Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Subota, 16. jun 2018.

Hronika Podgorice

Iako jedinamičkimplanom

izgradnjegrobnicauokviru

šeste fazeproširenjagroblja

bilopredviđenoda firma

,,AMsistem“ izradi 354grob-

nicerazličitihtipova, dosada

je, kakotvrde izPogrebnih

usluga, završenosvega116.

- Radovi se realizuju sporijom

dinamikomodugovorene, aliu

kontinuitetu.Očekujemodaće

izvođač intenzivirati radove

kakobibilezavršeneaktivnosti

definisane ugovorom – kazao

je direktor Pogrebnih usluga

SlobodanStanović.

On je podsjetio da je to predu-

zeće sa firmom ,,AM sistem“

potpisalo ugovor za izgradnju

grobnica različitih tipova i pra-

teće infrastrukture na šestoj

fazi proširenja gradskog gro-

bljajošuoktobruprošlegodine.

Proširenje glavnog gradskog

groblja iznad postojećeg par-

kinga (šesta faza), obuhvatiće

izgradnjudijelagrobnicarazli-

čitihtipovauprocijenjenojvri-

jednosti od oko 400.000 eura i

infrastrukture vrijednosti

90.000. Takođe, planirana je i

izgradnja kapele i mrtvačnice

na komemorativnomtrgu gro-

blja na Čepurcima, procijenje-

ne vrijednosti 50.000 eura i iz-

gradnj a ogradnog z ida ,

vrijednosti 45.000.

- Pogrebne usluge će ubrzopo-

krenutiproceduruzaizbornaj-

povoljnijeg ponuđača za iz-

gradnju ogradnog zida oko

preostalog dijela parcele (6. fa-

ze proširenja) groblja, jer je iz-

građena nova saobraćajnica od

Zabjela, duž ograde gradskog

groblja Čepurci, do uklapanja

na postojeću saobraćajnicu u

podnožju Ljubovića. Izgrad-

njom preostalog dijela ograd-

nog zida, novi dio groblja biće

povezan sa starim, čime će biti

obustavljenprolazakputničkih

vozilaizmeđudvadijelagroblja

- kazao jeStanović.

I.Kr

.

UdruženjeRoditeljipredsta-

vilo je jučeVodičza jednoro-

diteljskeporodice.Riječ jeo

izdanjukojetrebadapomo-

gnečlanovimatakvihporodi-

cadana jednommjestudobiju

ključne informacijeoformal-

nim, pravnimi administrativ-

nimproceduramakojiprate

procesrazvoda, svimizazovi-

masamohranogroditeljstva i

usklađivanjemodnosameđu

bivšimpartnerima, prijesve-

gauciljuzaštitedjece.

Istovremeno, Udruženje je

predstavilo i rezultate projekta

„Podrška jednoroditeljskimpo-

rodicama i jačanje grupe za sa-

mopomoć“, kao i vodič ,,Proce-

dure u razvodu i izazovi

samohranog roditeljstva“, koji

jepripremilousaradnjisaMini-

starstvom rada i socijalnog sta-

ranja i Vrhovnim sudom Crne

Gore. U izradu vodiča, koji je

dostupan i u elektronskoj formi

na sajtu

Roditelji.me,

bilo je

uključeno više socijalnih radni-

ka,psihologa,porodičnihpsiho-

terapeuta, advokata, a stručnu

pomoćpružio je iVrhovni sud.

Izvršna direktorica Udruženja

KristinaMihailović kazala je da

nijenovost da je status jednoro-

diteljskih porodica nezavidan i

damalo što kao društvo radimo

da impomognemo da se izbore

sa svim izazovima koji su pred

njima.

PROBLEMI

-Mnogo je problema sa kojima

sesuočavaju,počevodfinansija,

podrške u vaspitavanju djece,

beznekihbenefitazazaposlene

samohrane roditelje, zatim, na-

ravno pitanje neplaćanje ali-

mentacije, a uz sve to i mnogo

nedoumica u primjeni postoje-

ćih propisa - kazala jeMihailo-

vić.

Psihološkinja u Centru za soci-

jalniradMaricaStijepovićkaza-

la je da imaju veoma dobru sa-

radnjusaudruženjemRoditelji,

koje jeprepoznaloporodiceko-

jimajepotrebnapomoćCentrai

upućuje ihkodnjih.

