Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 14. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Etičkakomi-

sijaSudskog savjeta, od2014.

do 1. junaove godineprimila

je64 inicijative zautvrđiva-

njepovredeEtičkogkodeksa

sudija– saopštio je jučepred-

sjednikovog tijelaDobrica

Šljivančanin.

Najviše prijedloga, kako je ka-

zao, podnijele su stranke u po-

stupku, četiri su pokrenuli

predsjednici sudova, jednu je

podniozaposleniusudu,dokje

mali broj inicijativapotekaood

građana.

PostuPci

Na okruglom stolu „Disciplin-

ska i etička odgovornost sudija

uCrnojGori“,kojisujučeorga-

nizovali programska kancela-

rija Savjeta Evrope, Sudski sa-

vjet Crne Gore i Vrhovni sud,

Šljivančanin je saopštio da je

povreda kodeksa utvrđena u

slučajupet sudija.

-Dvijeodluke jošnijesupravo-

snažne i nalaze se u upravnom

postupkuuUpravnomsudu. U

38 inicijativa nije utvrđena po-

vreda kodeksa, 16 je bilo nedo-

puštenih, dvije su odbačene,

jedna je na zahtjev podnosioca

obustavljena, a tri su u toku –

precizirao je Šljivančanin.

ČlanicaSudskogsavjetaipred-

sjednica disciplinske komisije

ovog tijela Vesna Simović-Zvi-

cer navela je da je u 2014. bilo

tri disciplinska postupka zbog

neurednog obavljanja sudijske

funkcije,odčegasudvijeokon-

čanenovčanomkaznom, a jed-

na opomenom.

- I 2015. bila su tri disciplinska

postupka pokrenuta iz istih ra-

zloga kao godinu prije. Sankci-

ja je u sva tri slučaja bila opo-

mena. U 2016. bio je jedan

prijedlog disciplinskog tužio-

ca, koji je proslijeđen Komisiji

za etički kodeks – rekla je Si-

mović-Zvicer.

Prošle godine, kako je rekla,

pokrenut je jedan prijedlog za

utvrđivanje disciplinske odgo-

vornosti sudije, a izdato je i rje-

šenje o suspenziji sudije zbog

pokretanja krivičnog djela.

Gledajući brojke, prema nje-

nim riječima, moglo bi se reći

ili da je Vijeće za provjeru dis-

ciplinske odgovornosti loše ra-

dilo ili da su sudije odlične.

- Jesmo imali malo broj po-

stupaka i sankcija, ali smo

imali problem za koji u zako-

nu ne postoji rješenje – situa-

cija u kojoj se pokreće postu-

pak za najteže prekršaje, u

kojoj je sankcija razrješenje.

Sudijakoji zna što slijedi pod-

nese zahtjev za prestanak su-

dijske funkcije i mi smo u toj

situaciji onemogućeni da bilo

što radimo, jer on ima pravo

da u svakomtrenutku podne-

se ovaj zahtjev. Treba stvoriti

mehanizme da se disciplinski

postupakobavi dokraja - ista-

kla je Simović-Zvicer.

Predsjednica Upravnog suda

Branka Lakočević navela je da

se izmjene Zakona o Sudskom

savjetu i sudijama traže zbog

toga što su se nakon tri godine

od stupanja na snagu ovog za-

kona pojavili određeni proble-

mi upraksi.

Zbog neusaglašenosti Zakona

o Sudskom savjetu i sudijama

sa Etičkim kodeksom i Pravil-

nikom etičke komisije predlo-

žena je i, kako je navela, izmje-

na da ova komisija može da

utvrđuje povrede etičkog ko-

deksa, te podnošenje pravnog

lijeka.

izmjene

- U dijelu disciplinskih prekr-

šaja predloženo je da se uspo-

stavi nova kategorija prekršaja,

dok je u dijelu disciplinskih

sankcija predloženo da se pro-

širi lepeza sankcija i to kod te-

žihdisciplinskihprekršaja, od-

nosno da se uz novčanu kaznu

može izreći i zabrananapredo-

vanja u zavisnosti od dužine

trajanja disciplinskog prekrša-

ja –navela jeLakočević.

Predsjednik Višeg suda u Pod-

gorici Boris Savić rekao je da je

u ovom sudu broj pokrenutih

disciplinskih postupaka veo-

mamali.

