Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Subota, 16. jun 2018.

Hronika Podgorice

FontanakodGradskog stadiona

juče jeočišćena, ana zahtjev

Agencije za izgradnju i razvoj

posao suobavili zapošljeni u

kompaniji „Erlang“, koja jebila

izvođač radovana izgradnji trga

kod južne tribine stadionapod

Goricom.

Čišćenje zaprljanog dna fontane

trajalojesatima.Građevinskiinži-

njer iz „Erlanga“ Radoman Pavli-

ćevićrekaojedasuradnicikoristi-

li vodene šmrkove i sonu kiselinu,

što je, kako je dodao, standardna

procedura u takvimslučajevima.

- U fontani cirkuliše velika količi-

na vode, pa se brzo stvori kame-

nac, a zbog prašine i raznih otpa-

daka i dno se zaprlja. Voda prolazi

kroz filtere, pa kroz motore koji

stvaraju vodene mlazove. Ne po-

stoji takavsistemkoji bi omoguća-

vao da fontana samu sebe održava

– rekao jePavlićević.

Kako je Pobjedi saopšteno iz

Agencije za izgradnju i razvoj,

fontanu će, očišćenu i urednu,

zvanično u od utorka održavati

preduzećeVodovodikanalizacija,

skoro godinu od njenog funkcio-

nisanja.

- U utorak je zakazana zvanična

primopredaja fontane preduzeću

Vodovod i kanalizacija koje će je u

narednom periodu održavati. Či-

šćenje i sređivanje fontane je dio

te procedure predaje nadležnosti

za predmetnu fontanu koja je do-

bila upotrebnu dozvolu 23. marta

– saopšteno je iz Agencije za iz-

gradnju i razvoj.

I.Če

.

LJEPŠASLIKA:

Očišćena fontana

Radnici ,,Erlanga“ intervenisali na zahtjev Agencije za izgradnju i razvoj

Ponovosija fontanakodstadiona

U okviru programa zaštite spomeničkog fonda na teritoriji glav-

nog grada i uz saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara,

stručni tim iz JUMuzeji i galerije Podgorice obavio je redovno

održavanje groba Marka Miljanova na Medunu. Grob Marka

Miljanova nalazi se na gornjemMedunu, na samom vrhu ispred

crkve, među ostacima srednjovjekovnog utvrđenja.

H. P.

Korišćenjeobnovljivih izvora

energije, izgradnjaenergetski

održivihzgrada, uvođenje

električnihvozila - samo su

neki odprijedloga studije

„Smart siti Podgorica“ koja je

jučepredstavljenauKIC-u

,,BudoTomović“. Taj doku-

ment, koji sebazira razvoju

energetske infrastrukture i

gradskih servisa, pripremio

je timprofesora saElektro-

tehničkog fakultetaUCG, pod

pokroviteljstvomkompanije

Simens i Glavnoggrada.

PLANIRANJE

Govoreći o primjeni ponuđe-

nih rješenja, menadžer glav-

nog grada Dragutin Đeković

kazao jedaćeanalizomposto-

jećeg stanja biti definisani da-

lji pravci razvojaPodgorice.

- Grad se mijenja, moramo

imati najnovije podatke na

osnovu kojih ćemo donositi

odluke i planirati buduće pro-

jekte.Glavnipravcikojenamje

dalastudijasupovećanjeener-

getske efikasnosti, upravljanje

javnim prevozom, smanjenje

potrošnje električne energije i

očuvanje životne sredine. To

će omogućiti da proces uprav-

ljanja gradombude efikasniji i

brži, kao i pružanjeuslugagra-

đanima – rekao jeĐeković.

Predstavljajući studiju „Smart

siti Podgorica“, prof. dr Vladan

Radulović kazao je da proces

„opamećivanja“ glavnog grada

nije toliko teško započeti, ali

poduslovompunogangažmana

svihuključenihfaktora:gradske

uprave, poslovnog sektora, ne-

vladinihorganizacija i građana.

STUDIJA

-Prijesvega trebapokupiti po-

datke oukupnoj potrošnji svih

vrsta energenata, posebno u

zgradamaGlavnoggrada, aza-

tim i u stambenim objektima.

To podrazumijeva veću teh-

ničku automatizaciju zgrada,

bolju toplotnu izolaciju, kao i

primjenusoftverakojićeomo-

gućiti smanjenje energetskih

gubitaka,kojisusadaogromni.

