Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 36 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 15. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

-Korisnicenaknada zamajke troje i više

djecepredale su juče zahtjevzaprijemkodpredsjednika

MilaĐukanovića, a, ukoliko im, kako surekle, nebudu

vraćena zagarantovanaprava, predaće slučaj Evropskom

suduza ljudskaprava.

PredsjednicaKoordinacionogodborakorisnicanaknadaŽelj-

ka Savković rekla je na protestu da građani treba da se izbore

za državu u kojoj će se poštovati Ustav, kao najviši pravni akt,

kao i zakon.

- Majke će nastaviti da iskazuju nezadovoljstvo sve dok imne

budevraćenopravokojeimjeneustavnooduzeto–reklajeona.

Rosanda Peković iz Bijelog Polja kazala je da očekuje da će

zahtjev za prijemmajki kod predsjednika Mila Đukanovića

biti uvažen i da će razgovorom, kako je navela, doći do spora-

zuma.

- On je, na jednoj konvenciji uNikšiću, rekao damajkama do-

životno stečeno pravo nemože biti oduzeto. Nadamo se da će

ostati pri svomstavu - navela jePeković.

R.D.

ske poslove

orta je

aDajbabe

neophodno da se u rješenju o

proglašenju za kuturno do-

bro, shodno Zakonu o zaštiti

kulturnih dobara, jasno i pre-

ciznoopišugranicenepokret-

nog kulturnog dobra Mana-

stirDajbabe i granice njegove

zaštićene okoline i objekata

kojiseunjojnalaze.IzUprave

kažuda je činjenicada zaMa-

nastirnijedonešenonovorje-

šenje i najavljuju da će biti

donijeto, ne samo za ovo kul-

turno dobro, već i za mnoga

druga. Oni su istakli da je do-

nošenje rješenjaproces, ali da

to ne znači da umeđuvreme-

nunakulturnimdobrima, od-

nosno njihovoj neposrednoj

okolini, može raditi kako ko

hoće.

-Dok se ne donesunova, važe

stara rješenja, dakle, shodno

članu 142 Zakona o zaštiti

kulturnih dobara, spomenici

kulture čiji je status utvrđen

po ranijim propisima imaju

statuskulturnogdobrauskla-

dusaovimzakonom–poruči-

li su oni. Ukazali su, takođe,

na važnost što je Crna Gora

potpisnica međunarodnih

konvencija o zaštiti i očuva-

njukulturnihdobara.

- Neusmjereni i nelegalni ra-

dovi, ovog puta u portiMana-

stira Dajbabe, u suprotnosti

su i sa domaćim i sa međuna-

rodnim zakonima – kazali su

izUprave.

Naveli su, takođe, da je u sva-

kom slučaju dobro što je in-

spektor Uprave za inspekcij-

ske poslove zatražio od

urbanističko-građevinskog

inspektora u Ministarstvu

održivog razvoja i turizma da

izađe na teren, jer je ovdje ri-

ječ o gradnji bez građevinske

dozvole. Kako jePobjeda juče

objavila, taj inspektor je obi-

šao prostor gdje je nikao ne-

zakoniti vjerski objekat, no,

međutim, nije riješio pro-

blem. Nije zatekao nikog da

izvodi radove zbog čega je in-

vestitora pozvao da dođe u

prostorije Ministarstva kako

biseizjasniodaliimadozvolu

za gradnju ili nema, aonda će,

kako su kazali, oni dalje po-

stupiti po zakonu.

Crnogorski pokret podnio je

krivičnu prijavu protiv Srp-

ske pravoslavne crkveMitro-

polije crnogorsko-primorske

zbog krivičnih djela zloupo-

treba službenog položaja, de-

vastacija i prisvajanje kultur-

noga dobra.

