Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 36 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 15. jun 2018.

Politika

PODGORICA

Prijedlog za-

konaopredjedniku, kojimje

predviđenodašefdržavena-

kon prestanka funkcije ima

pravo na počasni naziv bivši

predsjednik, naknadu zara-

deikorišćenjeslužbenogvo-

zila, jednoglasno je juče pri-

hvaćen na sjednici Odbora

za politički sistem, pravosu-

đe i upravu.

Timzakonomse, kako jenave-

laministarka javne uprave Su-

zana Pribilović, prvi put ure-

đuje funkcija predsjednika.

Ona je objasnila i da pravo na

počasni naziv bivši predsjed-

nik proizilazi iz statusa pred-

sjednika Crne Gore imajući u

vidu ustavne nadležnosti i na-

činipostupaknjegovogizbora.

- Predloženim rješenjem da

predsjednik države ima pravo

nanaknaduod70odstozarade

koju je primio u posljednjem

mjesecuprijeprestankafunki-

je ukazuje na postojanje jav-

nog interesa da se sačuva inte-

gritet predsjednika i iskaže

poštovanje i državni odnos

prema institucijama. Javni in-

teres se ogleda i u činjenici da

poprestanku funkcije, imajući

pravo na korišćenje kancelari-

je i administrativnu podršku,

bivši predsjednikkroz stečeno

državničko i diplomatsko

iskustvo djeluje u najboljm in-

teresu građana, doprinoseći

razvojuCrneGore i njenimin-

tegracijama - istakla jePribilo-

vić.

Kada je riječoGeneralnomse-

kretaru predsjednika, mini-

starka je objasnila, kako odlu-

ka o tome postoji još od 2007.

godine,tedasuutomaktupre-

poznata njegova prava, obave-

ze i nadležnosti.

- Te odredbe smo samo inkor-

porirali u novi Prijedlog zako-

na kojim je tačno definisano

kojasunjegovapravaiobaveze

-reklajeministarkaPribilović.

PredsjednikOdborazapolitič-

ki sistem, pravosuđe i upravu

ŽeljkoAprcović smatradaPri-

jedlog zakona o predsjedniku

precizno definiše prava, oba-

veze imaterijalni status nakon

isteka predsjedničkogmanda-

ta.Sanjimjesaglasnaiposlani-

caDPS-a JovankaLaličić.

-Zakonomsekonačnookreće-

mo prema unutrašnjemplanu

da jasno kažemo da institucije

države treba štititi, razvijati i

jačati njihov dignitet i integri-

tet - ocijenila je Jovanka Lali-

čić.

Dodala je i kako je dobro što je

u predloženom zakonu dato

obrazloženje javnog interesa

za povratno dejstvo, ali i da je

tekst zakletve u zakonu suvi-

šan.

Ministarka Pribilović je poja-

snila da je tekst zakletve unijet

na prijedlog Vlade, a kako bi

mogli korigovati taj tekst uko-

likoposlanici budusmatrali da

je topotrebno.

Prijedlogzakonaopredsjedni-

ku pozdravila je i poslanica

MajaĆatović,navodećikakoje

to pitanje trebalo biti ranije ri-

ješeno.

Đ.Ć.

PODGORICA

Demokrat-

skapartija socijalista spre-

mna jeda radi na implemen-

taciji važnihpitanja za

proces integracija, krozus-

postavljanjeposebne radne

grupeuokviruparlamenta

kao jedinogmjesta za takav

dijalog - kazao je jučepremi-

jer i zamjenikpredsjednika

DPS-aDuškoMarković.

Lideri Demokrata i UreAleksa

Bečić i Dritan Abazović pred-

stavili su u srijedu Plan, u ko-

jemsunaveli svoje zahtjeve či-

jim ispunjenjem bi se vratili u

Skupštinu. Plan će, kako su ka-

zali, „dovesti do uslova za odr-

žavanje prvih slobodnih i fer

izbora udržavi“.

