Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 16. jun 2018.

CrnomGorom

Đaci geneneracije su:

Anabela Telesmanić,

VladoTeriću, Mia

Zeković, Luka

Reković, Krunoslav

Velfel i Martina

Kovačević

TIVAT

–Opštinski Sekreta-

rijat zakulturu i društvene

djelatnosti organizovao je

jučeu skupštinskoj sali

Gradskekuće svečanudo-

djelunagradadobitnicima

diplomeLuča, đacima gene-

racije i učenicimakoji suna

državnimtakmičenjima

osvojili jednoodprva tri

mjesta. Nagrade suzaslužili

učenici osnovnih škola

„DragoMilović“ i „Branko

Brinić“, osnovne i srednje

Muzičke škole, Srednjemje-

šovite škole „Mladost“, Gi-

mnazije i Pomorske školeu

Kotoru. SadiplomomLuča

ponose se44učenika,među

kojima je i šest đaka genera-

cije, anagradenadržavnim

takmičenjimaosovojilo je 19

učenika.

Sekretarka za kulturu i druš-

tvene djelatnosti, mr Dubrav-

kaNikčević.

-Bitimeđunajboljima jepose-

banosjećajzbogtogaštosteivi

posebni i što ste radom i tru-

domzaslužilidadanasodovog

grada dobijete mali poklon i

nagradu u znak pažnje što ste

bili vrijedni tokomškolovanja.

Obrazovanjejeključsvega,na-

stavite tako, budite vrijedni i

uspješni tokomdaljnjegškolo-

vanja - kazala jeNikčević.

Lučonoše sudobile po 100 eu-

ra, đacima genenracije: Ana-

beliTelesmanić,VladuTeriću,

Mii Zeković, Luki Rekoviću,

Krunoslavu Velfelu i Martini

Kovačevićpripalojejošpo100

eura i knjiga „Tivatski slikari“,

a po 50 eura dobili su učenici

koji su bili uspješni na držav-

nimtakmičenjima.

Nagrade im je uručila pred-

sjednicaopštine,SnežanaMa-

tijević.

- Opština Tivat dodjelom na-

grada najboljim đacima šalje

porukudasutrud,radiodlični

rezultati izvor ponosa i uspje-

ha svakog pojedinca. Ono što

vamniko i nikada nemože os-

poriti je znanje koje steknete

tokomškolovanja i koje je jed-

na od najvažnijih garancija ži-

votnog uspjeha. Vi predstav-

l j a t e i zvor i š t e i de j a za

inovacije i zato je potrebno da

iskažetesposobnostinanajbo-

lji mogući način, a sve u cilju

stvaranja uslova za bolji život

-kazalaje,čestitajućinauspje-

hu najboljimđacima, drMati-

jević.

Duvački kvintetMuzičke ško-

le, članovi sekcije italijanskog

jezika OŠ „Drago Milović“ i

recitatori Pavla Petrović i La-

zar Vailjković, uveličali su na-

stupima ceremoniju, a u ime

đaka, lokalnoj upravi su se za-

hvalile Anabela Telesmanić i

MiaZeković.

S.K.

HERCEGNOVI

–Uromskom

naseljuuMeljinama ukome

živi devet porodica saoko50

članova, ,,pijavica“ koja je

protutnjalaunoći između

petka i subotepotpuno jeot-

krilakuće, aumjestokrovo-

va, zaštituodkiše stanari su

napravili odnajlona.

Život se polako vraća u naselje,

ali pomoć da saniraju posljedi-

ce nevremena im je i te kako

potrebna.

Mještani očekuju komisiju za

procjenuštetekakobi trajnijeri-

ješiliproblem.Strahujuodnovih

kiša i vjetra, jer je najlon slaba

zaštita, ali ipak ističu da je naj-

važnijedasusviživiidanikonije

povrijeđentokomnevremena.

