Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 14. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

Stručni ko-

legijumKliničkog centraCr-

neGore zloupotrijebljen je

zadiskreditacijuSindikata

doktoramedicine, koji pre-

ma riječimapredsjednice

tog sindikataMilenePopo-

vić-Samardžićbezuspješno

ukazujenaproblemeunaj-

većoj zdravstvenoj ustanovi

unašoj državi.

Kolegijum KCCG u petak je

ocijenio da pojedini članovi

Sindikata doktora medicine

istupima u javnosti destabi-

lizuju najveću zdravstvenu

ustanovu i urušavaju integri-

tet odgovornih i profesional-

nihkolega.

PROBLEMI

- Menadžment i direktori

smatrajuda se radi o sinhroni-

zovanim, neutemeljenim i ne-

tačnim navodima, kojima želi

daseurušiugledKCCG,atime

i povjerenje u pružanje kvali-

tetne zdravstvene zaštite na-

šim građanima – saopštili su

oni uponedjeljak.

IzSindikatadoktoramedicine

jučesuuodgovorukoji jeupu-

ćen direktorici najveće zdrav-

stveneustanoveuzemlji Zori-

ci Kovačević napisali da već

godinama ukazuju na proble-

me i godinama traže partnere

za njihovo rješavanje.

- Žao nam je što to ne prepo-

znajete u brojnimmjelovima

koje Vam šaljemo i pozivima

za razgovor na koje ne dobija-

moodgovor.Razočaravačinje-

nica da je Stručni kolegijum

Kliničkog centra zloupotrije-

bljen za diskreditaciju Sindi-

katadoktoramedicine - kazala

jePopović-Samardžić.

Ona je Kovačević zamolila i

da, kako jenavela, nediskredi-

tuju njihov rad tako što će ih

politički svrstavati.

-Našastrukajenašajedinapo-

litika i naš jedini cilj je da do-

vedemo pacijente, ljekare i

kreatore zdravstvene politike

za isti sto, da sagledamo naše

probleme iz svih ovih uglova i

da na bazi tih zaključaka for-

mulišemo jasnu strategiju. I

sve to radimo sa stanovišta

struke, a ne politike - kazala je

Popović-Samardžić.

Poručila je i da je nesporan

uspjeh koji je Kovačević na-

pravila kada su u pitanju apa-

rati i građevinski radovi, ali i

navela da „nezadovoljstvo pa-

cijenata,nezadovoljstvoljeka-

ra i ostalog medicinskog oso-

blja govori o jednom dubljem

problemukoji ne rješavamo“.

- Da li opet govoriti o odlivu

kadra, o deficitu kadra, o uslo-

vimarada, oniskimzaradama,

onedostatkuprotokola…Zbog

prikrivanjačinjenicedasaMi-

nistarstvom zdravlja nemate

dobar odnos ispaštaju i zdrav-

stveni radnici i pacijenti - ista-

kla je predsjednica Sindikata

doktoramedicine.

SARADNJA

OnanapominjedauKCCGra-

di više od400 ljekara, odkojih

su,kakonavodi,većinačlanovi

Sindikata.

- Mi smo imali inicijativu za

saradnju, imaćemo je uvijek

jer nas naš profesionalni od-

nosobavezujena to.Odlučiće-

te da li ćete iskoristiti naše ka-

pacitete, našu stručnu pomoć

urješavanjunagomilanihpro-

blema pacijenata i ljekara ili

ćete nastaviti sa samozavara-

vanjem ili pak tendencioznim

zavaravanjem javnosti i kole-

ga. Nije primjereno unositi

razdor među ljekare radi

ostvarivanja ličnog revanšiz-

ma koji proizilazi iz osjećaja

uvrijeđenosti. Osobama koje

rade u zdravstvenom sistemu

ne priliče indolentne reakcije

poput ovih i u najmanju ruku

opasne su - poručila je Popo-

vić-Samardžić.

Podsjetila je i na to da Kodeks

medicinskeetike i deontologi-

je obavezuje na saradnju ime-

đusobnouvažavanje.

K.J.

PODGORICA

Ministar-

stvoodrživog razvoja i tu-

rizma, odnosnourbanistič-

ko-građevinska inspekcija,

obišla je ilegalni vjerski

objekat koji jeSrpskapravo-

slavna crkva izgradilaudvo-

rištuManastiraDajbabeu

Podgorici koji je zaštićeno

kulturnodobro, ali gaupr-

kos tomenijepečatirala, po-

jašnjavajući da tonijeuči-

njenozato što tamo - nijesu

zatekli nekogda izvodi bilo

kakve radove.

Početkom ove sedmice in-

spektor za kulturna dobra iz

Uprave za inspekcijske poslo-

ve zatražio je od ovog resora

da izađu na teren, jer je zva-

nično ustanovljeno da Srpska

pravoslavna crkva nema gra-

đevinsku dozvolu za bilo ka-

kvu gradnju, ali ni ministar-

stvonije riješiloproblem.

Kada je inspektor ovog resora

obišao ilegalni objekat, sudeći

prema odgovorima koje smo

dobili, samo je ustanovio da

niko ne izvodi radove na toj

građevini. Interesantno je, ta-

kođe, da je inspektor potom

pozvao investitora da dođe u

prostorije ovog resora kako bi

pojasnio da li ima dozvolu za

gradnjuiline, akadasetodesi,

onda će inspekcija da ,,postu-

pa dalje po zakonu“.

