Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

CrnomGorom

Subota, 16. jun 2018.

Bar:

Novi prodajni objekat kompanije SAMMS

„Geri Veber“ i

podRumijom

BAR

Odjeća brenda „Geri Veber“ odskoromože se kupiti i

u Baru. Novootvorena radnja kompanije „Samms“ se nalazi u

Tržnom centru ,,Lekić“, Ulica Jovana Stojanovića F43.

Geri Veber international je poznata njemačka modna kuća čiji

sumodeli visokokvalitetni i u trendu, čak i za najzahtjevnije

kupce. Svaki komad ističe individualni stil.

Do sada su kupci imali priliku da se upoznaju i uvjere u kvalitet

njemačkog brenda u Podgorici, u Ulici slobode 1.

P. A.

Bijelo Polje:

Centar grada veliko gradilište

Pri kraju treća

fazauređenja trga

BIJELOPOLJE

Utoku su

radovi treće faze rekon-

strukcije gradskog trga, od

UliceTomašaŽižićado trž-

nog centra „Forum“ucen-

trugrada. Projektomje

predviđenopopločavanje

kvalitetnimgranitnimplo-

čama trotoara sadesne i lije-

ve straneUlice slobode, čija

površina iznosi 2.100kva-

dratnihmetara.

Ugovorena vrijednost radova

je 229.793 eura, a investitor je

Direkcija javnih radova i op-

ština. Paralelno sa timprojek-

tom, u toku je rekonstrukcija

javne rasvjete, a investitor tih

radova jeopština. DirektorDi-

rekcije za izgradnju Milanko

Minićkažeda su, premaplanu,

prvo započeti radovi na desnoj

strani Ulice slobode. Do sada

supostavljeni ivičnjaci i kablo-

vi za javnu rasvjetu, a vrši se i

priprema ravnajućeg sloja za

postavljanje granitnihploča.

- To znači da podlogamora da

bude dobro pripremljena od

betona ili asfalta, jer preko

podloge idetri-četiri centime-

trapijeskanakoji sepostavlja-

ju granitne ploče - kazao je ra-

nije zaPobjeduMinić.

Ranije je izvršena sanacija

kompletnog trga ispred spo-

menika Palim borcima, okol-

nogzida,Ulice slobode, platoa

do Ulice Tomaša Žižića i pro-

stora doParka umjetnika.

Firma Adriatik propertiz iz

Budve finansirala je uređenje

trga sa 900.000 eura.

V. Šb.

ZAVRŠNAFAZA:

Popločavanjegranitnimpločama

BUDVA:

Aktivnosti Javnog preduzećaMorsko dobro

PrihranićeplažeuKotoru i Risnu

BUDVA

Direktor JPza

upravljanjemorskimdo-

bromPredragJelušić razgo-

varao je sapredsjednikom

opštineKotorVladimirom

Jokićemouređenjukupali-

štauBorićima - saopšteno je

iz togpreduzeća.

Jelušić je, kako navode, kazao

je da će Morsko dobro u naj-

skorijem roku objaviti javni

pozivzadavanjeuzakup loka-

cije, parkinga uPerastu.

On jeupoznaoJokića oprojek-

tima i aktivnostima koje Mor-

sko dobro sprovodi na područ-

ju opštine Kotor, kao što je

uređenje pješačke staze Risan

-Perast na kojoj je prije mjesec

postavljena javna rasvjeta. U

toku je i procedura sprovođe-

nja postupka javne nabavke za

realizacijučetvrtezavršnefaze

uređenja, popločavanje staze i

USKOROTENDERZAUREĐENJEKUPALIŠTA:

Risan

postavljanje pratećih sadržaja,

a završetak investicije se oče-

kuje krajemgodine.

-Takođe, Jokić je informisano

aktivnostima za pripremu

ljetnje sezone u opštini Kotor,

sanaciji obalne infrastrukture

koja je oštećena unevremenu.

Morsko dobro će uz sagla-

snost Agencije za zaštitu pri-

rode i životne sredine prihra-

niti plaženapodručjuKotora i

Risna - rekao je Jelušić.

