Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 16. jun 2018.

Politika

PODGORICA

-Predsjednik

Demokratskenarodnepartije

i jedanodlideraDemokrat-

skogfrontaMilanKnežević

izašao je izZavodaza izvrše-

njekrivičnihsankcijagdje je

proveotrimjesecazbognapa-

danapolicajca17. oktobra

2015. godine.

UkratkojizjavizaPobjeduKne-

ževićjesaopštiodaćesejavnosti

obratiti u ponedjeljak 18. juna

tokomzasijedanjaSkupštine.

Iz DF-a je nakon sjednice

Predsjedništva, na kojoj je

analizirana aktuelna politička

sitauacija a povodom izlaska

Kneževića, saopšteno da se

Front u parlament ,,vraća u pu-

nomkapacitetu”.

- To faktički znači da će DF pri-

sustvovati sjednicama plenuma

ali i sjednicama svih radnih tije-

la, saopštio je izvorPobjede.

IzDF-ajesaopštenodaaktuelna

vlast, mediji bliski njoj i američ-

koj ambasadi, neke nevladine

organizacije i djelovi opozicije

uporno pokušavaju da sakriju

činjenicuda jeKnežević biopo-

litički zatvorenik.

- Izricanje prvostepene presu-

de,njenapravosnažnostiupući-

vanje poziva za zatvor, dio su

opsežnih i brižljivo priprema-

nih aktivnostiMilaĐukanovića

da po svaku cijenu osvoji pred-

sjednički mandat i time učvrsti

vlast,aliidaDemokratskaparti-

ja socijalista i njeni sateliti osvo-

jevlastusvih11opština,saopšti-

lo jePredsjedništvoDF-a.

Oni su kazali da je za vrijeme

progona Kneževića, DF-a i

funkcionera tog saveza

primijetno odsustvo mi-

nimuma solidarnosti

opozicije.

- Šta više, jedan njen

dio, oličen u koaliciji

Demokrata i Gra-

đanskog pokreta

URA, aktivno uče-

stvuje u kampanji

protivDF-a, kaže se u

saopštenju.

Iz DF-a su naveli da je dio

opozicije neiskreno pristu-

pio u izbornoj kampanji,

zbog čega jeĐukanović po-

bijedio u prvomkrugu na pred-

sjedničkim, a DPS na lokalnim

izborimaosvojiovlastu11opšti-

na.

N.Z.

PODGORICA

–Dioopozicije

koji najavljujepovrataku

parlament i traži formiranje

adhok radne grupekojabi se

bavilamnogimtemama, pa i

izbornimzakonodavstvom,

kucanaotvorenavrata. Toad

hok tijelomoglobi dabude

nastavakRadne grupekoja je

usklađivala izborne zakone

saOEBS-ovimpreporukama,

dopunjenoopozicionim

predstavnicima. Ako,među-

tim, traže formiranjenove

radne grupe, i to jeprihvatlji-

vo–kažezaPobjeduMiodrag

Vuković, poslanikDPS-a i

članviše radnihgrupakoje su

sedo sadabavile izbornim

zakonodavstvom.

LideriDemokrataiUre,Aleksa

Bečić i Dritan Abazović, pred-

stavili su Plan, u kojem traže,

između ostalog, formiranje ad

hok radne grupe, sastavljene

odpredstavnikaopozicijeivla-

sti, kojaće raditi sveobuhvatnu

reformu izbornog zakonodav-

stva. Vuković smatra da bi na-

stavak rada Radne grupe koja

je usklađivala OEBS-ove pre-

poruke sa izbornim zakonima,

umjesto formiranja novog tije-

la, značio „dobitaknavremenu

i na kvalitetu“. On kaže da je

vladajuća većina uvijek bila za

razgovor, ali uparlamentu, kao

i da imadostaprostorazapriču

o izbornomzakonodavstvu.