Hajrizi Jastreb kaže da su kon-

taktiralipotpredsjednikaopšti-

ne Miloša Konjevića i dobili

obećanje da će ih danas obići

članovi komisije za procjenu

štete.

- Svekuće sunamotkrivene, vi-

djećemoštaćedaljebiti.Najne-

ophodnije je donijeti građu jer

sve je pokislo, moramo pokriti

kuće kako bismo ih zaštitili ko-

liko je više moguće - kazao je

Jastreb.

Stanari tog ,,divljeg“ naselja

upućuju riječi zahvalnosti di-

rektorici Komunalno-stambe-

nog preduzeća Jasmini Konje-

vić, koja je sa radnicima

preduzeća prva pritekla u po-

moć, organizovala da se najlo-

nompokrijukuće, obezbijedila

hranu i piće.

Otac troje djece, HamzaBekim

kaže da je ,,pijavica“ na njego-

voj kući potpuno otkrila krov

iznad spavaće sobe i da je mal-

ter popadao po krevetuu kome

su spavali, ali da srećom niko

nije ozlijeđen.

- Posjetili su nas iz Stambeno-

komunalnog, Čistoće, Vodovo-

da, Komunalne policije, došao

je uveče i predsjednik Stevan

Katić. Komunalna je evidenti-

rala štetu, nismo imali ni struje,

iskrivili su se stubovi i kablovi

primakli krovovima. Ta opa-

snost je otklonjena, ali sada če-

kamo, ne znamo šta dalje. Sve

su kuće oštećene, automobili

takođe, kazao jeBekim.

Muharem Šaćiraj navodi da je

na jednu kuću pao stub od

struje pod visokim naponom,

da su iz Podgorice obećali da

će doći, ali do danas niko nije

došao.

Ž.KONTIĆ

HERCEGNOVI:

Pijavica prošlog vikenda načinila štetu romskomnaselju

Kućepokrili najlonom

UMeljinama je potpuno

uništen balon za fudbal.

Teren je sada raščišćen

zahvaljujući roditeljima

djece koja su tu trenirala

i koji su pritekli u pomoć

vlasnicima. Nestala je i

auto-praonica sa pet bok-

sova koju je prije 11 godina

napravio Davor Gnjidić,

vlasnik irme ,,Saturnus“.

Šteta na ta dva objekta

računa se u stotinama

hiljada eura, ali će procjenu

uraditi opštinska komisija

za procjenu štete. U nevre-

menu je znatno oštećena

i benzinska pumpa u tom

naselju.

Pijavica

oduvala

balonza

fudbal

U trenutku je nestalo i stovarište irme ,,Nova kaza“, a vla-

snica Marija Baćović objašnjava da čekaju komisiju i savjete

iz opštine šta dalje da rade.

- Mi smo podzakupci stovarišta, skladištili smo naš materijal,

galone za vodu, kompletnu ambalažu za soda vodu. Uni-

štena nam je komplet ambalaža za diskont pića, mobilijar

za plažne barove, vlasništvomog brata. Uništeni su dispan-

zeri za „Aqua biancu“, kompletan praškasti material, boje i

lakovi, stiropor, kao i kompletna prodavnica boja i lakova sa

mikserom i tonerom za boju, kompjuteri, kase, sve je unište-

no. Dakle, tri prodavnice: boje i lakovi, diskont pića i prostor

za skladištenje vode. Isto je i sa dva kombi vozila kojima

smo distribuirali našu robu - kaže Baćović.

Uprkos velikoj materijalnoj šteti, kaže da je najvažnije da

nema ljudskih žrtava i ističe da joj je žao što ne može da

pomogne bolnici Meljine.

- Ti ljudi zaslužuju podršku svih nas, treba konkretno pomo-

ći, od priče nema ništa - poručuje Baćović.