Uizjavidostavljenojmedijima,

Marković je pozdravio odluku

DemokrataiGPURAukojojsu

izrazili spremnost da, u okviru

parlamenta,radenavažnimpi-

tanjima za proces integracija,

na temelju posvećenosti EU

vrijednostima i principima.

- Takođe želimda pozdravim i

većdonijetuodlukuostalogdi-

jela opozicije za povratak u

parlament-kazaojeMarković.

Kako je istakao, sva pomenuta

pitanja su aktuelna i važna u

cilju jačanja političkog siste-

ma, demokratije i napretka ze-

mlje, kao i za evropsku buduć-

no s t Cr ne Go r e , š t o j e

konstatovano i u izvještaju o

napretkuEvropskekomisijeza

CrnuGoru.

RADNAGRUPA

- DPS je spreman da radi na

implementaciji ovih pita-

nja kroz uspostavljanje

posebne radne grupe u

okviru parlamenta, kao

jedinog mjesta za takav

dijalog - poručio je Mar-

ković.

U DPS-u, kako je kazao,

smatraju da je to pravi

način, „kao što je to uvi-

jek bio stav Vlade i DPS-

a, da se o svim važnim

pitanjima razgovara u

okviru institucija“.

- Politička stabilnost kojuCrna

Gora ima je temelj da u parla-

mentu kroz konstruktivan di-

jalog u zajedničkom interesu i

uzučešće svihparlamentarnih

partija radimo na napretku ze-

mlje, bez obzira na razlike, za

dobro građana Crne Gore - re-

kao jeMarković.

NAREDBA

Šef poslaničkog kluba DF-a

Milutin Đukanović je kazao,

komenatrišući plan Bečića i

Abazovića, da je „očigledno,

stigla jasna i precizna naredba

ambasadedaDemokrate iUra,

ne samo da se moraju vratiti u

parlament, nego i pokazati

određenu dozu kooperativno-

sti“.

-Kolikosmomogli dazaključi-

mo iz onoga što se pojavilo u

medijima, u Planu su neki raz-

govori Demokrata i Građan-

skog pokreta URA sa DPS-om,

uz pomoć međunarodnog fak-

tora. To sve podsjeća i liči na

onaj dogovor DPS-a i takozva-

ne građanske opozicije iz 2015.

godine, uz pomoć Hanovog

prethodnika Filea, koji je zavr-

šio ulaskom dijela opozicije u

tzv. vladu izbornog povjerenja

– saopštio jeĐukanović.

On je kazao da se prepoznaje

Odbor za politički sistemprihvatio

Prijedlog zakona o predsjedniku

Rješenjedobro

i trebaloga je

ranijeusvojiti

POVRATAK:

Reakcije domaće i međunarodne javnosti na Plan Demo

Marković: DPS

nadijalog - up

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović istakao je da

je serija izbornih poraza političkim akterima

dala odgovor i preporuku da povratak u

Skupštinu treba da se desi što prije i to

bezuslovno.

- Izborni porazi očigledno djeluju otrje-

žnjujuće. Desilo se upravo ono što samod

početka bojkota najavljivao - građani ne

tolerišu da ih izabrani predstavnici

ne zastupaju u parlamentu - oci-

jenio je Brajović u izjavi objavlje-

noj na skupštinskom sajtu.

On je podsjetio da je Skupština

i bez opozicije uradila veliki

posao.

- Na osnovu preporuka ODIHR-a izmijenili

smo jedan broj zakona i unaprijedili izborni

ambijent. Uprkos pozivu, opozicija nije

učestvovala u njihovoj izradi, a takođe je

onemogućila usvajanje Zakona o izboru

poslanika i odbornika. Poslanici opozicije,

pojedinačno ili grupno, vratiće se u Skupšti-

nu. Kada će to biti - ne bih nagađao.

Vjerujemda će njihov povratak,

pored loših izbornih rezultata

sa kojima su se suočili, ubrzati

i podsticajne izjave evropskih

zvaničnika - naveo je Brajović.