Dogovoreno je da će se uz po-

dršku opštine Kotor urediti

prostor u zahvatu luke Risan

do realizacije studije lokacije,

sektor 10.

M.N.

Danilovgrad:

NVO podijeljen novac iz opštinske kase

Za 12projekata 12.000eura

DANILOVGRAD

Za projek-

te nevladinih organizacija iz

opštinske kase biće uplaćeno

12.000 eura.

Uslove konkursa je ispunilo 12

projekata. Prema riječima pre-

sjednika komisije Ratka Laki-

ća, najviše novca 1.796 eura

dobilo je udruženje roditelja,

djece i mladih sa invaliditetom

„Rastimo zajedno“ za projekat

pod nazivom „Obuka djece

i mladih sa invaliditetom za

rad na računarima.“ Kulturno

kreativnom centru „Matriks“

za projekat pod nazivom

„Internacionalni dens festival

Danilovgrad 2018“ pripalo je

1.680 eura.

„Klub dobrovoljnih davalaca

krvi“ dobio je 1.490 eura za

projekat „Unapređenje dobro-

voljnog davalaštva krvi u

Danilovgradu“.

B. K.

Nikšić:

Žitelji Župe traže od opštine rekonstrukciju saobraćajnice

Blokiraćeput akoga

opštinanepopravi

NIKŠIĆ

Članovi Savjeta

Mjesne zajedniceŽupa sa-

opštili supotpredsjedniku

opštineDraganuPeroviću

da će, ukolikoglavna saobra-

ćajnicanebude rekonstrui-

sana, blokirati put. Takav

stav, kažepredsjednikMZ

ŽupaDragoljubRadulović,

iznijeli su juče tokomsa-

stankauopštini.

- Opština nije uradila projekat

rekonstrukcije kompletne sa-

obraćajnice, rečeno nam je da

će urediti samo najkritičnije

dijelove.Nijesmoprihvatilita-

kvo rješenje, već smo zahtije-

vali da se poštuje ono što smo

krajemprošle godine dogovo-

rili, atojeuređenječitavogpu-

ta. Juče je postignut dogovor

da se do 1. septembra uradi

projekat rekonstrukcije cijele

glavne saobraćajnice u Župi –

kažeRadulović.

U međuvremenu, do 15. jula,

predstavnici Vlade, Unipro-

ma, opštine i Mjesne zajedni-

ce imaćesastanaknakojemće,

kaže on, razgovarati kako da

nabave novac za taj posao.

- Odnosno, treba tačno da

utvrdimo koliko je potrebno

novca i ko od aktera može da

učestvuje u finanisiranju pro-

jekta –objasnio jeRadulović.

U12 sela nikšićkeŽupe posto-

je problemi u putnoj infra-

strukturiatonijesujedinipro-

b l emi . Pr ema r i j e č ima

Radulovića, juče je dogovore-

no koje radove treba odmah

sprovesti uMZŽupa.

– Opština će početkom jula

početi sanaciju udarnih rupa

naglavnomputu, sanacijukri-

tičnih tačaka na putu Livero-

vići, među kojima je klizište.

Bićepostavljenezaštitnemre-

že duž puta uz Liverovićko je-

zero. Tu obavezu opština je

trebala da realizuje prošle go-

dine. Takođe, saniraće uličnu

rasvjetu koja je oštećene, a u

selima će početi izgradnja no-

ve. Asfaltiranje ulica na seo-

skomporučju počeće za deset

dana. Novi asfalt dobiće sela

Kute, Zagrad, Oblatno i Bjelo-

ševina, a početkom jula treba

da počne sanacija oštećenog

mostanaSlatišnjaku- ispričao

jeRadulović nakon sastanka.

Radulović kaže da će na sa-

stanku 15. jula aktuelizovati

pitanjeusmjeravanjanovcaod

koncesija za korišćenje rude

boksita.

S.D.

Opština će početkom

jula početi sanaciju

udarnih rupa na

glavnomputu, sanac-

iju kritičnih tačaka na

putuLiverovići, među

kojima je klizište

POČETKOMJULASANIRAĆEUDARNERUPE:

Detalj saglavne saobraćajnicekrozŽupu

PoglednaDanilovgrad