Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 36 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 15. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Nasedmoj

sjednici Sudskogsavjetaobav-

ljenje intervjusadijelomkan-

didatakoji suseprijavilina

oglasza izbor 10sudijauos-

novnimsudovimakoji su

prošlipisemenotestiranje.

Kako je saopšteno, intervju sa

ostalimkandidatima će se oba-

viti u nastavku sedme sjednice

Savjetadanas.

Kandidati koji su bili intervjui-

sani,kakojenavedeno,susavjet-

nikuOsnovnomsuduuBijelom

PoljuBojan Pavićević, savjetnik

uZavodu za izvršenje krivičnih

sankcija u BijelomPolju Goran

Živković, savjetnici uVišemsu-

du u Bijelom Polju Radomir

Kljajević, Amra Burdžević i

AzraIdrizović,savjetnikuSudu

za prekršaje uBijelomPoljumr

Dino Lukač, savjetnik uOsnov-

nom sudu u Bijelom Polju Vu-

kajlo Smolović, savjetnice u

Osnovnomsudu na CetinjuNi-

naPaović i JasminaBracanović,

savjetnik u Osnovnom sudu u

Herceg Novom Bojan Dublje-

vić, savjetnica u Osnovnom su-

duuBeranamaJelenaDragović

i savjetnik u Osnovnom sudu u

NikšićuMiloš Ivanović.

Savjet je daomišljenja na, kako

je precizirano, prijedloge Pra-

vilnika o izmjenama i dopuna-

ma Pravilnika o unutrašnjoj or-

ganizaciji i sistematizaciji

Osnovnog suda u Nikšiću,

Osnovnog suda u Beranama i

OsnovnogsudauUlcinju.

Sudski savjet je juče i verifiko-

vao nacrt memoranduma o ra-

zumijevanju u vezi sa uslovima

upućivanja crnogorskog služ-

benika na rad u Savjet Evrope.

Savjet je dao i instrukcijuMini-

starstvu vanjskih poslova kako

bi memorandum o upućivanju

Jovana Stankovića, sudije

Osnovnog suda u Herceg No-

vom, na rad u Registar Evrop-

skog suda za ljudska prava u

Strazburumogao da se zaključi

saSavjetomEvrope.

J.B.

Održana sedma sjednica Sudskog savjeta

Zajednica Crnogoraca Albanije

Intervjuisani

kandidati za sudije

PODGORICA

–Kolegijum

doktoraorganizacionih je-

dinicaKliničkog centraCr-

neGore reagovao jena, kako

sunaveli, politikantskena-

padeSindikatadoktorame-

dicine i poručili da je taj sin-

dikat iznioneistinena račun

svojihkolega i najveće

zdravstveneustanoveuna-

šoj zemlji.

Kako piše u reagovanju, Kole-

gijum stoji iza iznijetih stavo-

va kojima je osudio djelovanje

Sindikata doktora medicine,

te „tendeciozne i sinhronizo-

vane napade na direktoricu

KCCGZoricu Kovačević i po-

kušaj minimiziranja uspjeha

koje je KCCG ostvario u pret-

hodnomperiodu“.

PredsjednicaSindikatadokto-

ra medicine Milena Popović-

Samardžić saopštila je u srije-

du, pored ostalog, da je

direktorica Kliničkog Zorica

Kovačević zloupotrijebila

stručni kolegijum te ustanove

za diskreditaciju sindikata.

Ustvrdila je i dauSindikatuna

čijemje čelunema politike.

Kolegijum doktora organiza-

cionih jedinicaKliničkog cen-

tra juče je poručio koleginici

Popović-Samardžić, da je nji-

hovo prethodno saopštenje

jednoglasan stav koji su zau-

zeli na kolegijumu.

- Saopštenje je poslatomediji-

mana inicijativudirektorakli-

nika, a ne direktorice KCCG.

Doktorski,stručniietičkiinte-

gritet potpisanih ljekara je ga-

rancija autoriteta profesije i

afirmacije KCCG. Ujedno se

radi o ličnostima koje su uzor

svih zaposlenih koji žele da

usvajaju znanja i stručne sa-

vjete svojihmentora - poručio

jeKolegijumdirektora.

