Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 36 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 15. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Naša jeoba-

vezadapodstičemoglas ra-

zuma, da seborimo i vjeruje-

mou svijet koji neće

pokleknuti predozbiljnimci-

vilizacijskimizazovima. Su-

život različitosti unašoj zem-

lji ohrabrujenas udostižnost

takvogkoncepta. To suporu-

ke i optimizamkoji namdo-

nosebajramski dani –kazao

je reis Islamske zajedniceu

Crnoj Gori Rifat Fejzić česti-

tajući Ramazanski bajram.

Poručiojedaprazničnuradost

inadutrebadijeliti sasvimlju-

dima.

-Nekasvakiodnasbudehoda-

jući primjer pravog muslima-

na i izlog islama! Neka ovaj

Bajrambude prekretnica i ne-

ka nas Alah pomogne u tome!

Moleći Uzvišenog Gospodara

za mir, slobodu i pravdu u svi-

jetu, svim muslimankama i

muslimanima u zemlji i dijas-

poričestitamRamazanskibaj-

ram- kazao jeFejzić.

On je rekao da je istrajnost na

duhovnoj i tjelesnoj samokon-

troli osvijetlila horizont u ko-

jem se jasno razlikuje dobro

od zla.

- To je radost vjernika, to je

Bajramkojinamdolaziinano-

vo nas podsjeća na dostižnost

nagrade nakon pregnuća, na

vječnost nakon prolaznosti.

Jer, i život prođe poput rama-

zana. Srećan li je vjernik koji

ga živi kao sredstvo za vječnu

nagraduanekaocilj. To jeono

što životu daje neprolaznost a

čovjekumir - rekao jeFejzić.

Podsjetio je da muslimani

ispraćaju mjesec Ramazana

koji su proveli u postu i preda-

nosti Stvoritelju, trudeći se da

dostignu njegovu milost i

oprost.

Reis Islamske zajednice čestitao Ramazanski bajram

Rifat Fejzić

Fejzić: Podstičimo

glas razuma

Rekao je da su iftar dijelili sa

ukućanima, prijateljima i ko-

mšijama, pomagali siromašni-

ma,bolesnimaiobespravljeni-

ma i da j e s o l i da rno s t

nadvladala sebičnost, „a pru-

žena ruka stisnutu šaku“.

Fejzić je u bajramskoj poruci

vjernicima poručio da su sa-

vremenici svijeta nestabilnog

poretka u kojemdominira po-

hlepa, a pravdudefiniše sila.

- Na krilima islamofobije lega-

lizuju se stradanja i protjeriva-

nja muslimana sa svojih ognji-

šta i utočišta, a vjera nam se

krivotvori-kazaojeFejzić.

K.J.

Ramazanski bajram juče su

čestitali i zvaničnici i politi-

čari.

Predsjednik Skupštine

Ivan Brajović poručio je da

„zajedništvo u vjeri, milosrđe

i tolerancija na koje poziva

veliki muslimanski praznik

Ramazanski bajram, treba

da nam služi kao paradigma

zajedništva i povjerenja, ali i

socijalne jednakosti i pravde

umultinacionalnim, multi-

konfesionalnim i multikultu-

ralnim sredinama“.

Predsjednik Vlade Duško

Marković, pored ostalog,

istakao je da je Crna Gora

jedinstven primjer u Evropi

odgovornog odnosa manjin-

skih naroda prema državi.

- Crna Gora svoju civilizacij-

sku perspektivu već odavno

izgrađuje na afirmaciji mul-

tinacionalne i multivjerske

harmonije kao jedne od

temeljnih vrijednosti crno-

gorskog društva – naglasio

je on.

Čestitke

Izložba Kratka priča o zelenoj gradnji

PODGORICA

–AmbasadorHansGinterMaternuručio je

jučediplome studentima crnogorskih fakulteta, a sada

stručnjacima za ekološkugradnju.

NasvečanojceremonijiuEUInfocentrupredstavljenajeiizlož-

ba Kratka priča o zelenoj gradnji, koja objašnjava glavne postu-

late ekološkog i odgovornog pristupa gradnji.

Već drugu godinu Savjet za ekološku gradnju Crne Gore (GBC

ME) sprovodi projekat Stručnjaci zelene gradnje (Green Buil-

ding Professional - GBPro), uz podršku Ambasade Njemačke u

Podgorici i partnerstvo saUniverzitetomDonjaGorica.

N.K.

Novageneracijastručnjaka

Sa svečanosti uEUInfocentru

Uprava za kulturna dobra nije zadovoljna nalazomUprave za inspekci

Propust inspektora,

sastavni dioManasti

Neusmjereni i nelegalni radovi, ovog puta u porti Manastira

Dajbabe, u suprotnosti su i sa domaćim i sameđunarodnim

zakonima, rekli su iz Uprave za kulturna dobra

PODGORICA

–Uprava za

kulturnadobranije sagla-

sna saocjenominspektora

Uprave za inspekcijskepo-

slovedanijemogaodapeča-

tira ilegalni objekat koji se

gradi poredManastiraDaj-

babeuPodgorici, ističući da

je tomogaodaučini jer je ja-

snodanezakonita građevi-

naničeuportiManastira,

„koja je svakakoneodvojivi

diokulturnogdobra“.

Manastir Dajbabe je zaštiće-

no kultuno dobro a inspektor

za kulturna dobra je nakon

obilaska nelegalne građevine

saopštio da ništa nije mogao

da učini jer nije precizirano

koji je zaštićeni prostor Ma-

nastira.

InstruKcIJe

- Inspektor nadzorom nije

tretirao portu kao sastavni,

neraskidivi dio Manastira.