N.ĐURĐEVAC

Protest bivših korisnica doživotnih naknada

Majkezatražileprijem

kodĐukanovića

PODGORICA

– Žiri za

dodjelunajvećegdržavnog

priznanja – Trinaestojulske

nagrade – odlučio je juče

naCetinjuda nagrada za

životnodjelopripadne

botaničaruprof. dr Vukiću

Puleviću, dok sugodišnje

nagrade dobili vajar Krsto

Andrijašević, violončelista

AleksaAsanović i profesor

crnogorskog jezika dr

AdnanČirgić.

U kategoriji nagrade za

životno djelo bilo je 16 nomi-

Žiri donio odluku ko su dobitnici najvećeg državnog priznanja

DrVukićPulević

KrstoAndrijašević

AleksaAsanović

DrAdnanČirgić

Trinaestojulskanagrada

Puleviću, Andrijaševiću,

Čirgiću i Asanoviću

novanih, dok ih je u kategoriji

godišnje nagrade bilo 27.

Predsjednik žirija bio je Rajko

Todorović, a članovi profesor

emeritus Ilija Vujošević, pro-

fesor dr Igor Lakić, mr Miomir

Vojinović i prim. dr sci. med.

AsimDizdarević.

Trinaestojulska nagrada se

dodjeljuje građaninu ili držav-

ljaninu Crne Gore, grupi lica, ili

pravnom licu koje ima sjedište

na teritoriji naše države, za

djela, ili ostvarenja u svim

oblastima rada i stvaralaštva u

prethodne dvije godine, koja

su od izuzetnog značaja za

državu.

J. B.

Vlada usvojila Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana

PODGORICA

–Vlada je juče

usvojilaPrijedlogodlukeo

donošenjuProstornogplana

posebnenamjeneNacional-

nogparkaProkletije.

Ministar održivog razvoja i tu-

rizmaPavleRadulovićkazao je

da sada prvi put to područje

imasvojprostorno-planskido-

kument koji je obezbijedio da

se po standardima čuva i una-

pređuje.

- Obezbijeđeno je i da se u nje-

mu otvori mogućnost za tradi-

cionalne zanate i privređiva-

nje, poljoprivredu, mahom

stočarstvo, kao i mogućnost za

nekoliko potencijalnih skijali-

šta, jer jeNacionalnimparkom

Standardza razvoj Prokletija

Prokletije

Vlada je donijela Odluku o

Savjetu za saradnju organa

državne uprave i nevladinih

organizacija. Broj članova sma-

njen je sa 23 na 13, što bi tre-

balo da doprinese efikasnijem

radu. Predsjedavanje Savjetom

povjereno je ministru javne

uprave, a zamjenik predsjedni-

ka će, kao i do sada, biti iz reda

nevladinih organizacija.

Donijeta je i Uredba o izboru

predstavnika nevladinih orga-

nizacija u radna tijela organa

državne uprave i sprovođenju

javne rasprave u pripremi

SavjetzasaradnjusaNVO

zakona i strategija.

Najvažnija novina u odnosu

na važeća rješenja je proši-

renje obuhvata sprovođenja

javne rasprave i na strateška

dokumenta (a ne samo na

zakone kako je do sada bio

slučaj), a propisuju se i nužni

izuzeci od obaveze sprovo-

đenja javne rasprave.

zahvaćen prostor Bogićevice -

naveo je Radulović. Područje

Prokletija proglašeno je zaNa-

cionalni park 2009. godine.

VladajejučeusvojilaiIzvještaj

o realizaciji Akcionog plana za

sprovođenje Strategije sarad-

nje sa iseljenicima 2015-2018,

za prošlu godinu. Konstatova-

no je da se u drugom kvartalu

ovegodineočekujeidonošenje

novog zakona o saradnji Crne

Goresadijasporom-iseljenici-

ma. Zaključeno je da je lani na-

stavljeno sa organizovanjem

manifestacija i skupova čiji je

cilj očuvanje i promocija crno-

gorske kulture i tradicije.