Ukazali su da je ovakvim po-

našanjemPopović-Samardžić

„najvišekompromitovan“ sin-

dikat na čijem je ona čelu, „što

potvrđuječinjenicadajedošlo

do velikog odliva ljekara iz

SDM-a i njihovog masovnog

iščlanjivanja sa tendencijom

daljeg odliva“.

- To jasno govori o razočare-

nju doktora i uništavanju jed-

nedobreidejekojujekompro-

mitovala upravo predsjednica

pomenutog sindikata. Pozna-

vajući pojedine kolege koje su

jošučlanstvu,dokazaniuljud-

skim i stručnim kvalitetima,

ostaje namda vjerujemo da će

uticati na predsjednicu SDM-

a i uputiti je u načela ljekarske

etikeideontologije,idaćesvo-

jim autoritetom uticati da

spriječe nedvosmislen upliv

pojedinih političkih i kvazi

političkihstrukturauradovog

sindikata - napisali su u saop-

štenju.

Kolegijum direktora organi-

zacionih jedinicaKCCG, kako

su naveli i dalje ostaje otvoren

za saradnju u odnosu na sve

iskrene i kvalitetne prijedloge

iinicijativeljekarskihstrukov-

nihorganizacija.

Saopštenje su potpisali: dr

Ranko Mirović, prof. dr Mi-

odragŠoć,mrph.NajdanaGli-

gorović-Barhamović, prof. dr

MilenaĐurović, drSretenKa-

varić, dr Haris Kujundžić, dr

sc. med. Novak Lakićević, dr

Nebojša Bulatović, dr Brani-

mir Vlahović, dr Jevto Erako-

vić, dr Željko Golubović, prof.

dr Vladimir Todorović, dr Ni-

kola Bulatović, doc. dr Petar

Kavarić, prof. dr Marina Rat-

ković, dr Hasib Lukač, dr Do-

brilaNikčević, prof. drOlivera

Miljanović,drSonjaMilašino-

vić, dipl. farmaceut Ljiljana

Jauković, prof. drSnežanaVu-

jošević, drObradVujadinović,

dr sc. med. Elvir Zvrko, dr Že-

ljana Škarić-Karanikić, dr

Dženad Ganjola i dr Nermin

Abdić.

K.J.

Politikantski napadi

Kolegijumdirektora organizacionih jedinica KCCG

saopštio je da vjeruje da će kolege koje su još u

članstvu Sindikata doktoramedicine, a dokazani

su u ljudskim i stručnimkvalitetima, uticati svojim

autoritetom i spriječiti nedvosmislen upliv pojedinih

političkih i kvazi političkih struktura u rad Sindikata

Kolegijumdirektora KCCG

u saopštenju navodi da ta

zdravstvena ustanova ima

impresivne rezultate.

- U 2017. godini bolnički je

liječeno 38.292 pacijenata.

U Poliklinici pruženo preko

1.500.000 zdravstvenih

usluga, u Urgentnom cen-

tru zbrinuto blizu 80.000

pacijenata, obavljeno

13.203 operacija i 2.475

malih hirurških intervenci-

ja. Obavljena su 3.103 poro-

đaja, oko 10.500 dijaliza,

preko 4.500 angiodijagno-

stike od kojih blizu 3.000

koronarogra ija, kao i oko

4.000 osteodezintometrija,

preko 3.600 scintigra ija,

preko 25.000 CT pregleda,

preko 16.000 magnetnih

rezonanci, 7.700 ultrazvuč-

nih pregleda i blizu 9.000

doplera - naveli su oni.

Rekli su da je prošle godine

268 zaposlenih svih pro ila

bilo na 647 stručnih usavr-

šavanja.

- Na specijalističkom stažu

je 178 ljekara koji će završiti

u naredne tri godine, dok je

u toku izbor kandidata za

još 33 specijalizacije na koje

se prijavilo 75 ljekara - piše

u saopštenju.

Impresivni

rezultati

PODGORICA

–Timstudena-

taPravnogfakultetaUniver-

zitetaCrneGoreukojemsu

SimonaJovanović, StefanĐu-

rović,AnaVukčević iMarija

Vesković, juče jeprimiomini-

starprosvjeteDamirŠehović i

uručio impoklone, nakonšto

supostigli velikiuspjehpla-

smanomufinale izuzetno

prestižnogmeđunarodnogta-

kmičenjauoblastiprivrednog

prava i ljudskihpravauLon-

donu.

