Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 36 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 15. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

–Pregledom

podataka izvučenihiz ,,nokia

Xplay“ telefonaSašeSinđeli-

ća jučeseusudniciVišegsuda

uPodgoricimoglovidjetidase

ujednomdijelunjegovihko-

munikacijapominjuimenaal-

banskogkontraverznogbizni-

smenaĆazimaOsmanija i

EduardaDodienkazakojeg

odbranaokrivljenihzapoku-

šaj terorističkognapadatvrdi

da jepripadnikekstremistič-

kihgrupa.

Sudski proces protiv optuženih

za pokušaj terorističkog napada

na Skupštinu Crne Gore na dan

parlamentarnihizbora2016.go

-

dine vodi sutkinja Suzana Mu-

goša.NazahtjevadvokataDuša-

na Radosavljevića pročitane su

porukeizčeta40Xplaytelefona

koji jekoristioSašaSinđelić.

-Feliks ješifrazaĆazimaOsma-

nija, šiptarski diler - glasila je

jednaSinđelićevaporuka.

Već u sljedećoj poruci sagovor-

niku,kojijeunjegovomtelefonu

imenovankaoJasna1,saopštava

da ,,Feliks sarađuje sa direkto-

rompolicije“.

SlijedeporukeukojimaSinđelić

navodi:,,Dobro, ali mi trebaju

čvrsti dokazi“ i ,,Epa da ih ja još

pratim, navatami dovedem“.

Glavni specijalni tužilac je pro-

komentarisaodaSinđelićukon-

kretnomslučajunajvjerovatnije

komunicira sanekimizpolicije.

Sa druge strane, advokat Dušan

Radosavljević ukazao je da Sin-

đelić komunicira kao saradnik

službe.

Prema pisanju medija Ćazim

Osmani je jedan od pripadnika

klanaOsmanikojikontrolišedio

narko poslova u zemljama Bal-

kana. Unastavkusuđenja, otvo-

ren je fajl pod nazivom ,,Fleš” a

kojijeizvučentakođeiz,,Xplay“

telefonaSinđelića.

Iako je u ovom fajlu bila poruka

na ruskom jeziku, advokat Ra-

dosavljević je naveo da se i bez

pomoćiprevodioca,moževidje-

ti da sunavedeni podaci zaEdu-

ardaDodienka.

-Radi se o broju pasoša, njego-

vom datumu rođenja i adresi

Karađorđeva 184 uGrockoj (se-

lonadomakBeograda). Ovaj čo-

vjek se pominje u viber i skajp

komunikaciji Sinđelića. Napo-

minjemdaseimeoveosobenaš-

lo i u naredbi za sprovođenje

mjera tajnog nadzora koju je iz-

dao Viši sud u Šapcu – kazao je

advokatRadosavljević.

OnjenaveodaDodienkosloviza

članaekstremističkihgrupa.

Otvorene su i porukena ruskom

jezikukoje jeSinđelićslao11. av-

gusta i 27. septembra2016. godi-

ne nepoznatoj osobi, navodeći

damujepotrebno,,priglašenje“,

odnosnodozvola.

Advokat Radosavljević je ista-

kao datume slanja ovih poruka

jerseodnosenaokolnostiSinđe-

lićevog povratka u Srbiju iz Ru-

sije. Takođe je naveo da su uz

proglas u jednoj poruci navede-

ni kontakti FSB-a.

TakođeadvokatRadosavljevićje

zatražiodasesaruskogprevedu

određene komunikacije jer po-

stojimogućnostdaseradiozna-

čajnimdetaljimazapostupak.

On je potom na osnovu pregle-

danih fajlovapostaviopitanjaza

vještakaMarkaLakića.

- Zašto u rubrici kontakt ID ne

možedaseotvorinijednarubri-

ka? Da li vještak može da nam

objasni šta ovo predstavlja ima-

jući u vidu da u ovom komplet-

nomfolderu imanahiljadekon-

t aka t a , zak l j učno s a 12.

oktobrom2016.godine.Urubri-

ci gdje senavodi IDpostoje tele-

foni koji počinju na 381, 359 ili

piše 069. Da li na osnovu toga

možeda seutvrdi da li su toneki

ostvareni kontakti? Tražim

objašnjenje vještaka šta pred-

stavljatatabela.Svesetonalaziu

folderu srpski vukovi - pitao je

Radosavljević.

VještakLakićjejučepojasnioda

fajl izvučen izSinđelićevog tele-

fona nije otvorio a na šta je od-

brana ukazala na prethodnom

suđenju, jer se radi o bazi poda-

taka.

Nakon što je odbrana završila sa

postavljanjem pitanja vještaku

Lakiću, Tužilaštvo je imajući u

vidukompleksnost postavljenih

prijedloga i određenih nepreci-

znosti vezano za brojeve navelo

da će se izjasniti na današnjem

pretresu.

B.R.

PODGORICA

–Vijećesudije

PredragaTabašaprihvatilo je

prijedlogodbranedavještak

uradipsihijatrijskovještače-

njeZoranaBoljevića(64), op-

tuženogzaubistvostricaSlav-

kaBoljevića i ranjavanje

bratanićaAlekse.