ZAHTJEVI

- Nijesamu zahtjevimaDemo-

krata i Ure prepoznao nešto

bitno štobimi skrenuloposeb-

nupažnjukad je izborno zako-

nodavstvoupitanju.Ali,može-

mo da razgovaramo o svemu,

od najradikalnijeg pitanja – da

li semoždapotrošioovaj izbor-

ni sistemklasičnog proporcio-

nalnog karaktera i zatvorenih

lista, pa do profesionalizacije

DIK-a i mnogih drugih tema.

Samo da znamo - vratili su se u

parlament –kazao jeVuković.

On,međutim,kažedaje„uvod-

ni i konačni problem - da li oni

hoće da participiraju u parla-

mentu“.

- Zbunjuje me konotacija koju

prepoznajem u komentarima

kod nekih koji pozdravljaju i

ohrabruju ove ideje - o poste-

penom povratku u parlament.

Ne znam kako se etapno može

vraćati u parlament, ulazimo

malo u Skupštinu, pa ako se is-

puni još jedan zahtjev, malo

više, i tako dalje. Ucjene i si-

stem „uzmi ili ostavi“ ili „ono

što mi mislimo mora biti u

pravnom tekstu, u suprotnom

nema našeg povratka“ bio bi

njihov ćorsokak, koji imse nije

dobro pokazao u prethodnom

periodu–kazao jeVuković.

Prema njegovim riječima, tre-

basesuočitisačinjenicomkoju

je, kako je kazao, priznala veći-

naopozicije–dajebojkotizgu-

bio smisao, pokazao se neo-

pravdanim i lošim. Vuković je

podsjetio da je prije manje od

godinuRadnagrupa, sastavlje-

naodparlamentarnihsubjeka-

ta koji, kako je kazao, korektno

obavljaju svoje parlamentarne

dužnosti, radila na implemen-

taciji sugestija međunarodnih

relevantnih subjekata vezano

za izborno zakonodavstvo.

- Predložili smo 26 članova u

izmjenama izbornih zakona, i

ne samoDPS, već i SD, BS, For-

ca. Opozicija je odbila da uče-

stvuje. Ušli smo u pravno nor-

miranje sugestija OEBS/

ODIHR-a i dobili pozitivno

mišljenje tih institucija o pri-

jedlogu koji smo pripremili.

Parlament jeusvojiozakone za

čijeusvajanjejebiodovoljan41

glas. Ostao je prijedlog zakona

o izboru odbornika i poslanika

jer opozicije nije bilo – podsje-

tio jeVuković.

On je podsjetio i da je bio član

prvog parlamentarnog tijela,

adhokformiranog,kojejeradi-

lo prije skoro 20 godina prvi

Zakono izboruodbornika i po-

slanika, kojeg su predložili po-

slanici.

Radna grupa formirana prošle

godine, kojomjepredsjedavala

Marta Šćepanović (DPS), u či-

jemradu nije učestvovala opo-

zicija iako je više puta poziva-

PODGORICA

- Predsjednik IO

Ujedinjene Crne Gore i posla-

nik u Skupštini Goran Radonjić

optužio lidere Demokrata i Ure

Aleksu Bečića i Dritana Abazo-

vića da se ponašaju kao da je

Crna Gora protektorat Brisela.

- Najprije, pošto su istakli kako

se obavezuju da će učestvova-

ti u nekomparlamentarnom

odboru sačinjenomod vlasti

i opozicije, prekršili su svoje

mnogo puta ponovljeno

obećanje da neće „ni po cije-

nu života“ čak ni da sjednu

sa Demokratskompartijom

socijalista. Govorili su često i

o izdaji. Dobro bi bilo da našoj

javnosti saopšte da li je ono što

su do prije samo par sedmica

nazivali izdajom sad izmijenilo

karakter, i postalo put kojim

žele da idu naprijed, jer ne žele

unazad - kazao je Radonjić u

izjavi dostavljenoj Pobjedi.

Bečić i Abazović su u srijedu

predstavili Plan i postavili

uslove i tražili između ostalog

formiranje radne grupe opozi-

cije i vlasti.