Navedeno je i da je na planu ja-

čanja obrazovne, naučne i

sportske saradnje, nastavljeno

sa uključivanjem visokoobra-

zovnog kadra iz iseljeništva,

povezivanjem obrazovnih

ustanova iz Crne Gore sa orga-

nizacijama iseljenika, organi-

zovanjemLjetnje škole jezika i

kulture u Crnoj Gori i nasta-

vom dopunskog obrazovanja i

vaspitanjaudržavamaprijema

u okviru naših iseljeničkih or-

ganizacija, te saradnjom sa

sportskim organizacijama i

istaknutim sportskim radnici-

ma.

Uoblastizaštitepravaipoloža-

ja iseljenika, počelo je izdava-

nje iseljeničihknjižica.

M. P. M./N. K.

Poslije 17mjeseci liječenja radosne vijesti iz dječije bolnice u Sinsinatiju

Selenapobijedila tumor

PODGORICA

–MalenaSele-

naMandić izduge i teške

borbeprotivneuroblastoma

izašla jekaopobjednik. Njeni

roditelji su sinoćobjavili na

Fejsbuk stranici „HelpSele-

na“da jedjevojčicapobijedila

tumor.

- Sedamnaest mjeseci, šest he-

mo terapija, dvije transplanta-

cijekoštane srži,mjesec radija-

c i j e, skoro šes t mj esec i

imunoterapije, bezbroj tran-

sfuzija krvi, noćnih odlazaka u

bolnicu i toliko strijepnje da se

tijelo koči, a mozak ne radi. A

onda dođe drWeiss i kaže nam

sad, prije dva sata, znate vaša

ćerka nema tragove kancera u

tijelu,skenjepokazao.Ikažedr

Weiss siguran sam da će vaša

ćerka imati dug život - napisali

sunjeni roditeljiAidaRamuso-

vić i BranoMandić na Fejsbuk

stranici „Pomoć za Selenu“.

Istakli su da im je sve vrijeme

Selena bila motivacija da idu

naprijed.

- Kad je bilo najteže, Selena je

tražila da sluša pjesmu „I am

still standing“ - Još uvijek sto-

jim. Hvala vam svima! Znamo

da se radujete koliko imi! Ane-

uroblastomi možemo da kaže-

mo: We are still standing - po-

ručujuSelenini roditelji.

Prošle godine kada je malena

junakinja imala tri godine, nje-

ni roditelji otkrili su da ima ne-

uroblastom - kancer koji se ra-

zvio u stomaku i metastazirao

na koštanoj srži.

Napravili su blog helpselena.

com i Fejsbuk stranicu Pomoć

za Selenu kako bi prikupili no-

vac za njeno liječenje.

Za nepunih 48 sati ljudi dobre

volje pokazali su se na djelu –

čitavaCrnaGora i region–sku-

pljeno je više id 200.000 eura

koliko im je bilo potrebno za li-

ječenje.

Humanost i želju da pomognu

pokazale su i organizacije i po-

jedinici, pa je u januaru organi-

zovan prvi crnogorski Teleton

„Podrži, pobijedi“ na kojem je

sakupljeno 367.374 eura.

Selenini roditelji su novac koji

jebio iznad iznosakoji su traži-

li preusmjerili Fondu „Budi

human“ za sljedeću humani-

tarnu akcijuovog tipa.

Najteži dio terapije za malenu

Selenu počeo je 21. avgusta

prošlegodinekada su joj uradi-

li duplu transplantaciju košta-

ne srži udječijoj bolnici uSina-

stiju u SjedinjenimAmeričkim

Državama.

Njena majka je tada kazala da

će naredni period za njenudje-

vojčicubiti dug i zahtjevan.

- Hvala vamna gotovo svakod-

nevnojpodršci.Čujemosebrzo

sa još boljimvijestima - napisa-

la jeAida tada i bila je upravu.

K. J.

Selena