Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 14. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Petrovačko

hotelsko-turističkopredu-

zećeVileOliva, vlasništvo

ŽarkaRakčevića, kupilo je

na javnoj prodaji 11. junaove

godine za 1,18miliona eura

9.200kvadratauuvali Luči-

ce. Početna cijenana aukciji

jebila 1,2miliona eura.

Kako je Pobjedi kazao Rakče-

vić, planiraju da sa ino partne-

rimagradeturističkekapacite-

te visoke kategorije kako bi

proširilisvojuturističkuponu-

du, ali nakon donošenja regu-

lacionih planova i rješavanja

nedostajuće infrastrukture.

- Prostornim planom to je ze-

mljište predviđeno za izgrad-

nju turističkih kompleksa, ali

čekamo detaljnu plansku do-

kumentaciju–rekao jeRakče-

vić.

Zemljište je prodao javni izvr-

šitelj na zahtjev Hete, jer vla-

snikplaca,kompanijaAdriatik

investments,nijevratilakredit

od pet miliona eura, podignut

2007. godine kod tadašnje Hi-

po Alpe Adria banke. Kompa-

nija Adriatik investments se

povezuje sa Oliverom Ilinči-

ćem, nekadašnjom savjetni-

com Svetozara Marovića.

Dužnika je u ovoj prodaji za-

stupala beogradska advokat-

ska kancelarija Ilinčić. Viši

sud je prije dvije godine na za-

htjev tužilaštva donio privre-

menumjeru kojom je blokira-

n a i m o v i n a A d r i t i k

investmentsa i još četiri firme,

da bi tamjera bila ukinuta pri-

je mjesec jer tužilaštvo nije

pokrenulo istragu protiv Ilin-

čić. Time je omogućena pro-

daja parcela. Država je umar-

tu blokirala imovinu Adriatik

investmentsa zbog poreskog

duga od 287.000 eura, a kom-

panija opštini duguje 29.000

eura.

Vile Oliva je Rakčevićeva

kompanija Montemlin Šajo

kupila od Budvanske rivijere

2006. godine.

N.K.

HTP Vile Oliva na javnomnadmetanju kupilo zemljište

Rakčevićčekadetaljneplanove

dagradi hoteleuLučicama

stio u pogon novu liniju za aširanje

šana sat

- U posljednjih deset godina

ostvarili smo prihode od 350

milionaeura i profit od30mili-

ona. VinoPlantaža jemeđuvo-

dećim izvoznim crnogorskim

proizvodima, a izvoz, za po-

sljednjih deset godina prelazi

180 miliona eura, pri čemu je

odprodajenašihvinaCrnaGo-

ra ostvarila suficit od 140mili-

ona eura – kazala je izvršna di-

rektorica kompanije.

TRŽIŠTE

Predsjednik odbora direktora

kompanije Veselin Vukotić ka-

zao je da je tržište najvažnija

imovina svake kompanije.

- Posebno ulažemo u kinesko

tržište sa kojim imamo izvan-

rednu i rastuću saradnju - po-

ručio je Vukotić i dodao da oni

kao kompanija ne žele da na

račun smanjenja broja zapo-

slenih mehanički povećavaju

kvantitativne pokazatelje po-

slovanja, te istakao da su u ko-

lektivnom ugovoru definisali

visokeotpremnineuslučajuda

dođe do određenih transfor-

macija u firmi.

Ambasador Crne Gore u Srbiji

Branislav Mićunović kazao je

dasenadadaćePlantažeuovoj

jubilarnoj godini dobiti status

nacionalnog dobra i tako po-

stati zaštićeni dio državnog

identitetaCrneGore.

- Primjerci starih loza i vino-

grada zaštićeni su kao nacio-

nalno, prirodno i kulturno do-

bro, stoga v i nograd i na

Ćemovskompoljupredstavlja-

ju jedan od najznačajnijih kul-

turnih pejzaža Crne Gore –

istakao jeMićunović.

I.T.

postavljanovestandarde

Gora predstavlja stabilnu i sigurnu

zemlju, sa rastućim trendom stranih

direktnih investicija, ekonomskim

slobodama i, uz sve nedaće, dina-

mičnim ekonomskim razvojem –

poručio je Đukanović.

PODGORICA

Banke supr-

vi kvartal ovegodine završile

uplusuod 12,7miliona eura.

Profit jeostvarilo 12banaka,

a tri suugubitku - IBM, Zirat

iNova.

Najveći profit je ostvarilaCKB

- 2,75 miliona eura. Ova banka

je od kamata prihodovala 5,4

miliona, a od naknada i provi-

zija 1,7 miliona eura. U ovoj

banci je i najveća štednja –475

miliona eura. Na drugommje-

stupoprofitu jeNLB - 2,73mi-

liona-odkamata4,3miliona, a

od naknada i provizija 751.000

eura. U ovoj banci su takođe

visoki depoziti, 355 miliona

eura. Erste banka je na trećem

mjestu saprofitomod2,2mili-

ona - pet miliona su inkasirali

od kamata, a 479.000 od na-

knada i provizija.

Sosijete ženeral banka drži če-

tvrtu poziciju, sa profitom od

1,5 miliona - od kamata 4,86

miliona, aodnaknada 669.000

eura. Uovoj banci je 357milio-

naeuradepozita.Potomdolazi

Hipotekarna banka sa profi-

tomod1,12miliona–odkama-

ta 3,06 miliona, a od naknada

1,6 miliona. Adiko banka ima

profit 1,1 milion - od kamata

2,17 miliona, a od naknada

409.000 eura. Atlas banka ima

profit 997.000 eura - od kama-

ta 773.000, a od naknada i pro-

vizija 2,47miliona eura. Uovoj

banci ima210miliona eurade-

pozita.

