Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 36 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 15. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

–Jedanod

osumnjičenihčlanovakrimi-

nalneorganizacijekoja jepla-

niralaviše likvidacija,Dejan

Vujović (21) izNikšića, saslu-

šanje jučepredspecijalnim

tužiocem–saznajePobjeda.

Kako nam je nezvanično saop-

šteno izviše izvorabliskih istra-

zi, ovo je već četvrti put za dvije

sedmice kakoVujovića sasluša-

vaspecijalnitužilacnaokolnosti

djelovanja kriminalne organi-

zacije koja je, kako sumnjaju

istražitelji,napraviladužispisak

zaodstrijel.

Tužioca je zanimalo kako se

dvadesetjednogodišnjiNikšića-

nin našao u grupi kojoj se na te-

ret stavljaju najteža krivična

djela. On je uhapšen prije dvije

sedmice, kada su istražitelji pri-

kupili dokaze da je angažovan

zaviše likvidacija.

Vujović je juče proveo nekoliko

sati u zgradi Tužilaštva, što po-

tvrđuje da su nadležni ozbiljno

shvatili namjereVujovića.

Na istražiteljima je zadatak da

operativne informacije potkri-

jepedokazimaiutvrdekosusve

članovi ove grupe koja je plaće-

na za ubistva. Takođe, priku-

pljajusedokazikojeorganizaor

i naručilacplaniranihubistava.

Za sadakaočlanovi suoznačeni

Vujović, Zlatko Matanović iz

Skadra, Stefan Perović izNikši-

ća (19), koji subili „zaduženi“za

četiri ubistva, od kojih su tri po-

licijska službenika.

Kako je Pobjeda objavila, ova

tročlana grupa planirala je ubi-

stvo osobe iz Podgorice koja se

tretira kao bezbjednosno inte-

resantna.

Jedan od osumnjičenih je bliski

rođakAleksandraBrajovića,ko-

ji je ubijen u sačekuši avgusta

2015. godine.

Brajović je ranije bio osuđivan

zašvercnarkotika.Njegovoubi-

stvo nije riješeno, ali su određe-

ni tragovi ukazali da su motivi

neraščišćeni odnosi Brajovića i

jednekriminalnegrupe izAlba-

nije.

Istražiteljisuprikupilioperativ-

ne informacije da su Vujović,

Matanović i Perović trebali da,

po instrukcijama osobe čiji je

identitetpoznat, likvidirajutro-

jicupolicijskihfunkcionera.

Inspektorisunaosnovupodata-

ka napravili šemu, koja objaš-

njavamotive za planiranje ovih

zločina. Imena policijskih služ-

benika na crnoj listi našla su se

isključivo zbog toga što su osu-

jećivali kriminalno djelovanje

grupe koja se uglavnom bavi

švercomnarkotikaipovezanaje

sameđunarodnimnarko karte-

lima.

Vujoviću, Matanoviću i Perovi-

ću se na teret stavljaju krivična

djelastvaranjekriminalneorga-

nizacije, neovlašćena proizvod-

njaistavljanjeuprometopojnih

droga, teško ubistvo u pokušaju

u vezi sa djelom nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija.

Kod osumnjičenih su pronađe-

nestvarikojesumoglidakoriste

u krivičnim djelima za koja su

angažovani.

A.G.

PODGORICA

–VladimirRo-

ganović tražio je jučeu

Osnovnomsududamu sevje-

štači glas kakobi seutvrdilo

da li jeon lažnodojaviobom-

buudiskoteku ,,Bigl“uaprilu

prošle godine.

Roganović se prema navodima

Tužilaštva tereti za krivično

djelo izazivanje panike i nere-

da.

Jedan od advokata odbrane,

Marko Radović kazao je da u

spisima predmeta ne postoje

dva ključna dokaza, među koji-

ma je i snimak poziva kojim je

lažnoprijavljena bomba.

- Nedostaje i snimak sigurno-

snih kamera osoba koja su do-

punjavale račun na sporni broj

sa kojeg je upućen poziv. Da su

sprovedena ova dva dokaza, ne

bi došlo do postupka – kazao je

Radović.

On i njegove kolege Slavomir

Božović i Dragoljub Đukano-

vić, tražili su na jučerašnjem

pretresu da se obustavi postu-

pakprotivnjihovogbranjenika.

Radović je objasnio da u rješe-

njuMinistarstva pravde Srbije

kojim je odobrena ekstradicija

iz te države u Crnu Goru, stoji

da se izručenje odobrava kako

biRoganovićodslužiokaznuna

koju je osuđen zbog nedozvo-

ljenog držanja oružja i eksplo-

zivnihmaterija.

- U rješenjuMinistarstva prav-

de Srbije kojim je odobreno

izručenje navedeno je da bez

saglasnostidržavnihorganaSr-

bije optuženi ne može biti go-

njenzadrugodjelokojejepoči-

njenoprijerješenjaoizručenju.

Krivično djelo za koje mu se

sudi u ovom predmetu izvrše-

nojesedam-osammjesecirani-

je. Zbog toga, jedino jemoguće

da se ovaj postupak obustavi,

odnosno da se optužni akt od-

baci - istakao jeRadović.

S druge strane zastupnik op-

tužnice Vukas Radonjić kazao

jedajenasuđenjuprviputupo-

znat sa ovimrješenjem.

