Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

CrnomGorom

Subota, 16. jun 2018.

Završena rekonstrukcija GP uHrvatskoj

Tivat:

Petnaesto izdanje gastromanifestacije

PrelazKobilabićeod

ponedjeljkaotvoren

PODGORICA

Granični pre-

lazKobila -Vitaljina između

našedržave iHrvatskebiće

ponovootvorenodpone-

djeljka - sopšteno je izMini-

starstvaunutrašnjihposlo-

va.

Iz togresorasukazalida ihjeo

tome informisalo Ministar-

stvo vanjskih i evropskih po-

slovaHrvatske

- Samim tim, od tog dana po-

novo će biti otvoren međuna-

rodni prometputnikaudrum-

skom saobraćaju i granični

prelaz sa crnogorske strane

Kobila - kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a podsjećaju da je taj

granični prelazbioprivremeno

zatvoren zbog rekonstrukcije.

- Ponovnim funkcionisanjem

znatno će se smanjiti frekven-

tnost saobraćaja na granič-

nom prelazu Debeli Brijeg –

Karasovići i olakšati prelazak

granice, naročito u ljetnjoj tu-

rističkoj sezoni -navodi se u

saopštenju.

C.G.

TIVAT

„P(i)jat odžućeni-

ce“, kako jenajavila „Organi-

zacija ženaTivat“, počećeu

19 sati koncertomGlazbeno-

prosvjetnogdruštva „Tivat“,

apola satakasnije zaljublje-

nici užućenicupredstaviće

jela tenajpoznatije jestive

traveuBokiKotorskoj.

PoredekipeOrganizaciježena

Tivta, jela će poslužiti: Kolo

srpskih sestara iz Tivta, Orga-

nizacija žena Risan, NVO

„Harlekin“ iz Donje Lastve,

JU škola „Sergije Stanić“ iz

Podgorice, NVO „Ruke“ iz

Herceg Novog, brod „Vodena

kočija“, Restoran „Mali raj“ iz

Igala, NVO „Bokeški forum“

OŠ „DragoMilović“, Aktiv že-

na SD, Kavačke alamake, Or-

ganizacija žena Budve, žene

Grblja, NVO „Fešta“ Baošići,

Hotel „Pine“. Prvi put na

Žućenica festu predstaviće se

Uduženje ugostitelja Tivat sa

kulinarima iz barova „KLM“ i

„Volat“, konobe „Bahus“, kafe

barova i restorana „Mala bar-

ka“, „City hall“, „My club“ i

„Bigben“ tehotela „Montene-

grino“ i „La Rauch“. Za rekor-

danbroj od26 izlagača i preko

200 spremljenih jela zaslužni

su i kulinari izPoljske i Srbije.

Pučku feštu obogatiće medit-

eranskom muzikom i pjes-

mom splitska klapa „Iskon“, a

početak koncerta zakazan je

za 20.30 sati.

Blaženka Vučurović, preds-

jednica „Organizacije žena

Tivat“, i Mašo Miško Čekić,

jedanodtrojicepočasnihčla-

nova te nevladine organi-

zacije, poželjeli su prije 14

godina da od zaborava otrg-

nu, kako su govorili, biljku

kojoj su se Bokelji uvijek

vraćali u najtežim vremeni-

ma. U njenu čast, naslovivši

ga Žućenica fest, festival do-

broga za sva čula pokrenuše,

podarišetojhraniteljki ipub-

likaciju, a potom i knjigu, pa

još i razglednice jela sa i od

žućenice odštampaše.

S.K.

Budva:

Direktor Regionalnog vodovoda razgovarao sa potpredsjednikomEvropske banke za obnovu i razvoj

I zanoveprojekte računajunapodrškuEBRD

BUDVA

SaradnjaJPRegi-

onalni vodovodCrnogorsko

primorje saEvropskom

bankomzaobnovu i razvoj

dobra je, abićedodatno

unaprijeđena–konstatovali

su tokomjučerašnjeg razgo-

voradirektor togpreduzeća

GoranJevrić i potpredsjed-

nikEBRDAlanPilo.

PROJEKTI

Jevrić je podsjetio da EBRD

zadnjih 15 godina podržava

Regionalni vodovod i Vladu

Crne Gore prilikom građenja

regionalnogvodovoda, najve-

ćeginfrastrukturnogprojekta

od obnove nezavisnosti Crne

Gore.

- Predstavio sam projekte za

koje imamo podršku Vlade.

Od EBRD smo dobili potvrdu

da su spremni da nastave sa-

radnju jer naši finansijski re-

„P(i)jat odžućenice“

zultati i stabilnost pokazuju

damožemoda izdržimonovo

kreditnozaduženje–kazao je

Jevrić.

Prema njegovim riječima,

ukoliko ne uspije treći tender

za spajanje opštine Herceg

Novi na Regionalni sistem,

četvrti će realizovati uz po-

dršku EBRD i po njihovim

procedurama.

- Predstoji druga faza izgrad-

nje regionalnog vodovodnog

sistema ipostavljanjenovih11

kilometaraodBudvedoTivta,

čimećemopovećati kapacitet

zaopštineBokesasadaraspo-

loživih 330 na 750 litara u se-

kundi, jer u tim opštinama

postoji sve veća potražnja za

vodomimoramobiti spremni

na vrijeme. SaVladomi opšti-

nom Bar razgovaramo o još

nekoliko razvojnih projekata

- kazao je Jevrić.

