Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 16. jun 2018.

Ekonomija

Kod nas se članstvo u EU uglavnomdoživljava kao ulazak

u nekakvu konfederaciju, rogobori se protiv ,,diktature

Brisela“, političkim i inimneistomišljenicima se prijeti tim

istimBriselomod kojeg se čak očekuje da uređuje unu-

trašnju, spoljnju, medijsku, antikorupcijsku i svaku drugu

politiku.

Otud sebi za pravo daju svi koji mogu da se dočepaju

medija - a takvi su brojni u Crnoj Gori, maloj bari sa puno

krokodila - da svoj stav o ulasku u EU proglašavaju za

interes građana. Pa onda licitiraju padomnarodnog inte-

resa, podvriskuju da neće ponovo u ,,tamnicu naroda“,

pa objašnjavaju kakomikrodržavi nije u ekonomskom

interesu da bude članica Unije, pa kako ona nama zapravo

i ne treba...

A treba. Svimgrađanima. A prije svega onima kojima

poslodavac ne uplaćuje staž, ili ga uplaćuje na minimal-

ca. Treba u državi gdje se doprinosi na zarade vode kao

prihod Poreske uprave, koja ni repomne mrda da natjera

poslodavce da taj novac i uplate. A i što bi, pa neće zbog

toga Poreska ostati na minimalnoj penziji. Treba svim

odličnim studentima, magistrima, doktorima nauka za

koje ovdje nema posla. Treba svima koji očekuju pošto-

vanje na radnommjestu, pristojnu zaradu, pune godišnje

odmore.

Treba mladim, suočenim sa politikomda umaloj bari

dobro prolaze samo dobro pozicionirani krokodili i njiho-

va mladunčad, a koji sa perspektivomulaska Crne Gore

u EU šansu vide u – učenju. Nikad nije bilo više lučaša,

stipendista stranih fakulteta, mladih koji idu na po tri mje-

seca da rade u EU ili SAD da bi obezbijedili pristojniji život.

Timprije što u pregovorima vlade, sindikata i poslodavaca

zaposleni gube jedno po jedno pravo. U radno zako-

nodavstvo, a nastojeći da bar formalno poštujemo aki

komuniter, ugrađujemo samominimumprava obuhvaćen

evropskimdirektivama. Potomposlodavci izigraju i taj

minimum, začine sudije, a masno naplate advokati. Tako je

nedavno sudija Osnovnog suda u Podgorici donijela pre-

sudu po kojoj zaposleni koji je dobio otkaz krajemgodine

nema pravo na godišnji odmor. Neka ga, presudila je, isko-

risti kod drugog poslodavca, ako ga nađe. Valjda nije bila

na predavanju profesorice dr Vesne Simović-Zvicer, koja

navodi da je u naš zakon ugrađena direktiva br.93/104

koja propisuje naknadu štete zaposlenom koji dobije

otkaz prije nego što je iskoristio pravo na godišnji odmor.

Sudije presudama podržavaju i to što je rad na određeno

kod nas postao pravilo, a ne izuzetak, kao u EU.

Administracija, suočena sa nedostatkompolitičke volje i

nesposobnošću da uvede red u ovoj oblasti, ponudila je

rješenje – uzmite kredite kod IRF-a i svi u preduzetnike, pa

zaposlite sezonce.

Danak takvomodnosu prema građanima sada plaća

Hrvatska. Kako je samo pet zemalja EU na par godina

odložilo zapošljavanje naših komšija, Hrvatsku napuštaju

ljekari, inžinjeri, arhitekti, dizajneri, kuvari, konobari, gra-

đevinci, brodograditelji... U ovoj turističkoj zemlji trenutno

su najtraženije čistačice, koje za sat čišćenja apartmana

dobijaju 70 eura.