Sve zavisi odmaterijala koji se

koriste.Naprimjer, saobičnim

staklomtonemožemopostići,

ali postoje specijane vrste ma-

terijala koji omogućavaju tzv.

pasivne dobitke za grijanje,

hlađenje i sl. Da bi se to posti-

glo neophodno je da svi uklju-

čenidajupunidoprinosproce-

su. Potencijal je veliki, samoga

treba iskoristiti. Samo je stvar

dobre volje da se to primijeni

–kazao jeRadulović.

DirektorkakompanijeSimens

Crna Gora, Snežana Ivanović

istakla je da je izrada studije

„Smart siti Podgorica“ nastala

u okviru globalnog programa

,,Business to Society“, koji je

kreiran tako da se prilagođava

potrebama konkretne zemlje.

REZULTATI

-PrepoznalismodaPodgorica

ima velike planove u pogledu

energetskeefikasnosti,pasmo

angažovaliprofesoresaETF-a

da izrade studiju i pružili im

punupodršku.Vrlosmozado-

voljni, a pravi rezultati poka-

zaće se kada počne primjena

predloženih rješenja. Studija

je dobar izvor podataka za bu-

duće projekte, jer su u njoj sa-

brani svi podaci službi Glav-

nog grada koji su u ovom

trenutku bili na raspolaganju

–kazala je Ivanović.

Autori i obrađivači studije

,,Smart siti Podgorica“ su pro-

fesori Elektrotehničkog fakul-

tetaprof. emeritus IlijaVujoše-

vić, prof. dr Vladan Radulović i

doc. dr Zoran Miljanić. Doku-

ment je štampan na crnogor-

skomi engleskomjeziku i izdat

u više od 300primjeraka.

I.Če

.

BROJNEMOGUĆNOSTI:

Sakonferencijezamedije

Predstavljena studija za veću energetsku e kasnost glavnog grada „Smart siti Podgorica“

Veliki potencijal

koji treba iskoristiti

Pametni održivi grad je

inovativni grad koji koristi

informacione i komunika-

cione tehnologije i druge

načine za poboljšanje

kvaliteta života, e ikasno-

sti gradskog poslovanja

i usluga, kao i konkuren-

tnosti – pojasnio je prof. dr

Vladan Radulović.

Pametni

grad

Glavni pravci

koje nam je

dala studija

su povećanje

energetske

e kasnosti,

upravljanje

javnim

prevozom,

smanjenje

potrošnje

električne

energije i

očuvanje

životne sredine.

To će omogućiti

da proces

upravljanja

gradombude

e kasniji i

brži, kao i

pružanje usluga

građanima

– rekao je

menadžer

glavnog grada

Dragutin

Đeković

Kao jednu od prvih stvari na dugačkom spi-

sku koje će gradska uprava uraditi za status

„pametnog grada“, Đeković je najavio uvođe-

nje elektronske naplate autobuskih karata i

bajk-šering sistema.

- Već duže radimo analizu sličnih sistema u

okruženju. U toku je izrada tenderske doku-

mentacije, ali s obziromna to da Glavni grad

ima ograničena sredstva, neophodno je

pronaći sistem koji neće koštati grad gotovo

ništa, a da ipak dobijemo ono što želimo. Bajk-

šering, tj. iznajmljivanje bicikala nije isplativo,

pa i za tomoramo pronaći model inasiranja.

Očekujemo da to zaživi do kraja ove godine,

a sve u cilju upotrebe automobila i smanjenja

emisije ugljen-dioksida – rekao je Đeković.

Dokrajagodineelektronskekarteibajk-šering

Uređengrob

MarkaMiljanova

Animirani film,,Čarobniprinc“danas jenarepertoarubioskopa

Sinepleks u 11, 12:45, 13:45, 14:45, 16, 16:45 i 17:45 sati. Durgi dio

SF akcije ,,Deadpool“ biće prikazan u 19:45 i 22:15, ,,Klub zado-

voljnihžena“ u22, akcija ,,Oušnovih8“ u 15:15, 17:30, 20:15, 21:15

i22:30,akomedija,,Plešikakomamakaže“u18:30i20:30.Horor

,,Raspeće“ na repertoaru jeu 19:30, avantura ,,Svijet izdoba jure

–uništenokraljevstvo“u11:30, 13, 14, 15:30, 16:30, 18, 19:15 i21:45,

a animirani ,,Ukradena princeza“ u 12 i 12:30.

Nj.B.

,,Pleši kakomama

kaže“ uSinepleksu

BILOJEPOSLA:

Radnici „Erlanga“čiste fontanu

Foto-zum

M.BABOIVĆ

D.MALIDŽAN