Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 14. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

Evropskauni-

janastavićedaprati stanjeu

oblastimedijauCrnoj Gori,

„ukontekstupristupnihpre-

govora, naročitoupogledu

stvaranjapovoljnogokruže-

njaod stranevlasti za slobodu

izražavanja, a svenaosnova-

ma transparentnostimedij-

skog finansiranja i vlasništva,

integriteta i pluralizma, kao i

uzprimjenupolitikenulte to-

lerancijekada je riječoprijet-

njama i napadimanabiloko-

jegnovinara, uz

obezbjeđivanjeda svimediji

buduzaštićeni odnepotreb-

noguticaja i političkogpriti-

ska“, saopšteno je izkancela-

rijekomesaraEUza

proširenje i susjedskupoliti-

kuJohanesaHana.

To se, pored ostalog, navodi u

odgovoru Tomasa Haglejtnera,

koji jeu imeHana, odgovoriona

pismo glavne i odgovorne ured-

nice Dnevnih novina Vesne Šo-

franac koje je 22. maja upitila

Briselu nakon skandalozne na-

slovnice i teksta u dnevniku Vi-

jesti, ukojemsunavedene izmi-

šljene i monstruozne optužbe

da su novinarke Dnevnih novi-

na Nataša Riso-Pajović i Kristi-

na Jerkov u redakciji rekle da je

Olivera Lakić „trebala da dobije

metaku glavu, a ne unogu“.

U odgovoru se navodi da su pa-

žljivo pročitali pismo Šofranac,

ističući kako su sloboda izraža-

vanja i mediji jedna od temelj-

nih vrijednosti Evropske unije i

ključnielementprocesapridru-

živanjaCrneGoreEU.

- Nezavisni, pluralistički i snaž-

nimedijisukamentemeljacbilo

kojeg demokratskog društva.

Kao što smo već rekli, očekuje-

mo od crnogorskih vlasti da

sprovedu brzu i adekvatnu

istragu o napadu na Oliveru La-

kić, tako da se počinitelji i nalo-

godavci dovedu pred lice prav-

de. Evropska unija, takođe,

očekujedasesvi slučajevi napa-

da na novinare, uključujući slu-

čaj ubistva iz2004. godine, kao i

drugi oblici pritisaka, odmah

istražeidonesupresude–pišeu

odgovoruHanovog saradnika.

Šofranac je pismoHanuuputila

i 30. maja, nakon što on nije od-

govarao na prethodno, podsje-

ćajući da suseRiso i Jerkovnaš-

le na naslovnici Vijesti 16. maja,

tedajeovajdnevnikpreniotrač,

i ne pokušavajući da čuje drugu

stranu.

-Naovajnačinurušenimjelični

i profesionalni integritet i ugro-

žena bezbjednost. Novinarka

Pajović je, nakon teksta u ND

Vijesti, saslušavana u Višemdr-

žavnom tužilaštvu – istakla je

Šofranac.

Ona je izrazila očekivanje da će

Hanpokazati zabinutost i zano-

vinarkeDnevnihnovina, kaošto

je to učinio u slučaju napada na

Lakić,idaćeosuditisvako

neprofesionalno pona-

šanje koje urušava lični

i profesionalni inte-

gritet i dovodi u opa-

snost bezbjednost

novinara iz kojeg god

medija dola-

zili.

K.K.

PODGORICA

Bivši pred-

sjednikUstavnog sudaBla-

gotaMitrićporučio je juče

predsjednikuSudskog savje-

taMladenuVukčevićudane

postoji pravni pojam„na ivici

ustavnosti“, većdapostoje

takozvani granični slučajevi

upravu.

Vukčević je u utorak kazao da

Prijedlog zakona o dopunama

ZakonaoSudskomsavjetuisu-

dijama, kojim se produžava

mandat članovima Savjeta do

izboranovog sastava, „nije ide-

alno, nego jedino moguće rje-

šenje koje je na ivici ustavno-

sti“.

-Uvaženikolega,uprkosnepo-

bitnim činjenicama da si bio

jedanodmojihnajbriljantnijih

studenata, da iza sebe imaš

profesuru Ustavnog prava, ni-

jesi uspio da me ubijediš da je

izmjena zakona o sudskom sa-

vjetu „na ivici ustavnosti“!? –

napisao jeMitrić u otvorenom

pismuVukčeviću.

Prema njegovim riječima, ovaj

pravni pojam ne postoji, nego

postoje takozvani granični slu-

čajevi upravu.