Unija nudi radno tržište od 800miliona ljudi, četiri sed-

mice godišnjegminimum, porezi se plaćaju gdje se radi,

diplome su priznate u svim članicama, putuje se samo sa

ličnom kartom, niko ne smije da traži jedinstveni matični

broj, ni da provjerava što smo radili na biračkom spisku,

automobile ćemo uvoziti bez carine, ako se iznenada raz-

bolimo liječenje plaća Evropska zdravstvena knjižica. U slu-

čaju da se građanin odluči za operaciju u inostranstvu, iako

onomože da se sprovede u Crnoj Gori, Fond zdravstva je

obavezan da plati do cijene bolničkog liječenja kod nas; u

cijeloj EU se studira pod istimuslovima kao kod nas, može

se prijaviti na biro rada svake evropske zemlje i imaće isti

status kao njeni državlajni; garantovano je pravo na dječije

dodatke i druge socijalne naknade u svim članicama, a kad

pođe u penziju prijavi se u zemlji u kojoj se zatekao, a njena

adminitstracija je odgovorna da prikupi podatke iz svih

zemalja u kojima je radio i obradi penzijskli zahtjev.

Malo li je?

I zato su izabrani predstavnici građana u državnim institu-

cijama dužni da namovo omoguće sve dok više od dvije

trećine građana hoće u EU.

Zaštonamtreba

Evropskaunija

Komentar

Piše:

Jadranka RABRENOVIĆ

Evropska unija treba svim građanima, a prije

svega onima kojima poslodavac ne uplaćuje staž

ili ga uplaćuje na minimalca. I treba mladima,

suočenim sa politikom da u maloj bari dobro

prolaze samo dobro pozicionirani krokodili

i njihova mladunčad, a koji sa perspektivom

ulaska Crne Gore u EU šansu vide u – učenju

PODGORICA

– Elektropri-

vreda je od juče većinski vla-

snikRudnika uglja iz Pljeva-

lja. Tu je odluku juče kasno

poslijepodne donijelaKomi-

sija za tržište kapitala, nakon

što je vijeće Privrednog

suda preinačiloprivremenu

mjeruo zabrani prodaje

akcija pljevaljske kompani-

je, koju je podrugi put bila

donijela sudija Privrednog

sudaNataša Bošković.

Završen galimatijas oko preuzimanja pljevaljske kompanije

EPCGod jučev

Rudnikauglja

Komisija za

tržište kapitala

juče okončala

javnu ponudu

preuzimanja

rudnika, nakon

što je tročlano

vijeće sudija

Privrednog suda

preinačilo drugu

privremenu

mjeru sudije

Nataše Bošković

o zabrani

prodaje akcija

pljevaljske rme

- Utvrđuje se da je na dobro-

voljnu javnu ponudu EPCG u

postupku preuzimanja Rudni-

ka uglja prijavljeno 4,9miliona

akcija sa pravomglasa u Rud-

niku uglja, čime je postupak

preuzimanja okončan – navo-

di se u rješenju Komisije.

Obavezali su Centralnu

depozitarnu agenciju da u

roku od tri radna dana od

prijema rješenja plati svim

akcionarima koji su prihvatili

ponudu EPCG. I novi vlasnik

rudnika je obavezan da u

rpoku od 15 dana raspiše

novu javnu ponudu kojom

će isplatiti preostale vlasnike

rudnika po istoj cijeni po kojoj

je završeno ovo preuzimanje,

odnosno po 6,4 eura. EPCG je

deponovala 30miliona eura

za ovu transakciju kod CDA

još polovinom aprila, kad je

Komisija donijela rješenje o

odobrenju dobrovoljne javne

ponude za preuzimanje Rud-

nika uglja. Do početka maja

svi zainteresovani prodavci

su dostavili svoju ponudu. Tri

dana pošto je sudija Bošković

4. maja izrekla prvu privre-

menumjeru zabrane prodaje

akcija, sa obrazloženjemda

bi to nanijelo nenadoknadivu

štetu, EPCG je obavijestila

Komisiju o rezultatima javne

ponude.

Potom 25. maja tročlano

vijeće sudija Privrednog suda

ukida privremenumjeru i

vraća predmet sudiji Boško-

vić da ispravi nezakonitosti u

prvobitnoj odluci, a tri dana

PODGORICA

–Predsjedni-

ca skupštinskog zakonodav-

nogodboraMartaŠćepano-

vićkazala je jučeda će

koeficijente zaposlenihu

parlamentuupodobiti sa

Zakonomozaradamau jav-

nomsektoru, odnosnoodlu-

komUstavnog suda.

Ustavni sud je ocijenio da nije

u skladu sa zakonom da Sk-

upština sama određuje do-

datak na zaradu svojim

službenicima, dok se ostali u

j avnom sektoru mora ju

pridržavati koeficijenata.