- Znanje naših učenika i stude-

nata se po pravilu potvrđuje

svuda u svijetu - rekao je Šeho-

vić.

Tokomrazgovora, kako je saop-

šteno iz Šehovićevog kabineta,

studenti su pojasnili da je kon-

kurencija na takmičenju bila

velika,sobziromnatodajeuče-

stvovalo230fakulteta izčitavog

svijeta. Kako su naglasili, takva

konkurencija čini još značajni-

jom činjenicu da su se plasirali

međunajbolja tri timauEvropi,

zajedno sa Francuskom i Veli-

komBritanijom.Istaklisuidasu

većdrugugodinustudentiPrav-

nog fakulteta među najboljima

na ovom takmičenju, jer su lani

osvojiliprvomjestouusmenom

nastupu, a dobili su i priznanje

za pismene podneske. Kako je

saopšteno, ministar je rekao da

jeovakavplasmanstudenata još

jedan dokaz poruke kojuMini-

starstvoprosvjetešalje,atojeda

niti jedno zanimanje nije samo

posebidobro,većsamonačinna

koji semi bavimonjime.

- Ne težite izvrsnimzanimanji-

ma, jer takvih nema, već izvr-

snosti u obavljanju bilo kog za-

nimanja za koje imate afiniteta

–rekao jeon.

Sa studentima je bio i dekan

Pravnog fakulteta Velimir Ra-

kočevićkoji je istakaodauspjeh

čini posebnim i činjenica da se

takmičenjeorganizujenaengle-

skomjezikuiukonkurencijiko-

joj je skoro isključivo engleski

jezikmaternji.

- Najponosniji sam dekan, jer

imamo nesumnjivo briljantne

studente–naglasio jeon.

Takmičenje se sastoji od izrade

tužbe i odgovora na tužbu, kao i

u simulaciji rasprave na ročištu

pred nadležnim sudom u Veli-

koj Britaniji, na osnovu zadatog

slučaja iz oblasti privrednog

pravailjudskihprava.Pripreme

studenata za ovomeđunarodno

takmičenje je sprovela student-

ska organizacija Pravnog fakul-

tetaUCG–ADAMAS.

Studenti su se za takmičenje

pripremali višemjeseci pod ru-

kovodstvom trenera tima Senje

Božović - advokatice, Marije

Stojanović - advokatske pri-

pravnice i Katarine Bošković -

rukovoditeljke takmičenja, koja

je vodila prošlogodišnji pobjed-

ničkitim.Pomoćupripremistu-

denatadalisuipomoćnitreneri,

advokatske pripravnice Jasna

Velimirović i Milana Tomić.

Članovi pomoćnog takmičar-

skogtimabilisuMilicaBožano-

vić, Matija Vujičić, Anđela Da-

bović, Aleksandra Žižić i

KsenijaSimović.

N.Đ.

PODGORICA

-PredsjednikZajedniceCrnogoracaAlbanije

MarinkoĆulafić, napozivalbanskogepiskopaAndonaMerda-

nija, prisustvovao jesvečanostiuManastiruSvetogVladimirau

Elbasanu.

Kakojesaopštio,naskupujenaglasioneprocjenjivureligijsku,isto-

rijsku i kulturnuvrijednost togmanastira.

-Apelovaosamdasvizajednotrebadaudružimosnageidazatraži-

mo od lokalnih institucija, Ministarstva kulture, pravnih i fizičkih

lica na potpunu restituciju svihmanastirskihobjekata – saopštio je

Ćulafić.

Istakao je i da jeneophodnopoboljašnjeputne infrastrukture.

R.D.

PONOSNINAUSPJEHSTUDENATA:

SaprijemakodŠehovića

Ministar prosvjete uručio poklone timu Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Uspjesi na takmičenjimapotvrdaznanja studenata

Kolegijumdirektora

organizacionih jedinica

Kliničkog centra

Sa svečanosti

Inicirati postupak

restitucijeobjekata

ManastiraSvetog

VladimirauElbasanu