Inspektor je naveo da u listu

nepokretnosti broj 212nepo-

stojizabilježbadasekatastar-

ska parcela broj 2659 nalazi u

granicamazaštićenogkultur-

nog dobraManastir Dajbabe.

Da pojasnimo, u rješenju o

s t av l j an j u pod za š t i t u

br.597/50 i rješenju o uvođe-

nju u registar br.01-1107 od

04.09.1961. godine ne postoje

katastarske parcele, pa sa-

mim tim iste se nijesu mogle

naći u listu nepokretnosti –

poručili su iz Uprave za kul-

turna dobra.

Nemogu se, kakokažu, sagla-

siti sa ocjenom inspektora da

nije mogao da reaguje zato

što se radovi ne izvode direk-

tno na Manastiru i pojašnja-

vaju da je prostor oko ovog

kulturnog dobra svakako pod

zaštitom. Podsjetili su da je

Uprava za zaštitu kulturnih

dobara u julu 2017. godine

izradila studiju zaštite kul-

turnih dobara za potrebe

izrade DUP-a Dajbabska go-

GrađevinakodManastiraDajbabe

MitropolitMihailo

Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve

Mihailo negodovao je što inspektor Uprave

za inspekcijske poslove nije mogao da utvrdi

da je nespornom ilegalnomgradnjomugro-

žen Manastir Dajbabe kao zaštićeno kulturno

dobro, uz obrazloženje da nijesu precizirane

granice zaštićene okoline manastira.

- To je skandalozan i sramotan zaključak, koji

pokazuje da je Srpska crkva sila koja je namet-

nula crkveno-političku hegemoniju Crnoj Gori.

Njeno svještenstvo se pretvorilo u instrument

terora. Za takvo stanje i takav zaključak jed-

noga inspektora za kulturnu baštinu, u pitanju

nacionalne kulturne baštine prvoga reda,

odgovornost snosi državna administracija i

najviše državne adrese. One koketiraju s beo-

gradskompatrijaršijom, koja sprovodi politiku

koja je direktno uperena protiv interesa Crne

Gore. Na tome primjeru vidi se što znači nad-

moć te svetosavske religiozne formacije, koja

se oslanja na državnu silu, koja joj je s ruke, još

od devedesetih godina prošloga vijeka, pa sve

do danas – poručio je Mihailo.

Upozorio je i da kvalifikacija inspektora, da u

slučaju već devastiranoga dajbabskoga mana-

stira, nije u stanju da utvrdi da li je ugrožen

manastir kao kulturno dobro, ustvari, ,,opisuje

razmjere katastrofalnoga stanja u pitanju kul-

turne baštine“.

- To podrazumijeva, a mi očekujemo, da vlasti

urgentno preispitaju rad nadležnih službi za

njenu zaštitu, i preduzmumjere protiv krivaca

za takav zločinački odnos prema kulturnoj

baštini – saopštio je on.

MitropolitMihailo:Preispitati rad

službizazaštitukulturnihdobara

ra, a da je u Zakonu o zaštiti

kulturnih dobara jasno nave-

deno da ,,planski dokument

mora biti usklađen sa studijom

zaštite kulturnih dobara“. Po-

jašnjavaju i da je propisano da

se planskim dokumentima

obezbjeđuje zaštita kulturnih

dobara i njihove okoline, kao

integralnog dijela savremenog

društvenog, ekonomskog i ur-

banog razvoja, na način kojim

se poštuje njihov integritet i

status i dosljedno sprovode re-

žim i mjere zaštite koji su pro-

pisani zakonom.

- Uprava je dala pozitivno mi-

šljenje na nacrt Detaljnog ur-

banističkog plana ,,Dajbabska

gora“, dostavljenog u novem-

bru 2017. godine, i u tomplanu

nije bilo nikakve nove crkve u

neposrednoj blizini Manastira

Dajbabe– istakli su izoveusta-

nove.

rJešenJa

Inspektorjeunalazukojijedo-

stavio Upravi za kulturna do-

bra, takođe, preporučio, da je

Završna svečanost Olimpijade znanja

Nagradeza74 takmičara

PODGORICA

-DekanPri-

rodno-matematičkog fakul-

tetaprof. drPredragMirano-

vić svečano jeuručio

diplome i simboličnenagra-

denajuspješnijimtakmičari-

maOlimpijade znanja.

Kako je saopšteno, nagrađeno

je njih 74, osnovaca i srednjoš-

kolaca sa najboljim rezultati-

ma u znanju iz matematike, fi-

zike, biologije, hemije i

programiranja. Redovni profe-

sor PMF-a dr Borko Vujičić,

koji je bio uključen u organiza-

ciju Olimpijade znanja, kazao

je da je svečanost završni čin u

djelatnosti Fakulteta koja traje

odpočetkamarta.

Sa svečanosti

- U organizaciji takmičenja

učestvuje više od 40 profesora

i saradnika Prirodno-matema-

tičkogfakultetajer,kadaseima

uvidubroj razreda i predmeta,

realizuje se 26 paralelnih ta-

kmičenja – rekao je on.

Istakao je da je ove godine bilo

manje učenika nego lani, što je

uočljivo na matematici u

osnovnoj školi.

- Uspjeh je bolji nego prethod-

nih godina, naročito u Gimna-

ziji,stimštopopitanjuuspjeha

treba biti oprezan, jer on zavisi

od izborazadatka i pripremlje-

nosti za određenu oblast – na-

veo je on.

Đacima takmičarima je, tako-

đe, poručio da je važnije nad-

metati se sa samimsobomane

sa drugima, te da su takmiče-

nja povod za druženja i pove-

zivanja generacija koje će jed-

nogdanapreuzeti razvojCrne

Gore.

r.D.