Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 14. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

– Istražitelji

provjeravajuko jena čelu

kriminalne grupekoju, pre-

ma sumnjamabezbjedno-

snih službi, čineZlatkoMa-

tanović izSkadra,

StefanPerović izNikši-

ća (19) i njegov sugrađanin

DejanVujović (21), a zakoju

postojeoperativna saznanja

da jeplaniralaviše teških

krivičnihdjela.

Prema nezvaničnim saznanji-

ma Pobjede, ova tročlana gru-

paplanirala jeubistvoosobe iz

Podgorice koja se tretira kao

bezbjednosno interesantna.

Kako jenašemlistupotvrđeno

iz izvora bliskih istrazi, istra-

žitelji su prikupili operativna

saznanja da je jedan od osum-

njičenih bliski rođakAleksan-

dra Brajovića, koji je ubijen u

sačekuši avgusta 2015. godine.

Brajović je ranijebioosuđivan

za šverc narkotika. Njegovo

ubistvo nije riješeno, ali su

određeni tragovi ukazali da su

motivi neraščišćeni odnosi

Brajovića i jedne kriminalne

grupe izAlbanije.

Istražitelji su operativno pri-

kupili mnoštvo informacija

koje smisleno ukazuju da je

trebalo da trojica mladića, po

instrukcijama osobe čiji je

identitet poznat, likvidiraju

čak i neke policijske funkcio-

nere.

Operativna saznanja ukazuju

dasusetipolicijskifunkcione-

ri našli na meti jer su ,,odgo-

vorni“ za privođenje jednog

Nikšićanina, poznatog zbog

višekrivičnihdjela, zakojegse

vjeruje da je na čelu kriminal-

ne grupe.

Na osnovu operativnih sazna-

nja istražitelji prikupljaju do-

kaze,kakobipotkrijepiliosno-

vane sumnje da se radi o

paklenomplanukoji je trebalo

da izveduova trojicamladića.

Provjeravaju da li je u čitavu

akcijubiloupleteno još osoba.

Vujoviću, Matanoviću i Pero-

viću se na teret stavljaju kri-

vičnadjelastvaranjekriminal-

ne organizacije, neovlašćena

proizvodnja i stavljanje u pro-

met opojnih droga, teško ubi-

stvo u pokušaju u vezi sa dje-

lom nedozvoljeno držanje

oružjaieksplozivnihmaterija.

Kod osumnjičenih su prona-

đene stvari koje su mogli da

koriste u krivičnim djelima

za koja su angažovani.

Prema nezvaničnim saznanji-

ma Pobjede, inspektori su pri-

kupili saznanja da su mladići

vrbovani s namjerom da se

iskoriste za najteža krivična

djela, azauzvrat imjeobećana

novčana nadoknada. Za sada

se sa sigurnošćune zna okojoj

sumi jeriječ, ali kako tvrdePo-

bjedini izvori, riječ je o više

desetina hiljada eura.

Na što je sve bila spremna ova

grupa, koja je zahvaljujući

operativnim saznanjima sada

izarešetaka,trebalobidautvr-

di istraga. Ono u šta su u be-

zbjednosnim službama sigur-

ni jeda imajudovoljnodokaza

za tvrdnje da se radi o brižlji-

vom planu da se ,,uklone“ svi

koji su smetnja kriminalcu za

kojeg se vjeruje da je angažo-

vao trojicumladića.

Pitanje je, međutim, hoće li

istražiteljilakoprećiputodsa-

dašnjih operativnih saznanja

do prikupljanja opipljivih do-

kaza.

A.G.

TIVAT

- Uprava policije

potvrdila je da tijelo koje je

pronađeno 10. marta u nepri-

stupačnomdijelu Vrmca

iznad Lepetana pripada

Tuvćaninu Krstu Mariniću

(38) koji je nestao 2. oktobra

prošle godine.