SudijaTabašjekazaodatimvje-

štaka treba da uradi nalaz du-

ševnog stanja Boljevića u vrije-

meizvršenjakrivičnogdjela,tei

da li mu je bila smanjena ura-

čunljivost.

Na ranijem pretresu vještak

sudske medicine Miodrag Šoć

nijepreciznomogaodaodgovo-

ri na pitanja odbrane o istoriji

bolesti pokojnogBoljevića.

On je tada kazao da je Boljević

primljenuKCCGkaohitan slu-

čaj, pa se odmahpristupiloope-

rativnomzahvatu i izvađenmu

je bubreg. Međutim, nakon de-

vet dana, 31. avgusta, on je pre-

minuo.

- Nema dileme da je Boljević

umro od posljedica ranjavanja.

Utvrđivanje činjenica kada je

hemodijaliza uključena i dija-

gnozeizizvještajaljekaraurolo-

ga, ne bi uticalo namoj prvobit-

ni, nedvosmisleni zaključak

zbog čega je umroSlavkoBolje-

vić - istakao je ranijeŠoć.

Premanavodimaoptužnice,Zo-

ranBoljevićje22.avgustaprošle

godine, nakon svađe, iz pištolja

pucao u rođaka Slavka Boljevi-

ća, koji je preminuo od težine

zadobijenihrana.

Tada je ranio i bratanića Aleksu

Boljevića. Uzrok svađe su nera-

ščišćeni imovinski odnosi, od-

nosno spor koji je trajao tri de-

cenije. Suđenje se nastavlja 29.

juna.

M.L.

PODGORICA

–Odbranaop-

tuženihMariaMiloševića,Vu-

kanaVujačića i IgoraMašano-

vićazaubistvoRadomira

Đuričkovića10. oktobra2016.

naCetinjupredložila jeobu-

stavljanjepostupkaprilikom

jučerašnjekontroleoptužnice,

dok jeTužilaštvoostaloprina-

vodimaoptužnice.

Braniociokrivljenihtvrdedane-

ma dokaza za podizanje optuž-

nice protiv njihovih branjenika,

koji suubjekstvu.

BranilacMiloševića, advokatica

NatalijaKaradžićjeistakladaža-

lizbogubistva,tedanjenbranje-

niknemaveze sazločinom.

Kakojekazala,odbranaćeuloži-

ti maksimum napora u rasvjet-

ljavanjuovogubistva.

- Optužnicom je predstavljeno

dajeMariodao2.100euraokriv-

ljenomVukanu za kupovinu vo-

zila koje će biti korišteno prili-

komubistva,alinigdjeoptužnica

ne tvrdi i ne dokazuje da je moj

branjenik učestvovao u izvrše-

njuovogkrivičnogdjela–kazala

jeKaradžić.

Navela je i da izvještajemoDNK

vještačenjunovčanicanijedoka-

zano da jeMilošević imao kon-

takt sanovcem.

Ona smatra da je upitno kako se

došlodoDNKprofila.

Branilac Mašanovića, advokat

Tripko Karadžić kazao je da je

njegov klijent pobjegao ne zato

jer je kriv, već iz njemu znanog

straha.

-Nemadokazadajekupiovozilo

iz kojeg je ubijenĐuričković au-

tomatskom puškom – jasan je

Karadžić.

On tvrdi da će, ukoliko dođe do

podizanja optužnice, dokazati

da je njegov klijent na Cetinju

proveo osam dana nakon ubi-

stva, krećući se slobodno.

-Čakjeiglasaonaizborima–ka-

zao jeadvokatKaradžić.

Branilac okrivljenog Vujačića,

advokat Nikola Kandić, naveo je

da jedina dva dokaza, koja na-

vodno optužuju njegovog bra-

njenikajesutelefonskirazgovori

izvještaj o DNK vještačenju Fo-

renzičkogcentra.

Pojasnio je da razgovor Miloša

Đuričkovića i Ratka Radulovića

ne može biti dokaz, jer se radi o

posrednomsaznanju.

- Đuričković je kazao Radulovi-

ću da mu je dolazio Kubanac

(MarkoVujačić,stricVukanov),i

kazao da mu je bratanić umije-

šanuubistvo -naveo jeKandić.

Prema navodima optužnice vi-

šeg državnog tužioca Željka

Tomkovića, Milošević je počet-

kom oktobra 2016. godine, u

Podgorici daonovacVujačićuza

kupovinu vozila, koje je korišće-

nou likvidaciji.

Vujačić je 9. septembra 2016. go-

dine od Dragana Jankovića ku-

pio ,,reno megan“ podgoričkih

tablica za 2.100 eura. Već nared-

nogdanaMašanović i Vujačić su

krenuli u akciju praćenja kreta-

nja Đuričkovića.Sačekali su da

Đuričković i njegov prijateljMi-

lorad Radulović uđu u džip ,,ti-

guan“ kojim su krenuli ka Bajo-

voj ulici.