Najvažniji su, kako je istakao,

reforma vodovodnog sektora

igrađenje novekanalizacione

mreže uizazovnompodručju

kakvo je naselje Dobre vode I

Utjeha na teritoriji opštine

Bar.

TURIZAM

AlanPilokažeda imajudugui

uspješnu saradnju sa menad-

žmentomRegionalnog vodo-

vod te da će je nastaviti.

-Zajednički cilj nam je obe-

zbjeđivanje kvalitetne i svje-

že vode za Crnogorsko pri-

mo r j e š t o j e suš t i ns k i

značajno za državu koja je

prepoznata kao važna turi-

stička destinacija. Saradnja je

bila vrlo produktivna i za re-

zultat imamo vodovodni si-

stemCrneGorekoji jeznatno

poboljšan. Vjerujem da će i

dalje biti dobra i da ćemo do-

prinijeti da se poboljšaju vo-

dovodni sistemi gdje god je to

potrebno - kazao jePilo.

C.G.

ISTORIJSKIPROJEKAT:

IzvorišteBolje sestre

ZADOVOLJNISARADNJOM:

Pilo i Jevrić

Herceg Novi:

Utvrđeni uzroci propadanja puta Ratiševina - Mojdež

Sanacijamorada

seobavi prijekiša

Dionica Ratiševina - Mojdež urušena je svega

nekolikomjeseci nakon obavljene rekonstrukcije

za koju je opština izdvojila oko 550.000 eura.

Izvođač je bila rma ,,Krušo niskogradnja“

HERCEGNOVI

Osnovni

uzrokdeformacijanadioni-

ci putaRatiševina -Mojdež

supovršinske i podzemne

vode. Upostupku izgradnje

napravljeno jevišepropu-

sta, naročitoupripremnom

dijelu, koji sukasnijeuticali

da seprojekat nije završiona

legalannačin, navedeno jeu

reviziji glavnogprojekta re-

konstrukcije lokalnogputa

Igalo -Mojdež i tehničke

kontrole izvedenihradova.

DionicaputaRatiševina-Moj-

dež urušena je svega nekoliko

mjeseci nakon obavljene re-

konstrukcijezakoju jeopština

izdvojila oko 550.000 eura.

Izvođač je bila firma ,,Krušo

niskogradnja“.Putjeufebrua-

ru bio nekoliko dana potpuno

zatvoren, a potom je osposo-

bljena jednatrakakakobimje-

štani imali prilaz kućama.

NEDOSTACI

Reviziju je uradio tim Institu-

ta za građevinarstvo izPodgo-

rice, a na zahtjev opštine Her-

cegNovi.

- Nedostaci navedeni u pro-

jektnoj dokumentaciji mani-

festovali su se vrlo brzo na li-

cu mjesta na izvedenom

objektu, jer je očigledno da

sistemkontrolisanogodvođe-

nja površinskih i podzemnih

voda nije adekvatno riješen,

niti je bio funkcionalan. To je

dovelodoakumulacijevodeu

zonama ispod konstrukcije

saobraćajnice, pa su nastale

hidrostatičke sile na koje se

nije računalo prilikom di-

menzionisanja konstrukcije.

To je doprinijelo slabljenju

otporno-deformabilnih ka-

rakteristika tla i slijeganju ili

rotaciji konstrukcije – nave-

deno je u izvještaju.

U Elaboratu o geotehničkim

istraživanjima, koji je služio

kao podloga za izradu projek-

tne dokumentacije, navedeno

je da su prethodno prisutne

pukotine i slijeganja, prije re-

konstrukcije puta, u istom

profilu, posljedica disperzio-

nog razlivanja vode ispod ko-

lovozne konstrukcije i bočnog

proviranja u široj zoni, usljed

lošeurađenogpostojećegpro-

pusta ispod puta. U istom ela-

boratu preporučuje se na

ovom potezu i izgradnja ma-

njih potpornih zidova visine

1,0do1,5msadonje stranepu-

ta, koji treba da budu fundira-

ni u materijalu odgovarajuće

nosivosti.

ODGOVORNOST

Nakon urušavanja puta, pred-

sjednik opštine Stevan Katić

rekao da će pokrenuti pitanje

odgovornosti ukoliko se utvr-

di da je bilo propusta tokom

realizacije projekta. Sekretar

Sekretarijata za komunalne

djelatnosti, ekologiju i ener-

getsku efikasnost Aleksandar

Kovačević kaže da je na kabi-

netu predsjednika opštine od-

luka da li će pokretati odgo-

vornost za propuste koji su

evidentirani.

–Mi ćemona osnovu izvješta-

ja Instituta za građevinarstvo

raditi novu projektnu doku-

mentaciju, nadam se ovaj put

valjanu. Znači, radićemo pro-

jekat, njegovu reviziju i sana-

cijuputa.Tobi svetrebaloura-

diti prije velikih kiša. Nadam

sedabi doseptembramogli da

završimoposloveokoprojekta

i revizije, kako bi unakon turi-

stičke sezone počeli sanaciju

–kazao jeKovačević.

Ž.K.

PUTJEUFEBRUARUBIO

NEKOLIKODANAZATVOREN:

Detalji sadioniceRatiševina -Mojdež

Ilustracija