaobrojui

strukturi državne uprave od

2012. godine na osnovu tada

promijenjenog zakona o držav-

nojupraviipoređenjempodata-

kaod prošlegodinedošlismodo

saznanja da se broj organa dr-

žavneupravepovećao–naglasi-

la je ona i dodala da su i troško

povećani.

Broj zapolesnih povećan je, bez

obzira na činjenicu što su uspo-

stavljene jedinstvene, objedi-

njene službe, štozabrinjavaMi-

nistarstvo.

- Tako posmatrajući nije teško

zaključitidanijesuostvarenioni

ciljevi koji su bili zacrtani pret-

hodnim strateškim dokumen-

tom. Upravo iz tih razloga mi

smo se odlučili da taj koncept

promijenimo - zaključila jeNe-

deljković-Vukčević.

N.K.

PODGORICA

-Granični

prijelazKobila–Vitaljina,

izmeđuCrneGore iHrvat-

ske, odponedjeljka ćepono-

vobiti otvoren, saopšteno je

izMinistarstvaunutrašnjih

poslova.

- Shodno obavještenju Mini-

starstva vanjskih i europskih

poslova Republike Hrvatske

da će od ponedjeljka, 18. juna

2018.godine,ponovobitiotvo-

renGraničniprijelazVitaljina,

ovim putem obavještavamo

javnostdaćesamimtimodna-

vedenog datuma ponovo po-

četi sa radom i biti otvoren za

međunarodni promet putnika

udrumskomsaobraćaju iGra-

nični prijelaz sa crnogorske

strane – GP Kobila - navodi se

u saopštenjuMUP-a.

Taj granični prijelaz bio jepri-

vremeno zatvoren zbog re-

konstrukcije.

- Ponovnim puštanjem u rad

znatno će se smanjiti frekven-

tnost saobraćaja na Granič-

nom prijelazu Debeli Brijeg -

Karasovići i olakšati prelazak

granice, naročito u ljetnjoj tu-

rističkoj sezoni - piše u saop-

štenju.

K.J.

Zajedničkegranične

patrolebićepojačane

Studentskapraksa

i uNjemačkoj

Odponedjeljkaotvoren

Granični prijelazKobila

Saradnja Crne Gore i Albanije

MOBILNOSTVAŽNA:

RektorDaniloNikolić

Nuhodžić i Džafaj

Sastanak sa privrednicima u Rektoratu UCG

Okrugli sto o Nacrtu

zakona o državnoj upravi

Unaprijediti

funkcionalnost

administracije

Sa jučerašnjegokruglog stola

V. d. generalnog direktora Javnog servisa Božidar Šundić počeo sa realiz

Pokrenutapr

za smjenuMi

Nakon vikenda ću se izjasniti o

ovoj inicijativi. Očekivao samovo

već devet mjeseci, praktično od

kako samna funkciji, tako da

zamene nema iznenađenja -

kazao je direktor Televizije

Crne Gore Vladan

Mićunović za Pobjedu

u pitanje nezavisnost RTCG -

programsku i nezavisnost novi-

nara“.

-Neposredan i konkretanspolj-

ni uticaj ugovoromse ostvaruje

prethodnosugerisanimi pisano

odobrenim temama, izborom

gostiju, kontrolom konačnih

priloga prije njihovog emitova-

nja -naveo jeuobrazloženju, uz

ocjenu da su tako dovedeni u

pitanje elementi osnove profe-

sionalnog i objektivnog novi-

narstva, uredničke nezavisno-

sti,kaoiprincipiinstitucionalne

autonomijeRTCG.

Istaknuto je da je Mićunović,

neusvajanjem Programsko-

produkcionog plana, kao direk-

tor TVCG, „nesavjesnim i ne-

pravilnimradom“ pričinio veću

štetuRTCG.

-NasjedniciSavjetaRTCG,koja

je održana 27. decembra 2017.

godine,nadnevnomredujebilo

razmatranje propusta prilikom

iznošenjapodatakaogledanosti

elektronskih medija u Crnoj

Gori. Po pitanju iznošenja ne-

tačnih podataka..., izjavili ste da

preuzimate odgovornost za ne-

tačnu interpretaciju podataka -

navodi se u namjeri o razrješe-

njuMićunovića.

SKANDALI

Krajemdecembraprošlegodine

član Savjeta Mimo Drašković

predložio je da Kadija bude ra-

zriješena, nakon skandala kada

je Televizija objavila netačne

podatke o gledanosti, plasiraju-

ćiinformacijukakojeovatelevi-

zijska kućanajgledanija. Većina

u Savjetu ocijenila je da je plasi-

ranjemovenetačne informacije

ugrožen ugled Javnog servisa,

ali nije bilo većine da se pitanje

razrješenja stavlja na dnevni

red.

Dva dana kasnije, na elektron-

skoj sjednici Savjeta „pao“ je

Programsko produkcioni plan

Televizije, temeljni dokument

po kojem je menadžment Jav-

nog servisa dužan da radi. Plan

nije usvojen do danas, iako je

VladanMićunović