OBRAZLOŽENJE

- Predmetni objekat je građe-

vinski izgrađen, u momentu

kontrole nije bilo izvođenja

radova. Investitor je pozvan u

inspekcijske prostorije radi

davanjaizjaveuveziizgradnje

pomenutog objekta. Urbani-

stičko-građevinska inspekcija

će dalje nastaviti postupak

shodnozakonu–kazalisuoni.

Pojasnili su, takođe, da je ur-

banističko-građevinska in-

spekcija izvršila inspekcijski

nadzor na licu mjesta na

kp.2660 KO Dajbabe gdje je

konstatovano da ,,postoji

objekat kupole kružnog obli-

ka prečnika u osnovi cca 5 m,

oslonjena na 6 kružnih stubo-

va,učijojjeunutrašnjostispo-

menik“.

Ni inspektor za kulturna do-

bra Uprave za inspekcijske

poslove nije učinio ništa više

da spriječi ilegalnu gradnju u

dvorištu Manastira Dajbabe,

već je i on konstatovao stanje

PODGORICA

Ministarka

naukeSanjaDamjanović to-

komposjeteBriselu sastala

se saVladimiromSučom, ge-

neralnimdirektoromUdru-

ženog istraživačkog centra–

JRC, aključna temabila je

Strategijapametne specijali-

zacije, na čijoj izradi Crna

Goraubrzano radi upravouz

podršku timaovog centra.

Suča je, kako je navedeno u sa-

opštenju, istakaoda jenaša ze-

mlja najviše odmakla u ovom

procesu i da vjeruje da je kraj

godine realan datum za finali-

zovanjedokumenta.Obećaoje

i dodatan eksperski timCrnoj

Gori,sredinomseptembra,ko-

ji će pomoći da se aktivnosti

dodatnoubrzaju.

- Strategija pametne specijali-

zacije je novi pristup ekonom-

skomrazvojukojijepokrenula

Evropska unija i predstavlja

sveobuhvatnu procjenu kapa-

citeta, te targetiranje najkon-

kurentnijih grana koje imaju

inovativni potencijal da omo-

guće ubrzan ekonomski i na-

učni razvoj zemlje – piše u sa-

opštenju.

Damjanović je Suču upoznala

sa dosadašnjim aktivnostima

zauspostavljanjeMeđunarod-

nog institutazaodržive tehno-

logije u Jugoistočnoj Evropi

(SEEIIST), kao i narednimko-

racima za realizaciju ovog re-

gionalnog projekta. Podsjetila

je da je projekat namijenjen

hadronskoj kancer terapiji,

najsavremenijoj metodi za li-

ječenje velikog broja vrsta

kancera.

-MinistarkaDamjanovićjego-

vorilaioplaniranomuspostav-

ljanju tzv. kliničkemreže, koja

bi omogućila budućim paci-

jentima da budu tretirani ne

samood jednog, već internaci-

onalnog tima stručnjaka, od-

nosno onkologa. S tim u vezi,

ministarka je zamolila JRC za

podršku, imajući u vidu da je

riječocentrukojisvojeinstitu-

te ima širomEvrope i svijeta –

piše u saopštenju.

Ističe se da je na sastanku bilo

riječi i o pristupu crnogorskih

naučnika upravo ovim centri-

ma,štoće,kakojeobećaoSuča,

u skorijemperiodu biti mogu-

će bez bilo kakvog dodatnog

finansijskog učešća.

Damjanović se tokom posjete

Briselusastala i sanovoizabra-

nim generalnim direktorom

Direktorata za nauku i inova-

cije Žan Erikeom Pakeom, sa

kojim je, takođe, razgovarala o

mogućnostima finansiranja

Međunarodnog instituta za

održive tehnologije u Jugoi-

stočnoj Evropi (SEEIIST). Pa-

ke je, kako je saopšteno, ista-

kao da se radi o sjajnom

projektu.

- Spreman sam da pomognem

da se nađe način za finansira-

nje ove inicijative – poručio je

Pake.

R.D.

PODGORICA

Vjernici islamske vjeroispovijesti imaju pravo

na plaćeno odsustvo radi svetkovanja Ramazanskog bajra-

ma u petak, subotu i nedjelju.

To je, kako je saopšteno iz Ministarstva rada i socijalnog sta-

ranja, predviđeno Zakonomo svetkovanju vjerskih praznika.

- Državni i organi lokalne samouprave, javne ustanove i pre-

duzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog

interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje

poslova čijimbi prekidommogle nastupiti štetne posljedice

po građane ili državu – piše u saopštenju.

R. D.

ZoricaKovačević

Sindikat doktoramedicine pisao direktorici KCCG

Popović-Samardžić:

Stručni kolegijum

jezloupotrijebljen

MilenaPopović-Samardžić

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

PovodomRamazanskog

bajramaneradna tri dana

Još jedan neuspješan inspekcijski nadzor g

DRŽAVNANEMOĆ

Mole investito

imobjasni što

Zanimljivo je da je inspektor konstatovao da je ilegalni

objekat ,,kupole kružnog oblika prečnika u osnovi cirka

5m“ završen, ali ga nije pečatirao, već je pozvao investitora

da dođe u inspekcijske prostorije radi davanja izjave

povodomgradnje objekta

Ministarka nauke Sanja Damjanović u Briselu

Strategijapametne

specijalizacijebiće

gotovadokrajagodine

Damjanović i ŠučauBriselu