Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 15. jun 2018.

Politika

Javni servis

Komentar

Otkako smo se otisnuli u integracije neprestano imamo proble-

me sa inostranim riječima i pojmovima. Tako smo napravili šou

sa glagolom to recognize, koji može značiti prepoznati, priznati,

izraziti priznanje. Za nas je dovoljno ono prvo prepoznati, pa i

kada namodaju priznanje mi to prevodimo kao da smo prepo-

znati – ono đe si Simoviću ili Tarzane, kućo stara!

Ili čuveno valorizovanje, što bi po latinskomporijeklu riječi tre-

balo da znači procjena, mjerenje, vrednovanje... Kod nas znači

sve - od prodaje ili zakupa, do, najčešće, omunjivanja kakvog

javnog dobra ili resursa. Naši Srbi, na primjer, nisu vjerovali tuži-

laštvu da su Šišmakov i Širokov ista osoba te su imRusi morali

objasniti da je to kao ono u srpskoj pesmi „Maramica sa dva lica,

moj je Mile varalica oooojj“.

Tako je i sa glagolom to serve-služiti i imenicom servis-služba.

Ovo štomi zovemo Javni servis, to bi bilo kao „public media

service“ odnosno javna medijska služba. Međutim, poštomi

pod imenicom servis prvenstveno podrazumijevamo opravku

ili remont ili zamjenu dijelova to je naš Public media service - i

kad je bio pod upravomDPS-a, i pod upravomopozicije i NLO

sektora - uglavnom radio lobotomiju neodgovarajućegmu

dijela javnogmnijenja i ubacivaomoralno-političke implantate.

Vjerujemda su i Orav i Daliborka sa onimugovorom imali istu

namjeru, samo im se ne dade da ga u cjelosti, da prostite, valo-

rizuju.

Zašto je u opštembeskičmenjaštvu Javnoga servisa samo

Andrijana Kadija evoluirala u kičmenjaka, to ni Darvin ne bi

mogao da kaže. Ni njoj samoj izgleda nije jasno zašto joj je izra-

sla kičma za godinu dana opoziciono-NVOovskog cenzorstva

a nije za više od decenije DPS-ovanja koje joj je takođe solidno

išlo, pa je čak i dobijala u to doba nagrade za novinara godine.

Bog će ga znati je li sad po srijedi evolucija ili kreacionizam? Ili

se Kadiji sve samo pričinjelo.

U principu, kod nas ni novinari ni političari ni građani nemaju

pojma kako bi trebalo da izgleda to objektivno novinarstvo,

pa je stvar dovedena do apsurda i svi su zalegli u rovove, što je

duboko dirnulo i rastužilo Evropsku komisiju i Stejt dipartment.

No, utješnomi djeluje da nismo jedini. Evo šta o javnommni-

jenju kaže Rafael Arguljol, španski pisac, ilosof i univerzitetski

profesor: „Javnomnjenje je jedan od najisplativijih izuma

modernog doba, prava zamjena za Boga. Nedokazivo, kao On,

ali sa istim ili još većim autoritetomu odnosu na masu. Poziva-

nje na javnomnijenje danas ima podjednaki značaj kao što je

to nekada bilo pozivati na božanskumoć; u oba slučaja to su

neprikosnoveni autoriteti koji su namdostupni samo zahvalju-

jući malobrojnim ekspertima. Razlika je jedino u tome što su

nas sveštenici uvijek podsjećali da je Bog, bilo da nam je naklo-

njen ili ne, izvan nas, dok nam tumači svakodnevice ponavljaju

da i mi činimo dio javnogmnijenja, htjeli mi to ili ne. I tako se mi,

pretvoreni u javnomnijenje, lako pretvaramo u slijepu silu koju

koriste novinari i političari“.

Dakle: daleko je nama do smokava, odnosno do civilizovanog

demokratskog rješenja problema Javnog servisa. A riješiti se

mora. Stoga predlažem kompromisno prijelazno rješenje dok

ne dobijemo pravnu državu i usvojimo i uspostavimo kulturu

javnog dijaloga: da uređivanje Prvog programa ustupimo vla-

sti, a uređivanje Drugog programa opoziciji i njima naklonjenim

NVO.

Sa formiranjemuredništva Prvog programa neće biti proble-

ma, nikada u Javnom servisu nije falilo apologeta vlasti. Sa Dru-

gimprogramommoglo bi da bude problema. Ne zato što se za

platu ili adekvatan grant ne bi moglo naći apologeta prevrtača,

već zato što se opozicija nikad ni u čemu nije mogla složiti osim

u demonizovanju DPS-a, a to nije dovoljno niti toliko zabavno

za cjelodnevni program. Zato predlažemda imdodamo Orava

i Uljarevićku i čuveni Ugovor kojim su barjačili po Javnom ser-

visu i vodili uredničko kolo sastavljeno od opozicije i civilnog

sektora.

