Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 36 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 15. jun 2018.

CrnomGorom

ROŽAJE

- Snažnonevrije-

mepraćenogradomveličine

oraha zahvatilo je selaGra-

hovo, BijeluCrkvu, Sinano-

vićaLuke, Biševo, Razdolje,

Bukovicu i Paučinu. Osim

poljoprivrednih imanja stra-

dali sukrovovi kuća, aošte-

ćeni su i brojni automobili.

Prema kazivanju mještana,

grad je padao duže od 20 mi-

nuta. Predsjednik lokalnog

Udruženja poljoprivrednih

proizvođača Emin Sinanović,

je kazao da je grad uništio za-

sade i voćnjake u Bukovici,

Razdolju, Vučoj i Paučini.

- Grad je bio izuzetno krupan,

sve je zabijelio. Ovonevrijeme

će senegativnoodraziti napo-

ljoprivredu i stočarstvo – ka-

zao je Sinanović.

Sličnu priču ispričao nam je

farmer iz Bijele Crkve Goran

Bulatović.

- Ostali smo bez ičega, sve je

otišlo u nepovrat. Povrtnjaci

su sravnjeni sa zemljom, a na

voćkama nijesu ostali čak ni

listovi. Livade su povaljane do

zemlje.Ovogodišnjirodjeuni-

šten i jedino što nam je preo-

stale je da rasprodamo stoku

koju sigurno mnogi od nas ne

mogu prezimiti – kazao je Bu-

latović.

Grad je to područje zahvatio i

prijenekolikodana, ali suzrna

bilamnogositnija, pasupoljo-

privrednici prošli sa neznat-

nim štetama. Grad veličine

klikera padao je juče i u selu

Donja Lovnica, ali, kako sa-

znajemo od tamošnjih žitelja,

nije pričinio veću štetu.

F.K.

Rožaje:

Nevrijeme pričinilo štetu poljoprivrednicima

GRaDPaDaoSKoRoPoLaSaTa:

Roduništen

Navoćkamanijesu

ostali ni listovi

NiKšić:

Rajko Grozdanić, savjetnik za voćarstvo i vinogradarstvo

Najbolja zaštitaod

grada jeosiguranje

PrekoMinistarstva poljoprivrede i ruralnog razvojamože se ostvariti povraćaj

sredstava u vrijednosti od 50 odsto polise osiguranja. Voćari iz Agrobudžetamogu

dobiti novac za protivgradnemreže, a pola investicije ne vraćaju – kaže Grozdanić

NIKŠIĆ

–Nevrijemekoje je

pogodiloNikšićnajviše šte-

tepričinilo jeuužemgrad-

skomjezgru i prigradskim

naseljima. Naostalomdije-

luopštinebilo jemnogovi-

šekiše, a grad je sitniji pa je

štetamanje–kaže savjetnik

zavoćarstvo i vinogradar-

stvouSavjetodavnoj službi

zapoljoprivrednuproi-

zvodnjuRajkoGrozdanić.

Gradveličinemanjegoraha je

u srijedu padao skoro sat bez

prestanka. Nakon toga uslije-

dila je kiša, a za oko dva sata

palo je 155 litara po kvadrat-

nommetru.

Dan nakon nevremena, kaže

on, Savjetodavnoj službi javili

su se proizvođači iz Mokre

njive, Župenikšićke (Dučice i

Staro selo), Dragovoljića i

Ozrinića koji su prijavili štete

odnevremena.

- Učetvrtak, kad su se stvorili

uslovi, odnosno kada se teren

procijedio, bilo je moguće

obićiparceleproizvođačako-

ji su nam se obratili. Konsta-

tovanojedasunastalaošteće-

nja od grada na plodovima

voćaka. Proizvođači su istakli

da je grad koji ih je pogodio

bio manje krupan i slabijeg

intenziteta i da je uglavmom

došlo do polijeganja trave i

ponegdje usjeva krompira –

objašnjavaGrozdanić.

Sagovornik Pobjede kaže ka-

ko je jedini načinda se sprije-

če štete koje grad izaziva go-

t ovo s vake god i ne , da

poljoprivredni proizvođači

na vrijeme osigurajuusjeve.

- Preko Ministarstva poljo-

privrede i ruralnog razvoja

mogu ostvariti povraćaj sred-

UKLoNiTiošTećeNeGRaNe:

Voćkenakongrada

RajkoGrozdanić

Proizvođačima čije je zasade oštetio grad stručnjaci su savjeto-

vali koje mjere da preduzmu.

- Kada dozvole vremenske prilike treba da uklone polomljene

grane sa stabala voćaka (ukoliko ih ima), i da usjeve zaštite

preparatima na bazi bakra (plavi kamen, bakarni kreč, bor-

dovska čorba) kako bi dezinfekovali povrede i spriječili pojavu

bolesti u zasadima. Upotreba tih preparata je neškodljiva i

može mnogo pomoći u ovakvim i sličnim situacijama, a radi se

o preparatima koji se preporučuju i kod organske pljoprivrede,

tako da se mogu koristiti više puta, odnosno dok se ne saniraju

povrede – kaže Rajko Grozdanić.