- Pripremili smo amandman

kojim ćemo ispoštovati odlu-

ku Ustavnog suda - rekla je

Šćepanović.

Parlamentjetražiošestmjese-

ci da uskladi sporni član sa za-

konom, a odluka se odnosi na

samostalne savjetnike, šefove

kabineta, inspektore, načelni-

ke, rukovodioce, samostalne

referente i namještenike.

Odbor je podržao i izmjene

zakona o finansijskom re-

strukturiranju dugova kojim

se rok važenja produžava za

godinu i prihvatio izmjene za-

kona kojim se vozila Crvenog

krsta oslobađaju plaćanja

poreza na upotrebu svih vrsta

vozila.

M.P.M.

PODGORICA

- Prioriteti

saradnjeCrneGore i EBRD

biće izgradnja infrastruk-

ture, razvoj poljoprivredne

proizvodnje i podrškama-

lomi srednjembiznisu, saop-

šteno jena sastankupreds-

jednikaMilaĐukanovića i

potpredsjednikaove ev-

ropske institucijeAlenaPi-

jua (AlainPilloux).

Đukanović je kazao da je za-

dovoljansaradnjomiposveće-

nošćuEBRD-aCrnoj Gori.

- Predsjednik je istakao značaj

prepoznavanja razvojnih pri-

oritetazaregioninjegovuinte-

graciju u savremene evropske

tokove. Potvrda takvog odnosa

je i podrškaEBRD-aosnovnim

ciljevima Berlinskog procesa,

koji predstavljanadgradnju in-

tegraciji Zapadnog Balkana u

EU. Kazao je da je stvaranje

uslova konkurentnosti i integ-

risane ekonomije zasnovane

na principima održivog razvo-

ja jedan od najvažnijih ekon-

omskih ciljeva - navodi se u sa-

opštenju. Piju je kazao da

EBRD ima apsolutno pov-

jerenjeuCrnuGoru.Onsejuče

sastao i sa ministrom turizma

PavlomRadulovićem.

M.P.M.

Zakonodavni odbor podržao izmjene zakona o

zaradama u javnomsektoru

Pripremili amandman

Saradnjomprotiv

siveekonomije

PODGORICA

–Ministar fi-

nansijaDarkoRadunović

ocijenio jenaSamituguver-

nera iministara finansija

regionauBečićimada je ja-

čanjemakroekonomske

stabilnosti i podizanjeni-

voakonkurentnosti predu-

slovdinamičnijeg razvoja

regiona.

A direktor Poreske uprave

MiomirM. Mugoša upozorio

je da poreske uprave moraju

jačedasarađuju, jer jedinota-

ko mogu doprinijeti jačanju

poslovnog ambijenta i rejtin-

ga koji naš region ima na

političkom i investicionom

ekonomskomplanu.

- RegionZapadnog Balkana u

posljednjih nekoliko godina

bilježi oporavak od globalne

ekonomske krize. Sve zemlje

su, dominantno zahvaljujući

poboljšanjuekonomskihper-

formansi i investicionoj ak-

tivnosti, u prošloj godini

dostiglepozitivanekonomski

rast - kazao jeRadunović.

Direktor PU Mugoša je oci-

jenio da saradnja poreskih

upravadoprinosijačemdjelo-

vanju inspekcijskih službi,

smanjenju sive ekonomije,

javnogduga…Šefoviporeskih

uprava regiona su na poseb-

nom panelu razmatrali na-

platu prihoda, borbu protiv

sive ekonomije, jačanje

proaktivnog pristupa prema

poreskimobveznicima, zaht-

jeve na putu pristupanja EU,

te potrebe za regionalnom

saradnjom u borbi protiv

poreskihutaja.

Samit danas završava rad.

M. P. M.

Direktor korporativnih poslova i komunikacija u kompaniji JTI

za Zapadni Balkan Goran Pekez predložio je reviziju akciznog

kalendara u Crnoj Gori i BiH kako bi se zaustavio šverc. Naveo

je da su se prihodi u Crnoj Gpri od akciza za četiri mjeseca ove

godine smanjili 25,6 odsto, a da je BiH za deceniju izgubila

770miliona eura.

Proizvođači traže

nižeakcizanaduvan

Sa samita

Predsjednik Đukanović primio delegaciju EBRD

Prioritet ulaganje

u infrastrukturu

Samit guvernera i ministara nansija regiona