Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 36
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 36
Page Background

36

Pobjeda

Petak, 15. jun 2018.

Magazin

PODGORICA

-Podgorički

muzički sastavJesenjinjuče je

uKIC-u„BudoTomović“pro-

movisaošesti spot „Unitima

sna“.Riječ jeosnažnoj i vrlo

emotivnoj baladi čijestihove

potpisujepjevačicabenda i

afirmisanapjesnikinjaSvetla-

naKalezić-Radonjić, dok je

autormuzikeklavijaturista

IgorPerović.

Spot koji su snimili Igor Pero-

vić, basista benda Slaven Iva-

nović i frontment grupe Crve-

no i crno Mihailo Miha

Radonjić, u studiju na obali

Ribnice i pasareli naZlatici, vi-

zuelno dočarava atmosferu

pjesmekojagovori oprolazno-

sti života i gubitku.

Prema riječima autorke stihova,

upitanju jeuniverzalnapriča -u

isto vrijeme izazovna i odbijaju-

ća, u zavisnosti od toga kako se

postavljamo prema suštinski

važnimživotnimpitanjima.

- Ako od njih bježimo u virtuel-

nu stvarnost u kojoj caruju kult

zabave, potrošnje, pseudovri-

jednosti i senzacionalizma – ta-

kva tema bi se mogla smatrati

neprivlačnom i teškomzato što

podstiče na razmišljanje. Ako ih

prihvatamo kao neodvojivi dio

postojanja koji svakog sustigne

prijeilikasnije–takvezapitano-

sti su dobrodošle zato što nam

pokazuju da smo, bez obzira na

sve razlike, zapravo, jednaki.

Jednakiuželjidavolimoidabu-

demovoljeni.Jednakiunastoja-

nju da budemo prihvaćeni i da

prihvatamo. Jednaki u namjeri

da proživimo život najbolje što

možemo, dosežući sklad unutar

sebe i u interakciji sa drugima –

rekla je Svetlana Kalezić-Rado-

njić.

Igor Perović kaže da je pjesma

svoje obrise dobila još 2006. go-

dine kada je sa Svetlanom sara-

đivaougrupiKrug,dabijekom-

pletiralinekolikogodinakasnije,

kada je njihovo partnerstvo ob-

novljenouJesenjinu.

- Art rok zvuk ove balade bio je

putokaz u kompravcu ćemo ići

sa pjesmama koje je publika već

zavoljela: „Zauvijek i još jedan

dan“, „U predvorju od oblaka“,

„Sreća“, „Ona te ne voli“... Ra-

zlog zbog kojeg tek sada „Uniti-

masna“predstavljamopublicije

što smo čekali da se slušaoci na-

viknu na naš umjetnički stil koji

nije svakome prijemčiv, ali i da

ovladamo video produkcijomu

mjeri koja jepotrebnadavizuel-

nodočaramosvuvrijednostnje-

nih stihova i muzike – rekao je

Perović.

Uspotu seporednavedenihčla-

nova benda pojavljujupjevačica

Milena Janković, bubnjarNiko-

la Zdravković i gost - gitarista

IsidorGajević.

Koautor spota Ivanović kazao je

da je promocijom koja je pred-

stavljalanajvećizabendovajno-

vi projekat Jesenjina uspješno

završen.Međutim, kako navodi,

posao jošnijeokončanzaautore

koji sa svakomnovompjesmom

težeboljoj audio i videoproduk-

ciji.

- Sa velikimzadovoljstvommo-

gu da najavim da ćemo ubrzo

krenuti u snimanje novog spota

za numeru „Bez izlaza“ koju će

otpjevati Milena Janković. Ta-

kođe ćemo napraviti spot za po-

bjednika gitarijade „Niksićko

rok garden fest“, koja će se odr-

zati 22. juna ispred KIC-a, gdje

ćemo nastupiti u revijalnomdi-

jelu–rekao je Ivanović.

B.V.

LONDON

- BritanskakraljicaElizabetaDruga i vojvotkinja

odSaseksaMegandoputovale suugrofovijuČešir. To jenji-

hovoprvozvaničnoputovanjebezprincaHarija.Harijeva

baka i supruganajprije će zvaničnootvoritimost „Mersej

getavej“ - jedanodnajvećih infrastrukturnihprojekatau

Britaniji tokomposljednjihgodina. Njihdvijedočekali su

učenici koji sumahali zastavama i pozdravljali ih.Megan je

obuklahaljinukrembolje, akraljicamantil i šešir zelenebo-

je, prenio jeRojters.

NjihdvijećeuČeširuotvoriti„Storihaus“–biblioteku,pozorište

i bioskopski kompleks i prisustvovati plesu i izvođenju pjesama

učenika prije nego što oduu gradsku skupštinuna ručak.