- Ti odlično znaš da se nižim

pravnim aktomne mogumije-

njati i dopunjavati viši akti, a

kadse toradi zakonomuodno-

su na Ustav - to je već velika

ustavno-pravnakatastrofa,bez

obzira „što ste prinuđeni na ta-

kvo rješenje“ –kazao jeMitrić.

Kad bi se u praksi, kako je re-

kao, prihvatila teza da se zako-

nommože mijenjati Ustav, od

Ustava, za neko kraće ili duže

vrijeme, ne bi ostala ni jedna

jedina norma.

- Stoga sam slobodan da ti, kao

nekadašnjem svom vrlom stu-

dentu, pokažem pravni put,

kakoseustavnomožeproduži-

ti mandat „starom“ Sudskom

savjetu. Taj put se zove analo-

gija –naglasio jeMitrić.

On podsjeća da član 127 stav 5

propisuje: „Mandat Sudskog

savjeta je četiri godine“.

-Saznajemoda je to2. jul. 2018.

godine. Kako Ustav nije ništa

propisao šta se dešava ako do

isteka tog mandata ne bude

izabrannovisastavSudskogsa-

vjeta, već sjutradan, 3. jula,

imamo jedan društveni odnos

koji nije regulisan pravom. To

se zove pravna praznina, koja

se „popunjava“ sličnom nor-

mom– istakao jeMitrić.

Ta „slična norma“, kako je ka-

zao, na sreću se nalazi baš u

Ustavu i to u članu 110 stav 2,

koji propisuje: „Vlada kojoj je

prestao mandat nastavlja rad

do izboraVladeunovomsasta-

vu“.

- Potrebno je samo da Skupšti-

na autentičnim tumačenjem

riješi ovupravnu stvar i produ-

ži mandat Sudskom savjetu do

izbora novog sastava Savjeta. I

tačka. Na kraju, moja malen-

kost odlično zna da ti sve ovo

odlično znaš – napisao je pro-

fesor dr Blagota Mitrić, bivši

predsjednik Ustavnog suda u

pismuVukčeviću.

J.B.

PODGORICA

UCrnoj Gori se, u

posljednjih šestmjeseci, bilježe

pozitivnakretanjana tržištura-

da, koja se reflektujukroz sma-

njenjebrojanezaposlenih, saop-

šteno je izZavoda za

zapošljavanje.

- Zbog sezonskog zapošljavanja taj

trend se očekuje i unarednomperi-

odu - kazali suoni.

Prema posljednjim podacima, na

evidenciji Zavoda nalazi se 43.490

nezaposlenih, što je 7,8 odstomanje

uodnosunaistiprošlogodišnjiperi-

od.

Stopa registrovane nezaposlenosti

iznosi 18,74 odsto, dok je u upored-

nomperiodubila 20,32 odsto.

- Na smanjenje nezaposlenosti uti-

če više razloga, prije svega presta-

nak primjene propisa koji su omo-

gućavali ostvarivanje nekog prava

po osnovu čekanja na evidenciji bi-

roa rada - dodaje se u saopštenju.

Iz Zavoda su objasnili da od maja

prošlegodinegrađaniCrneGorevi-

še ne ostvaruju pravo na zdravstve-

nu zaštitu preko ove ustanove, već

direktno kod Fonda za zdravstveno

osiguranje.

- Posljedica je smanjenje broja no-

voprijavljenih-navodi seusaopšte-

nju.

Zavod je prestao da vodi evidenciju

o3.000osobauključenihuProgram

stručnog osposobljavanja osoba sa

stečenim visokim obrazovanjem,

jer nijesu aktivni tražioci posla, već

su angažovani kod konkretnog po-

slodavca.

Poslodavci su, zaključno sa pone-

djeljkom, oglasili 15.350 slobodnih

radnihmjesta.

Saopštili su i da je ove sezone obez-

bijeđeno osposobljavanje i zapo-

šljavanje 180 visokoškolaca, mlađih

od 30godina.

- Osim pomoći pri rješavanju pro-

blema nezaposlenosti mladih i po-

drškeu suzbijanjuneformalne eko-

nomije, ovim programom afirmiše

se fleksibilnost tržišta rada zasno-

vananasigurnosti zaposlenja, ali ne

i radnog mjesta - objasnili su iz Za-

voda.

Grant šemom, vrijednom 1,5 milio-

na eura, finansira se 25 projekata

profesionalne rehabilitacije i zapo-

šljavanja osoba sa invaliditetom, u

koje je uključeno njih 182, od kojih

će 138biti zaposleno tokomtrajanja

projekta.

