Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 36 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 15. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Usljedrazvoja

novih tehnologija i kanala te-

lekomunikacija lični podaci

se sve slobodnije i bržekreću

kroz globalnudigitalnumre-

žu, povećavajući i rizikeveza-

ne zanjihovoupravljanje.

GORUĆATEMA

Zaštita podataka o ličnosti

predstavlja izvor rizika za sva-

ku organizaciju. Aktuelnost

skandala o neovlašćenoj raz-

mjeni ovih podataka posred-

stvom socijalne mreže Facebo-

ok, rezultirao je da ova tema

postane„goruća“nesamouEU,

već i kodnas.

U Evropskoj uniji je 25. maja

2018. istekao rokda organizaci-

je usklade poslovanje sa odred-

bama Opšte uredbe o zaštiti

podataka o ličnosti (GDPR).

Riječ je o regulativi koja u pot-

punosti mijenja način poslova-

nja svihorganizacija koje se ba-

ve prikupljanjem, obradom ili

bilo kakvim tretiranjem poda-

taka o ličnosti. Cilj je jačanje

zaštite podataka o ličnosti i for-

miranje čvrstog pravnog okvira

koji reguliše ovu osjetljivu

oblast. GDPR najviše utiče na

javni i sektore zdravstvene za-

štite, finansija, ICT, trgovinu i

hotelijerstvo. Primjenjivaće se i

na kompanije čije je sjedište

izvan EU, a koje nude usluge ili

robu na njenom tržištu, ili uko-

liko raspolažu podacima o lič-

nosti građanaUnije.

Privredna komora Crne Gore

je, prepoznajući značaj ove te-

me za domaće organizacije jer

se očekuje usklađivanje zakon-

ske sa evropskom i u ovoj obla-

sti, nedavnoorganizovalasemi-

nar na temu „Upoznavanje sa

Opštom uredbom o zaštiti po-

dataka o ličnosti (GDPR) –

izvor novih rizika ili izvor kon-

kurentne prednost i ? ” , u

saradnji sa revizorsko-konsul-

tantskom firmomBDO. Preda-

vač je bio Nikola Marković, sa-

radnikuSektoruza upravljanje

rizicimaBDO.

USKLAĐIVANJE

Organizacijamasepreporučuje

da što prije otpočnu procese

usklađivanja sa GDPR, jer će,

premariječimapredavača,zato

bitiostavljenovrlomalovreme-

na kada se ova uredba uvede u

zakonodavstvo Crne Gore i ze-

malja okruženja. Efikasno uvo-

đenje ove regulative u organi-

zacije predstavlja nimalo lak

proces pri čemu posebno treba

voditi računa o načinu priku-

pljanja podataka, analizi, čuva-

nju,njihovojvrsti,kaoidetekci-

ji i uklanjanju potencijalnih

rizika koji mogu dovesti do oz-

biljnih propusta. Riječ je o veli-

kim i kompleksnim zahtjevima

informacijske sigurnosti za fir-

me,teogromnimkaznamauko-

likosejavepropusti.Maksimal-

n e p r o p i s a n e k a z n e z a

neusuglašavanje dosežu 20mi-

liona eura ili četiri odsto uku-

pnog prihoda kompanije, što su

iznosikojiozbiljnomogunašte-

titi poslovanju čak i velikih

svjetskih firmi.

Osimštopredstavljarizikpore-

putaciju i budžet organizacija,

GDPR je i izvor mogućnosti.

Adekvatan dizajn sistema

upravljanjapodacima o ličnosti

i njegova implementacija do-

prinijećeboljojkontrolinadpo-

dacimainjihovimintegritetom,

a usklađenost sa regulativom

izgradiće povjerenje kod klije-

nata i poslovnih partnera orga-

nizacije. Organizacija mora da

ocijeni postojeći sistem uprav-

ljanja podacima o ličnosti, uoči

neusaglašenosti trenutnog i že-

ljenog stanja, zatim formira

plan kako bi neusklađenosti ot-

klonila, sve u cilju potpunog is-

punjenja zahtjeva regulative.

Ukoliko dođe do „curenja“ po-

datakaoličnostiilisličnihneže-

ljenih događaja i incidenata,

organizacija ćemorati da doka-

že da je preduzela adekvatne

mjere u cilju njihove zaštite i

prevencije navedenih događa-

ja. Organizacijama koje ne po-

sjedujukadar koji bi na adekva-

tan način mogao da odgovori

zahtjevima upravljanja podaci-

ma o ličnosti, regulativa pruža

mogućnost da ga eksterno an-

gažuju. Privredna komora će

ovimseminaromiaktivnostima

kojeslijedenastaviti dapodrža-

va usvajanje znanja iz marke-

ting menadžmenta bez kojih

domaćapreduzećaneće zauze-

timjesta na tržištu koja kvalite-

tomproizvodaiuslugazaslužu-

ju.

R.E.

Evropska opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti

GDPR izvor novih rizika i

konkurentskeprednosti

PODGORICA

Direktorica

direktorataMinistarstva

pravdeMarijanaLakov-

ić-Drašković saopštila je juče

na skupštinskomodboruza

politički sistemdabi trebalo

dabuduobustavljena 33

krivičnapostupka zbog

građenjaobjektabez

građevinskedozvole, zbog

toga što jeumeđuvremenu

zakonompredviđena legal-

izacijaobjekata.

Odbor je jučepodržao izmjene

Krivičnog zakonika kojim su

propisana krivična djela i kri-

vičnopravna zaštita iz oblasti

planiranja prostora i izgradnje

objekata.