PODGORICA

–Dvadesetjed-

nogodišnjaNikšićankaAlek-

sandraDragutinovićna izbo-

ruzaMisCrnekoji je

proteklogmjesecaodržanu

HercegNovom, osvojila je ti-

tuluMis šarma. Urazgovoru

zaPobjedu, Dragutinovićka-

žeda senadalada ćenekaod

titulapripasti njoj.

-Moj trud se isplatio i krunisan

je ovom titulom. Ponosna sam

na uspjeh koji sam postigla –

kazala je na početku razgovora

Dragutinović.

Natakmičenjese,ističe,prijavi-

la na nagovor prijateljice.

- Utisci su divni, ne mogu da

opišemosjećaj. Za mene je ovo

jedno novo iskustvo koje ću

pamtiti između ostalog i po

druženju sa ostalim takmičar-

kama – istakla jeDragutinović.

Radost zbog uspjeha je, kako

kaže,podijelilajesaporodicom

i prijateljima.

- Oni su moja velika podrška,

mnogo su srećni i ponosni na

mene – naglašava Dragutino-

vić.

Mlada Nikšićanka, radi i kao

vaspitačica u Kotoru. Kako

nam je kazala, nastaviće da se

bavi ovim poslom, uporedo sa

fakultetom koji planira da upi-

še imodelingom.

- Volimrad sa djecom, ispunja-

va me. Imam želju da ostvarim

profesionalnumanekenskuka-

rijeru, ali sada su mi prioriteti

fakultet i posao – objašnjava

Dragutinović.

Uzor u svijetumode joj je Sindi

Kraford.

- Ona je jedna uspješna žena,

majka i supruga, tako da nju iz-

dvajam – kazala je Dragutino-

vić.

U budućnosti sebe vidi kao

uspješnu,poslovnuženu.Ističe

da ne voli da planira jer, kako

kaže, najljepšestvari sedešava-

ju spontano. Pored titule mis

šarma, dobila je i stipendiju

UniverzitetaDonjaGorica.

- Iskoristiću tu nagradu, plani-

ram da upišem Pravni fakultet

– zaključila jeDragutinović.

Podsjetimo, titulumisCrneGo-

re osvojila jeNatalijaGluščević.

Prva pratilja je Lara Stešević, a

druga Anđela Vukadinović. Ti-

tulu mis turizma ponijela je

MartinaBožinović.

Z.K.

LOSANĐELES

- Američki

tužioci otvorili su istragu

kako bi utvrdili da li bi glu-

mac akcionih ilmova, čuveni

Silverster Stalone trebalo da

bude krivično gonjen zbog

seksualnog zlostavljanja pri-

javljenog prošle godine.

- Slučaj je predat policiji Santa

Monike, opštine pored Los

Anđelesa - navele su lokalne

vlasti i dodale da je slučaj

povezan sa Staloneom.

Tužilaštvo Los Anđelesa

navelo je da jedna žena u

novembru prošle godine

optužila Stalonea, glumca

najpoznatijeg po ulogama u

ilmovima ,,Roki“ i ,,Rambo“,

da ju je seksualno zlostavljao

devedesetih godina.

Ta optužba dolazi u trenut-

ku sve prisutnijeg pokreta

,,MeToo“ pokrenutog poslije

izbijanja seksualnog skan-

dala u holivudskoj ilmskoj

industriji.

Glumčev advokat je u

decembru rekao da Stalone

poriče optužbu, ali je pri-

znao da je imao vezu sa tom

ženom 1987. godine tokom

snimanja jednog ilma u

Izraelu.

Advokat je dodao da Stalone,

koji u julu puni 72 godine,

planira tužbu protiv te žene

čije ime nije saopšteno, zbog

davanja lažne izjave o njiho-

voj vezi.

Titulakaopodstrek

zaprofesionalnu

karijerumodela

RAZGOVOR:

Aleksandra Dragutinović, mis šarma

Mlada Nikšićanka otkriva da joj je titula mis šarma otvorila

mnogo vrata, kada je u pitanjumanekenstvo. Prije deset

dana postala je zaštitno lice butika ,,Womens word“ u Budvi.

- Dobila sampoziv od njihovogmenadžera da budem zaštit-

no lice, što sam sa zadovoljstvomprihvatila. Dobijam razne

ponude, naročito za rad u Turskoj, ali još uvijek razmišljam

– kazala je Dragutinović.

Postalazaštitnolice

Stalonepod istragomzaseksualnouznemiravanje

KraljicaElizabeta

iMegannaprvom

putovanjubez

princaHarija

Jesenjinzapletennitima sna

ANES LEKIĆ

Podgorički rok sastav promovisao novi spot u KIC-u

Sapromocije spota