On je istakoda sudokazi uglav-

nomprikupljeni ranije. Istakao

je i da smatra da suđenje treba

da se održi budući da srbijan-

sko Ministarstvo pravde nije

navelo da se protiv Roganovića

vodi ovaj postupak.

Prema navodima optužnice,

Roganovićjeuapriluprošlego-

dine sa mobilnog telefona iz

Beograda pozvao Operativno-

komunikacioni centar Uprave

policijekadajerekao:,,Postavio

sambombuuBigl. Ubiću ga“.

Protekle godine diskoteka

,,Bigl“ je više puta bila ispra-

žnjena zbog dojava o lažnim

bombama. Policija je rasvijetli-

la samo jednu dojavu za koju je

osumnjičen Novljanin Vladi-

mirRoganović.

Protiv Roganovića se vodi još

jedan postupak pred herce-

gnovskim sudom zbog nedo-

zvoljenog držanja oružja i ek-

splozivnihmaterija.

Roganovića, koji prema evi-

denciji bezbjednosnih službi

slovi za člana kavačkog klana,

Srbijaje5.januraizručilaCrnoj

Gori.

On je uhapšen početkommaja

prošle godine u Beogradu, a

ubrzo ga je Prvi osnovni sud

osudionaosammjesecizatvora

zbog falsifikovanja isprava. Cr-

naGora je zanjimraspisala po-

tjernicu jer je osumnjičen za

dojavu o lažnoj bombi u disko-

teci, a treba da odsluži i kaznu

zbog nelegalnog držanja oruž-

ja.

M.L.

PODGORICA

-Prilikompretresaporodič-

nekućeM.Ž. (40) izBarapolicija jeoduze-

ladvije lovačkepuške, lovački karabin, pi-

štolj, startnipištolj,municijuimarihuanu.

Protivosumnjičenog jepodnijetakrivičnapri-

java zbog postojanja osnovane sumnje da je

počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmaterija.

BarskapolicijajeukućiM.Ž.pronašlaioduze-

la lovačkupušku tzv. ,,bokericu“kalibra 12×70,

lovačku pušku ,,zastava“M80 kalibra 12mm,

pištolj ,,bereta“ kalibra 9mm, lovački karabin

,,zastava“ kalibra 7×64, startni pištolj ,,bruni

mod“ 92 kalibra 9mm, kao i 37 komadamuni-

cijekalibra 12mmi jedankarabinskimetakka-

libra 7×64, u ilegalnomposjedu. Pretresom je

pronađeno i 29,4gramamarihuane.

Odogađaju je obaviješten osnovni državni tu-

žilac u Baru, koji je naložio da se protivM.Ž.

podnese krivična prijava zbog osnovane sum-

nje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnihmaterija, dok će

se u vezi sa pronađenom drogom naknadno

izjasniti.

A.G.

KLUPKO SE ODMOTAVA:

Specijalno tužilaštvo i policija prikupljaju

dokaze protiv grupe koja je planirala četiri likvidacije

Vujović saslušavan

nekolikosati zbog

planiranjaubistava

SaprivođenjaRoganovića

Počelo suđenje optuženom

za lažnu dojavu o bombi u

diskoteci ,,Bigl“

Roganović

traži damu

vještačeglas

ARHIVA POBJEDE

Jedan od osumnjičenih je juče

proveo nekoliko sati u zgradi

Tužilaštva, a prema saznanjima

našeg lista to je već četvrti

Vujovićev dolazak na saslušanje,

nakon što je uhapšen u akciji

specijalnog policijskog odjeljenja

Kontejnerski dokuLuci Bar

Ukući Baraninapronađeno

oružje,municija imarihuana

OduzetooružjeuBaru

je droge u kontejneru

ZgradaSpecijalnog tužilaštva

primijećeno je da se na vrhu

nalazi vrećakojapoboji iobli-

ku nije odgovarala prijavlje-

noj robi.

- Otvaranjem vreće, carinici

su pronašli robu koja izgle-

domi tvrdoćomodgovarauo-

bičajenim pakovanjima nar-

kotika koji se krijumčare. U

pitanjujeoko33kgbijelesup-

stance za koju se osnovano

sumnjada jepsihostimulativ-

na droga kokain – saopštili su

ranije iz policije.

Godinu ranije, u junu 2014.

godine carinici su u Luci Bar

zaplijenili ogromnu pošiljku

-

253 kilograma kokaina. I taj

kokain stigao je sa voćem iz

Ekvadora.

A.G.

mauaparatu

estigaokokain

ILUSTRACIJA

Teško povrijeđena jedna osoba na putu Danilovgrad - Podgorica

Vozač sletiosputau jarak,

životmuuopasnosti

PODGORICA

– Predrag

Prelević (60) iz Podgorice

teško je povrijeđen u udesu

koji se dogodio u srijedu veče

na putu Danilovgrad – Pod-

gorica.

Do zaključenja lista, Preleviću

je život bio u opasnosti i pri-

ključen je na aparatima.

On je, pod još nerazjašnjenim

okolnostima izgubio kontrolu

nad vozilom, sudario se sa

dva automobila, ispretvrtao i

sletio u jarak.

Prema nezvaničnim sazna-

njima Pobjede, Prelević se

kretao iz Danilovgrada prema

Podgorici.

A.G.