Laković-Drašković je, odgov-

arajući na pitanje poslanice

DPS-a Marije Ćatović - kakva

će biti sudbina već pokrenutih

krivičnih postupaka - podsjeti-

la da je zakonom o planiranju i

gradnji predviđeno da se zaht-

jev za legalizaciju podnese do

15. jula ove godine.

- Započeti postupci će biti

obustavljeni, a pretpostavljam

da će objekti biti legalizovani –

objasnila jeLakovićDrašković.

INICIJATIVA

Inženjerska komora je parla-

mentu podnijela inicijativu za

izmjenu Krivičnog zakonika,

kojomtraže da se uvede krivič-

naodgovornost zaoblast plani-

ranja prostora, a ne samo iz-

gradnje objekata. Predstavnica

Inženjerske komore arhitekti-

ca Maja Velimirović-Petrović

objasnilajedatražedaseuvede

profesionalna odgovornost

svih učesnika i subjekata u

upravljanjuprostorom.

-Zanasjeneprihvatljivouvođe-

nje krivične odgovornosti samo

za lica koja učestvuju u izgrad-

nji objekata. Dosadašnja praksa

govori da se najveći propusti,

greške, zloupotrebe i devastaci-

je prostora dešavaju upravo u

oblasti planiranja, odnosno u

izradi i primjeni planskihdoku-

menata. Efekti tih radnji prou-

zrokujunajvećeštetepoprostor

iimovinuljudiiposuštiniiefek-

tima su veće i dalekosežnije od

grešaka u segmentu izgradnje

objekata – rekla je ona.

ODGOVORNOST

Naglasila je da su ovim aman-

dmanom locirali odgovornost

profesionalnih lica koja uče-

stvuju u izradi i reviziji plan-

skih dokumenata, kao i onih

koji izdaju urbanističko teh-

ničkeuslove,urbanističkogra-

đevinske inspekcije, glavnog

državnog i gradskogarhitekte.

- Shodno njihovim ključnim

pozicijamausistemu i hijerar-

hiji amandmanom smo pred-

Odbor za politički sistempodržao izmjene Krivičnog zakonika

Prekidaju33kri

postupkazadi

Inžinjerska

komora traži

krivičnu

odgovornost

za zloupotrebu,

propuste i

namjerne greške

u izradi planske

dokumentacije,

izdavanje

urbanističko

tehničkih

uslova suprotno

planskim

dokumentima

i nesavjestan

rad inspekcije,

čija je posljedica

bespravna

gradnja

NIKŠIĆ

Pivara „Trebjesa“

dobitnik jedvije zlatneme-

dalje zakvalitet nameđuna-

rodnoj selekciji kvaliteta

MondeSelectionuValen-

siji zaNikšićkopivo–pa-

kovanja0,33l i 0,5l u sta-

klenoj boci. Kako

navode izkompanije,

ovo je trećauzastopna

godinaukojojNikšić-

kopivodobija zlatnu

medaljuu izboru

MondeSelection.

Na taj način Pivari

„Trebjesa“ je uručena

posebna nagrada Inte-

national High Quality

Trophy, koja seuruču-

je proizvodima koji su

odlikovani za visok

kvalitet tokom minimum tri

godine unizu.

- Nagrada Monde Selection,

koju dodjeljuju nezavisni ek-

sperti, potvrda je onoga če-

mu smo posvećeni, a to je

da pravimo pivo izuzetnog

kvaliteta koje je prvi izbor

potrošača u Crnoj Gori.

Praćenjesvjetskihtrendo-

va i neprekidno ulaganje

u razvoj, a posebno po-

svećenost, iskustvo i

znanje naših kolega či-

nedaizgodineugodinu

kvalitetnašegpivabude

potvrđen i van granica

naše zemlje - kazala je

Natalija Milić, me-

nadžer korporativnih

komunikacija u Pivari

„Trebjesa“.

S.D.

Stigla potvrda sameđunarodne selekcije kvaliteta

Zlatnamedalja

zaNikšićkopivo

a

PODGORICA

Namjesto

glavnog izvršnogdirektora

Sosijete ženeralMontene-

grobankeuskoroćebiti

postavljenRaduleRaonić.

Onćena tommjestuzami-

jenitiMiroslavaHiršla, ko-

ji je raspoređennadrugo

mjestounutar grupe, saop-

štili supredstavnici ove

banke guverneruRadoju

Žugiću jučena sastanku.

Sa Žugićem su se sastali

predsjednik borda direktora

bankeMiloradKatnić, glavni

izvršni direktor Miroslav

Hiršl i izvršni direktor za

komercijalne poslove Rad-

uleRaonić.

Socijetebanka jeuprvačetiri

mjeseca ove godine ostvarila

profit od4,2miliona eura.

- Po nivou ukupnih kredita

banka jevodeća, dok jenadru-

goj poziciji poukupnoj aktivi i

depozitima. Nivo NPL-a je is-

podprosjekananivouSistema

- navodi se u saopštenju CB-

CG.

Žugić je saopštio da je za-

dovoljan rezultatima poslo-

vanja koji potvrđuju da se

ova banka izdvaja kao jedan

od lidera na bankarskom

tržištuCrneGore.

M.P.M.

Predstavnici Sosijete ženeral banke

na sastanku kod guvernera

Raonićdolazi na

mjestoglavnog

izvršnogdirektora

USD

1.17300

JPY 129.15000

GBP 0.87683

CHF

1.15850

AUD

1.55140

CAD

1.52220

Sa sjedniceOdbora

Seminar uPKCG

RaduleRaonić