Komercijalna banka Budva

ima profit 333.000 ,od kamata

milion, a od naknada 139.000

hijada eura. Lovćen banka je u

plusu 330.000eura,odkamata

ima prihod od 1,4miliona, a od

naknada 130.000 eura. Prva

banka ima 219.000 eura dobiti

- od kamata je prihod 2,04mi-

liona, a od naknada 302.000.

Univerzal kapital banka je u

plusu 91.000 eura - od kamata

563.000, a od naknada je

13.000 eura u minusu. Profit

Zapad banka je 34.000 eura,

prihod od kamata 566.000, a

odnaknada 229.000 eura.

Najveći gubitak imaNovaban-

ka–386.000eura.Prihodovala

jeodkamata144.000eura,aod

provizija je u minusu 27.000

eura. Na drugom mjestu je

IBM– 106.000 eura uminusu.

Ova banka je od kamata zara-

dila 94.000 eura, a od naknada

30.000. Gubitak Zirat banke je

88.000. Od kamata je zaradila

340.000 eura, dok je od privi-

zija deset hiljada eura uminu-

su.

M.P.M.

Bankarski sistem 12,7miliona eura u plusu u prvomkvartalu

Uminusu IBM, Zirat i Nova

NajvišekreditadalaSosijete

Najviše kredita klijentima je dala Sosijete ženeral Montene-

gro banka - 347 miliona. Na drugommjestu je CKB sa 310

miliona, potomErste 298miliona, NLB 276miliona eura.

Hipotekarna banka je klijentima odobrila 224miliona eura,

Prva 209miliona, Adiko banka 195 miliona, Lovćen banka

blizu 113 miliona, Atlas banka 80.1 milion, Komercijalna banka

Budva 65,5 miliona, Univerzal kapital banka 62,2 miliona,

Zirat 44,8miliona, Zapad banka 39miliona, IBM 18,9miliona i

Nova banka 11,2 miliona eura.

PODGORICA

Vladapo-

sebnupažnjuposvećuje

oblastimakojedoprinose

smanjenju javnih izdataka,

jer efikasnaprimjena stan-

dardadoprinosi uspostav-

ljanjuodrživih i stabilnih

javnih finansija, saopštio je

ministar finansijaDarko

Radunovićna regionalnoj

IPAkonferenciji o javnim

nabavkama, održanoj uho-

telu„Splendid“.

- Sa aspekta države i budžeta,

efikasna implementacija

standarda u javnimnabavka-

ma omogućava uštede i troš-

kovnuefikasnost, štodajedo-

p r i no s u s po s t av l j an j u

održivih i stabilnih javnih fi-

nansija. Sa aspekta privrede i

biznisa smanjuje administra-

tivne i transakcione troškove

učesnicima u postupcima i

doprinosi intenzivnijoj eko-

nomskojaktivnosti-ocijenio

je ministar i dodao da oče-

kujedaćeCrnaGorauskoro

moći da se pohvali elek-

tronskim javnim nabavka-

ma, koje znatno smanjuju

troškove.

Dvodnevnu konferenciju or-

ganizuje Uprava za javne na-

bavke i organizacija Sigma,

koja pruža podršku unapre-

đenju sistema državne upra-

ve u zemljama Istočne i Cen-

tralneEvrope.

M.P.M.

Regionalna IPA konferencija u Bečićima

Efikasne javnenabavke

stabilizujubudžet

SakonferencijeuSplendidu

PODGORICA

Transanadolijski

gasovod (TANAP), koji će dopre-

mati gas iz Azerbejdžana preko

Gruzije i Turske do Evrope, počeo

je da radi u utorak. Krak tog gaso-

voda treba da prođe i kroz Crnu

Goru - saopšteno je iz Ministarstva

ekonomije.

Gasovod su otvorili predsjednici

Turske i Azerbejdžana Redžep

Erdogan i IlhamAlijev, a svečanosti

u turskomgradu Eskišehiru prisu-

stvovali suministarka ekonomije

Dragica Sekulić i državni sekretar

Nikola Vujović.

Iz ministarstva su ocijenili da je to

korak bliže gasi ikaciji Crne Gore i

mogućnosti približavanja značaj-

nom tržištu gasa.

- Dio TANAP-a će jednim krakom

- Jonsko-jadranskimgasovodom

(IAP) od 511 kilometara proći kroz

Albaniju, Hrvatsku, Crnu Goru i BiH,

čime će biti omogućena gasi ikaci-

ja ovog regiona i otvorena moguć-

nost za plasman sopstvenog gasa

- navodi se u saopštenju.

Gasovod TANAP, vrijedan 7,2 mili-

jarde eura i dugačak 1,85 hiljada

kilometara, povezuje Kaspijski

basen sa jugoistočnomEvropom

i transportuje gas iz nalazišta Šah

Deniz 2.

Ministarstvo ekonomije je sa kole-

gama u Albaniji pripremilo zajed-

ničku aplikaciju za izradu glavnog

projekta IAP-a za obje zemlje, za

koji su dobili grant od 2,5 miliona

eura od Zapadnobalkanskog

investicionog okvira. Potpisano je i

pismo namjere o osnivanju projek-

tne kompanije IAP-a.

M.P.M.

Transanadolijski gasovod počeo je da radi u utorak

Korakbližegasifikaciji

USD

1.17640

JPY 130.03000

GBP 0.88210

CHF

1.16160

AUD

1.55060

CAD

1.53130

ŽarkoRakčević

UvalaLučice

Otvaranjenove linije

Sa svečanosti uPlantažama