Brajović:

Izborni fijaskonaukopoziciji

PODGORICA

PremijerKo-

sovaRamušHaradinaj sastao

se juče sapredstavnicima cr-

nogorske zajednicenaKoso-

vu, na čelu sapredsjednikom

UdruženjaCrnogoracaKoso-

vaSlobodanomVujičićem.

- Mi smo zajedno da podržava-

mo jedni druge, da doprinese-

mozajednonašemrazvojuibla-

gostanju, rekao je premijer

Haradinaj, javljaRTK.

PremijerKosovaHaradinaj oci-

jenio je izvanrednimodnose iz-

među Albanaca i Crnogoraca

kao i odnose Kosova i Crne Go-

re. On je istakao potrebu una-

pređenja ekonomskih odnosa

između dvije zemlje i potrebu

poboljšanja prava crnogorske

zajednice na Kosovu. U tom

pravcu je najavio otvaranje

Razvojnog centraCrnogoraca.

- U julu ćemo otvoriti Razvojni

centar Crnogoroca Kosova, koji

će biti glavna adresa i ključni

mehanizam preko kojeg će se

sprovoditi Strategija integracije

Crnogoraca i koji će doprinijeti

jačanjuodnosaizmeđuKosovai

CrneGore, dodao jeHaradinaj.

S druge strane, predstavnici cr-

nogorske zajednice na Kosovu

su zahvalili premijeru Haradi-

naju na stalnoj podršci koju im

daje u raznimprojektima.

Haradinaj je obećao da će crno-

gorska zajednica imati ravno-

pravan tretman sa ostalim za-

jednicama.

- Kosovo je naša zajednička

kuća i crnogorska zajednica će

imati ravnopravan tretman sa

ostalim zajednicama. U ime

Vladezahvalio samsepredstav-

nicimacrnogorskezajednicena

aktivnom učešću na javnom,

političkom i kulturnom životu

Kosova.

R.P.

PODGORICA

Funkcioner

DPS-aNikolaGegaj ocijenio je

u izjavi zaPobjeduda suAlban-

ci uCrnoj Gori oduvijekbili lo-

jalni državi ukojoj žive, davali

značajandoprinos njenomraz-

voju i punog srcaučestvovali u

obnovi nezavisnosti.

On je reagujući na saopštenjeNe-

bojše Medojevića u kojem lider

PzP tvrdi da se svi albanski

političarizalažuzaVelikuAlbani-

ju kazao da su izjave tog čovjeka

toliko neozbiljne, da mu se čini

neukusnimda ihkomentariše.

Medojević je jučeupisanoj izjavi

za Portal Analitika kazao da svi

albanski političari podržavaju

Prirodnu Albaniju, odnosno

princip „Svi Albanci u jednoj

državi“. Prema riječima Gegaja,

Medojevićeve izjave niko ne uzi-

ma ozbiljno.

- Koliko ja znam Crnoj Gori ne

prijeti bilo koja opasnost od ve-

likodržavnih projekata, niti za te

svrhe smijezloupotrebiti bilokoji

narod u Crnoj Gori. Medojević

mora da zna da suCrna Gora i Al-

banijačlaniceNATOsaveza, sma-

traGegaj.

Takve izjave, kako jedodao, sigur-

no neće narušiti dobrosusjedske

odnoseCrneGore i Albanije, aAl-

banci uCrnoj Gori su oduvjek bili

lojalni državi u kojoj žive, davali

značajandoprinosnjenomrazvo-

ju i punog srca učestvovali u ob-

novi nezavisnosti.

- Bolje i pametnije jeMedojeviću

da svoje slobodno vrijeme utroši

na saniranje brojnih problema

DF-anegoštoga troši nabespred-

metno podizanje tenzija među

građanimaCrneGore zaključioje

Gegaj.

N.Z.

Najava kosovskog premijera Ramuša Haradinaja

Crnogorci ćebiti

ravnopravni naKosovu

Funkcioner DPS-a reagovao na tvrdnje lidera PzP

Gegaj: Albanci su lojalni

državi Crnoj Gori

NikolaGegaj

IvanBrajović

DuškoMarković

AleksaBečić