Stovarištenestalozaminut

Opštinski Sekretarijata za kul-

turu i društvene djelatnosti

nagradio je i sedmoro najbo-

ljih učenika Roma i Egipćana

u OŠ „Drago Milović“. Za

odličan uspjehmobilne tele-

fone su dobili: Đulijano Baljaj,

sestre Sabrija i Sabina Rama,

Ruša Gaši, Linda Bajra, Ermin

Đuđaj i Melina Đonaj.

U OŠ „Drago Milović“ nastavu

pohađaju 84 Roma i Egipća-

nina, a telefoni najboljima su

uručeni u

kancelariji RE asistenta i

medijatora u nastavi, koja

radi u jednoj od školskih pro-

storija.

NagradeodlikašimaRomimaiEgipćanima

OBRAZOVANJEJEKLJUČSVEGA:

Jučeuopštini

Đacimageneracijepo200,

lučonošamapo 100eura

TIVAT:

Opština

nagradila učenike

PIJAVICA

ODUVALASVE:

MarijaBaćović

STRAHUJUODKIŠE:

Kućepodnajlonom

CETINJE

Počelada radi

bazna stanica

uBijelim

Poljanama

PODGORICA

– Crnogorski

Telekom i Agencija za elektron-

ske komunikacije i poštansku

djelatnost pokrenuli su novu

radio baznu stanicu, koja će

mještanima Bijelih Poljana, u

opštini Cetinje omogućiti pri-

stup iksnoj i mobilnoj telefoniji

i bežičnom internetu

preko univerzalnog

servisa.

- Uređaj preko kojeg je

ova usluga dostupna,

Crnogorski Telekom će

besplatno ustupati, dok

će EKIP subvencioni-

sati cijene pretplate za

konekciju, u cilju podr-

žavanja ove inicijative.

Priključak korisnicima

omogućava kvalitet-

ne telefonske pozive

i brz pristup internetu

- navedeno je u saop-

štenju Telekoma.

M. P. M.

PODGORICA

- Iz Auto-moto

saveza saopštili suda ćeusubo-

tu i nedjelju od 10 do 16 sati biti

potpuno obustavljen saobraćaj

za sve vrste vozila na dionici

Bogetići - Glava Zete, radi odr-

žavanjaBrdske auto trke.

Režim saobraćaja izmijenjen je

na još nekoliko dionica. Na regi-

onalnomputuPetrovići -Vrače-

novićido19.junazbogizvođenja

završnih radova saobraćaj se

obustavlja od9do13časova.

Zbog izvođenja minerskih ra-

dova na južnom portalu tunela

Suka autoputa Bar - Boljare na

prvoj sekciji Smokovac – Uvac

- Mateševo do 17. avgusta biće

obustavljen saobraćaja za sve

vrstevozilautrajanjunedužem

od 30minuta od 1 do 5, od 10 do

12 i od 14do 16 časova.

Na regionalnom putu R-1, dio-

nica Cetinje - Njeguši od 15. ju-

na do 1. jula vozila se kreću jed-

nomtrakom.

U nedjelju i ponedjeljak zbog

montažespregnutekonstrukci-

je mosta na magistralnomputu

Petrovac - Bar u mjestu Suto-

moresaobraćaćesejednomtra-

komodponoći dopet sati.

Do završetka radova na rekon-

strukciji zatvorn je za saobra-

ćaj most ,,Radovan Pavićević“

narijeciZetiuDanilovgradu.U

toku izvođenja radova saobra-

ćaj se odvija preko privreme-

nog mosta za pješake i putnič-

ka vo z i l a , č i j e ukupno

opterećenjeneprelazi3,5tona,

a teretni i autobuski saobraćaj

se preusmjerava alternativnim

saobraćajnicama Podgorica -

Spuž (starim putem preko

Martinića), Danilovgrad - Bo-

getići (magistralnim putem) i

ostalimputevima.

M.N.

Zabrana

saobraćaja

odBogetića

doGlaveZete

Auto-moto savez