On je dodao da bi se očekivalo

da inicijativa bude usaglašena

najprije sa opozicijom, radi

zajedničkog i koordinisanog

djelovanja, o čemu stalno

govore mnogi iz opozicije,

samo kako tvrdi Radonjić

nekako uvijek zaboravljaju da

tako i postupe.

- Ovako, sami donose inici-

jativu, pa onda imaju i odgo-

vornost za njene rezultate ili

neuspjeh. Dobro bi bilo i da

saopšte šta će da urade ako

DPS ne pristane ni na šta, ili

pristane samo na dio njihovih

prijedloga. U čitavomprijed-

logumnogo je nedorečenosti

PODGORICA

- Savjet zaNA-

TOjena sjednici kojomje

predsjedavaopredsjednik

Savjeta, premijerDuško

Marković, razmatraoaktuel-

napitanjaoNATO-uu svije-

tluprve godišnjiceučlanje-

nja.

- Konstatovano je da je Crna

Gora ozbiljno pristupila ispu-

njavanjusvihobavezakojepro-

izilaze iz članstva, kao i ispu-

njavanjunacionalnihprioriteta

koje kao članica zastupa. S tim

uvezi ocijenjeno je da je tokom

prve godine postignut zavidan

stepen ispunjenosti zacrtanih

ciljeva,tedajeCrnaGorapoka-

zala da je kredibilan, pouzdan

saveznik, spreman da doprino-

si zajedničkim prioritetima

Alijanse. Savjet je razmotrio i

važne smjernice za odbrambe-

no-bezbjednosne aktivnosti

naše države u okviru Alijanse,

uključujući i Plan integracije

CrneGore uNATO, navodi se u

saopštenju.

Savjet je razmotrio Komunika-

cionu strategiju „Crna Gora

članica NATO-a za period do

2020“. Vladi se preporučuje da

usvoji Strategiju koja predstav-

lja krovni strateški dokument

za sprovođenje komunikacio-

nih aktivnosti o ulozi Crne Go-

rekaočlaniceNATO-aibenefi-

timačlanstva,kaoiopolitikama

i aktivnostimaAlijanse.

Razmotren je dosadašnji uči-

nak u okviru trećeg predsjeda-

vanja Crne Gore Američko-ja-

dranskom poveljom, koji

predstavlja važan forum za

promovisanje bezbjednosti i

evroatlantskih vrijednosti u

našemregionu.

Predstavljene su i razmotrene

teme,očekivanirezultatiistavo-

viCrneGoreususretpredstoje-

ćem samitu šefova država i vla-

dačlanicaNATO-a,kojiseujulu

održavauBriselu.Zaključenoje

da će Crna Gora na samitu jos

jednompokazati da jeposvećen

saveznik koji politički i kroz

konkretne kontribucije dopri-

nosiispunjavanjuključnihcilje-

vaNATO-a i jačanju kolektivne

bezbjednosti.

R.P.

PODGORICA

– Vlada je imenovala Draganu

Marković za savjetnicu glavnog pregovarača

za pregovore o pristupanju Crne Gore Evrop-

skoj uniji.

Za funkciju savjetnika predložio je glavni

pregovarač za pregovore o pristupanju Crne

Gore Evropskoj uniji. Dragana Marković je

prethono obavljala funkciju generalne direk-

torice Direktorata za pravnu tekovinu EU u

Ministarstvu evropskih poslova.

R.P.

Predsjedništvo Demokratskog fronta saopštilo da će njihovi

poslanici bez uslova aktivno učestvovati u radu Skupštine

Knežević izašao iz

zatvora, Front sevraća

i uskupštinskeodbore

DraganaMarkovićsavjetnica

glavnogpregovarača saEU

CrnaGora ispunjavaobaveze

kojeproizilaze iz članstva

Zasijedao Savjet za NATO

Poslanik DPS-a ocijenio da zahtjevomza formiranje

Vuković:

daotvori

pitanjeDI

zatvoreni

Radonjić: Bečić i Abazović se

Predsjednik IOUjedinjne Crne Gore optužio lidere Demokrta i Ure da

MilanKnežević

Sa sjednice