- Najčešće se pokreću zbog

prekoračenje roka za donoše-

nje odluka i odugovlačenje u

postupanjuuodređenimpred-

meta. Još je manji broj ekstre-

mnih situacija za pokretanje

disciplinskog postupka. U po-

sljednjih 15 godina uVišemsu-

da samo su bila pokrenuta dva

disciplinskapostupka, dok ihu

posljednje četiri godine nije ni

bilo–naglasio je Savić.

Međutim, kako je dodao, prije

pokretanja postupka treba

imati kompletnu sliku o radu

sudije.

- Disciplinski postupak vrlo je

lako pokrenuti, ali radimo s

oskudnim kadrom koji radi

pod pritiskom javnosti, a po-

kretanjem disciplinskog po-

stupka možete ovaj kadar uči-

niti još oskudnijim–poručio je

Savić.

j. BeHARoViĆ

NIKŠIĆ

– Institucije i država

izaći ćenakraj saorganizo-

vanimkriminalom, poručio

je juče izNikšićaministar

unutrašnjihposlovaMevlu-

dinNuhodžić.

On je, odgovarajući na pitanje

novinara ima liCrnaGorasna-

ge da izađe na kraj sa krimina-

lom, odgovorio da nema dile-

mu.

- Borba protiv organizovanog

kriminala, koji dugotraje i ima

svoju hijerarhiju, sredstva i

pravila, je težak posao - rekao

je Nuhodžić, ali i istakao da će

se država izboriti sa organizo-

vanimkriminalom.

On je komentarisao i napadna

novinarku Vijesti Oliveru La-

kić, ističući da je ta istraga pri-

oritet u radupolicije.

Na pitanje da li u Crnoj Gori

treba da bude smanjen broj

policajaca, s obzirom na to da

ihimatrostrukovišeodevrop-

skog standarda, Nuhodžić je

kazao da te statistike nijesu

usaglašene.

- U Evropskoj uniji se za broj

policajaca u odnosu na broj

stanovnika ne računa granič-

na policija. Oni koji barataju

timpodacimakodnas računa-

juigraničnupoliciju,štopoka-

zuje da se ti podaci različito

koriste-objasnio jeNuhodžić.

Nuhodžić se juče sastao sa

predstavnicima nikšićke lo-

kalne uprave, a sa v.d. direkto-

raUpravepolicijeVeskomDa-

mjanovićemobišao je i Centar

bezbjednosti.

-Centarbezbjednosti ostvario

je značajne rezultate, na teri-

toriji opštineuprethodnoj go-

dini procenat rasvijetljenosti

krivičnih djela iznosio je 72,4

odsto, a rezultati za ovu godi-

nu su ohrabrujući – kazao je

Nuhodžić.

Tokom sastanka sa načelni-

komCentra bezbjednosti Mi-

loradomŽižićembilo jeriječi i

o unapređenju rada policije,

poboljšanju materijalnog sta-

tusa zaposlenih, jačanju ka-

drovskih i tehničkih kapacite-

ta, ali i o tome koje aktivnosti

dodatno treba preduzeti na

planu očuvanja javnog reda i

mira i borbe protiv kriminala.

Nasastankusapredsjednikom

opštineVeselinomGrbovićem

zaključeno je da je odlična sa-

radnja lokalne uprave i polici-

jepotvrđena i uokviruprojek-

ta postavljanja video-nadzora

na javnimpovršinama.

-Neophodnobi bilopokriti vi-

deo-nadzorom centar Nikši-

ća, kao pilot projekat, a nakon

toga nadam se i čitav grad –

istakao jeGrbović.

Ministarsezahvaliopredsjed-

niku opštine na odluci lokalne

vlasti da ustupi građevinsko

zemljište i oslobodi naknade

za komunalno opremanje

objekat predviđen za rješava-

nje stambenog pitanja zapo-

slenih u MUP-u, policiji i

Agenciji za nacionalnu be-

zbjednost.

s.D.

PODGORICA

-VladaCrneGore iMinistarstvoprosvjete ćepo-

moći studentkinji Prirodno-matematičkog fakultetaNini Boš-

kovićuobezbjeđivanjuznatnogdijela školarine zamaster stu-

dijenaOksforduniverzitetu, programkliničke embriologije.

To je jučesaopštioministarprosvjeteDamirŠehović, nasastanku

saNinomBošković.

Kako je saopšteno, ministar je rekao da je važna činjenica da je

crnogorski student primljen namaster studije na jednomod naj-

prestižnijih svjetskihuniverziteta.