SARADNJA

- Neophodno je da postoji neka

vrstainformatorakojimogudo-

biti roditelji koji se razvode ili

razmišljaju o razvodu - da bi se

informisali, ali i dabi se smanjio

broj nesporazuma koji, naža-

lost, ponekad postoje između

klijenataCentra za socijalni rad

i voditeljaslučaja–kazala jeSti-

jepović.

Dejana Ponoš iz udruženja Ro-

ditelji kazala je da su prije dvije

godine, nakon što su se samo-

hraniroditeljiokupiliipočelida

dijele iskustva, savjete i podrš-

ku, shvatili i da imtreba još zna-

nja.

-Prošli smoedukacijusa timom

koji su činili psiholog, socijalni

radnik i pravnik i povezali se sa

institucijama kako bismo imali

tačne i adekvatne odgovore. Svi

imamo isti cilj, da proces razvo-

da braka bude završen što bez-

bolnije, brže, kako bi se život

djece što prije normalizovao i

kakobisecijelaporodicaštopri-

je privikla na nove okolnosti -

istakla je Ponoš, uz napomenu

da razvodom prestaje bračna

uloga, ali ne i roditeljska, jer ro-

ditelj cijelog života ostaje rodi-

telj.

P.H.

SakonferencijezamedijeudruženjaRoditelji

Udruženje Roditelji predstavilo vodič za jednoroditeljske porodice

Zaštitadjeceu

prvomplanu

Predsjednica Vrhovnog

suda Vesna Medenica

kazala je da je ova insti-

tucija prepoznala značaj

porazne statistike kada je

u pitanju razvod braka, koji

u našoj državi ima trend

rasta.

- Bračni sporovi u kojima

se odlučuje o izdržavanju,

čuvanju, vaspitavanju

djece, su hitni i prilikom

donošenja odluke sud

se rukovodi djetetovim

najboljim interesom. Vodič

je prvi psihološko-pravni

priručnik o procedurama

razvoda i izazovima samo-

hranog roditeljstva koji

daje potpune, jasne i detalj-

ne informacije o braku,

porodici i razvodu, njego-

voj pravnoj i psihološkoj

strani sa posebnimosvr-

tomna institute medijacije

u porodičnim sporovima,

ulogu Centra za posredo-

vanje i Centra za socijalni

rad, obavezama suda i

principima po kojima odlu-

čuju u poslijerazvodnim

procedurama, procesima,

ali i pomoći za roditelje –

rekla je Medenica.

Medenica:

Trendrasta

razvoda

Kasni šesta faza proširenja gradskog groblja na Čepurcima

Završenosamo 116grobnica

GradskogrobljeČepurci

KIC „BUDOTOMOVIĆ“

Koncert Damira Imamovića sa

novimbendom „Sevdah Takht“

Velika sala u 20 sati

CONCEPTART SPACE

NVO Juventas: Prezentacija

zbirke novih starih bajki „Bajke

su za svakoga“ od 19 sati

Karađorđeva 13

GALERIJA „ART“

Multimedijalna izložba

„Unprofessional/Besposlen“ /

Podgoričko kulturno ljeto

JUMUZEJI I GALERIJE

PODGORICE

MODERNAGALERIJA

Izložba fotogra ija „Odraz“ dr

Maje Đurić

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

GALERIJA „CENTAR

Kolektivne izložba crnogorskih

umjetnika „Mnogolikost

savremene umjetnosti“

PERJANIČKI DOM

Izložba Mirze Dedaća „Događaj“

DVORACPETROVIĆA

Godišnja izložba radova

studenata Fakulteta likovnih

umjetnosti Cetinje

UMJETNIČKI PAVILJON

ULUCG

Izložba: Unutrašnja poezija

strateškog planiranja - Revisited

Autorka: Tanja Markuš

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Policija

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Tačno vrijeme

125

Telegrami

126

Sigurnost na moru

129

Crnogorski Telekom - info.

1181

Crnogorski Telekom -kol cen.

1500

Telenor - kol centar

1700

M-tel - kol centar

1600

Telemah - kol centar

1800

Orion Telekom

12777

Klinički centar

412 412

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro Call centar (turistički serfvis)

080001300

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

210 670

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677