- Kroz programe javnih radova, od

početka godine, uključeno je 747

osoba izevidencijenezaposlenih.U

toku jeangažovanje još 100osoba iz

kategorije teže zapošljivih za javni

rad „Neka bude čisto“ - zaključuje

se u saopštenju.

N.K.

na terenu i dao instrukcije ko-

legama iz drugih resora.

PRIJAVE

Ovaj inspektor, kako jepojaš-

njeno ranije za naš list, nije

mogao u skladu sa svojim

nadležnostima da izda rješe-

nje i obustavi gradnju, jer se

radovi ne izvode direktno na

manastiru. Pojasnio je da za-

to nije bilomoguće ustanovi-

ti da li ilegalna gradnja deva-

s t i ra v r i j ednos t i ovog

kulturnog dobra, pozivajući

se ,,na rupu“ uzakonu, odno-

sno rješenju kojim je mana-

stir proglašen za kulturno

dobro, jer tamo nije jasno i

precizno opisana granica

njegove zaštićene okoline.

Inspektor je zato preporučio

da se taj propis uredi kako bi

trebalo.

On je na terenu konstatovao

dajepodignutvjerskiobjekat

(spomen-kapela) na kata-

starskoj parceli 2659 sa LN

212KODajbabe,tedajepodi-

gnut vanplatoamanastira.

Inspekcija je urađena po hit-

nom zahtjevu Uprave za za-

štitu kulturnih dobara, jer je

taustanovaodmahreagovala

nakon pisanja Pobjede da na

ovom prostoru niče ilegalni

objekat. IzUprave tada susa-

opštili da novosagrađeni

objekat devastira vrijednosti

manastira.

ICrnogorski pokret je reago-

vao na ilegalnu gradnju u

Dajbabama i podnio je

Osnovnom državnom tuži-

laštvu u Podgorici krivičnu

prijavu protiv Srpske pravo-

slavne crkve Mitropolije cr-

nogorsko-primorske zbog

krivičnih djela zloupotreba

službenog položaja, devasta-

cija i prisvajanje kulturnoga

dobra. Iz Mitropolije crno-

gorsko-primorske nam još

nijesu odgovorili na pitanja

koja smoposlali.

N.

Đ

URĐEVAC

adilišta kodManastira Dajbabe

ada

radi

Evropski komesar, poslije skoromjesec, odgovorio Vesni Šofranac

Hanni riječi o

skandaloznom

tekstuVijesti

Bivši predsjednik Ustavnog suda reagovao na ocjenuMladena Vukčevića

Mitrić:

Nepostoji

pravni termin „na

ivici ustavnosti“

BlagotaMitrić

Pozitivna kretanja na tržištu rada

Manjenezaposlenih

ZgradaZavodazazapošljavanje

PODGORICA

VladaCrne

Gore spremna jedauloži do-

datnenaporekakobi pobolj-

šalapoložaj Roma i Egipćana i

doprinijelavećoj inkluziji u

crnogorskodruštvo, posebno

uoblasti socijalne zaštite,

zdravstva i obrazovanja, što je

osnova zaukupandruštveni i

ekonomski napredakove za-

jednice - istakao jepotpred-

sjednikVladeZoranPažin.

On je u razgovoru sa zamjeni-

com generalnog direktora za

proširenje uEvropskoj komisi-

ji,KatarinomMaternovom, ka-

zao da imamo više od 8.000

građanakoji se izjašnjavajukao

pripadnici romske ili egipćan-

ske populacije.

Na sastanku, koji je organizo-

van povodom razmatranja po-

ložajaRoma i EgipćanauCrnoj

Gori, Pažin jezahvaliozanapo-

re i sredstva koja EU i druge

međunarodne organizacije

ulažu u politiku inkluzije u Cr-

noj Gori, dodajući da će nedav-

no istraživanje koje su zajed-

nički sproveli UN, Svjetska

banka i EU ponuditi dragocje-

ne smjernice za unapređenje

položaja ove zajednice.

- Maternova je pozdravila od-

lučnost Vlade da uloži dodatne

napore ka većem stepenu inte-

gracije romske i egipćanske za-

jednice u crnogorsko društvo.

Izrazila je spremnost EU da

nastavi da podržava reformske

proceseuCrnojGori radi usva-

janja najviših evropskih stan-

darda - piše u saopštenju.

K. J.

Pažin:

Vlada spremna

dapoboljšapoložaj

Roma i Egipćana

JohanesHan