Prema pisanju Radio Tivta,

policija je do ovog saznanja

došla nakon dužeg vremena

i vještačenja DNK analiza

rodbine. Ljudske ostatke

pronašao je sugrađanin,

a obdukcija je obavljena

u Kliničkom centru Crne

Gore. Istražitelji su odmah

posumnjali da je u pitanju

Marinić, mada nije bilo isklju-

čeno ni da je francuski plani-

nar Robert Janot (62) koji je

nestao prije dvije godine na

Vrmcu. O svemu je obavije-

štena rodbina koja će preu-

zeti posmrtne ostatke.

C. H.

PODGORICA

– Pretresima u F

paviljonu ZIKS-a policija je kod

zatvorenika Miloša Rajkovića

(28) pronašla 126 tableta bijele

boje sa natpisom ,,MP“ - piše

portal FOS.

Kako prenosi ovaj portal, prona-

đena je i tableta kod H. A. (26).

Tablete su poslate u Forenzički

centar radi vještačenja.

O cijelom slučaju je obaviješten

viši državni tužilac u Podgorici

po čijemnalogu su tablete izu-

zete.

C.H.

PODGORICA

–Protiv 13

osobapodnijete sukrivične

prijave zbog sumnjeda su

dio lancakoji sebaviokri-

jumčarenjemheroina,mari-

huane i kokainauPodgorici,

Budvi i Baru.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, juče su uhapšeni P. J.

(31),N. J. (30),M.R. (40) iN.Đ.

(25) iz Podgorice, S. R. (24), V.

D.(20)iN.H.(23)izBara,N.K.

(30)izUlcinja,S.K.(21)držav-

ljaninSrbijenastanjenuBarui

D. L. (23) iz Nikšića nastanjen

uBaru, dok suprotivS. Đ. (40)

i B. D. (38) iz Podgorice i M. B.

(40) iz Budve, koji se već nala-

zeuZIKS-upodnijeteprijave.

Pretreseno je deset lokacija, a

na pet je pronađeno 14 grama

heroina i oko 44 grama mari-

huane, kao i 39 komada pi-

štoljske i puščane municije.

Droga i municija su oduzeti,

kao i više telefona sa simkarti-

cama i biće upućeni u Foren-

zički centar radi vještačenja.

Osumnjičenima se na teret

stavlja krivično djelo neovla-

šćena proizvodnja, držanje i

stavljanje u promet opojnih

droga.

Prema sumnjama policije,

osumnjičeni su u dužemperi-

odu, tokom prošle i ove godi-

ne, na području Podgorice,

Bara i Budvevećembrojuoso-

ba prodavali heroin, marihua-

nu, kokain i amfetamin.

Pojašnjeno je da su osumnji-

čeni uhapšeni u akciji kodnog

naziva „Alkatraz“, koja je tra-

jala više od godinu.

- Današnjom aktivnošću liše-

na su slobode sva lica koja su

bilaobuhvaćenaakcijomi raz-

bijen je lanac tzv. ulične pro-

daje droge u tri grada – saop-

šteno je iz policije.

Odpočetkaakcijepodnijetesu

krivične prijave protiv 23 oso-

be, zbog osnovane sumnje da

susebavileuličnomprodajom

droge na području Podgorice,

Bara i Budve.

Tokom akcije oduzeto je oko

640 grama heroina, 2,1 kilo-

grammarihuane, 2,5 kilogra-

ma amfetamina, 350 grama

smjeseparacetamola i kofeina

i manja količina kokaina i

buprenorfina, kaoi 39komada

pištoljske i puščanemunicije.

Kako se navodi u saopštenju,

uhapšene su dvije osobe koje

su prodavale drogu maloljet-

nicima.

Lisice su stavljene S. R. i V. D.

zbog sumnje da su duže vrije-

meprodavalimarihuanuune-

posrednoj blizini ili u škol-

skomdvorištu srednje škole u

Baru.

- Realizacija akcije „Alkatraz“

predstavlja još jednu potvrdu

kontinuiranihi kvalitetnihak-

tivnosti koje crnogorska poli-

cija, sa konkretnim rezultati-

ma , s p rovod i na po l j u

suzbijanja ulične prodaje nar-

kotika - saopštili su iz policije.