Istakao je da je riječ o specifičnom slučaju, jer sistemski načini

podrške najboljima, poput novoosnovanogFonda za kvalitet i ta-

lente ili postojeći programi studentske razmjene ne obuhvataju

programokome jekonkretnoriječ i da troškovi odvišeod40.000

eura nijesu djelimično ili u potpunosti pokriveni stipendijomod

UniverzitetaOksford.

- Imajući u vidu veliki uspjeh kao što je prijem na univerzitet u

Oksfordu, zvanično najbolji svjetski univerzitet, činjenicu da je

riječ o studentkinji koja je proglašena za najboljeg studenta Pri-

rodno-matematičkog fakulteta, obezbijedićemo finansijsku po-

drškuu značajnojmjeri – saopšteno je iz Šehovićevog kabineta.

Bošković je rekla, kako se navodi, da je njena namjera da znanja

koja stekne na prestižnom univerzitetu primijeni u Crnoj Gori.

Ona je zahvalilaVladi iMinistarstvuprosvjete na pomoći koju će

dobiti.

R.D.

Održan okrugli sto o etičkoj i disciplinskoj odgovornosti sudija

Od2014. inicirana

su64postupka

Oprezna

društvenim

mrežama

Predsjednik Etičke komisije

Sudskog savjeta Dobrica

Šljivančaninnajavio jeda će

narednihdanabiti usvojene

smjernice za primjenu ko-

deksa, od kojih se jedna od-

nosi na ponašanje sudija na

društvenimmrežama.

- Sudija treba da izbjegava

pozivanje na funkciju koju

obavlja,tedanadruštvenim

mrežama koristi jasan i pre-

cizanjezik,kakonebiposto-

jao rizik da se izjave sudije

shvate kao izjave pravosud-

nog sistema – naveo je Šlji-

vančanin.

Pored toga, sudija, kako je

dodao,morabitisvjestanda

je svaki sadržaj na društve-

nimmrežamajavan,tedase

suzdrži od objavljivanja sa-

držajakoji bi doveli upitanje

njegovu nepristrasnost u

predmetima u kojima po-

stupa, teugled i kvalitet pra-

vosudnog sistema kojem

pripada.

- Sudija na društvenimmre-

žama ne bi trebalo da iznosi

stavovekojimogudaizazovu

sumnju u njegovu nepristra-

snost, kao što su mišljenja o

politici ili bilo kojoj kategoriji

društva, predmetima u koji-

mapostupaitakodalje.Mora

biti svjestan da jednimpote-

zom na društvenim mreža-

ma može ugroziti sva svoja

profesionalna ostvarenja –

kazao jeŠljivančanin.

Kontrolnimehanizamsudskevlasti veoma jak

PredsjednikVišegsudauPodgoriciBorisSavić

naglasio je da je kontrolni mehanizamsudske

profesije izraženiji nego kod ostalih profesija.

Svakodnevni sudski rad je, premanjegovimri-

ječima,izloženprovjeri,kakokrozvišestepeno

sudsko odlučivanje, te kontroli javnosti kroz

elektronski sistem,medije i nevladinsektor.

- Svaki sudija jesvjestantogada je i poslijerad-

nog vremena pod budnimočima javnosti, od

banalnihstvari –akosesudijapogrešnoparki-

ra na ulici, može očekivati da će sjutradan biti

nanaslovnici nekihnovina, doponašanjaure-

storanu, svađa sa komišijama. Sve su to neke

situacije koje sudija sebi ne smije da dozvoli.

Svi ovi mehanizmi imaju veoma jaku preven-

tivnu ulogu. Posmatrajući iz ugla disciplinske

odgovornosti, sudija je i bez bilo kakvog nor-

miranjapodsnažnomobavezomdaseponaša

primjereno u skladu sa etičkim kodeksom –

istakao jeSavić.

POKRETANJEPOSTUPAKA„MAČSADVIJEOŠTRICE“:

Saokruglog stola

Ministar unutrašnjih poslova juče boravio u Nikšiću

Nuhodžić: Državaće

pobijediti kriminal

Nuhodžić jučeuNikšiću

Šehović razgovarao sa NinomBošković

Vlada će da

obezbijedi

dio školarine

Šehović i Bošković

Etička komisija

Sudskog savjeta od

2014. godine utvrdila

povredu kodeksa u

pet slučajeva