Oštra konkurencija između ova dva programa vjerovatno će

dovesti do povećanja kvaliteta emisija jer se simpatije javnog

mnijenja najbolje mjere gledanošću. To će i nama gledaocima

pružiti priliku da ocjenjujemo kreativnost uređivačkih ekipa jer

daljinski upravljač je u našim rukama, pa čimpočnemo zijevati

a mi odmah na „Parove“ ili „Grand paradu“ ili na neki od preo-

vlađujućih treš sadržaja na našim kablovskim kanalima.

Obrazovni, naučni, kulturni i sportski sadržaji neka idu na

trećemprogramu jer ne znam ko bi mogao nakon Pipunovih

tirada ili Bečićeve dernjave da se brzo presabere pa sluša, na

primjer, Vivaldija ili Baha.

Piše:

Milorad PUSTAHIJA

rata i Ure pokazuju da sva opozicija prekida bojkot

spreman

rlamentu

Predlažemkompromisno prijelazno rješenje za

RTCG: da uređivanje Prvog programa ustupimo

vlasti, a uređivanje Drugog programa opoziciji

i njima naklonjenimNVO. Obrazovni, naučni,

kulturni i sportski sadržaji neka budu na Trećem

programu jer ne znamko bi mogao, nakon

Pipunovih tirada ili Bečićeve dernjave, da se brzo

presabere pa sluša, na primjer, Vivaldija ili Baha

Evropski zvaničnici i Ambasada SAD u Podgorici pozdravili

su jačanje dijaloga i najavljeni povratak koalicije Demokrate-

Ura u parlament.

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i bezbjed-

nosnu politiku Federika Mogerini na Tviteru je napisala da iz

Crne Gore stižu dobre vijesti.

- Dijalog se vraća u parlament. Zapadni Balkanmože da

računa na našu podršku, napisala je Mogerini. Riječi podrške

imao je i evropski komesar za proširenje Johanes Han.

- Pozdravljam izjavu zamjenika predsjednika DPS-a Duška

Markovića o spremnosti za jačanje konstruktivnog dijaloga

vlasti i opozicije u parlamentu, napisao je Han na Tviteru.

On je ponovio da je ,,potreban napredak u oblasti slobode

medija, reformi pravosuđa, ali da je potrebna i izborna refor-

ma“.

Oglasila se i američka ambasada u Podgorici. I oni su poz-

vravili izjavu Markovića i lidera Demokrata i GP URA da

se ojača dijalog kako bi se pronašlo rješenje za aktuelne

političke izazove, uključujući reforme koje će voditi ka pros-

peritetnijoj evroatlantskoj budućnosti svih građana Crne

Gore.

Mogerini,HaniAmbasada

SADpozdravilinajavu

povratkauparlament

da je Uri i Demokratama nare-

đeno da se vrate u parlament,

iako su se, kako je naveoĐuka-

nović, zakleli da tamo, bez no-

vih izbora, neće ulaziti, jer ,,za

Demokrate data riječ je ravna

zakonu“.

- Podsjećamo da je „suvi“ boj-

kot,bezbilokakvihdrugihrad-

nji, kao što suprotesti ili opozi-

ciono akciono jedinstvo, više

mjeseci bio jedina politika De-

mokrata i Ure. Nema sumnje

da je i ovoga puta svoje prste

umiješalaambasada imeđuna-

rodnazajednicakojaisada,kao

i2015.godine,tražipojedinceu

opoziciji koje potom podvodi

režimu ostvarujući političke

ciljeve njihovih vlada, a koji su

se do sada, po pravilu pokazali

štetni za građane i opozicione

stranke –dodao jeĐukanović.

Socijaldemokratskapartijapo-

zdravila je inicijativu Demo-

krata i Ure koja se odnosi na

uspostavljanje dijaloga o spor-

nimpitanjima–kazao jezaPo-

bjeduMirko Stanić, portparol

SDP-a.

- Ona su manje-više na fonu

onoga što smo imali kao incija-

tive naše partije i opozicionih

subjekata u proteklih godinu i

po - istakao je Stanić.

On je rekaoda je za politički si-

stemCrneGore, koji jeudubo-

koj krizi, najbitnije napraviti

osnovu za dijalog.

PLAN

DemokrateiUra,uPlanukojeg

su predstavili, obavezuju se da

će učestvovati u radu ad hok

parlamentarnog odbora, sa-

stavljenog od predstavnika

opozicije i vlasti, koji će naći

održiva rješenja u vezi sa izbo-

Povratak opozicionih partija u institucionalni okvir dobrodošao

je i očekivan je, posebno nakon što su, na osnovu loših rezulta-

ta u posljednja dva izborna ciklusa, shvatili da bojkot parlamen-

ta škodi upravo njima samima, a nikako i vladajućoj koaliciji na

državnomnivou – kazao je za Pobjedu Miloš Nikolić, poslanik

DPS-a, komentarišući plan Demokrata i Ure za prevazilaženje

aktuelnog političkog i institucionalnog stanja u Crnoj Gori.

