Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 16. jun 2018.

Ekonomija

asnik

kasnije ona donosi rješenje

po kojem je promet akcijama

ponovo zabranjen do okon-

čanja spora po tužbi manjiin-

skog akcionara EPCG Vasilija

Miličkovića, odnosno njegove

kompanije M&V.

Najnovija odluka tročlanog

vijeća Privrednog suda u

sastavu predsjednik Ivan

Kovačević, Miodrag Anđelić

i sudija izvjestilac Nataša

Sekulić donesena je juče.

Njome se preinačava rješe-

nje sudije Bošković od 28.

maja tako što se njen prijed-

log o zabrani prodaje akcija

odbija kao neosnovan.

Nalaže se CDA i Komisiji za

tržište kapitala da izbrišu

upis rješenja sudije Boško-

vić iz centralnog i registra

emitenata.

Komisija je ocijenila da su

ispunjeni uslovi da završi

ono što je zaustavila nakon

prvog rješenja sudije Boš-

ković s početka maja.

Tako je završen galimatijas

koji je trajao 50 dana, od 26.

marta kad je Skupština akci-

onara EPCG donijela odluku

da kupi Rudnik uglja. Milič-

ković ima 20 dana da se

protiv odluke Komisije za

tržište kapitala žali Uprav-

nom sudu.

Bošković je za 25. jun zaka-

zala prvo ročište po tužbi,

u kojoj Miličkovića zastupa

advokat Milovan Milošević,

a EPCG Azra Jasavić.

Najveći vlasnici u EPCG su

italijanska kompanija A2A

koja ima 39,5 odsto akcija,

država sa 31,1 procentom

i biznismen Aco Đukano-

vić sa 11,8 odsto kapitala,

kojima će biti isplaćeno 13,

deset i 3,6miliona eura.

J. R.

Nakon osammjeseci od stupanja na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Inžinjeri će licencedobiti

najkasnijezadvamjeseca

PODGORICA

-Rokza

usklađivanje licenci je iste-

kao 15. aprila, ado sada je

Ministarstvoodrživog ra-

zvoja izdalo2.300oduku-

pno4.832, koliko jebiloprije

donošenjanovog zakona.

Sekretar u ovomresoruZoran

Tomić kazao je Pobjedi da će

svi koji su podnijeli zahtjev

dobiti licence najkasnije za

mjesec, dva.

UnovomZakonu o planiranju

prostora i izgradnji objekata

pišemeđutimda senovčanom

kaznom od 2.000 eura do

40.000 eura kažnjava za

prekršaj pravno lice koje ne

odluči o zahtjevu za izdavanje

licence u roku od osam dana

od dana podnošenja zahtjeva,

a kazna od 500 do 2.000 eura

sljeduje odgovorno lice u tom

organu.

- Glavni razlog zastoja u izda-

vanju licenci je što su se svi u

posljednja dva mjeseca javili

sa zahtjevom, tj. čekali su zad-

nji rok. U oktobru prošle go-

dine kada je stupio zakon na

snagubilo je samo 16 zahtjeva,

u novembru 21, u decembru

188, u januaru 264… - kazao je

Tomić.

Zakonomoplaniranjuprostora

i izgradnji objekata izdavanje

licenci oduzeto je Inžinjerskoj

Inženjerska komora, Unija

poslodavaca i MBA tražile su

da se produži rok opštinama za

donošenje detaljnih prostornih

planova i studija lokacije, koji

po novom zakonu ističe 15. jula.

Ministarstvo održivog razvoja

se o tom zahtjevu još se nije

zvanično izjašnjavalo. U pone-

djeljak će se ovom temom

baviti i skupštinski odbor za

turizam, prostorno planiranje,

ekologiju i poljoprivredu. Pred-

sjednik tog odbora dr Petar

Tražiseprodužetakrokaza

donošenjeplanovaopština

komori i preseljeno u Minis-

tarstvo. Uvrštena je i evropska

norma po kojoj se ne polaže

ispit za licencu, nego se dobija

kad se ispune zakonsli uslovi.

Licence ovlašćenog inženjera,

revizora, projektanta, izvođača

radova, revidenta i stručni na-

dzor se izdaju arhitektama,

građevinarima, elektroteh-

ničarima imašincima.

Za inžinjere licence se izdaju

na neodređeno vrijeme, a za

firme na pet godina.

Prema podacima Inženjerske

komore, licence ima 1.399 ak-

tivnih privrednih društava,

2.472 domaća inženjera, kao i

961 stranac sa našom licen-

com. Većina njih ima dvije li-

cence.

N.K.-M.P.M.

Ivanović kazao je Pobjedi da

su za ponedjeljak zakazane

konsultacije oko tog zahtjeva.