U realizaciji akcije su pored

službenika Sektora kriminali-

stičke policije – Odsjeka za

borbu protiv droge, učestvo-

vali i službenici Posebne jedi-

nice policije, CB Bar, OB Ul-

cinj i Sektora granične

policije.

A.G.

PODGORICA

–VeselinVetreljev (33) juče jeupodgoričkom

Višemsudunajavioda ćepredložiti Tužilaštvunagodbuko-

jombi priznaopokušaj ubistvaprijateljaDejanaUskokovića.

Vetreljev je to saopštiona jučerašnjemročištugdje je razmatrana

validnostdokazakojejeTužilaštvopodnijelouzoptužnicuprotiv

Vetreljeva.

Zastupnik optužbe, tužiteljkaMaja Jovanović, ostala je pri svim

tvrdnjama koje, kako je kazala, dokazujuda jeVetreljev 12. marta

britvompokušaoda ubijeUskokovića nakonkraće svađe.

Sa druge strane, branilac osumnjičenog Vetreljeva, advokatica

AlmaKarađuzović,smatra dabisudtrebalodaobustavipostupak

protiv njenog klijenta zbog nepostojanja bitnog elementa krivice

- umišljajnog postupanja.

- Ukoliko sud ne bude takvog stanovišta, smatram da optužnica

treba da bude vraćena na dopunu, u pogledu pravne kvalifikacije

krivičnogdjela.Smatramdanijeupitanjuubistvoupokušaju,već

krivičnodjelo teške tjelesne povrede –kazala je ona.

AdvokaticaKarađuzović je podsjetila da je tokom istrage pribav-

ljen nalaz i mišljenje vještaka neuropsihijatrijske struke, gdje se

kodokrivljenog konstatuje bitno smanjena uračunljivost.

-Treba imatiuviduiprethodni životokrivljenog, budućidaonima

psihosomatski poremećaj. U vezi sa medicinskim vještačenjem,

vještak nije utvrdio prirodu povrede, odnosno da li se radilo o po-

vredi opasnoj po život - istakla je Karađuzović. Predsjednik Višeg

sudauPodgorici, sudijaBorisSavićkoji jevodiopostupakkontrole

optužnice,urokuod15danadonijećeodlukuotomedalidazaklju-

či sporazumnopriznanje krivice sa optužnimVetreljevim.

B.R.

Utvrđeno

da tijelo

pripada Krstu

Mariniću

Pretresi u F paviljonu

Zavoda za izvršenje

krivičnih sankcija

Pronađeno

više od

100 tableta

Akcija „Alkatraz“:

Uhapšene 23 osobe zbog krijumčarenja heroina, marihuane i kokaina

Snabdijevali drogomvišeosoba

izPodgorice, Budve i Bara

Tokomakcije

oduzeto je oko 640

grama heroina,

2,1 kilogram

marihuane,

2,5 kilograma

amfetamina, 350

grama smjese

paracetamola i

kofeina i manja

količina kokaina

i buprenor na,

kao i 39 komada

pištoljske i

puščanemunicije

Sa jučerašnjeakcije

Viši sud:

Razmatrani dokazi protiv optuženog za

pokušaj ubistva prijatelja

Vetreljev spreman

da se nagodi

Viši sud

Istražitelji provjeravaju članove kriminalne organizacije osumnjičene za planiranje više teških krivičnih djela

Da li supripremane

likvidaciječetiri

osobe?

Kako je našem listu

potvrđeno iz izvora

bliskih istrazi, istražitelji

suprikupili operativna

saznanja da je jedanod

osumnjičenihbliski rođak

Aleksandra Brajovića, koji

je ubijen 2015. godine

Vujoviću, Matanoviću i Peroviću se na teret stavljaju krivična djela

stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja i

stavljanje u promet opojnih droga, teško ubistvo u pokušaju u vezi sa

djelomnedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnihmaterija