Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 36 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 15. jun 2018.

Ekonomija

ična

ljugradnju

ložili propisivanje kazne za-

t vo r a z a ne s av j e s t an i

neprofesionalan rad - objasni-

la je ona i naglasila da bi se na

taj način locirala odgovornost

za nerijetko svjesnu zloupo-

trebu, propuste i namjerne

greške u izradi planske doku-

mentacije, izdavanje urbani-

stičko tehničkih uslova su-

p r o t n o p l a n s k i m

dokumentima što je često u

opštinama, neblagovreme-

nom i nesavjesnom radu in-

spekcije u ovoj oblasti što je

prouzrokovalo gradnju veli-

kogbrojabespravnihobjekata.

LakovićDraškovićjekazalada

bi prihvatanje tog prijedloga

,,oskrnaviloKrivičnizakonik“.

- U zakonu postoji čitav kor-

pus krivičnih djela po kojima

mogu da odgovaraju kako

službena tako i odgovorna lica

uorganimakakonadržavnom

tako i na lokalnomnivou - od-

govornost za nesavjestan rad,

zloupotrebu službenog polo-

žaja. Ako bi se prihvatio pri-

jedlog Inženjerske komore to

bi bilo prenormiranje koje bi

vodilo u banalizaciju krivič-

nog zakonika i pravilo proble-

me u primjeni - objasnila je

predstavnica Ministarstva

pravde.

Predsjednik odbora Željko

Aprcović je objasnio da In-

jženjerskakomoranemožeda

bude predlagač zakona i da se

njihovprijedlogmožetretirati

samo kao intervencija na

predložene izmjene Kriv-

ičnog zakonika.

- Ako insistirate na prijedlogu

konsultujte se sa nekimposla-

nikom kako bi on podnio

amandman - objasnio je on.

M.P.M.

PODGORICA-

Javni pozivza

građanekoji želedakupe stan

uovogodišnjemtrećempro-

jektu ,,Hiljaduplus“biće ras-

pisanupočetkomjula - kazao

jePobjedi generalni direktor

Direktorata za razvoj stano-

vanjauMinistarstvuodrži-

vog razvoja i turizmaMarko

Čanović.

Završen je javni poziv za ko-

mercijalnebanke i zaponuđače

stanova,asadapredstojirazma-

tranje njihovihponuda.

- Nakon toga pravimo konačnu

listuponuđenihstanova i raspi-

sujemo javni poziv za građane,

koji prema planu treba da bude

raspisan početkom jula - kazao

jeČanović.

Povoljnosti

Uslovi su fiksna kamatna stopa

do 2,99 odsto, period otplate do

20 godina bez obaveznog uče-

šća i obrada kredita do 0,3 od-

sto.

- Prijavile su se Sosijete ženeral

Montenegro banka, NLB, Cr-

nogorskakomercijalna,Lovćen

i Erste banka - kazao jeČanović

ističući da banke koje su dio

ovog projekta, imaju filijale u

svimopštinama.

- Kreativnost banaka se ogleda

u povoljnostima. Kako su kori-

snici projekta građani sa sred-

njimi nižimprimanjima, a troš-

kovi osiguranja života su

dodatno opterećenje, neke od

banaka nude osiguranje na 40,

odnosno 50 odsto iznosa kredi-

ta, dodatne popuste, a neke i ne

traže osiguranje kao sredstvo

obezbjeđenja - naglasio jeČa-

nović i dodao da su banke pri-

premile povočjne gotovinske

kreditezaopremanjestanova.

- Maksimalno dozvoljeno

mjesečno zaduženje je do 50

odsto mjesečnih primanja, a

kreditnasposobnostmožebiti

uvećana udruživanjem sred-

stava članova porodice. Rata

za kredit od 40.000 eura će

iznositi 220 eura, a 276 će biti

za kredit od 50.000 eura - na-

pomenuo je Čanović i dodao

da je to na nivou prosječne ren-

te za stan.

Dodao je da su popuste pripre-

mili i notari.

interesovanje

Čanović kažeda je intersovanje

građana veliko i dodaje da će

uskoro biti aktiviran kol centar

za sve informacije. Uslovi za

građane su da imaju državljan-

stvo i prebivalište u Crnoj Gori,

da niko u porodici nema stan ili

višeod trećine stanau susvojini

u posljednje tri godine, da je

podnosilac zahtjeva kreditno

sposoban i da se zadovolje kri-

terijumi u pogledu kumulativ-

nih primanja (600 eura za pod-

nosioca zahtjeva, 420 eura za

svakog punoljetnog i 300 eura

zasvakogmaloljetnogčlanado-

maćinstva).

n.KovaČeviĆ

U projektu ,,Hiljadu plus“ učestvuju Sosijete ženeral, NLB, CKB, Lovćen i Erste banka

Javni poziv

zagrađane

početkomjula

- Trenutno se razmatraju ponude

ponuđača stanova, a kako se nudi i

starogradnja očekujemo da će ova faza biti

najuspješnija do sada - kaže Čanović

MarkoČanović

PODGORICA-

Vlada je juče

usvojilaprijedlogugovorao

dugoročnomzajmuod 19

miliona eura izmeđuKine-

ske razvojnebanke i Investi-

ciono-razvojnog fonda za

kreditiranjepreduzetnika.

-Plan jedaseugovorpotpiše7.

jula na samitu u Sofiji, a novac

će biti na raspolaganju nakon

30 dana - kazao je nakon sjed-

nice Vlade predsjednik IRF-a

ZoranVukčević.

Uslovi

Uslovi kredita su dogovoreni

– rok vraćanja tri godine, sa

kamatnom stopom od 2,1 od-

sto.

- Sredstva će biti upotrijeblje-

na da mali proizvođači, koji

novac dobijaju za 90 ili 20 da-

na, budu isplaćeni za sedam

dodesetdana, štoće impomo-

ći da ne odu u stečaj - rekao je

Vukčević i objasnio da je ta-

kvih firmi lani bilo 120.

- U okviru inicijative 16+1 for-

miran je međubankarski kon-

zorcijumčiji je član ispredCr-

ne Gore IRF i ovo je prvi

projekat. Priprema se novi

aranažmanod50milionaeura

za razvoj preduzeća – najavio

jeVukčević.

Vlada je prihvatila i dopunu

Opšteg kolektivnog ugovora,

kojomje tomdokumentupro-

dužen rok do 30. juna 2019.

godine.

stambeni fond

Nije iskorišćeno parvo preče

kupnjedaseodUnijeposloda-

vaca kupi njihov udjel od 6,98

Vlada usvojila prijedlog ugovora o zajmu između Kineske razvojne banke i IRF

Zapreduzetnike 19miliona

Za pomoćnika sekretara

Sekretarijata za razvojne

projekte Vlada je juče

postavila Željka Vidakovi-

ća. Za direktora JU Službe-

ni list Crne Gore, imenovan

je Momčilo Vujošević,

dosadašnji direktor. Za

državnog sekretara u Mini-

starstvu kulture imenovan

je Dražen Blažić.

Vidakoviću

Sekretarijatu

zarazvojne

projekte

odsto „Crnogorskog fonda za

solidarnu stambenu izgrad-

nju“ za 20 hiljada eura. Za ku-

povinujezainteresovanSindi-

kat Trebjese.

VlasnicifondasuVladaiSavez

sindikata sa po 46,51 odsto i

Unija poslodavaca 6,98 odsto

kapitala.

m.P.m.

PODGORICA

- Budvanski hotel Kruna i apartmani Alexandar i

Blu Mediteran dobili su ekološki znak Evropske unije

Budva je zvanično postala lider po broju zelenih hotela, kojih je

ukupno šest. Programpodsticaja omogućava dobijanje ekološke

oznake kvaliteta besplatno, zahvaljujući udruženim sredstvima

opštine, lokalne turističke organizacije i razvojnog programa UN.

Ekološka oznaka je potvrda da objekti sprovode održivi koncept

rada, štede energiju i vodu, brinu se o očuvanju okruženja, koriste

manje štetna hemijska sredstva, promovišu održivi saobraćaj i

redukuju otpad.

N.K.

UBudvi još tri

zelenahotela

PODGORICA

- Na Monte-

negroberzi je juče prodato

104.000 akcija Štamparije

Obod za 114.774 eura. Štampari-

ja ima ukupno 573.925 akcija.

Cijena po akciji je bila 1,1 euro

što je rast od 16,7 odsto.

M.P.M.

Montenegroberza

Prodatapetina

štamparijeObod

Sa sjedniceVlade

Ekološki objekti

PODGORICA–

KnjigaBrani-

slavaMarovića ,,Ekonomska

istorijaCrneGore“pokazuje

stalnucrnogorsku težnjuda

se formiraodrživi ekonomski

sistemnakoji ćemomoći

osloniti našedruštvo, njego-

vepolitičke težnje i ono što

smatramoda jenajbitnije, a

to jenezavisnost države - re-

kao je istoričarŽivkoAndri-

jaševićprofesornaUniverzi-

tetuCrneGore, govoreći o

tomdjelukoje jePrivredna

komora izdalapovodomobi-

lježavanja svog jubileja–90

godinapostojanja.

Andrijašević je istakaoda jeau-

tor knjige vanrednin naporom

napravio ono što se u istorio-

grafijizove,,velikasinteza“,ko-

ja predstavlja saznajnu, istraži-

vačku i metodološku novinu u

crnogorskoj istoriografiji.

-Ovomknjigomimnogimpret-

hodnimMarović je obavio po-

sao koji je trebalo da rade insti-

tucije koje se bave našom

nacionalnomprošlošću. Pišući

ovuknjigukojagovori oekono-

miji naše države od Rimskog

doba do 1992. godine on nije

imao metodološkog uzora, jer

niko prije njega nije pokušao

ništa slično. Marović nalazi

svojmetodološkimodel koji ne

počiva na iskustvu i znanju ni-

kog drugog – poručio je Andri-

jašević, naglašavajući da je au-

tor Crnu Goru tretirao po

njenimcivilizacijskimgranica-

ma a ne političkim koje su ne-

stalne.

Autor je u kratkom obraćanju

istakao da je objavljivanjem

knjigePrivrednakomorapoka-

zala da poštuje prošlost svoje

države, te da gradi puteve ka

budućnosti.

PredsjednikPrivrednekomore

Vlastimir Golubović je kazao

da je njihov zadatak da obezbi-

jede temelje razvoja društva

zasnovanog na znanju, kako bi

Crna Gora mogla da se dina-

mičnorazvijaipostaneprospe-

ritetnomjesto za život i radno-

vihgeneracija.

Na ekonomiju Crne Gore kroz

istorijski kontekst osvrnuo se

bivši predsjednik Privredne

komore Vojin Đukanović, a

istoričarka Latinka Perović je

putem video-poruke izrazila

zadovoljstvo povodom objav-

ljivanja knjige ,,Ekonomska

istorijaCrneGore“.

Dr Branislav Marović je među

najpoštovanijim ekonomskim

istoričarimaCrneGore.Njegov

opus obuhvata oko 130 publi-

kacija među kojima su ,,Druš-

tveno ekonomski razvoj Crne

Gore 1945-1953“, ,,Stočarstvo

Crne Gore 1860-1953“, ,,Pri-

vredna komora Crne Gore

1928-2000“.

i.t.

Predstavljena knjiga ,,Ekonomska istorija Crne Gore“ koju je izdala Privredna komora

Andrijašević:Marović je

obavioposao institucija

NOVINAUCRNOGORSKOJISTORIOGRAFIJI:

JučeuPrivrednoj komori