Nikolić je kazao da su pojedine partije štetu od bojkota uvidjele

ranije, a neke tek uviđaju.

- Izvjesno je, međutim, da strategija koju su primjenljivali

posljednjih godinu i po nije dala nikakve rezultate i da je

potrebno naći politički što bezbolniji izlaz iz nezavidne situacije

u koju su sami sebe doveli. U tom smislu treba posmatrati i

plan koji su predstavili Bečić i Abazović – istakao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, Johanes Han je u svojoj poruci da

se raduje postepenompovratku Demokrata i Ure u parlament

„samo ponovio ono na čemu EU insistira od početka bojkota

– povratak opozicije u institucije sistema i nastavak njihove

političke borbe u okviru Ustava i zakona Crne Gore“.

Nikolić:BečićiAbazović

shvatilidaimbojkotškodi

rom članova Sudskog savjeta,

kao i definisati nova zakonska

rješenja u vezi sa načinom iz-

bora i izborom članova Savjeta

RTCG, koji će biti nominovani

uparlamentu. Bečić i Abazović

traže sveobuhvatnu reformu

izbornogzakonodavstva,zatim

definisanje zakonskog rješenja

održavanja svih lokalnih izbo-

ra u jednom danu, kao i mije-

njanjemedijskihzakona.

-Tražimo i donošenjeKodeska

etičkog ponašanja u izbornim

kampanjama, i podzakonskih

akata DIK-a, uključujući one

koji regulišu njenu strukturu i

način rada, osnivanje nezavi-

snog tijela-odbora za nadzor

nad dosljednom primjenom

usvojenih zakona i podzakon-

skih akata, kao i nad ostvariva-

njem sloboda i prava učesnika

na izborima – poručili suBečić

i Abazović.

Plan će, kako su najavili, ponu-

ditiinstitucijamaEUuBriselui

u Podgorici, kao i svimpartne-

rima uopoziciji.

I. KOPRIVICA

Milutin

Đukanović

iz DF-a tvrdi da su

ambasada i međunarodna

zajednica naredile

Demokratama i Uri da prekinu

bojkot Skupštine, dok je

inicijativu Bečića i Abazovića

pozdravio SDP koji je ranije

najavio povratak u

skupštinske

klupe

PODGORICA

Projekti koji

se sprovodeuokviruprogra-

maHorizontal Facility jačaju

crnogorski pravni i politički

okvir, ocijenjeno jena sastan-

kupredstvnikaEvropske

unije, SavjetaEvrope iMini-

starstvavanjskihposlova.

Kako je saopšteno iz pod-

goričke kancelarije SE, oni su

se sastali kako bi sagledali ost-

varene rezultate tokom druge

godine implementacije zajed-

ničkog programa ,,Horizontal

Facility za Zapadni Balkan i

Tursku“.

Generalni direktorDirektorata

za multilateralne poslove

Ministarstva vanjskih poslova,

Ivan Ivanišević, kazao je da re-

alizovane aktivnosti i ostvareni

rezultati tokomposljednje dvi-

je godine pokazujuprimjer do-

bre saradnje.

- Crna Gora je veoma zahval-

na SE i EU koje podržavaju

naš region u nastojanju da

dostignemo evropske stan-

darde - istakao je Ivanišević.

On je naglasio važnost nas-

tavka programa, pogotovo

imajući u vidu da su tri teme

na kojima se fokusira pro-

gram Horizontal Facility -

obezbjeđivanjepravde, borba

protivekonomskogkriminala

i borbaprotivdiskriminacije i

zaštita prava ugroženih gru-

pa, fokus spoljne politike

CrneGore na putukaEU.

ŠefSektorazasaradnjuuDel-

egaciji EUuCrnoj Gori, Her-

man Špic, istakao je da je za-

jednički cilj svih projekata

koji serealizujuusklopupro-

grama Horizontal Facility,

pod r š ka r e f o rmama u

oblastima vladavine prava,

demokratije, ljudskih prava i

obrazovanja.

Šefica Programskog odsjeka

SE, Pilar Morales, istakla je

važnost i doprinos projekata

koji serealizujuusklopupro-

grama Horizontal Facility za

nacionalni program reformi

kao i evropske aspiracije

CrneGore.

R.P.

Sastanak predstavnika Evropske unije, Savjeta Evrope i Ministarstva vanjskih poslova

Za jači pravni i politički okvir

DritanAbazović

FederikaMogerini

JohanesHan