- Okrivljeni Vujačić je „renome-

ganom“ušaousuprotnukolovo-

znu traku. Đuričković je bio pri-

nuđen da zaustavi svoje vozilo

nakon čega jeMašanović s mje-

sta suvozača iz automatske puš-

ke ispaliovišehitacaunjegovom

pravcu-pišeuoptužnici.

Đuričkovića su pogodila dva

projektila, odčega jedanuglavu.

Od zadobijenih povreda premi-

nuo je sat poslijeponoći.

MašanovićiVujačićsupobjegliu

pravcu seoskog puta Gornji Ce-

klin - Ljubotinj, gdje su zapalili

„renomegan“ukojemsuostavili

ioružjeizkojegsuubiliĐuričko-

vića.

A.G.

Suđenje za pokušaj terorizma: Pregledane komunikacije

izvučene iz telefona svjedoka saradnika Saše Sinđelića

Sinđelićposlaoporuku

daOsmani sarađuje sa

direktorompolicije

Nastavljeno suđenje optuženomza ubistvo strica i ranjavanje bratanića

Vještakda

utvrdi psihičko

stanjeBoljevića

Krivično vijeće kojimpredsjedava sutkinja

Suzana Milić juče je nakon reagovanja sudske

straže konstatovalo da je optužena Branka

Milić prekršila Zakon o krivičnompostupku i

kućni red Višeg suda kada je juče unijela lap

top u sudnicu i koji je tokom suđenja koristila.

Odbrana okrivljenih smatra da je oduzima-

njemprava Milić da koristi lap top uskraćeno

pravo na odbranu.

- Ako odbrana može da koristi kompjutere

zašto to ne bi mogli i optuženi – kazao je

advokat Miroje Jovanović.

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić bio

je saglasan sa stavomodbrane navodeći da

nema smetnji da optuženi koriste tehniku

radi lakšeg pregleda dokaznogmaterijala.

- Članom 100 ZKP-a predviđeno je da optu-

ženi mogu koristiti samo svoje bilješke. Kao

što optuženi ne mogu da koriste telefon

ne mogu da koriste ni lap top. Svi optuženi

treba da imaju ista prava, ne možemo praviti

razliku između onih koji se brane sa slobode i

ostalih koji su u pritvoru – pojasnila je sutkinja

Mugoša.

Sud:Korišćenjemlaptopa,MilićprekršilaZKP

Kontrolisana optužnica protiv optuženih za ubistvo Radomira Đuričkovića

Odbrana tvrdi danema

dokaza, Tužilaštvo

ostalopri optužbama

SauviđajanakonubistvaGoranaĐuričkovića

Vještakodgovaranapitanjaadvokata

LUKA BAR:

Policija i carinici zaplijenili 31 pakova

Istražitelji su do zaključenja lista

ispitivali kako je kokain dospio

među pošiljkomvoća za koje

postoje uredni špediterski papiri

BAR

–Policija i carinici za-

plijenili su sinoćkontejner

ukojemjebilo31 pakovanje

kokaina, udijeluzahlađe-

nje–potvrđeno jePobjedi

izviše izvorabliskih istrazi.

Kako nam je nezvanično sa-

opšteno, kokain je poslat u

Forenzički centar na vješta-

čenje, gdje će se utvrditi ste-

pen čistoće, kao i precizna

količina zapljene.

Droga, koja je stigla iz Ekva-

dora bila je u kontejneru sa

bananama, tačnije u dijelu

gdje je aparat za hlađenje. Da

seneradi samoovoću, carini-

ci su posumnjali nakon pre-

gledaskenerom, adefinitivno

je utvrđeno kada je kontejner

otvoren.

Istražitelji su do zaključenja

lista ispitivali kako je kokain

dospiomeđu pošiljkomvoća,

za koje postoje uredni špedi-

terski papiri. Ispituju se imo-

gući kanali dalje isporuke

narkotika, kao i veze preko

kojihjetrebalodabudedistri-

buirandalje.

Za sada nije poznato da li je

kokain bio namijenjen za cr-

nogorsko tržište ili za dalju

distribucijuu zemlje regiona.

Prije tri ipogodinecarinici su

u Luci Bar zaplijenili oko 33

kilograma kokaina. Droga je

pronađena u kontejneru pu-

nom džakova kafe dopre-

mljenomizBrazila.

- Prilikomuskladištenja kon-

tejnera sakafom, koji suuLu-

ku Bar dopremljeni 25. no-

vembra 2015. godine brodom

,,TONGAN II“, carinski služ-

benici suna osnovu lučke do-

kumentacije i analize rizika

pristupili pregledu određe-

nog broja kontejnera koji su

stigli iz Južne Amerike. Kon-

trolom kontejnera utvrđeno

jedasucarinskaobilježja jed-

nog kontejnera oštećena, ali

da se radi o identičnombroju

plombe koji je naveden na te-

retnici – tada je saopšteno iz

policije. Kako su kazali tada,

nakon otvaranja kontejnera

Sabanan

zahlađen