Prskativoćkebakarnim

preparatima

stavauvrijednosti od50odsto

polise osiguranja. Takođe, po-

ljoprivrednicikojisebavepro-

izvodnjom voća preko mjera

iz Agrobudžeta, mogu instali-

rati sisteme sa protivgradnim

mrežama i za investiciju u

svomvoćnjakudo10.000eura

za postavljanje takvih sistema

ostvariti povraćaj od 50 odsto

vrijednosti investicije – savje-

tujeGrozdanić.

D.Š.

KoToR:

Vatrogasci dobrovoljci iz Perasta upozoravaju da je zbog gužvi u saobraćaja ugrožena bezbjednost građana

Zbog zakrčenihulicakasnenazadatke

KOTOR

-UPerastu jeugro-

ženabezbjednost ljudi i imo-

vine jer zbog saobraćajnog

kolapsa članoviDobrovolj-

nogvatrogasnogdruštva

„BogoljubBrezić“nemogu

daobavljajuposao. Stanje je

alarmantnoakonadležni ne-

štohitnonepreduzmubloki-

raćemoput krozmjesto–ka-

žepredsjednik togdruštva

KrstoŽmukić.

Ondodajekako jeo tome jučeu

pisanoj formi informisao Štab

za zaštitu i spašavanje opštine.

- Poslao samdopis sa oznakom

hitno kako bi se zakazao sasta-

nakOpštinskogštaba. Tražimo

hitno rješavanje problema od

predsjednika opštine, koman-

dira Odjeljenja bezbjednosti,

Komunalnepolicije,Sektoraza

venredne situacije u Podgori-

ci.Dakle,odsvihkojisunadlež-

ni –kažeŽmukić.

Prema njegovim riječima mje-

štani, aposebnovatrogasci suu

bezizlaznoj situaciji.

- Nama je veći problem kako

doći do izlaska prema Risnu

nego intervencija. Ljudski ži-

vot visi o koncu negdje iznad

Lipaca ili premaGrahovuu sa

Krsto Žmukić podsjeća na kako kaže, dobra vremena

integrisanog saobraćaja kroz Perast, kada se timmjestom

tokom turističke sezone saobraćalo ekološkim vozilima na

struju i biciklima, a na ulazu umjesto bile istaknute table

,,Perast, grad bez saobraćaja“.

- To je funkcionisalo na zadovoljstvomještana i turista. Vlada

Italije uložila je velika sredstva za integrisani saobraćaj, od

kojeg nije ostalo ni biciklo, jer se sa tim sredstvima rukovodilo

na potpuno neodgovoran način - kazao je Žmukić.

Odintegrisanogsaobraćaja

nijeostaonibicikl

obraćajnom udesu ili požaru.

Vatrogasci nijesu nadležni za

saobraćaj i ako se ništa ne pro-

mijeni, sa sebe skidaju svaku

odgovornost pred sudskim or-

ganimazanedolazak ili kašnje-

nje na intervenciju - kategori-

čan jeŽmukić.

Kroz Persat se, dodaje on, ne

može proći ni malim kolima, a

kamoli vatrogasnimvozilom.

- Posebna priča je na izlazu pre-

maRisnu, gdje je odparkiranih

turističkih autobusa opšti kr-

kljanac.Najlakšejeoštetitineči-

juimovinuprolazećinapožarili

prilikomnekedrugeintrevenci-

je - ogorčen jeŽmukić.

Prema njegovim riječima, veli-

ku pomoć imaju od kolega iz

Kotora.

- Oni krenu na svaku ozbiljniju

intervenciju jer ne znamo da li

iz Perasta možemo izaći da bi

nekome spasili život – objaš-

njavaŽmukić.

Na pitanje da li su se obraćali

inspekcijama,kažedasu,,proš-

le godine dolazile sve inspekci-

je,“konstatovaledapostojipro-

blem, ali ništa nije riješeno.

- I pored poziva za pomoć, ko-

munalnapolicijaiinspekcijene

dolaze i nema rješenja. Turisti

se sve više žale jer uopštemha-

osunemoguprošetati uzmore,

zaglavljeni zbog nesavjesnih

vozača,aliinesposobnevlasti.I

ranija vlast nosi breme koje ne

rješavajuni sadašnji - zaključio

je on.

Nažalost, dodaje Žmukić,

umjesto da vozila, opremu i

ljudstvo pripremaju za sezonu,

brinu kako u rasponu od 50

metara da izađu izvan kruga

vatrogasnice.

Opštinajeovegodineformirala

štab u kome su svi koji treba da

budu nosioci zaštite i spašava-

nja.

-Dobrovoljno vatrogasnodruš

tvu u Perastu postoji 92 godine

sa 30 dobrovoljaca koji državi

daju život džabe na raspolaga-

nje. Država ulaže sredstva

uopremu i rad, ali sve topada u

vodujersubukvalnovatrogasci

onemogućeni da izađu iz Pera-

sta vatrogasnim vozilima kao

što je to bilo nedavno na dvije

intervencije – naglašava pred-

sjednik DVD „Bogoljub Bre-

zić“, KrstoŽmukić.

S. MANDIĆ

KrstoŽmukić

SaoBRaćajNi KoLaPS:

Detalj izPerasta