- Ukoliko se ne završi posao,

a ne produži rok postoje dvije

varijante - da Ministarstvo

preuzme posao od opština, ili

da se vrati na početak i raski-

ne ugovor sa irmama koje

su započele izradu planova

– rekao je Ivanović.

Legalizacija bespravnih objekata

Protest manjinskih akcionara Palmon beja

Tražeotkupakcija

PODGORICA

- Za legal-

izacijubespravnihobjekata

opštinama jepredato3.409

zahtjeva. UHercegNovom

jepodneseno764zahtjeva, u

Baru506, Podgorici 382,

Budvi 372, kotoru302, Ul-

cinju259zahtjeva, Pljevlji-

ma 155, Tivtu 175, Rožajama

86, Nikšiću 108, BijelomPol-

ju50, Kolašinu59, Žabljaku

60, Beranama 39, Dani-

lovgradu47, Cetinju25,Mo-

jkovcu 15 i uPlavučetiri.

- Apelujemo na građane da

započnu proces legalizacije i

podnesu prijavu u predviđen-

om roku, najkasnije do 15. jula

ove godine – saopšteno je iz

Ministarstvazaodrživi razvoj.

Podsjetili su da će vlasnici ob-

jekata čija legalizacijanijepri-

javljena plaćati naknadu za

kor i š ćen j e pros t ora po

kvadratu od 0,5 do dva odsto

od prosječne cijene građenja

metra kvadratnog u Crnoj

Gori, koja prema podacima

Monstata za prošlu godinu

iznosi 681 euro.

-Toznačidagodišnjanaknada

za korišćenje prostora može

iznositi od 3,41 do 13,62 eura

po kvadratu, u zavisnosti od

visine, načina i kriterijuma

plaćanjagodišnjenaknadeko-

ju utvrđuje nadležni opštinski

organ–saopštilisuizMORT-a

i objasnili da bi za divlji ob-

jekat od 100 kvadrata vlasnici

morali platiti

340 do 1.362 eura godišnje na-

kande, za 150 kvadrata od 510

do2.043eura,aza200kvadra-

ta od681 do 2.724 eura.

N.K.

HERCEGNOVI

–Bivši rad-

nici nekadašnjeghotela

Centar Igalo (sadaPalmon

bej) protestovali su juče

ispredhotela tražeći dave-

ćinski valsnikpoštujedogo-

vor i otkupi njihovih 12,75

odstoakcija.

Predstavnicamanjinskihakcio-

nara Vesna Milošević je kazala

da im je otkup akcija do febru-

ara ove godine obećan na posl-

jednjoj skupštini akcionara.

- To je samo jedno u nizu

obećanja predsjednika borda

Božidara Draganića. Pravo na

okupljanjecrpimoizčinjenice

da smo u ovaj hotel uložili

v i š egod i šn j i rad , kao i

činjenica da je menadžment

uzeo pozajmicu odmilion eu-

ra našeg novca da bi isplatio

manjinske akcionare - kazala

je Milošević i podsjetila da su

se usaglasili da otkupna cijena

akcijabude10,8eura, odnosno

nominalna vrijednost, za koju

je uvjerena da je niža od stvar-

ne.

- Nadamo se da će većinski

vlasnik sa ovog okupljanja iz-

Draganić je izjavio da je

jučerašnji protest nanio

štetu hotelu u kojem

boravi 450 gostiju.

- To je sada u nadležnosti

policije i drugih institucija,

jer je ovo ugrožavanja

nečije imovine – kazao je

Draganić i dodao da su

sakupljali pare da isplate

male akcionare, ali da će

sada razmisliti, jer se ne

može pregovarati „jezi-

kom sile, ucjene i pritiska“.

Ugrožena

imovina

Protest uHercegNovom

USD

1.15960

JPY 128.31000

GBP 0.87320

CHF

1.15750

AUD

1.55180

CAD

1.52230

Kursna lista

Potrošačka

korpa

635eura

PODGORICA

- Vrijednost

minimalne potrošačke korpe

umaju je, iznosila 635,4 eura,

što je 0,4 odsto više u odnosu

na april, utvrdio je Monstat.

Od toga je četvoročlanoj po-

rodici, navode, dovoljno 260,4

eura za hranu i bezalkoholna

pića, a 375 eura za sve ostalo.

Mjesečna inflacijaumaju jebi-

la 0,5 odsto.

M.P.M.

Podnijeto3.409zahtjeva

vući pouku da ignorisanje

naših zahtjeva ne ide u prilog

dobrom ugledu hotela Palm-

on bej - kazala je Milošević i

dodalada će se čestookupljati

i nositi pamflete na raznim

jezicima, kako bi gosti hotela

znali s kimimajuposla.

Manjinski akcionari traže i iz-

vinjenje Draganića jer ih je

nazvao ,,reketašima“.

Ž.K.